Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Davar , 1994, Israel, Hebrew"

See other formats


1 
•דיי.־־* . 


ד " 


4 ^ ־ 

■ ^׳* 5 ; נח ל קצ ר 
בירד ן בוזפזנ ה 
שבי ן הפסטו ר 
ל 0 ודול 01 םז ר 
(פם ׳ 12 ) 


■ ש 1 םר י היחיד ה ע ד ./ ־ :יייי??^.: ■ 


□ י שחצ ה לח*ו ת 
י 1 פ י אסיתי . ח י 
ותוסס , שתחילת ן 
לפנ י 900 שנ ה - 
של א יחמי ץ א ת 
פרא ג 
(ענ ד 13 ) 

6 

חדשו ת ח 1 ץ 

8-7 

כלכל ה 

12-11 

עכשי ן 

13 

חעסר ה ות״ח ת 
בלדב ר 6 ; עמידיס . המחי ר 2.90 ׳ש״ ח (מל ל ; םנ 1 י״ 1.0 בא'לה י 2.40 ש״ ו 


אל י ייפגש ו מד י חוד ש בישרא ל ובירח . ל ס 


מג׳אל י הדגי ש א ת מחויבו ת יח ץ לשלום , וא ת רצונ ה בה ת קדמו ת 
בכ ל הערוצים ; כדיססופ ר לפרס : אס ד ל א מוטר ד מההתקדמו ת ע ם 
ירדן ; מספ ר הסכמו ת כלליו ת ימומש ו לפנ י חתימ ת הסכ ם של ש 


מא ת ח אבירו . 1 דדן , י ס הסל ס 

ש ר התו ץ שמעו ן מים , ורא ש ממשל ת 
יח־ ן עב ד איסל א ם מג׳אלי , סיכמ ו אתמו ל 
להמשי ך להיווע ד מד י חודש , פע ם כירד ן 
ופע ם כ ישראל . כד י לח ן בסוגיו ת הנוגעו ת 
לקידו ם יחס י שיתו ף הפעול ה בי ן שת י 
הארצ ות , ולסל ק מכשולי ם העלולי ם לצו ץ 
בדר ך למימו ש ההבנו ת בי ן המדימת . 

כמרוצ ת הדיוני ם אתמו ל כי ן מג׳אל י 
לפרס , שהתנחל ו תחיל ה בהשתתפו ת מזכי ר 
המדי נ ה האמריקא י ולאת ר מב ן בפורו ם ח ד 
צדדי , חשג ו עו ד כמ ה הסכמו ת כלליות , 
וביניהן : 

• הירדני ם הביע ו נכונו ת להתחי ל 
במח ק ר ה יתבנו ת ש ל חפיד ת תעל ה בי ן י ם 
סו ף לי ם המלח • איטלי ה מציע ה לממ ן ע ז 
המחק ר כסכו ם ש ל ש ל וש ה מיליאר ד תלד . 

• ירד ן מוכנה , כנראה , להקי ם קר ן 
לפיתו ח בבוזדד ז התיכון , שתגיי ס בספי ם 
מארה״ ב ומאיחפה . 

־ • שת י המ דינו ת הסכימ ו לפעו ל יח ד 
לגיו ס ערבויו ת להשקעו ת ממר ח התיכון . 

• ירו ץ הסכימ ה לאר ח באבי ב הנ א ברב ת 
עמו ן בנ ם כלכל י ב׳־דלאומ י בהשתתפו ת 
כלכלני ם מישראל . 

• ירד ן תבדו ק אפשרו ת לכינו ן אזוז * סח ר 


חופשי ־ בי ן עקבה־־איל ת והערבה • 
_ בנימ * ;לכן ־ הושנ ו הסכמו ת נוספו ת 
בדיונ י הוועד ה הכלכלי ת המשו לש ג 
הישר אלי ת־׳ז־רנית ־אסריקאי * ש הו קמ ה 

אשתק ד בעקבו ת פגיש ת פר ס ע ם הנסי ך 
חס ן בני ת הלבן . במסגר ת הוו ע ד ה הסכימ ו 
הצדדי ם שירד ן וישראל , בסיו ע ארה" * 
תפעל נ ה לגיבו ש תוכנית־ע ל להפריי ת עמ ק 
דדרדן . כ ן נקבע , שישכס ו עקרונו ת למו ז 
יחס י סדו ר בי ן שת י המדינות , שיוצא ו לפרע ל 
במס גר ת ה סד ר השלום . הוועד ה החל י ט ה ג ס 
ע ל הקפ ת צמ ת שיבדו ק נתיב י תעופ ה 
אזרחי י ם בי ן שז י הארצות , וצוו ת משות ף 
לדיו ן בסידור י תיירו ת מ ש תפים , ו בעיק ר 
בפתיח ת הגב ו ל בי ן ע קב ה לאילתדלתנזע ת 
תיירי ם זדים . הצדדי ם סיכמ ו ג ם ע ל ערי ב ת 
בדיקהבשס ח לסליל ת כבי ש שיק ש ר בי ן 
ירד ה ישרא ל ומצרי ה באיזו ר איל ת ועקב * 
כ ל ההמבמי ס ה ם סל ל יי ס ב ע יקר י 
וההתש־מו ת בהתודיית ס וב מ ימו ש ו תתפת ח 
בהדרג ה מפא ת הזהירו ת שנוה ג המא • 
מסיי ן מקידו ם מערכ ת היחסי ם בי ן ירד ן 
לישראל . אול ם רא ש ממ ש ל ת ירו ץ מג׳אלי , 
הנהי ר כ י יית כ ן שירד ן תבצ ע חסכפי ם 
מסוימי ם לשיתו ף פעול ה ע ם ישא ל עו ד 
בש ם תחתו ם עימו ז חוז ה שלום . בעניי ן 
חתימ ת הסב ם השלום ' ש ב ואמ ר מג׳אלי , 

מזמש ל בעמו ד 2 ) מערכ ת יחסי ם חדש ה 

מעמד ־ פגיש ת ש י המי ז ש ל יר ח וישרא ל ומזכי ר המדינ ה ש ל אדהי ב אתמו ל בירד ן וד א 
התחל ה ש ל תהלי ך בניי ן מערב ת יחסי ם חדש ה בי ן ירד ן לבי ן ישאל . בדבריה ם ציים ־ שנ י 
שר י החו ץ כי ־ מערכ ת יחסי ם שש ה ז ד תיבנ ה נדב ך ע ל גבינדבך , וגול ת הסתר ת של ה תהי ה 
בניי ן השלו ם המלא . 

משמעו ת גיש ה ז ו היא , כ י שנ י הצדד ס יפעל ו קת־ ם כ ל בד י לקד ם פדוייקסי ם םשח 81 ק * 

ה ן כד י לחז ק א ת הכלכלו ת ש ל כל . אח ת משת י חשינזו^וה ן ולהגבי ר א ת האמי ז ההדד י 
ביניהן . ב ד בב ד ישקיע ו הצדדיזסמאםצי ם ^תהלוק**: * *מ שי ח ת 

^תסישוד^למףות&מצניחזשתוו* ־ 

אול ם עטה ל מכונו ת קממלק ם,המדי ם להזקד^מזרדג ה *ןרא ת שלנתאפי ^ קיי*ו מ . 
ערי ץ סכנו ת ש ל כשלו ן . אמ ז מה ן הי א ז ו הנוגע ת 8% אל* ת 8 ליט י * חמ י ממשל ת י 
העל ה בד ה ז ו בנאומי • א ס אש י יתבע ו היז־דני ם מישא ל שתסכי ם להחזי ר פלישי ם בטספ ר 
גוז ל מהגד ד ממחזמ ז לגד ה המ ע רבי ם עלולי ם להיווצ ר ק ש יי ם במגע י ע ביךשג י הצדד י ם . 
פ ה ג ס שבנוש א ז ה א י אפש ר לח ן בל י השתתפו ת הפלסטיני * קשיי ם נוספי ם עלולי ם א 1 ץ 
סבי ב שאל ת חלוק ת הסי ס וסימו ן הגבול . 

יח ד ע ם זא ת ברו ר כ י גיש ת ממשל ת ירדן , ובעיק ר ז ו ש ל הסל ך חוסייז , הי א 
קונס ט ר ו ק ט יבי ת לעניי ן השלו ם ע ם ישראל , ולפיכ ך י ש מקו ם למיד ה ל א מבוטל ת ש ל 
אופטימי ו ת לג ב י העתיד . ־ 

תמ ה שככ ל שיעמיק ו השיחו ת בענייני ם ומעשיי ם בל ן ישא ל ליד ת — יתבד ר לשנ י 
ה צ ד די ם שהסד ר ביניה ם בענייני ם אל ה יהי ה תלו י ג ם ברצו ן הטו ב ש ל הפלסטיני * א ם 
תימצ א הדר ך לשל ב א ת הפלסטיני ם בדיוני ם בנושאי ם כמ ו חלוק ת הסקס , ו פר וי י ק ט י ם 
כלכליי ם משותפי * אפ ש יהי ה במקבי ל לבניי ת מערכ ת היחסי ם ה ח דש ה 3 י ך ישרא ל לידדן , 
להקי ם ג ס א ז היסודו ת לקונפדרצי ה משולש ת שתבלו ל . א ז ישראל , ירד ן והיישד ת 
הפלסטיני * 

דברי ם אל ה אמורי ם כחזו ן לטוו ח קצ ת יות ר רחוק . בשל ב הנוכחי ־ משו ב ב י נציג י ירד ן 
וישרא ל ימצא ו שפ ה משותפ ת בעיה * בד י להני ח א ת התשתי ת ההתחלתי ת לפרו ייקטי ם 
משותפי * התחל ה מ וצ ל ח ת כז ו תאי ץ א ת התהלי ך כולו . ע ל כ ן אנ ו חר ו כי ם עת ה למפג ש 
הצמד ת בוזשינגסדן , ופקודי ם כ י מפג ש ז ה יתרו ם א ז חלק ־ לחשמ ל האמיד ה ומגבר ת העניי ן 
ש ל כ ל צ ד בקידו ם השלו ם במזר ח התיכון . 


דוני ם מוקדמי ם להקמ ת "חזי ת יונית " 
בעבוד ה כמשק ל נג ד ל״דר ך השלישית " 

* אנ י בע ד "דבר " בערכ ת חיי ם חדשים . יפר ח "דבר" , יפרדז ו 
פרחי ם רבי ם (אנד ד אלדן) . 

אגשי ם מכ ל התחומי ם והשכבו ת מוסיפי ם להבי ע א ת 
תמיכת ם ב״דבר " לנוב ח סבב ת סגירתו . להל ן שמותיה ם 
(רשימ ה שישית) : 

אנד ד אלדן , אהרו ן ידלץ , דוד ו אייל . לא ה צפרוני , ג ד 
יעקבי , בק י פריישטדט , פרום ׳ אליש ע שקלרסקי , בצלא ל 
טביב , פרום ׳ זא ב צחור . יפ ה גביש . שר ה שטרן . 

(רא ה עמו ד 2 ) 


זע ם בלשכ ת ש ר החו ץ - רבי ן עדיי ן 
ל א הזמי ן א ת פר ס לוושינגטו ן 


סא ת סוט י בסו ק 

בלשכת ו ש ל ש ר החו ץ שמעו ן פר ם 
מעמי ם ע ל כ ך שרא ש הממשל ה יצח ק רב ץ 
ל א הזמי ן ע ד כ ה א ת פר ס להצ ט ר ף לנסיעת ו 
במוצא י שב ת לפגיש ה ההיסטורי ת בבי ת 
חלב ן ע ם מל ך ירד ן תוסיי ן תשי א ארה" * 
בי ל קלינסדן . 

פקו ד בל׳־שב ה אמד , "ע ד כ ה ל א הגיע ה 
כ ל הזמנ ה מרא ש הממשל ה לש ד החו ץ 
להשתת ף בנסיע ת א ם רב ץ יע ה לטיס , ש ר 
החו ץ יצטר ף אליו . אול ם בדו ר כ י פר ס איננ ו 
מיד , (וכא ן נק ב הפקח ־ בש ם ש ל פקי ד 
בכי ר במשר ד רה״כ * והו א ל א יסכי ם לחמ ת 
במדרגו ת בע ת שדה״ ם ע ש ע ם המל ך 
תוסיי ן ונשי א אחדב" . 

כתבנ ו מעי ד כ י לפ י התוכני ת אפור ה 
להת קי י ם במ ם נ * אמו ת פגיש ה אח ת בש ש 


עתי * בל י עוזרי * ב ץ רבץ , חוסי ץ 
דקליגסון , ובד . ידונ ו הנושאי ם היות ר 
חשובי ם והרגישי ם במשול ש ־־דדדישראל ־ 
ארה־״ב • עוזרי ו ש ל פר ם סבורי ם כ י ג ם הו א 
צרי ך להשתת ף בפגיש ה לנוכ ח תפקיד ו 
המאו ד בכי ר בתהלי ך השלו * רב ץ וחונד ץ 
ג ם ינאמ ו ביו ם ד בפנ י שנ י בת י הקונגר ס 
בורשינגסון , וא ם תהי ה חתימ ה ע ל מסמכי ם 
שניה ם יחתמו ־ עליה * יח ד ע ם הנשי א 
קליבטון . 

כתבנ ו מעי ד כ י בתיאומי ם הראשוני ם 
נקב ע כ י פר ס יצסד ף לנסיע ה לארז־ד ב א ס 
רא ש ממשל ת ירד ן וש ד חזר ן של * א ל 
פג׳אלי , יצסד ף לנסיעת ו ש ל חוסיין . לפ י 
הידו ע בירו של י ם א ל פגיאלי ־ יהי ה ע ם 
חוסי ץ בוושינגסדן , אול ם הו א ל א ישתת ף 
בשיחו ת המצומצמו ת בי ן שלוש ת ראש י 
המדינות • 

מלשכ ת רזז״ ם סירב ו להתיח ם לידיע ת 


פגיש ה ווסטדז ו פסלו ן יחרג ו יפי ם תסלח ! פר * טג׳אל י ( 51 יא * יצח ן 


-סקתים*" ) 


21 הרעי ם בהתרסקו ת המטו ס בפנמ ה 12 מתוכ ם יהודי ם 


עדו ת ראייה : מטו ס הנוסעי ם הפנמ י 
התפוצ ץ באווי ר לפנ י התרסקות ו 

הנשיא־הנבחר : המטו ס התרס ק בגל ל פצצה ; בי ן ההרוגי ם הי ו כמ ה 
מראש י הקהיל ה היהודי ת וארבע ה ישראלי ם לשעב ר 


פר ם ייפג ש היו ם ע ם מובאר ק בקהי ר 


סא ת אסי ד נדם ! 

דיוני ם ט ־ קרמי ם מתנהלי ם בימי ם אל ה 
בי ן ראש י היוני ם במפלג ת העבוד ה לק־א ת 
הקמ ת חזי ת יוני ת חדש * במגמ ה להצי ב 
במוק ל נגד י לתנוע ת "הדר ך השלישית " 
המבוסס ת ע ל פעילו ת ניצ י העכור * 

בפגיש ה שהיתר ■ השבו ע ביו ם ב ׳ במס ת 
יועד ו הש ר עוז י ברע * סג ן הש ר יוס י בי־־ל ץ 
וח״ כ חג י פדרו * בד י לתא ם הקמ ת חזי ת 
כוא * שתבלו ל אישי ם נוספים , שדי ם וחבר י 
כנס ת ממפלג ת העבודה . לפגיש ה ביו ם ב ׳ 
קדמ ו שיחו ת שהתנהל ו בשבועו ת האחרוני ם 


בי ן ברע ם לביילין , *דו ס ואברה ם בור * 

משתתפ י הפגיש ה ייוועד ו בקרו * כד י 
להמשי ך ולגב ש א ת קת י הפעול ה ש ל 
"החזי ת היונית" . ע ל הפר ק עומד * ב ץ 
השאר , ה שאל * א ם יוזמ ה ז ל תחרו ג מ תחומ י 
מפלג ת העכור * בפ י שחורג ת "!;תז י 
השל י ש ית" , א ד שתשת ף א ך וד ק אישי ם 
מתו ך העבודה . 

ברע * ביילין , מידו * בור ג דיונים " 
נוספו ת בעבוד ה הי ו שותפי ם כע ב ר ל׳יחמו ת 
חמות , שהאוע־וג ה ביניה ן ודת ה ה״עשיריה " 
ש הו קמ ה לקרא ת ועיד ת העבוד ה בנובמב ר 
! 199 . 


מא ח גת ! דזונ י והסוסגויז ת 

בהתר ס סז ז מטו ס מוסעי ם בפנמ ה 
שלשו ם בליל ה נה רג ו 18 נוסעי ם ושלוש ה 
אנש י צוו * בי ן מוסעי ם ההרוגי ם הל ו 12 
אנש י עסקי ם יהודי * וביניה ם כס ה מראש י 
הקהיל ה היה ודי ת בפ נמ ה וא רבע ה ישראלי ם 
לשעב ד — רנ י גבא י מרפ ת ישי , מש ה פרד ו 
מחיפ * יוס י גרשו ן מסיר ת הכרמ ל וחי ה 
יקר • 

הנשיא ׳ תנבח ר ש ל פנס * אדנסס ו פר ס 
באלאדאר * אט ד שזיוזתד סקו ת "ל א דדחד י 
תאונ ה אל א תוצא ה ש ל פצצה" . הו א מס ר 
ברא י ו ן ע ם רש ת הטלוויזי ה סי־אן־אן , כ י 
שלטונו ת פנמ ה עושי ם כמיט ב יכולת ם כד י 
לגלו ת ס י הי ה אחרא י להתרסקות • הז א 
הוכר * "אי ך לנ ו מוש ג ס י עש ה זא * ז ה 
מצע ר מא ד ונעש ה כמיט ב יכולתנ ו כד י 
לגלו ת פ י ■מסתת ר מאחור י מעש ה זוד . 

מטו ס מוסעי ם הקט ן ש ל חבר ת התעופ י 


נע ר ב ן 13 מוחז ק ז ה חודשיי ם בת א מעצ ר 
באשקלו ן מבל י שתימס ר הודע ה להורי ו 

הנע ר מבי ת לאוד ה מואש ם בגניב ת רכב ; נעצ ר ביו ם העבר ת הסמכויו ת לפלסטינים ; 


סא ה מיכ ל 0 לו 3 

נע ר ב ן שלד ש עשר ה מבי ת לאהי ה מחז* 1 ^ ח יד ש ל 2 < ב ? 3 ג ^ נ * 
ר*ססלו ז מבל י שנמסר ה כ ל הודע ה למשפחת ו ומבל י שנית ן ל י 

לראו ת עור ך דין , ל א לש ם שחזז _יל א ל * 

ההליכים . לדבר י קציני ם בןןשטד ת לכי ש מע ר חשו ד מסי ת ל*מ ב 

^זמ ר ספי ר סאל ם פא ב ״ 8 י "״ ״ 

בהגע ת שמזרי ם פלססיניי * הו אול א חז ר מית ה ובכ ל מח* ה ל 


חורי ו מפ י וערי ו כ י ״ג׳י פ עב ר ולג^ ז אותו״ . , ," ך 

^ההורי ם פנ ו בראשי ת השבו ע למרכ ז ע״ ז 
לסיי ע ממי* " " 3 ו * הפי " ^ 
והמוק דלפניז ת ש ל פלממי * י*** * 


. 1 ^ ""מל ־ י־לו ר נמצ א מז א מעצ ר במשטר ת לכי ש באשקף 7 זז • 

^יס ה חוזר ת ש ל ז 7 * גוד ה לזכ וי ^ 1 ״^ ץ ^ ^ 
ש * וכ י הו א נרש ם בתעוד ת והד ת פיקטיבי * כמזב ל בם־ז־י ם 

מעצ ר אד ם שאינ ו נוש א עלי ו תעוד ת זמת • 


לאגוד ה נמס ר ב י מע ד נמצ א ב ת א לבג : ניע ר א ד מאח ר שהמיד ע 
התקב ל ר ק אתמו ל טר ם משת ה בדיק ז ש ל עוד ך די ן באמצעו ת 

כיקוד . . ־ 

בתחנ ת המש ט ר ה נמס ר כ ן א ע ד י ש תי ק תביע ה בע ניינ י רב ב 
גנו * בעיי ת האגור ה למחלק ! ומביע ה ש ל המשטר ה נמס ר כ י 
התי ק מוש א א ת הפס 0 ־ הז ה רשו ם ע ל ש ם אד ם בש ם גבאי . א ץ 
בהרע ה תי ק מוש א א ת ש ם מע ך המוזכר . 

ועקר ה מעודו ־ שאלו ת קשו* • פרו ע בעצו ־ אד ם מבל י למסד ר 
הורע ה לבנ י משפחת ה מדו ע נעצ ר קטי ן בל י לממ ד מדע ה לבב י 
סשפמז ה מדו ע מאד ך מעצ ת ש ל אד * וזזמז ד מכ ף נער , לל א 
נוכחו ת עוד ך די ן מטע ם המשפחה ? 

התקרי ת זדת ה ביו ם הרשמ י להע ב רת . הסמכויו ת בעז ה ליד * 
הפלססיני*מח ע ל א נמסר ה הורע ה לרשו ת הפלסטינית ? פדז ע ל א 
הועב ר מעו / א ם אכ ן י ש חש ד סבי ך כ י עם ־ עבר * לרשויו ת 

הטשפד ה הפלסטינית ? 

ושאל ה אחרונ ה ג ם היד * לאח ר "חיטוט " ש ל האגוד ה לזכדיד ת 
האר ס ב עני ינ י ש ל מע ך ־ מדו ע ל א נמסר ה הודע ה מסע ם רשו ת 
סוססכתלהודי ה הפנמי ת "אל ס ציראמאקאנה ־ המרי א 
מהעי ר של ח כדרכ ו לפנמ ה סיס י אתמו ל 
בסביבו ת השע ה חמ ש בבוק ר לפ י שעו ן 
פנמ ה(חצו ת לפ י שעו ן ישראל ) במז ג אור ד 
קש ה ש ל ערפ ל וגש * דש ת ספורו ת לאח ר , 
ההמרא ה התרס ק תססו * וע ל פ י עדו ת 
ראיי ה של א אומת * לפנ י ההתרסקו ת 
התפוצ ץ המטו ס באוויר . 

בש ל מז ג האווי ר תקש ה ששר ר במש □ 
והתנאי ם הגיאוגרפיי ם הקשי □ הגיע ו צוות י 
ההצל ה הראשוני ם למקו ם ד ק בסביבו ת ש * 
ע ד שע ת מסיר ת!;יריעו ■ ל א הוברר ה סופי ת 
סיב ת ההתרסקות . 

הי ו׳יעו ■ ע ל ההתרסו ת עודר ה חששה : 
מפנ י חבל ה בקר ב היהודי * בייחו ד אחר י 
הפיגו ע הקטלנ י בגו אנו ס אי יד * "כולנ ו 
עצבניי ם מאד , וכולב ו ועשרי ם כ י ל א היוז ה 
ז ו התרסקו ת רגילה" , מס ר אי ש עסקי ם 
יהוד י בעילו ם ש * 

ו עקר י ם בפנמ ה מסר ו > 9 זסו ל ב י אי ן ת ם 
שוללי ם א ת האפשרו ת ש ל תבל * נציגי ם 
י ש ר אל יי ם אכ 8 ־ ו ב י ה ם ממתיני ם לפ רסי ם 
נוספי ם ע ל התזרסקו * "עדיי ן פוקד ם מכד י 
לומ ר דבר , יהי ה עלינ ו לזזמתץ" , פסו ־ דדב ר 
בשגרירו ת ישרא ל בפנמ ה סיסי . 

בי ן ההרוגי ם באסו ן הי ד שלוש ה אנש י 
עסקי ם ישרא לי ם המתגוררי ם בפנמ ה - ת י 
גבא י מרמ ת ישי , מש ה פרד ו םדויפ * יוס ף 
גרשו ן מטיר ת הכרמל , וכ ן חי ה יקר , 
שהתגורר ה ב ישרא ל מ ספ ר ש ני * אול ם 
חזר ה לפנמ ה ומחזיק ה באזרחו ת כפול * 

מה סוכנו ת היהודי ת נ מסר , ב י וד ה יק ד 
הית ה מזכירת ו ש ל אי ש עסקים • הי א עלת ה 
לאר ץ 3 ־ 1968 , והתגורר ה בבת־י ם ע ר לע י 
ממונ ה שני * י ש להפשפת ה ביחשלי * 

שלי ח הסוכנו ת היהודי ת כפנס * ידס ף 
גני * ספ ר כ י התרסקו ת הטס ט ה שפ י ע ה 
קש ה ע ל הקהיל ה היה ו די ת הקטנ ת לרבדיו , 
חל ק מהנספי ס באסו ן הי ו ממנ היג י הקהיל ה 
היהודי * ומאח ר וזוה י קהיל ה קסג * לאמו ן 
י ש הש פע ה חזק ה בחרב ה מאש ר בסק־פו ת 
אחדי * 

גני ם הבי א כדוגמ ה א ת בב י סשסז ת עטי ה 
שנהרג ו באסון . עמנוא ל עמי ה שבהר ג הו א 
אחי ו ש ל נשי א הבונד ס בפנמה , מאי ד עטי * 
והה * ג ם נשי א הו־זע ד המנה ל ש ל בי ת הספ ר 
היהודי * ?ד ש א״נשטיץ . אלבר ס עטי ה הו א 
בג ו ש ל מאי ר עסי * וג ם הו א נמ 2 ז באסון . 

ג ם ש או ל שוור ץ שנהר ג ת א ג ן למש פח ה 
י ת עד ו וחשוב ה בקהיל ה היהודי * ה ן 
מהבחינ ה הפיננסי ת חז ן כחל ק מהמנהיגו ת 
המקומית . שוור ץ עס ק בעיק ר בעסק י זה * 
ואוו ז עד י הו א סגנ ו ש ל מ אי ד עס י ה גבי ת 
הסט * היהודי . משפח ת שוור ץ ידוע ה 
במשפח ה שמנהיג ה א ת הקהיל ה הקטנ ה 
בפגפד - י * 

גני ס ציין , ב י בבת י הספ ר היהודיי ם 
בפנמ ה סיס י החל ו פסיכולוגי ם לספ ל 
בילד , * ׳ 


_ רו ב הנוסעי ם הי ו אנש י עסקי ם שעבד ו 
באזו ר הסח ר הח ופש י ש ל קול *מר מ פסז ר 
ממסי ם המוש ך אלי ו אנש י עסקי ם זדי ם 
רבי * 

• דאד , דדזע ה מג ד 4 • 


סא ת נחמ י בסד ? 

ש ר החו ץ שמעד ן פר ס ייפג ש היז ם בקהי ר 
ע ם נשי א מצרי ם חוסנ י פובאר ק וע ם ש ר 
החו ץ עפר ו פוס * 

פר ס יצ א לקוד ד היו ם בצהריי ם במטו ס 
מיוחד , וישה ה ב ה ארב ע שעו ת בלבד . פטר ת 
הנסיע ה וד א לדוו ח לשנ י האישי ם ע ל 
ההתקדמו ת בתהלי ך השלו ם ע ם ירדן , כול ל 
ה שיחו ת שהתקיימ ו השמ ע בע ץ עברונ ה 
שבערב ה והמפג ש שנער ך אתמו ל בציר ו 
המזרח י ש ל י ם הפל * 

פר ס ידוו ח לשניי ם ג ם ע ל ציפיו ת ישרא ל 
ממפג ש הפיסנז ז בי ן חוסי ץ ורב ץ 
בוושינגטון . 

ש ר החד ן האפריקאי , חד ן כדיססופר , 
ייפג ש הבוק ר ע ם רא ש הממשל * יצח ק 
רבץ , ב משר ד הביסחו ן בתל־אביב . אה ד 


הצת־ " ט ייפג ש כריססופ ר ע ם יאס ר 
ערפא ת בעז * ויהי ה ש ד החו ץ ה רא שו ן 
המקיי ם פגיש ת עבוד ה ע ם רא ש ה רשו ת 
הפלסטיני ת בעז * ייתכ ן שלאת ר פגיש ה ז ו 
ייפג ש כדיססדפ ר סו ב ע ם רבץ . 

כריססיפ ר ידוו ח לרב ץ ע ל פגישותי ו 
שלשו ם ע ם נשי א מורי * תאפ ו אל־אסד , 
וצמר ת ממשלו , וע ל פגישותי ו אתמו ל 
בירדן . בכ ל הידו ע התחיי ב אס ר בפג י 
בריססופ ר שסורי ה ל א תפרי ע לתהלי ך 
השילו ם הישראלי ׳ יזי ו ־ני . 

כריססופ ר מס ר אתמו ל דיוו ח ראשונ י ע ל 
שיחותי ו בסורי ה לש ר החוץ , שמעו ן פר * 

בה ר ישו ב ש ר החו ץ האמריקא י לדמש ק 
לפגישו ת נוספו ת ע ם אס ר ועבר ת כבשרו . 
לפנ י כניס ת השב ת הו א יחזו ר לישרא ל 
דחו ה ע ל פגישותי ו לרבץ . בשב ת בבוק ר 
יעזב ו כדיססזפ ד זאנש י צווה ו א ת המזר ח 
התיכון . 


36 הרוגים . 147 פצועי ם ד 76 נעדרי ם נמנ ו ע ד כ ה בפיצו ץ בבואנו ס אייר ס 


עדיי ן אי ן חשודי ם וא ץ כיוונ י חקיר ה 
ברורי ם בפיגו ע בביר ת ארגנטינ ה 

זוה ו ר ק 16 מבי ן ההרוגים ; ש ר הבריאו ת הארגנטיני ; קש ה להאמי ן 
שיתגל ו ניצולי ם נוספים ; החיזבאלל ה הכחי ש מעורבו ת בפיצו ץ 


סא ת!ופדי ם דדח־י , גת ן רוע י 
!סוכנויו ת הידיעו ת 

גורמי ם רשמיי ם בארגנטינ ה מסד ו אתמו ל 
לנציג י ישרא ל בבואנו ס אייר ס כ י העצורי ם 
שנחשד ו כשותפי ם לפיגו ע הקש ה רדז י ץ 
הקהיל ה היסודי ת ביו ם שנ י ישו ו זרד ו בב ר 
בשעו ת השענו * בעמלו ת הבוק ר המ י ק * מו ת 
(שעו ן ישראל) . עו ד מס״ ו מורמי ם 
הרשמיי ם המקומיי ם שא ץ חשודי ם וא ץ 
כיוונ י חקיר ה בחרי * 

"ב ל הכיזונ־ ש נחקרים ־ נמס ר לנציג י 
ישראל , כול ל מעורבו ת שי ל מדינ ה זד * 
פעילו ת ש ל נאו־נאצי ש בארגנטינ ה ושיתו ף 
ב ץ גורמי ם פקופיי ש לגורמי ם במייל . ג ם 
המניעי ם למעש ה אינ ם בחד * 

אה ד מנציג י ישרא ל במקו ם אמ ד אחבו ל 
"ז ה סזכי ד בצור ה מדהימ ה א ל הפיט ע שהיד , 
בסגריח ת ישרא ל לפנ י שנת" * ג ס צור ת 
הפעול* • ג ם אופ ן החקיר ה וג ם התוצאו ת 
הקטלניות . א ס כ י בפיגו ע ז * לצער י הר * 
יהי ו הומי ם רבי ם מת ר כאש ד בפיגו ע 
הרצחנ י במר ס 1992 ״ . 

בפ ו בפיגו ע ההוא , ג ם הפע ם ל א בדו ד 
מה ן הסיבו ת לפיצוץ . גורמי ם ישרא ל יי ם 
שהגיע ו ע ם מטו ס וד ל האזוי ד אתבו ל 
בשעו ת הבוק ר הסמוש ת (מעי ן ישראל) , 
והבקיאי ם בג 2 *ס י הפיצו ץ כשגרידד ת 
ישרא ל ב־ 1992 , מסרו ־ כ י קי־ס־ ם שז י דמיר ן 
רבי ם בי ן שנ י האירועי ם הסרגיי * בי־יזצ ד 
ראוי ה לציו ן העובדה . שבשנ י הבנייני ם 
נעש ו עבודו ת שיפר ן גרתם * והית ה תנוע ה 
מתמד ת ש ל פועל י בניי ן לל א פיקח־ " 

הגורבד ם הישראליי ם ביש ־ א ת סדר י 


הב יטחו ן המקו ש ומצא ו ש״ז ו ודת ה 
שערוריי ה כמדרג ה דאשונד - ס־־דור ־ 
הביטחו ן ב בניי ן הקהילו . הי ו לקדי ם ביותר , 
ולמעש ה נשענ ו ע ל נ ובהות ם ש ל שנ י 
שוטר י המשטר ה הפדרלי ת וכמש ־ שומרי ם 
ל א מיומנים" . המבד ה הל א שמכוני ת הדפ ת 
גרפ ה לפיצוץ , א ס כ י בודקי ם א ם הוכנ ס 
חוש ־ נפ ץ לתו ך מיי ן הקהיל * א ו א ם 
ת־התר ה פצצ ה רבת־עוצש ה בבי ת השוכ ן 
כו ל הבניין . 

ע ל פ י אמד ן אהרון , לקרא ת חצו ת ושעו ן 
ישראל * מגי ע מסט ־ ההרוגי ם ל־ 36 , וכ ן 
חו ה ע ל 147 פצועי ם ז־ 76 נעדרי * ח ב 
הנ עדרי ם ק בורי ם בב ל הנרא ה תח ת טונו ת 
ש ל חורבו ת המי ץ ב ן שב ע השיבו * שנהר ס 
לזזלוסץ . פקודו ת במשטר ה הפדרלי ת ציינ ו 
כי ־ 3 ־ 38 ההרוגי ם ר ק 16 זוה ו ע ד כ * 

צרו ת ש ל מומחי ם ישראליי ם עמל ו כ ל 
הליל ה בחיפו ש את ר ניצולי ם בעזר ת כלבי * 
אנס י הצוותי ם שפע ו צעקו ת וקריאו * 
שהעיד ו ע ל ב ך שאנשי ם דכי ש חיי ם עדיין , 
כ־ 48 שעו ת לאח ר הפיגוע . הצוז ת הישראל י 
הציד ה לגלו ה שת י גופו ת מתח ת להריסות • 
עו ד נמס ד כ י במהל ך הליל ה נאספ ו איבד ם 
רבי ם שנמצא ו בסס * הצוו ת הישראל י 
מספ ל בקטעי ם כתפני ץ שעלולי ם לקרוס , 
הזח ־ סכנ ה ל אגש יז . של טונו ת ארגנטינ ה 
הביע ו הערכ ה רב ה לצוו ת ולציו ד דתסבח ת 
עלי ו נשבעו ת ג ם בב ל כל י התקשור ת ס * 
כתב י חדשו ת פלמיי ם ציינ ו ב י ית ד ע ם 
צוות י ההצל ה הגיע ו לבואנו ס אייר ם ג ם 
אנש י שידו ת הביז ן הישראלי . 

נצי ג הה ס תדרו ת באמריק ה הלטיני * 
בתר ח ליב שס נשסיין , שלק ח חל ק 
מד פוס י ט לצ ד בוהו ת תחיל ת מישראל , 


מס ר כ י ח ב הנעדרי ם אינ ם עובד י ומדד * 
אל א "אנשי ם שכמ י לעשו ת סיד ור י ם 
ביתבר א קדישא ' לאח ר סו ף השבוע , א ו 
צעירי ם וצעירו ת שעמד ו בתו ר בלשכ ת 
התעסוק ה ש ל ה^דלד - מדוב ר במובטלי ם 
יהודי * וכאל ה י ש רבי ם במדיב * ב ה קיי ם 
כשב ר כלכל י וחברת־ , הפוקדי ם א ת משרד * 
הקהיל ה בתקוו ה למצו א פ תסדר . 

"אנ ו ממשיכי ם לקה * למדו ת ש הס יכ ו יי ם 
והתקוו ה נדוני ם בב ל שחולפו ת השעו* ־ 
אמ ר ראוב ן ברב * יו״ ר דאי״א , ארגו ן הג ג 
ס ל יהוד י ארגבשיג * ־אנו ־ ודברי ם א ת 
רעיד ת האדמ ה במכסיק ו כ ״ 1985 , ש ם 
נמצא ו ניצולי ם לאחו ־ ימי ם אחדי* " הוסיף . 

שעו ת מספ ר לפנ י שהות ־ הצוו ת הישראל י 
בעבודת ו חיל ץ צוו ח הצל ה ארגנסיג י א ת 
ניקוב ו עמנוא ל כ ן ד־ 56 , שהי ה קבו ר ו 3 
שעו ת סתה ת לגוש י בסו ן במשק ל טונו ת 
אהדו * המ ח לצ י ם הצליח ו ל העבי ר ל ו מזו ן 
ומי ם בצינור . לאח ר שהועב ר עמנוא ל לבי ת 
ההולי * אס ר ס ר הבריאו ת הארגנ טינ י כ י 
קש ה להאמי ן סי ס סיכו י למצו א ניצולי ם 
נוספי * 

במשרד י התאחדו ת עול י אפריק ה 
הלטיני ת בתל־־אבי ב פרצ ו אתמו ל כבכ י 
כשנוד ע מספר ם האמית י ש ל ההרוגי ם 
שקבורי ם בתח ת לאי י החרימו * התאחדו ת 
עול י אפריק ה הלטיני ת וה ס וכ נו ת היהודי ת 
יערכ ו היז ם בשעו ת הער ב סכ ס אזכר ה 
ברחב ת בהיאו ן תל־אבי * 

פנהי־גי־ ם י ה ו ד י י ם בבואנו ס אייד ס מסדו , 

כ י קרא ו לנשי א ארגנטינ ה קאדלד ס פנ ס 
לבק ש ממדינו ת שבנו ת לחקו ר קבוצו ת 

(הפע ל ממו ר 12 


חמ י 1 0*^3 


** י 


.;••■־עדי * 


*-•ד - - י-י-* ו — ■ ״ • -.**** • י 


',י -ז׳■־־ * •ר - .<• ־ 2 

%%%!₪ * 1 * 
" י ״ 1 . 
• אנד ד אלדץ , מסור ה 

אנ י בע ר "דבר " בערב ת ודי ם חדשי * יפד ה ־רבד " יפח ד פחד ם רבי ע 
אנ י בע ד •רבד • שב ו •משמ ר נוש א ניתז ת "למרחב " עלי ו גדלתי . יתבס ס "רבד" , יתרח ב "ע ל 
המשמר׳* , יישמ ר צבע ם המיוח ד בקר ב העי־תזגו * 

• אהרו ן ידליז : 

אנ י מצר ף א ת תמיכת י בהמש ךקיומ ו ש ל "דבר ־מרתו ן ציבור יבהשראת ה ש ל החסתדוז ת 
כתנוע ה חברתיו ת אי ן ז ה ד ק עני ן איש י לנ ד שגד ל ע ל •דבר " בבי ת ההודי ם ונשא ר נאמ ן 
לעיתו ן בב ל תמזדדתי ז ותהפוכו ת העתי * ז ה ענ ץ גיבור י ותרבות י מכריע , ל״דבד " עב ד 
מפוא ר והדר ה רא ד להערב * בטנו ת הצבעי ם והקולו ת ש ל העיתונ ו ת בישראל . אסו ר לודתי ־ 
ע ל תרומת ו העתידי ת במאב ק ע ל ח ח האד ם הישראלי . ל״דבד " עדיי ן י ש דב ר בע ל ער ר 
להנחי ל לקוראי ו ולכל ל הציבור . 


דוד ו אייל , משור ה 


מידיעו ת שהי ו בעיתונו ת ע ל המגמ ה המסתמנ ת לסגיד ת "דבר " מ עורר ת ג י חר וז ! גדו ל ה 
ב י עיתו ן ז ה הו א בע ל איכויו ת מיוחדו ת ר ע כחדשו ת שב ו וה ן בהשקפ ת עולמו , של א לדב ר ע ל 
המתז ף הספרות י שבו , הקז־־אי ם יודעי ם ואת , כ י הו א הפ ר להיו ת מוס ף ספרות י ספרה , מרת ק 
ומעניי ן ואי ן ל ו מתחרי ם בעיתונו ת מש ־ וער * האמנת י לסיסמ ה "י ש חיי ם חדשי ם 
להסתדרות ' אחד י ה בופל ו ־ , ואנ י מסכי ם שי ש לייע ל א ת העיתו ן כפ ו בכ ל תחה 2 י חייגו . י ש 
לעשו ת מאמ ץ אדי ד כדי ־ לסבת , אול י בשדתט׳ ת ע ם עיתו ן מר ב כמ ו שעש ו ב״ידי׳עז ת 
אחרונות* ׳ דכ״ע ל המשמר־ . אבר ר *לד ן 


לאהמדוג י 


• לא ה צפרוני , יקיר תההסתדדחז ג 

חיי ם רמוז , אי ך יתכן ? הל א עד״ ז ל א חיפפ ת **/ 8381 *?? י 

הד ל אל א נכ ס לאומי , וא ם הו א נמצ א סקו ״ עליך , כמזכ״ ל ההסתיד יז^ * ל - 7 * י 

ולש פ ר א ת מצבו . סגיד ה הי א המעש ה הק ל ביותר , )ע ־ אינ ה המ^ ה.הנםז - ״רב ר 
דברי ם של א בית ן למצו א בעיתוני ם אחרי * סגיו״ י 03 "*י " י י . כתקשו ! £ 
הישראלי * דאגתן ־ ל דברי ם ודשני ם ש ל הע ם תותי ר חס ם טו ב יות ר עלי ך ול א התו ר ע ל 
רבדי ם חשובי ם לציבור . 

• גז ״ *עקבי , שגרי ר ישרא ל באו״נ ג .. . .. . . 

"דבר " חיי ב להי מש ך , תו ך התייעלות , התחדשו ת וע דכניות . עלי ו להי מש ך ל מע ן 

הפלח ליז ם ה ומו ק רט י כד י לקיי ם א ת ייחוד ו ולשמו ר ע ל שורשי ם שמה ם בא ה צמיחה * 


• בה י סריישמדט , מנהל ת המחלק ה לסופרי ם ואמני ם במפלג ת העבודה : _ 

ו״קשודת י ש ל ישרא ל הי א יות ר מנחדצד " הי א וחני * •דבר ־ צרי ך להיו ת אנטירתח ה 
^יזציזי : ^ניומ* ק בחייבו . ..... . אהר ן ידלי ל 


דוד ו איי ל חרשו ת 


דב ר י 1 ם חסיש י י* ג בא ב תעז ! ד 21.7.94 
מאו ת מעיל י המרכ ז הבינלאומ י לשלו ם קיימ ו עצר ת תמיכ ה בעלו ם מי ל מעוד ד רא ש חטמשל ה םדו ש לי ס (צ ילו ם : סאז ימ /ו דדי ) 


סלפ ה לפח ת הצימ ר 22.00 ־ 07.30 , 5286141 ־ 03 


אמ ש בטלוויזי ה מיר י פ ז 


ממ ד אנוש י מרג ש 

י־ ? 

^ זוז • מדמן ■ למרכיבי ם ה*ל ה הענמ ^ שח י נסי ם סד ^&ח ז - חנ ה רלכ 7 י ז וו 1 ד ג 
/ . ?י ג ש סיסודיה ן האישיי ם הצט ל ב ו בהיסטורי ה הגעש י ת .־"יי ש מ* ־ סשדזהי ז 

^חבאז , ששכל ה ם מלחמ ת שש ת הימים ׳ דיביי ' * *"יי * ^ 
דב^^הטנסי ם ״״״ ״ " י 

ט ד יק י * היח ה כב ך תקודד - א ך ג ם א ז ל א שיער ה שתחוו ה בהתגשמו ת התקוו הקז ו,ל א הי א 

ע ם הודח ־ ש ל יצח ק רביו , שלימי ם הי ה ב ן כיתת * ומיע ו לישרא ל עלסיפומז^־׳רדסד ^ 

ע ל בעל הי־מג״ יי״ י ^ 325 £££ ? 

החסויו ת ע ם המל ך זע׳סי ץ לפנ י 26 שגה , וכאב ה ע ל כ ך של א זכ ה.לדאו ת בהתגש ם חתהלי ד 

*?ףשדדדש ל שת י הגשי ם הא? ^ דוממ ו א ת המשר ד מל ו לרגעי ם ש ל הקיא * והעניק ו א 

**י • *ריס י מדג ש שהצדי ס א ת ההגדר ה ־ 1 משד ר ם־יתא^ 1 . , ־.ן ,—,■ י 

לצד ו ש ל וח ם יבי ן באילפ ו ישב י שג י 0 י״־י , ?? ל 

שלמרו ת השקפותיה ם הפוליסיז ת מעמח״ י 

איננ ה 


רבי ן והר ב עובדי ה יוס ף יסכמ ו תנא י 
הצטרפו ת ש״ ם לקואליצי ה במוצא י שב ת 


מא ת אמי ד גדמ ן 


רא ש הממש ל ה יצח ק רבי ו והר ב ע ו ב די ה 
יוס ף ייפגש ו במו צא י ־ שבת , במגמ ה לעב ד 
מפי ת א ת פרס י ההסב ם הקואל י צ יו נ י 
ל צי ד ו פ ה ש ל ש״ ם לממשל ה כב ר כשבו ע 
הבא . הפגיש ה אמור ה להיו ת "פגיש ת 
עמדתי * בהשתתפות ם ש ל חבר י הכנס ת 
ארי ה ררע י מש״ ם ורפ י אדר י ממפלג ת 
תעבור ת 

שלשו ם ביקר ו הר ב יוס ף ותי ב דדע י אצ ל 
האדמרו י מנוד , כד י לעדכ ן אוח ו באש ד 
לפרט י הטד מ ע ם מפלג ת העבודה , וכ ן 
בדב ר כוונ ת ש״ ס לה בי א מו ״ מז ה ל יד י סיי ס 
ולהצטר ף בקרו ב לממשל ת לדבר י פקמת ת 
בעבוד ה ובשר ם גיל ה האדמר ר הסתייגויו ת 
באש ר להסכ ם הק ־ אליצי זנ י א ך נת ן "או ר 


ירוק • פציד ו להטש ך המד־ מ וביק ש לעדכנ ו 
ש ני ת בטר ם החתי ט ז ע ל ה הסכב ג 

בעבוד ה ובעד ם מעריכים , ב י ביקה־־ ם ש ל 
ראש י ש״ ס אצ ל האומו״רמגו ד נו ע ד ל הש י ג 
תמיכ ה בה צט ר פו ת ש״ ם למ מ ש ל ה ג ס 
בציבו ר החדדי־אשכמי . 

רא ש ה מ מ של ה רכי ז מתבוו ן להבי א 
ל צירו פ ו ש ל ש״ ס ויעד ר לקואליצי ה כיו ם ה * 
הב * למחר ת שוב ו מ ן הפגיש ה ע ם המלד ־ 
ומרי ן בוושינגטון . 

בהנח ה ודאי ת במע ט שפגיש ת רב ץ והר ב 
יוס ף במוצאי־שב ת תוכת ר בהצלומ״ומכיו ת 
שיי עד ר מ ן האר ץ ע ד יו ם ר הב א לרג ל 
פגישת ו ע ם המל ך ומר ץ בוושינגטון , 
מתכוו ן רא ש ה מ מ ש ל ה לבק ש מיד׳י ר 
הגצאליצי ה אל י דיי ן לפעו ל להארכ ת מוש ב 
הקי ץ ש ל הכנסת , המסתיי ם ביז ם ד , בח ם 
נוח / כד י שיהי ה אפש ר להשבי ע א ת 


המשטר ה הפלסטיני ת פוצצ ה הד ת 
שממנ ו יר ו ע ל סג ז גי א עובדי ה 


מא ח *חל ד 


שככ ר ביסי ם הקרובי ם נשי ם ירב ו ע ל 
המוש לי ם שב יצ ע ו א ת הפיגו ע דנעניש ס 
בהתא ם למע ן ידא ד ז״ז־או . זו ז סקר ה נמעד . 


המשטר ה הפלסטיני ת ההנצ ה אתמול , א ת ..חכל ; ע ל כ ל ח ם שנשפר * - י . 

** * י ־ .נ ^ ו ~ ״ ״ . : 


השרי ם ה חדש י ם במליא ת הכנס ת ביו ם ה* . 

הר ב עובדי ה יוס ף יצי ג □פג י רב ץ וצ ו חר ב 
מש ה טאי ה זהר ב אדי ה גמליא ל כט־עמדק ־ 
לשרי * מאי ה עתי ד להתפנו ת כם־א ה לש ר 
הדתו ת וגמליא ל לש ר הסבי * חב ר הכנס ת 
יוס ף בניזד י הבי ע לאחרו נ ה א י־ שב יעה ו 
רצו ן מ ן הסדנ ה למנות ו כסג ן שר , אול ם 
הבהיר , כ י ייעת ר לפניי ת הר ב יוסף , א ם 
המינו י ייכפ ה עליו . 

שאל ת צירופ ה ש ל יעו ד לקואליצי ה 
תלוייז ז לעופר ת ערי ץ בפנ י בג״ץ , בש ל 
העתיד ה שהתש ה כנג ד מעד ו ש ל ח״ כ גונ ן 
שג ב לשד . ביו ם א * תתבוז * ה ע ת יר ו , מצ י 
הרכ ב ס ל חמיש ה שופט י בג״ץ , איל ם ל א 
בדו ד עדי ץ א ם השופטי ם ייתנ ו ביו ם א ׳ א ת 
פסיקת ם בעניי ן ז * 

ביעו ד אי־שח ־ אתמו ל א ת ה יריעות , כ י 
מפלג ת העבוד ה פרש ה ירש ת בטהו ר מחת ת 
ליעוד , א ס בג״ ץ יפסו ק מג ד מינוי ו ש ל 
שג * מתנו ■ בב ל הנרא ה ב הבטח ה ש ל ראש י 
העטר ה לשנו ת א ת ומ ק האוס ר ע ל 
פורשי ם ספסלג ה באמצ ע קדנצי ה לכה ן 
כשרי ם בממשלה • לפיכך , א ם יפסו ק בר ץ 
סג ד המינוי , עשדייז ז יעו ד ל הצ ט ר ף 
לקואל י צ י ה מבל י ששג ב יתמנ ה בינתיי ם 
לשד . 

ע ם צירופ ם ש ל שד י ש״ ס ויעו ד לטפמלז / 
פתבזו ז וא ש המ מ ש ל ה רב ץ לנדן * ש ר א ו 
שג י שרי ם מסע ם העמד * ביסי ם האחרו נ י ם 
קיי ם ר ב ץ שיח ת בנוש א ז ה ע ם אי שי ם 
מני * ובשימ ת תעלת ה האסשח * פ י 


הר י שינו י מלעג ו ע ל מוקענו . לאבינר י הי ה כמ שח - 

עורך ־ על . ת א תק ף בידענו ת ובתקיפו ת א ח משל .י**/ 6 ול ש.שוו ה הצלע זן?.? ?^! 1 
להל י ך ה ש ל ו ם ישו אנ י < ז זץ־ססלססמי * ותכי ר למ י שעו ד ל א יד ע ב י סלסמ ץ ערי ץ ■ 

0 אמד י עמ ד ע ל כ ך שהמל ך חלסייז י ? 8 ? י 

ע ם ק ד מ שוו י צלעות , ו& טז ל ש - ירד ן ת הפלסטיני ם - לקיי ם מש א ומת ן מושאי ם 

היש י ח ם מירו ץדד ו משו ם מד , הצל ע מזלישדי ־ 

הש תחר ר , 5 * פ ן החמיצו ת ול א מהד ד החשיבו ת העגטלי^ * ^ 0 ן ? 3 ^ . 

ב?םו*ודיד ד 5 הארז ע ההטטוד י לבגאלי ה מזיעת ■ 3 ל זי* ■ 
אהח ן בת ע ׳בצניעו ת כמע ט ספדסני ת(יחסי ת לטזחר ה בערו ץ הראשון } לשמ ש ג ס דטדס ר 
מ ם ־*־שן , שניה ם במסד י אנו * 


1 


שיחו ת קן*ד ר הסתיימ ו בהעבר ת 
סמכויו ת החינו ך ליד י הפלסטיני ם 


קאהי ד(עיי ר ד־*** 4 - ישרא ל ואש״ ף 
הספימו־אתמ ל בתו ם השימ ת בקאהיר , כ י 
עניינ י החמו ד נגר ה המעדבי ת יועבר ו ליד י 
הפלסטיני * מסר ו דוברי ם רישמיי * 
רא ש המ ש לח ת ה פלססע י ת נבי ל שעת / 
אס ר כ י הרשו ת הפלסטיני ת תבק ש פש ר 
הת ץ ה א מר יקא י זזז ץ בדיססופ ר לסיי ע 
ביישו ב סיכסוכי ם אחרי ם ע ם ישרא ל בעניי ן 
הם ־ י ס ש ל העצמי , באש ר יבק ר ביו ם ה * בעז ת 
רא ש ה משל ח ת הישראלי * האלו ף דנ י 
רו ט שילד , אמ ד כ י מלססיבי ס יזכל ו 
להחלי ט אי ך לנמ ל א ת מעדס ז החינו ך 
שלו * ת א צי * "ודח ה ו ו פגיש ה סודיד - 


בתת ם החינו ך יקבל ו הפלסטי נ י ם א ת 
השלים * להחלי ט ע ל כ ל דבו ־ שי ש 
להחלי ש עליז ־ בחת ם החי ג וך . 

"ע ד כמ ה שנוג ע לזזיגו ד הישע ז 
התקדמו ת סוב * ונותר ו בעיו ת מעטו ת מא ד 
לדיו ן בשבו ע הב * אנ ו לוקחי ם אות ן בחוד ה 
עימנ ו וה ס ל סגז י ג י ס לוקחי ם אות ן אליה * 
ואנ ו מקוד ם בי ־ אפש ר יהי ה לסיי ם א ת 
המש א ומת ן בשבו ע הסר , הוסי ף רוטשילד . 

שעו ל אס ה ־הית ה ו ד פגיש ה ודדבי ת 
מאד . השלמנ ו א ת ח ב הענייני ם בתחו ם 
החינוך . בפע ם הכא ה ב^־י ש לב ך ר ק שעו ת 
מאח * חמ ש במישד ץ לעניינ י בריאות" . 


רבץ : שב ס מנ ב המ ת בשכו נ ת תל י ת לס ך ברח ם רפי ח 
שממנ ו יד ו מתבלי ם ע ל סיו ד ש 5 . צוי״ ל 
והחנ ו א ת ט ק גי א ז^פייז ז •מקיבו ץ מבת * 
גורמ י צב א בכירי ם בפיקז ־ החז ם אישד ז 
אמ ש ידיע ה צ . 

מכה ־ הנק ע שלשו ם מ ו צל י ם מארגו ן 
חמא ם סול ם ע ל גד ר המערב * ג*י פ סיד ר 
ש ל צור ל שהבוז ץ בדב ר נעצ ר לבדו ק במ ה 
מחב ר וא ו פתת ־ ומתבל י ם בא ש לעב ד 
הג׳י * כתוצא ה מיד י ז ה נהר ג קצ ץ צזרל , 
סג ן גי א עובדי * אתמו ל הרסו , כאמור , 
שוטרי ם פלססיני ס א ת הס ת שם ־ הסתתר ו 
ה מחבל* * 

מפק ד המשטר ה הפלססיבי ת ברצוע ת 
עז * ער ל נאצ ר יוסו * אפ ר אמ ש ל״דבד" , 
כ י "ל א נית ן לאנשי ם מתוכנ ו להרו ס א ת 
תהלי ך השלו ם שב ו התחלנו . אנ י מזו ת 


ו 7 ד*יי .אןעם 0 - - מפק ד 
, זזאזתזי * ט 1 ל מוי־־סבאל / 
לסוכנו ת הידיעו ת הצרפתי * כי־חסשסדד , 
הפ לסט י ג י ת עצר ה כמ ה פל סגדג י ם * ושוו יי ם 
ב מע ור ב ו ת בה ת ק פ ה כ מ ס שגרמ ה לנצח ו 
ש ל קצי ן צזד ל בדפי * 
•עצת ו שניי ם א ו שלוש־ . אגשי ם 
החשודי ם כ י הי ז קשרי ם במע ו ל ה נר , אס ר 
סבאלי . 

הגנר ל רבאל י מס ר עוד , כ י חיי ל י צזד ל 
השומרי ם ע ל הייש ג בגדי ם רמזת י 
למשטר ה הפ ל ס ט י נ י * ס י "מצע ד סאהדג ן 
על־־׳ידי ־ פלסט י נ י ם עוש ה א 1 דרכ ו לעב ד 
הישוב" . בעקס ת זא ת חס מ ה המ ש ורר . 
הפלסטיני ת א ת הכבי ש ומובי ל מעז ה 
לנצרי * 


ו& ס •^ 816 ^ 18 ''בתו ם ל ב נד י לקזעי^־נהומ^ר ה 


•פרוס ׳ אליש ע ^ . 

ב ד מע ו ת בעינינ ו שמענ ו ע ל הסכנ ה המ רח פ ת ע ל חמ ש ו קיומ ו ש ל "דבר" . מא ות ו יו ס שור ר 
עצ ב בבי * אנחנ ו קדא׳י ס "דבר * שי ם רב ו * לד עת נ ו הו א עית ו ן נהדר . פ י שקר א זעת י 
שני ם ל א יוות ר עליך . הדר ך להבראת ו הי א קוד ם כ ל שהמינויי ם הוותיקי ם ל א יעזב ו אותו , 
ושהמינויי ם החדשי ם ייהנ ו טמנו . 

•בגלאלטביב , רא ש מועצ ת עד ה 
חב ל שהמנהיגו ת החדש ה ש ל ה חסת ד ר ז ת מתחיל ה א ת פע יל ו ת ה בפגיע ה ב ע ר כ י ם 
התרבו ת יר ם החשובי ם מא ד ל צ י בו רי ו ת הי שר אלי * היית י מצפ ה ממנהיגו ת ז ו שתבדו ק אי ך 
לקיי ם א ת "דברי' , שאינ ו יור ד ברמת ו לפופוליז ם זול , אל א ה א עיתו ן רצינ י ועניינו , הנות ן 
ביטו י למגוו ן רח ב ש ל ריעו ת והשקפו ת כציבו ר הדח * 

• פדרס ׳ זא ב צחור , המנה ל האקדמ י ש ל מכלל ת הנג ב וחב ר סג ל בבי ר 

באוניברסי ט ת ב ך ג ודיי ך 

עול ם התקשור ת המודרנ י מעבי ר לנ ו אינפורמצי ה באמצעו ת הבזקי ם קצרי ם וסקוסעי * ז ה 
תהלי ך בלת י נמנע . א ם ל א נדא ג לעבו ת א ת הבזק י המיד ע הק צ ו צ ו ־׳ ע ג ם ברוח ב דע * תצמ ח 
בא ן חבר ה דל ה ו ח ר־ פ מדי * לעיתו ן יומ י רצינ י(ומעניין , כמובן ) י ש תפקי ד מרמ י בעי צו ב 
אד ם עשי ר יות ר וחבר ה תרבותי ת יותר . חבר ה המודע ת לחובת ה לממ ן השכל ה ותרבו * 
חייב ת לדאו ג ג ם למיסו ן עיתונו ת בדע ה אחר * 

• יפ ה גסיש , הבר ת הווע ד הפוע ל ומראש י הר שימ ה המשותפ ת הי ה וז־יוד ערס * 
כאד * כפעיל ת איגו ד מק צו ע■ ־ שני ם רבו * אנ י משכונע ת שחיי ב להיו ת עיתו ן פועלי ־ 

יוסי . הרעיו ן ש ל חיסו ל עיתו ן ע ם חילופ י השלטו ן ב הסתר ת * מעור ר רוש ם ש ל סתימ ת 
פיו * דב ר שאינ ו מקובל , ל א פבהינ ה דמ ו ק רטי ת ול א מבחינ ה מ עמ די * איל ו ל א הי ה עיתו ן 
לה ס תרת * מ ן הראו י הי ה לעש ת מאמצי ם כד י להוציא ו לאוד . לעוב ד צרי ך להיו ת אנמע י 
ביטו י תקשורתי . 

• שד ה שטוץ , קפ ה "תמר״ ז 

גדלת י ע ל "דבר" . אבחנ ו בנהל ל ל א ידענ ו עיתו ן אחד . הו א תמי ד הי ה עיתו ן סו ב והיו ם ת א 
ב ך פי ־ כמד * שח ם וח ל י ל ה ל א ייסגר ו אותו . אנשי ם מחפשי ם א ו העיתון . ז ה העיתו ן היחי ד 
שאנ י חותמ ת עליו . 


הוועד ה המשותפ ת ניבעור . תוכני ת פיקו ח 


ייתכ ן שהסג ר ע ל עז ה יוס ר מח ר 


סאתאחל ד 


תוכני ת אבטח ה ופיקמ ז ע ל היוצאי ם 
לעב וד ה תוצ ג היז ם כוועד ה המשותפ ת 
לישראלי ם ולפלסטיני ם בראשו ת תא־׳ ל 
חת ן אלמוג , מפק ד כוחו ת בוד ל ביצוע * 


צ׳א 3 ס 


על ה ־ ^ ל ב ־ * מ יהלו ם מ תלת ן - 1 


מז ג האוד ר 


! 400 

ינא ף 

ס״ס ד ושד ך ראש 1 ן : בד ל כצסרסז ן 
שר ך ראשי : ד׳ריזר ס פ ף 
שר ך אחראי : דניא ל בל 1 ך 

£1 ו 1 

ההסתדח ת הכללי ת ש ל השבדי ם באר ץ ישרא ל 
מיתו ן שבד י ישרא ל 

סניפים : 

הסדל : ־רב ד בע־ם * 

בית־דבד־רח 1 ב שנקי ן 45 וד א 

נדפ ס ב־ח״ו ס דב ר בננ״ס " 

סלפון : 5286141 , סיקור : 65233 

המערב ת 1 הםוד.לז ו תל־אבי ב 

יחשליס : רחו ב הל ל 16 

רחו ב שגקי ן 45 ת.ד . 199 . מיקו ד 65233 

םלפ 1 | : 256873 ־ 02 

פלפון : 5286141 ־ 03 ( 6 קודם ) 

חיפה : רחו ב העדאי ס 27 

פפסיסיליה ; 03-294783 


מחלק ת הסודש * סלפזני ם •שיד ם 

רחובות : רח! ב הרצ ל 168 

5286156 ,5281660 .5298032 


פקסיס״ד ה 298032 :0117710 ־ 03 ז ה בדי ג די ר גנר ל זיא ד אל־עהדא ס ממע ט 
הפלס טיני * הי ז ם תוצ ג ה תוכני ת וכא ם ז ו 
תהי ה מקובל ת ע ל שג י הבודי * ייתכ ן 
ומג ר שהזס ל ע ל הרבוע * יוס ד סחר . 
גורמ י צב א בכידי ס מהד ד אמ ס כ י וד ד 
מעדיפי ם להסי ר א ת המג ד ד ק בראשי ת 
השבו ע הב א כד י לאפש ר לצדדי ם להתארג ן 

בצוד ה טוב ה מסך . 

התוכני ת כולל ת תיגמ ר 0 ח 1 ת ואמבעי ם 
בשנ י הצדדי ם כד י להבטי ח פיקו ח גאו ת ע ל 
היוצאי ם לעבוד ה ופגיע ת התפ רעוימו ו 
דוגמ ת ז ד שארע ה בראשי ת השבוע י 
הגנר ל נאצ ר יומף , מפק ד ה משטר ה 
הפלסטיני ת ב שט ח י האומתוס י * אמ ר 
אתמו ל ב י כב ד לפג י שבועי י ם סוכ ם ע ל 
תיגמ ר חבות * אול ם שנ י הצדדי ם ל א 
הספיק ו להתארג ן כנודע ת עו ד וצ א אס ר כ י 
רבבו ת ס ח פל ס טי ג י ם מנוע י ם ממיס ה 
לעבוד ה בישראל , דב ר שיוצ ר לח ץ ברצוע ת 


עדי ן אי ן 

(מ ף מעמו ד 1 ) 

אי ס ל אס יז ת ק יצי נ יזז ו בעקבו ת הפיצוץ . 

פ 2 * אמ ר כ י "ב ל דב ר אפשרי " ייעש ה 
קר י ללכו ד א ת האחראי ם לסיבו ך לדם־ * 
ברא ה שהמבצעי ם ה ם זדי * א ך קיימ ת 
אפשרו ת שנעות ־ מזוזד ם א ר ג נ ט יני" * 
מנ ם אג ד עוד , כ י קיב ל מכת ב מנשי א 
אקר ב כי ל קלינס * וב ו הצע ת לסיו ע 
בפעולו ת הה בל * 

משטר ת אורוגווא י עצר ה אתמו ל ל יז ק ק־ ו ; 
אזד ח איראנ י בקש ר לפיצוץ , מס ר מקז ד 
מקור ב ל ח קירה ■ האיראנ י ס זד 31 ז ד 
באודזגזזא י מא ז 1986 , מס ד ה מקו ר 
למכנו ת רויסד . החיזבאלל ה הכחי ש אמ ש 
כ ל מעורבו ת מיצו * 

מפק ד מ ש ט ר ת וויל ה אמ ד כ י מ שט ר ת 
א י יל ה ק יב ל ה סתדא * ש אש ה ש ב ועו ת לפנ י 
הפיגו ע במי ץ הקהיל ה ה י ז צדיז ו ב מאג * 
אייר * כ י מומ י יהוד י כלשה ד ברח ב 
א מ ריק ה יזעז ה מסד ה לפיגו ע חבלני . ש ד 
הד ץ ס ל צ־ילז ז אמ ר כ י מדד ע * 1 הועב ר 
לידיעתו , וב י א הי ה יוד ע ע ל כן ־ היד . מהי ד 
א ת שלט ו נו ת ארמסיג * 

אמי ד נוימ ן מוסר , כ י ש ר התיידז ת עוז י 
ברע ש יוצ א היז ם בצהריי ם למאנו ם אייר * 
פצ ע ממשא ו ישראל . ברע ם ישתת ף 
בעצר ת האב ל ה מ רכזי ת שתתקיי ם ביו ם 
שיש י ז ב ב יר ת ארגגסיג * בהשתתפו ת שד י 
ממשל ת ארגנטע ה והנשי א מג * ת א ייפג ש 
ע ם ראש י הארגוני ם ה י ה ו ר יי ס בב ז אנו ס 
אייו * רבי ע בפניה ם א ת צעד ו ש ל הע ם 
בישרא ל ז 3 י האסו ן הבכ ר שפק ד א ת 
הק היל ה ה יה ו די * עו ד ומו ר הש ר להיפג ש 
ע ס הנשי א מג * 


ם* ת םו 0 י בס 1 נ ! 


יקביעו ת י ך באש ר לח״ ד מסקמ־ ד ש ל 
עפעז ז שנ ס מסתמכו ת ע ל יתעו * בלת י 
מהימנו ת שסודסט י ממני ם שמי ם 
בתקשורת ♦ לל א ביסו ס ש ל ממ ש בעובדו ת 
בשט * קביעו ת אל ו א י טס שבל ו ת על י ואג י 
דוח ה אח ן סב ל זבל" . דברי ם אל ו כלולי ם 
במכת ב ששלנ ו ק*ש מ רא ש המ מש ל * 
יצמ ק רב * לער ד מי״ ם סלים * מגבי ל 
"אמיתי" . 

המד י ם גגת ב ו נתג^ ה לססמ ב ששל ח 
סלזםי ד לרא ש הסמסל ה לפני י מ ימי * 
ססד ל "אמיתי " ג ם התלונ ן בססטד ה נג ד 
סנכ״ ל משד ד רא ש הממשל * שמעו ן שב * 
בעקבו ת הרבדי ם הקסי ם שכתב ה מבקר ת 
המדע * פדי ם בדסוד * נג ד שב ס בדו ח 
שפרסמ ה בס וש ת מש ה שהל-יעק ב סמר . 
המבקר ת האשימ ה א ת שב ס בניסיו ן 
להתער ב כחקיר ה ה ס ש ש דד . נג ד מ י שחי ה 
ש ר ימני * ח״ ב אדי ה דרעי . 

במכתב ו יוצ א רא ש הממשל * בצוד ה חד * 
משמעי * להגנ ת חפנבר ל שלו . רב ץ קוב ע 
בי , "ססעו ן שב ם היג ו עוב ד מדינ ה חרוץ , 
סמד , מוכש ר תאפו , אש ד^פ ל שעותי י 9 ד ש 
ל שירו ת המדע * ואש ר מתפק ד כאח ר 
הסמדלי ם המעולי ם בשירו ת הציבורי . א ץ 
לי ׳ צ ל ש ל ספ ק שפעילות ו ש ל שמעז ! שב * 


כמתוא ר במו ת דשם • ש ל מבקר ת מדיג * 
משונ ה בתו ם ל ב גמ ד סתו ך מזל ה לסיי ע 
ולקד ם א ת המיר ה ןלהבי א לשינו" ־ במ ב 
אש ר העדי ־ ע ל ץ־־ י דכי ס כל א תקין . כומר , 
ס ר שב ס הגי ב מ^די ת ע ם פומ ם מומ ו 
הדע * מיי׳ ץ כ י וצ א מקב ל אי ו מיש ו מבק ר 
המדינ ה וכ י סע ל לחו ם ל ב ולל א שישלי ם 
) מ מביעי ם פסלי ם כלשה * אנ י שווע ! 
לדעהזר , ־ 

בממ ד הטבו ע משב ח מי ן א ת סבבד ל 
משר ת , יקמ ע מ !צ א פוע ל לשיח ת 
המדינ ה להע ם כתווטי ס מגווני * "שתקצ ר 
הידי ע ה סלפדס * א ך ה ס יד ועי ם לציס ד 
רח ב □מדע * במיוח ד בישומ י קו ד ועש * 
סועד י פ יתח / ^ ! יישבו ת ובפגזד * 
המיזמסי * 1 אנ י ברא ש מסשל ח נות ן ג ו 
מתפשז־ ו אמו ן מ&ר . - ־ • 

נסיז ם המס ת ב מבי ע רא ש ה ממש ל ה 
סה! 0 * ה ע ל "שעובד י מדינ ה מדדי * 
כדוגמ ת שב * העושי ם יעי ם כלילו ת 

בשירו ת הציסו/^מ^ד ה ק ש ה ו ש י ח ק ה 
ותמור ת שג ר ממז ל לא ץ ערו ד מטקגיליו ם 
בסי^צ ד הסושי * לא ש בלב ד שאינ ם זוכי ם 
להערכ ה ל ה ה ם ראי" * אל א ה ם נאלצי ם 
להתגונ ן מנ י ומעמד ת והכפשו ת פ 8 י 
התקשור ת וגזדעד ס אחר־ * ע ל מדו ת טוס ז 
ז ז אנ י מצטע ר צע ר רב" . 

העתקי ם מהמכת ב מלח ו לשנ ס ולנצי ב 
שידו ת המדע * פרוססו ד יצח ק גלנוד . 


מפק ד המשטר ה הפלסטיני ת עו ך 
מסיב ת פריד ה לתת־אלו ף ספד ה 


מא ת וו 1 ן ר ד 


׳ ראח ר שנאס ר ערי ו רהופי ע בירוע 1 רי ם 


הש ר הפלסטינ י אל־עלז ג ישרא ל 
מפיר ה ? מ הסטאטו ס קו ו בעי ר 


סא ת סיכ ל סד ע 


ש ד 


המסח ר והכלכל ה 


מעונ ן זזלקי ת 7 ד מד ר ע ם עלי ה בממפ " 
בעיק ר בהרי ם ובאזודי ס הפניפיי * 


התעיכיז * 

הפלססיני , אממ ד קרי־י ע א ס אל-על * הבי ע 
אתמו ל מור ת ח ת מהאיסו ר שהטיל ה על ץ 
ישרא ל לס א ולשא ת רבדי ם מנ י כיגמ ז ש ל 

אנס י עסקי ם פלסטינים • 

"ישרא ל מפיר ה במעס ה הגו ל א ת ה הס כ ם 
בינינו . הר ־ הסכסג ו לדחו ת א ת הזיי ת 
במעמד ה ש ל ירושלי ם לשנתיי ם ע ד לדיו ן 
ע ל הסו ד הק מ בי ן מדדים־ , אמ ר אב ד אל - 
עלא ■ 

"ישרא ל יהיע ת שי ו ו של י ם שימש ה 
ומשמש ת כר ם לפעילו ת הפלסטיני * 
האיסו ד לבו א לוועיד ת אנס י העסקי ם לאד ם 
במונ י במות ה מתר ־ הסמאדו ס ש ד בעיד , 
ח ו הי א הפר ה ש ל ממנוי , אב ד אם ־ אל ־ 

?י* ■ , 
יתר ה מז א * ישר א ל נת^ ה מ ם יו ם א ת 

פני ה ש ל יר ו סל׳* * בבניי ת ההתנחלויו ת 

נצי ב העי ד ובסליל ת כבישי * ג ם זא ת 

בניגו ד ל ה ס כ מ ה ל צ לשנו ת א ת הסב ב 

הקד ש בעיר , הוסי ף אב ו אל־־על * י 

"לוועיד ה י ש חשיבו ת מעב ר למילו ת 

הרשו ת הפלסטיני * ז ו הד י ועיד ה הקשור ה 


בפיתו ח הכלכל י וביציר ת משבו ת עבודה" , 
אס ד אב ו אל־עלא • 

בתגוב ה ל א יסו ר להזסי ע מג י בז ד 
מועיד * נש א אנ ו אלעל א א ת דבר ־ 
הפתיח ה מבית ו באב ו די * נמו־חי ת 
ל י רו ש ל י ם , בשיח ת סלפז ן ששודר ה לכ ל 
סדהזזעי ר * 

בדכר ץ ומי ש אב ו אל־על א א ת תחפת ם 
ה ח יו נ י ת ש ל בעל י העסקי ם הסר ט יי ם 
לפיתו ח ה כ לכ ל י ש ל ה סל סמי נ י * מסימ ה 
העומד ת היז ם ברא ש סול ם העדיפויו ת 
ה ל אומ י ש ל הפלסטיני * 

"פעולו ת הפיתו ח אינ ן סמופו ל ביד י 
רשו ת השלטון " , אמ ד א ם אל־על א משיח ת 
הטלפון . "זה ו אתג ר לכ ל כעל י העסקי ם 
במס ד הפחד" . הו א העל ה א ת הבוד ד 
להקי ם מוסרו ת כלכליי ם מודרניי ם שיסייע ו 
לספ ד א ת בעיי ת האבסל * 

מדיני ו ת הפיתו ח ש ל הפלממי ם בדיב ה 
להתכהסע ל יצ׳ז־ ת איזו ן ב ץ יבו א ליבו * 
לסנ ן פינה ל מיסו י ומכ ס ת 7 ך ן ולעוד ד 
סקתד ף מעול ה נד ן ענב־ ־ הנ וש ק ה שוני * אב ו 
אל־על א הרגי ש בדברי ו ג ם א ת הצור ך 
לכב ד א ת זכויו ת ומד ם ולהפי ק תועל ת 
מהנסיבו ת החדשו ת ע ם סיו ם הכיבוק ב 


" ב רצ ונ י להח־ז ת לחת־אלו ף יום־־סו ב 
ספיד . ע ל המאמצי ם הרכי ם ש עש ה ע ל מנ ת 
להבי א אזדנב ר לא ן שמענו . תת־אלו ף סמי ה 
עזו ב איתט , א ך הקשרי ם שהו א יצ ר חשובי ם 
וטובי ם ונעש ה מ ל ע ל מג ת לשפו ד עליה * 
בעמ ו בע ר גדו ל לבדשד ש השא * נמסי ך 
בדר ך זאת" . 

דברי ם אל ה אס ר א תמו ל ספק ד כוחו ת 
הסשסר ה הפלסטיני * ג נר ל.נאצ ר ידסו * 
. במסיב ת פריד ה שער ך לסם־ ד תת־אלו ף 
יוס״טו ג סמי * רא ש יחיד ת התיאו ם 
דהקיש ד הביסחתי ת העלית * הפס י״ ס היו ם 
א ת תפקי דו . 

מסיב ת הפריד ה התקיימ ה ממקד ת 
המשטר ה הפלס ט י נ י ת בר צוע ה ונסל ו ב ה 


חל ק חבר י ועד ת התספ ם והקישו ר 
ה י ש ר א לי ם והפלססיני * א ל חח־ז^ ף 
סכד ה ומאותו ! אשת ו בדק* . 

תא״ ל סנד ה יצ ד במהלך ־ החח־שים 1 
האחרדגי ם י חס י אמו ן העדו ת ע ם עסיתי ר 
המלססץ* * יחסי ם אל ו תרפ ו מא ד אז־דזם ־ 
המי ץ המשות ף במימו ש ממד* ■ 
הא וטונומ י * א ת תא״ ל סמיז ז יהא ף 
מאדדד ו חאי ל דמי ־ נד * ב ד שהי ה וא י : 
חמיסז ל האזרח י ברצוע ת עז * 

א^ו־וס 1 * ׳ סדאש י ועד ת .דודזר * 

ז _ הסילסגדני * אס ר :מרמז ■ 

מדיר ה מצד * ב י ברעמ ו למ 1 מ ל 11 ^ י 5 ת ־ 
אנשי ם טסי *"אנ ו מבק ש להוח ת לזדיל ^ 
האלמונ י,אש ד קיב ל א ת סמ ו כ 8 > גוש 1 י - ז 
נאמי ס למעמ ר ממ ל בדפי * מה ן פית ו 
א ת פל י מש ק למרו ת מח ד מזוט * ■■־־ - 


בצע ר ד ב אב ו מדדמך ם 
ע ל סטיד מ חברנ ו 

יצח ק(א־־ג־ק ז שה ם 

לפרטי ם ע ל מוע ד ההלווי ה נ א להתקש ר 
למזכירות : 8575 11 ־ 04 , לבית : 857608 ־ 04 

ממ*בא מ **":גאול ה 

טי ג זממו ן ואגדזז ם וגר ע 

אחמם ! אסת ר 

דביתגשרהר ו ־.־ ׳ 
5 ■!•־ל£ £ 


־ . ■ " ;^: 1 


/<• דב ר יו ם חמיש י י־ 1 בא ב תשנ׳־ ד 21.7.94 


הפסג ה בירד ; 


מסמ ך / ההודע ה המשותפ ת בעקבו ת הפגיש ה המשולש ת 


"המשלחו ת הסכימ ו לעבו ד ע ל 
תוכנית־ע ל לפיתו ח עמ ק הירדן " 


מא ח ד ן ווביד ! 


להל ן נו ס ח הזדדע ה ומשותפ ת 
שד״״־סמהמו ף ו ס מל ח הידדנ י 
אתסו י הסיכו ם ה שיח ה ! בי ן מזכי ר 
^ 51 ! כחש מושד , רא ש 

אלשלא ם טנ׳א ד וש ר 

החו ץ שמעד ן פד * 

"הוועד ה הכלכלי ת המש ול ש ת 
האפריקאיוז־ישדאלית־ירדני ת ערכה ־ א ת 
מפגש ה החמיש י ב־ 20 ביול י 1994 בטלו ז 
הטיפול י כי ם הפל ח שכירזץ . כפגיש ה 7 ו 
עמ ד ברא ש המשלח ת האמריקאי ת מזכי ד 
המדינ ה וור ן כריסטדפר , ברא ש המשלח ת 
הידתי ת רא ש הממשל ה עב ד אל־סלא ם 
מגואל י , וברא ש המשלח ת הישדאלי ת ש ר 
החו ץ שמעד ן פר * שלוש ת הצדדי ם הביע ו 
* מ תודת ם הכנ ה והערכת ם לממשל ת ידד ן 
ע ל שארח ה א ת המפג ש ההיסטו ר י הו * 

״הוועד ה המשולש ת - שה ו קסד , 
ב אוקט וב ר 1993 ע ל־יר י בסי ד וצמ ר הירד נ י 
האמי ד חס ד וש ד החו ץ שמעו ן פר ס בחסו ת 
הנשי א קליגסו ן - — 


המרת ה בתהלי ך השלום . הזעיר ה ציינ ה 
בחיו ב א ת המר ם הד ד צדד י בי ז ישרא ל 
לירד ן,,שנער ד באיזו ר ב׳ 18 וב־ 19 ביול י 
1994 , וא ת ה כוונ ה לה משי ך בשיחו ת אל ה 
בחוד ש הבא . המשלחו ת חוח ־ ע ל כוונת ן 
לקד ם א ת המאמצי ס להשגת ־ התקדמו ת 
נוספ ת בערד ץ הישראליי־ירדני , מו ך עיקרי ה 
לפגיש ה בי ן הו ד מעלת ו המל ך ומיי ן ווא ש 
הממשל ה רבי ז בוושיגגסו ן ב־ 25 ביול י 
1994 . 

"דמזעד ה המשולש ת סקר ת ג ם א ! 
זזזתקדמו ת האחרונ ה שחל ה בעמדת ה 
וההסכמי ם שהי א השיג ה ע ל מספ ר 
פעילויו ת עתידיות ■ ה מ שלחו ת הסכימו , 
כהכנ ה לפגיש ה בבי ת הלב ן בשבו ע הבא , 
לעבו ד ע ל תוכבית־־ע ל לפיתו ת עמ ק הירדן . 
המפגשי ם שנערם ־ מוקד ם יות ר היו ם בי ן 
המומחים , לימד ו ע ל זהו ת השקפו ת מהותי ת 
ביס ס לתוכנו ת כזד , וע ל גיש ה משותפ ת 
ביח ס לנהלים . ה מ ומחי ם ימשיכ ו 
בפגישותיה ם יות ר מאוח ד היו ם (אתסול ן 
ומח ר והית * ופגישו ת נוספו ת יאורגנ ו 
לסירוגי ן, י כד י לאח ד א ת ה קר יטר י ו נ י ם ש ל 
התכנו ן ולפת ח מערכ ת תזייחסו ת טטדסת " 


אדה״ ב הסכימ ה לסיי ע הלא ה להמ ש ך 
העבוד ה עלתוכני ת העל . 

"הוועדז ז המשולש ת הסכימ ה ג ם להמשי ך 
לעבו ד ע ל(נושאי ) מסחר , כספים , בנקאות , 
תעופ ה אזר ח ית , תיירו ת ח*יל ת דר ך 
שתקשו ר בי ן שת י המדינות . בחז ם לססתר , 
הצדדי ם הסכימ ו ע ל כ־נו ן סדר ה ש ל 
עקרונו ת ביח ס למסח ר ויחס י סח ר בי ן שנ י 
הצרדי ם □מסגר ת ש ל חת ה שלו ע בשאל ת 
התעוט ז ה אז ר חי ת הצדדי ם הסכימ ו לכונ ן 
צוו ת משלת * שיחפ ש נתיב י סיי ס שישרת ו 
א ת האינטר ס ש ל שת י הארצו ת וכ ן(נהלי ) 
סיס ה בטוחה . ביח ס לתיירות , הצדדי ם 
הסכימ ו ע ל סיז־זד י נסיע ה ותיירות , וכ ן 
לכונ ן ועד ה משולש ת שתסלו ל א ת הדד ך 
לשיתו ף פעול ה בתוע ם זד " בעיק ר פתיח ת 
נקח־ ת מ עב ד בא יזו ר אי ל ו ; ־ע קם : לתיירי ם 
ממדינו ת מזדוו ג לבם * הצדדי ם הסכימ ו 
לכצ ע סק ר מקדי ם ש ל דר ך שתקש ר בי ן 
ירד ן ישרא ל ומצרי ם בקרב ת איל ת ועקב * 

"ש ל וש ת השרי ם ה סכי מ ו להיפג ש שו ב 
תקופתי ת באזור , הוז ל מהעתי ד הקרוב . 
פגישו ת לסירוגי ן ש ל פ ופ ו ד ם יאורגנ ו ג ם 
כן , כד י ל המש י ך ב עב וד ה ע ל פרויי ק טי ם 
ספציפיים" . 


• מסמך / עיקר י דבר י פר ס בפסו. ת שר י החו ץ בירד ן 


ש ד החוץ , שמעו ן סד * ש ד המי ץ האמריקאי , ודד ן בריסטוס ד , ורא ש ממשל ת ידדן , עבדד ל סלא ב טנ-אלי , אתמו ל בשיחו ת במלו ן "י ם 
הטווח ״ כירד ן(צילום : * 0 ) 


"היעד : יציר ת נו ף פוליט י וכלכל י חד ש 
ב ו יהפו ך גבו ל התוג ה לבקע ת התקווה " 


ירד ן (ע 4 ־ "דא ש ה מ מש ל ה פג׳אלי , 
מזכי ר המדינ ה כריססופר , אורחי ם ועמיתי ם 
נכבדים . 

. הגי ע ע ת שלום , שהע ם רוצ ה ב ר והאר ץ 
זקוק ה לו . יז ם המוות , דומ ם ועמוק , עשו י 
להפו ך לסמ ל ש ל חיי ם חדשי * המרבד , 
החוצ ה כמ ו סכי ן א ת בקע ו 2 הערב ה לשניים , 
עשו י להפו ך לגור ם מאחד , למקי ם משגש ג 
המפג ש ש ל היז ם חיי ב להזכי ר לנ ו מקום , 
תארי ך וגורל . . 

"המקו ם שאינ ו רחו ק מכא ן הו א גואדד " 
צפוני ת לעקבד " הו א המקו ם שב ו נפג ש אחי ו 
הצעי ר ש ל המלך ־ עבדאלל ה המגו * האמי ד 
פייס ל איב ן חוסייז י ע ם מנהי ג הע ם היהוד י 
ד״ ר חיי ם ויצמ ך וד ה ז ה מיפג ש ראשו ן בי ן 
שת י תנועו ת לאומיות . פייס ל סיכ ם א ת 
עמדת ו במכת ב ששל ח לשופ ט פליק ס 
פרנקפודס ד במאר ס 1919 , וממנ ו אנ י 
מצט מ "אנ ו חשי ם כ י הערבי ם והי ו צרי ם 
היב ם בנ י רודי ם לגזע , לאח ר שסבלו ־ דיכו י 
דומ ה מיד י.□תו ת גדולי ם םה*~' י אנ ו 
פועלי ם :יח ד למע ן מזדה ■ תיכו ן מתוק ן 
ומתחדש , ושת י התנועו ת שלג ו מ שלשו זע ד 
• או־נ־זל. -אמ ״ ^בו ף אנ י ב י אל^האמת־עשהז ז ■ 
ן לו 7 צליח 1 .^! א רעות*.״| 6 §* ו **ל ׳ 

מבטי ח נשמ ע א ז בשממ ה רבתי * 

״התארי ך הו א : 20 כחלי , הפל ך 
עבדאללד " מייסד ה ומנהיג ה •ש ל הממלכ ה 
ההאשמי ת ש ל יחץ , נתגל ה כאד ם מרחי ק 
רעו ת ובע ל מש ד שיפו ט פוליט י איתן . 
•ממלכת ו התבסס ה ע ל ערכ י אנו ש וע ל 
ערכי ם ערביי * הו א הצי ע מדיניו ת ש ל 
שלו ם לפנ י מלחמו־ " שלו ם במקו ם מלחמו־ " 
שלו ם למע ן שי ם ק ץ למלחמה • וע א נש א 
ת ת ן ע ל מדיניו ת ז ו ע ם כמ ה מ ן הסלטי ם 
שבמנהיג י ישראל , לרבו ת פש ה שר * מש ה 
דיי ן ואליה ו ששון . חל ק מ ן ה ש י ח ו ת נש * 
פרי , חל ק תצי ל ו ודי * וא חרו ת נחל ו כשלו ן 
נוכ ח החשדו ת ששדד ו בי ן הצדדי * יח ד ע ם 
זאת , הנקע ־ אות ן שיחו ת את ־ היסודו ת 
למערכ ת יחסי ם ייחודי * סמוי ה וגלוי ה 
כאח * ב ץ ישרא ל ויחץ . מעול ם ל א שכחנ ו 
א ת הצור ך בשלו * ג ם ל א בימי ם העגומי ם 
ש ל לוחמ ה נאי * המל ך עבדאלל ה נרצ ח 
לעינ י נכד ו הצעיר , המל ך חדסי־ין . הדב ר 
איר ע ב־ 20 ביול י 1951 , בדיו ק היו ם לפג י 
43 שני * 

"אש ר לייעוד , הייעו ד הו א שא * 
מוצייבות ו ה ש קט ה ש ל המל ך החב * 
הוטבע ה במורשת ו ש ל נכד ו המל ך חוסי־ץ , 
ונקשר ה לצ י פ י ו ת ש ל ממשיכ י הנציגי ם 


הישראליי ם דאז , אש ד ביקש ו אחר י כ ל 
הזדמנו ת כד י אסי ם ק ץ למל חמ ו ת ובד י 
אצו ר פת ח חד ש במרח ב שלנו . 

"המל ך תומיי ז מפג ץ נחישו ת מרשימ ה 
נוכ ח סכנו ת של א הית ה א י ד ביצירתן . הו א 
הוכי ח ג ם אומ ץ ל ב כקריא ת מס ת 
הה ו דסג ו יי * מ ה שמתרח ש כא ן היו ם הו א 
אול י האו ר שבקצ ה ה מינהד ה אות ה עברנו . 

זה ו הק ץ לתנוע ת המטזשל ת שת תנ ו ה״ו ; 
ב מ רוצ ת השני ם מקוט ב השנא ה העיוור * 
שמקור ה בא י הבט ת של א תמי ד בא ו 
□אשמתנ ו א ו כאשמתב * א ל עכ ר הקוט ב 
ש ל אמו ן פוליטי , שישר ת מעוז ה ובדר ך 
קב ע א ת הצרכי ם המשותפי ם מ ו ולס * 
"הגי ע הזמ ן לפוג ג א ת הצללי ם ש ל ימי ם 
עברו , להני ח לשלו ם לגיטימ י ולכלכל ה 
מבטיח ה למל א א ת התפקי ד החס־ י אז ם 
בגורלנו . מגיע . •הזמ ן . שסשפוצתינו , 
ששורשיה ן . המשותפת ! .באוהל י.אברה * 
יציע ו ז ו לז ו הכנס ת אורחי ם.תח ת עדיינו ת 
. תמידי * אי ן עק ד פדך ־ בבנ י שימר " הב ה 
נעדדב ־ אי ש לרעהו . 

* . " מ דיג^ ל ע ם מד ! סוא.האסד.גלות ר 
שי ש לדשראל . עת ה גוכלקסמנ ד □הסכמ ה 
^הדדית״^מו ד כיבוד ו הדדיל-ש * לבנות ן 
ושלימות ן ש ל שת י מדיגותנו . ^ 
"הגבול . משי ק לשלוש! ׳ משולשי * 
משול ש י ו ידנ י י ע ■אל י פלסטיני , משול ש 
יר ד נ י־ ישר אלי־ מ צדי, - ומש ו ל ש ירדני ־ 

י ש ו ■ אל י ס ורי . בסיוע ה ש ל ידידתנ ו הגדול * 
ארצו ת הברי ת ש ל אמריק * הבאנ ו היגיז ן 
והסכמ ה לשניי ם מא ות ם 1 משולשי * א יננ ו 
מתסוני ס לפסו ח ע ל הקדישי . השיחה ! בי ן 
יח ץ וישרא ל אינ ן מחייבו ת כל ל דחיי ת 
פר ס ע ם סורי ה וע ם לבנון . מטרתנ ו הית ה 
ונותר ה להגי ע לשלו ם כול ל במזר ח התיכון . 
לבו ק מוד ח תיכו ן זז־ש , שד ה תיכו ן ש ל 
שלו * 

"השלו ם ע ם י ח ץ הו א מעמוד י ה תוו ך ש ל 
וטור ח התיכו ן החד * מרכזיה ! מיקומ ה 
הגיאוגרפי , ו המ סור ת התרבותי ת ה מ רשי מ ה 
והבדוק ה של * ע שויי ם .להוו ת יתרו ן 
ברקימ ת מסכ ת קבוע ה ונמשכ ת בינינו , 
ובעיצו ב מסגר ת ש ל שלו ם וביטחו ן לאחד . 

"אנו ־ יוצאי ם עונ ה לדר ך ו ע ו ש י ם זא ת 
בגלוי . השלו ם זש ק לאח ־ יו * הנתי ב 
שלפנינו , אות ו נתי ב שם ־ ננוו ט א ת רומו , 
עשו י להתגלו ת כדר ך אחכ ה ומלא ה 
התחתי * או ל ם א ץ בלב י צ ל ש ל ספ ק ב י 
נתגב ר ע ל הקשיי * נקצ ר א ת המרוזקי * 
תקדי ם לאסו ף א ת פר י היתרונו ת למע ן שנ י 


יין ׳ 


עמנו , ולמע ן שא ר עמ י המזר ח התיכון . אנ י 
משוכנ ע , כ י כינונ ו ש ל מזר ח תיכו ן חד ש 
ימשו ך לכא ן משקיעי ם טב ל רחב י תבל . 
תב ל אר ץ עתי ק ז ה אינ ו בנו י לשכחה " תצ א 
עשר י ליצו ר הזדמנו ת חדש ה של א נית ן יהי ה 
להתעל ם ממגד - 

" תהלי ך השלו ם ל א יסתיי ם ע ם החתימ ה 
ע ל ועז ה שלו ם ביד י מנהיגינ ו הפו ל יטיים . 
אדרב * תהלי ך השלו ם ר ק יח ל באות ה 
נקה־ * והיע ד שלנ ו חיי ב להיד * עו ד לפג י 
80 ! המא ה 2071 , יציר ת נו ף פוליט י 
וכלכל י חד * נו ף שב ו הגבולו ת יהי ו 
שב ו ירדני ם ל א ייעצר ו באיל * 

ל א ייע צר ו ב עקב * נו ף שב ו 

תעשיו ת חדשו ת ומתוחכמו ת יצר ו 
אפשרויו ת תעסק ה לדו ד החד * נו ף ש ל 
תעלו ת ומוביל י מי ם שיזזצ ו * 2 המ ד ב ריו ת 
החומד * נו ף שב ו נמל י י ם ואיד ד יאוחד ו ז * 
יתואמ ו כרי-לשד ת א ת התיירי ם החפצי ם 
לפקח ־ א ת חמימ ו ת ודרושי * א ו להתרפ א 
במעיינו ת המרע * א ד לוזזרה ק ע ל עתיקה ! 
רסמגר^^ש ל %מי ם.?ת^זי ם 1 0 ץנפ ה 
ז ד מרחקי ם שיקוצר ו עלייד י. . 

רלדקל * קכשל * יט ף "ש ל 
־ונפ ט שיונח ו ממ ר לגבולו * 

בהתחש ב בצרכי ם כלכליי ם ול א במענ ה 
לפחדי ם אססדטגיי * נו ף ש ם מע רכו ת 
חשמ ל ישולב ו כד י מצי ר מיליארד י 
דולרי * 

•עו ד בטר ם תסתיי ם המא ה הז ו נוכ ל יזז ד 
להצי ל א ת ח ב האדמו ת שנכנע ו למרבד . 
מכ ל לזתפי ל מ י י ם לה שק יי ת שדו ת 
חדשי * עי ם חדשי * עדי ם חדשו * נוכ ל 
לשנו ת א ת פנ י המפ ז וליצו ר בבק ע השבו ר 
־ הזד . רק * ש ל חיי ם חדשי * נוכ ל להפו ך א ת 
גבו ל התוג ה לבקע ת התקתד - עובד י אדמ ה 
יבוא ו תח ת חיילי * חממו ת וש ת 
ק סרקטיני * מטעי ם ישת לט ו ע ל הריונו * 

"מ ה שהח ל ב־ 1 באוקטוב ר מסנ ה שעבד ה 
בבי ת הלב ן ע ם ההסכ ם המשול ש בי ן נשי א 
אח?" * נסי ך הבת ר ש ל ידד ן ואנוכי , ומ ה 
ש מ תר ח ש כא ן היו * ה ם מאורעו ת שיגיע ו 
לקרא ם בפגיש ת הפיסג ה בוושינגטון , ע ת 
ייוועד ו הנשי א קליגסדן , הד ד מעלתו ־ המל ך 
זעסיין , והאש . הממשל ה רבץ . מעמ ד זו ז 
צדי ך להיו ת תחילת ו של . עיד ן חד * א ף צ ד 
אינ ו ושא י להתיז ־ ל ו ל היכשל , הסומ א ש ל 
■ כולנ ו לכוו ן ■א ת מאמצינו ■ להשג ת המטר ה 
הכפול ה ש ל שלו ם ב ד קיימ א הס ל שגשו ג 
כל כלי ■ באזורנ ו לב ל הסדיגו * לב ל 
התושבים . 


מסמך / עיקר י דבר י בזגאל י בפסג ה בירד ! 


"שנ י העמים , של א זכ ו ע ד כה-לצד ק 
וביטחון , יוכל ו ליהנו ת מפירו ת השלום " 


(ע). ־ "גבירו ת י ורבותי . מס ם הא ל שלו ם 
3 אב * אל ה ה ם ר געי ם חשוב י ם ביותר , 
סאות □ מעריכי ם וצד־ססודיוני ם אות ם 
;ילינ ו לכבד . ה ם ייזכר ו בספר י ההיסטרי ה 
:אותיו ת ש ל קידו ש לבב * מאח ד וה ם 
צפר ירי ם בי ן דד ך המלחמ ה לדר ך השלו * 
:י ן הר ס לעיי * ואפיל ו בי ן החיי ם לבי ן 

1 טוו * . 

״אכן , כפי י שנזכר * ש ר החוץ , לפנ י, 3 * 
שנר " באות ו תארי ך ממש , פייסו ־ המ מלכ ה 
־ .ה א שמ י ת ש ל ירד ן שיל ם בחיקי ־ * 18 מחי י 
יזזו ן העתיד . באות ה ע * כאש ד הרגש* * 
על ו וגאו , והפ&רעו ת הכתיב ו אלימ ו ת 
ופלתמד " המל ך המט ח עבו-א לל ה היו ו ה א ת 
ד ל ההיגיון . הו א הי ה המצבי א שהטי ף לחץ ־ 
ט ל שב ל והיגיון . הו א רצ ה לקש ר ב ץ 
תמסור ת של ד והקש ר ז י** -, ־ 

לפיכך . עש ה מאמצי ם בלת י נילאו ם בד י 
להגי ע לשלו ם צוד ק וכולל . מחובתנ ו כאן , 
לקד ש א ת זכרו ־ ע ל יד י כ ך שנשי ג ו את 1 ^ת ו 
סו ג ש ל של ש וחיי ם במשותף , אליה ם הו א 
שא ף ועליה ם הו א לח * 

"גבידות י ורבותי , המיפג ש שלנ ו היו ם 
אינ ו מקרי . הו א ג ם אינ ו מיפג ש שלס־ג ע 
האחרון . אנשי ם בעל י , לבייי 1 
ה קדיש ו מערמ ת חיי ם שלמו ת כד י לאפש ר 
א ת המיפג ש הז * עלינ ו לכב ד א ז 
מאמציה ם ולהבי א לשל ש צודק , כול ל וב ד 
קיימא . 

־טכנאי ם תמי ד יכולי ם ליס־רט־וייקסי ם 
שניח ן ליצו ר בה ם שיתו ף פעול * אב ל 
הרבדי ם לה ם אנ ו זקוקי ם ה ם אומז י 
יצירתיו ת ודימיון , כד י ליצו ר פחייקסי םום ן 
המ ג שאליה ם אנ ו שמפי * הב ה נתח ם 
לבניי ה ש ל השלד * שהמל ך תוסיי ן קראל ו 
'שלו ם אות ו הח ד העתיד י יוכ ל לקבל < 
ועלי ו הו א יש ל להתבסם• ׳ 

ץזזוג ד ש ל המל ך לגבי • השלו ם הו א מד י 


שבו ־ כ ל הצדדי ם מ ר ח־יזזי * ל א מדו ב ר 9 ת 
ע ל מאמ ץ שא ץ ל ו טע *זהושאםשאנשי מ 
ונשי ם יובל ו לחיו ת בעול ם מו ח מזסודר ר 
מא י שיוויון , מרע ב וממצו קו * הפל ד 
וי ק די ש א ת חיי ו למזו ן השלו * ניס ה לגש ר 
ע ל פנ י עיוותי * ו ניס ה לבבו ת יחסי ם 
שיבוסס ו ע ל כבו ד הרדי . השלו ם עבו ד 
הפל ך פירוש ו בניי ת חברו ת שבה ו 
ד מוקר טי * חופ ש הדיבו ר והחיפו ש אח ר 
האושר , יהי ר בהיש ג יד י ^ כלא״ד • 
"תו ך מורו ! מזסבד ע ובשי א קלינ טו ן ומ ר 
תומ ס טלי ־ יארח ו א ת המל ך חוסי ץ וא ת מ י 
יצח ק רב ץ בבי ת הלב ן ובקונגר ס ש ל אחד * 
הרג ע ההיסטור י הד ה צרי ך לשמ ש כנקוד ת 

־ הזינו ק לעיד ן ולאזור * . 

"ב־ 14 בספטמב ד חתמ ו ירד ן וישרא ל 
מזשינגסו־ ן ע ל מ־ ד יו ם משות * יש ם 
איזון . י ש ב ו פיכלול . הו א־ז*דא ה ריאליזם ׳ 
ע ל יד י כ ך שטיפ ל בכ ל הבעיו ת השנויו ת 
במלוק * הו א הכי ל תסז * מאח ר והו א פנ ה 
בדר ך המכיל ה א ת כ ל התבת * ות א יע * 
אופטימיו ת ע ל יד י כ ך שהו א ה תבס ס ע ל 
ה צ ו *כי ם האנושיי ם וע ל התמר ת האנושיות • 
*!- ,א ןורו ת והאמינו ת ש ל ס ח ־ היזשי ם 
האיפיוגי ם העיקריי * וב עו ר אנחנ ו 
צע ד את ר צע ד כד י לטפ ל בסע״פי ם 1 מור * 
עליג ו ליחס ם אות ו בכללותו . בניי ת השלי ם 
הי א כמ ו בתיב ת ספר . פר ק אח ד פר ק חיי ב 
הספ ר להיכת ב בדו ד המדוקדק ת ביותר , 

אב ל הו א אינ ו ת ם ע ר שב ל הפרקי ם מצא ו 

לאד ר נמינללזסר ■ 
״הפיפגשי ם - שנערכ ו בסבזעיי ם 

האחרוני ם מעל ? ? 5 

שההתמקדו ת שלנ ו חייב ת ^ 

המרי ם העיקריינ ג פתח ז י 31 ? 711 

הע^וח ת ת א חל ק בלת י ניפר ד 
ן^£השלו ס בבלאתו . המשאיסימי ^ 
שהתק״ע ו באזו ר הז ה מהחי * לל א 
הסיע ן שה ן ישרא ל וה ז ירד ן מחבוומ ת 


ר״ מ ירד ן ל״דבר" : עדיי ן אינ י 
יוד ע מת י אבו א לביקו ר בישרא ל 

מג׳אל י סיר ב לומ ר הא ם יכריז ו רב ץ וחוסי ץ ע ל ביטו ל מצ ב הלוחמה ; 
רמ ז כ י יר ח תהי ה מוכנ ה לממ ש הבנו ת ג ם לפג י חתימ ה ע ל הסכ ם שלו ם 


סא ת ח *ובידן . ירד ן 


רא ש מ משל ת ידזץ , עב ד א־סאל ם 
מג׳אלי , אמ ר אמ ש ל״דבד" , כ י א ץ ל ו 
בינתיי ם תוכני ת לבק ר ב ישראל . "ל א 
דיברנ ו ע ל כ ך הפע * ל א הוחל ט עדיי ן מת י 
אבו א לישראל. " אמ ד מג׳אל י בתשוב ה 
לשאלתי . מג׳אל י הוסי ף ואפ ר כ י זז א יבק ר 
באר ץ ברג ע שיתטן , ופר ס נענ ה לאתג ר 
והזמינ ו מיד . "נדב ר ע ל ס ־ מת י שהוא, " 
אמרמג׳אלי . 

. מג׳אל י הסבי ר כ י העיניי ם צריבו ת עת ה 
להיו ת נשואו ת לפגיש ת הפיסנד . ב ץ המל ך 
חוסי ץ ורא ש הממשל ה רבץ , ' שהי א אירו ע 
הי סט ור י ושיא ־ >של - - תהלי ך • ההת קר בו ת 
- סנובח י בי ן שז י המדינו * *מל י אמ ר כ י 
.:במ? 5 דת.ה^םגקתגת 3 .הע*בק-המ 1 יפק ר 
■־ 3 ישראל . י ־* ׳ — ׳ 


בתשב ה נוספ ת לשאל ת כת ב "דברי , 
אמד-פג׳אל י ב י הו א ל א מוב ן ל ה ת יי ח ס 
לתוכ ן הודע ה אפ שר י ת שיפרסמ ו המל ך 
חוסיי ן ורא ש וממשל ה רב ץ בתו ם פגישת ם 
בבי ת הלבן . הו א טע ן כ י ראש י שת י 
המדינו ת ה ם שיקבע ו מ ה יצהירו , תצ א איג ד 
מוכ ן לגנו ב לה ם א ת ההצגד - 

מג׳אלי ־ דפז , ע ם זא * של א צפוי ה הצהר ה 
בדב ר בי טו ל מצ ג הלוחמ ה והב ר ה הדדי ת 
בי ן ירד ן רשראל . "המלחמ ה כב ר מאזצרינו , 
ול א נית ן לדב ר ע ל של ש תו ך מחשב ה ע ל 
מלחפד - שלו ם ז ה מצ ב מחשבת י ב ץ שנ י 
עמי * וראית ם זא ת היו ם ובאירו ע י ם אוזרי ם 
שקר ו לאחרובד - לכ ן אי ן סע * לפרס ם 
הצוס־ ה ע ל אי־ ל ו חמ ד" " אמ ר מג׳אל י 
כמסיב ת העיתונאי ם שער ך ע ם ש ר המו ץ 
פ־ ם והמזכי ר כדיססופר . 

לעומת ו אמ ד ש ד החו ץ פר ס באות ו נוש * 
כ י רב ץ וחוסי ץ יצהיר ו ע ל טדזז ת עיד ן ש ל 
של ש בי ז המדינו ת בתמיכת ה המלא ה ש ל 
אחד * לדבריו , ייתכ ן כי ־ ההצהר ה תכלו ל 
ג ם "אלפגסי ם מסוימי ס שיהו ו בסי ס לשל ש 
בעתיד. " עצ ם קיו ם פגיש ת חו סיין־ר ב ץ 
תהי * לדבר י פד * אירו ע רצינ י ביותר . 


שיסמ ל א ת נטיש ת העב ר וה מ ע ב ר להתחל ת 
עיד ן ש ל של ש ביחס י שת י האדצו * 
פר ם אמ ד עוד . בתשוב ה לשאל ת כת ב 
ירדני , ב י נית ן להתגב ר ע ל כ ל הבעיו ת 
התלויו ת ו ע ומדו ת במש א שת ן בי ן ישרא ל 
לירדן . הו א הדגי ש שלישרא ל א ץ שו ם 
שאיפו ת ס ר יסח־יא ליו ת בירדן , א ו בחלק ה 
ש ל מדינ ה ז ו ממ י הירד ן והירמוך . 

פר ס הדגי ש שישרא ל חותר ת להסד ר 
צוד ק ע ם יחץ , של א יקפ ח כהו א ז ה א ת 
זכויו ת שנ י הצדדים . פר ס וז־גי ש ג ם א ת 
התמיכ ה מקי ר לקי ר בישרא ל בשלוז ם ע ם 
יחץ , וכ י א ץ לישרא ל שאיפ ה להפו ך א ת 
יח ץ למדינ ה פלסטיני * בגט ־ כ ן הדגי ש 
פר ס כ י לישרא ל א ץ כותר , שהשלו ם 
׳■-העתיד י בינה ־.ליקץ -יפג ע מורי ה א 1 

4 ו*-־ -- ג • י —-* י *יי•׳ . 

• ׳-רא ש ממשא ( ידלויהד ^ 'במסי ב ת 
*^סינאי ם 5 יץמז** ו ל * ת^^־ מ 
בטר ם יבשיל ו התנאי ם לס* . "ה מ הירו ת הי א 
מ ן השטן, " הזכי ד מב׳אלי , אול ם איש ד שפנ י 
מוסי ץ לביקו ד ב ירוש ל ש כשהתנאי ם 
יאפשר ו זא * 

בתשוב ה לשאל * הא ם יח ץ תחתו ם 
הסכ ם שלו ם ע ם ישרא ל לפנ י מדי * אמ ד 
מג׳אל י מ א ץ ז ה חשו ב מ י יהת ש ראשו ן א ו 
שני , וכ י מ ה שחשו ב הו א שהשל ש יקי ף א ת 
כ ל החדש * מכיוו ן שלכ ל ערו ץ במש א 
שת ן ישנ ן הבעיו ת המאפיינו ת אותו , נעת ר 
להתקד ם בכ ל עד ו ץ בקצ ב שוג * אב ל ג ם 
לעצו ר התקדמו ת בזו . 

פג׳אל י ציי ן כ י יח ץ תסכי ם לבצ ע 
הס כמ י ם אסיתו ף פעול ה ע ם ישרא ל 
בנושאי ם מסוימי ם בה ם יגיע ו שנ י הצדדי ם 
אעם־ " עו ד לפנ י חתימ ת הסכ ם שלו * 
כרדגמ א הו א ציי ן אפשרו ת שא ם יימצ א 
פיתח־ ז לסו ז ליש ; המי ם - ניח ן יהי ה 
לממשו , מביזד ן שבירד ן קיי ם מחסו ר חמו ד 
במי ם והדב ר ישר ת א ת אינטרסיד - 
יח ד ע ם זא ת הדגי ש מג׳אל י כ י יח ץ ל א 
תוחז ר לישרא ל ע ל שטחי ם שז ו תפס ה 
מירדן , א ו בשאל ת חלוק ת המי * הו א קר א 
להמדצ ת המש א שת ן כ ץ ישרא ל למדי * 


הפאר ק ה(מ 1 ך ביןת ר בענל ם 


ישרא ל תצי ע לירד ן פיתו ח 
פרוייקטי ם תיירותיי ם משותפי ם 


מא ת זא ב פר י 


ללכ ת ע ד הסד * כד י לזעסיזזא ת העתי ד ל א 
ר ק עבו ד עצמ ן אל א עבו ד האוח ־ כולד ׳ 

"אבוננ ו בידד ן מאמינ׳־ ם ששלו ם כול ל 
וצוד ק חיי ב שיהי ו ל ו פני ם אנושיו * הסב ל 
הר ב ש ל ה ע ם הפלסטינ י וש ל הפליטי ם חיי ב 
להסתיים . הזכויו ת שלה ם חייבו ת להינתן . 
הביטחו ן אינו ■ יבו ל להיז ת מוש ג באש ד 
מ ילי ו ני ם ש ל פ ל סט י נ י ם ל א זוכי ם מכריו ת 
האד ם ש לח * ב נ י אברה ם ה ם אל ה אש ד 
צריכי ם צריכי ם למזו ר א ת הבעי ה ש ל 
ידושלי * הריבונו ת ע ל המקומו ת הקדושי ם 
ב י ו ׳ו של ש הי א ר ק ש ל האלוהי * ובשמ ד 
עלינ ו לכב ד א ת מכו ת הזא * 

"מ ר כר י סט ו ס ־ , מ ר מ**עידות י ודברתי ■ 
הב ה נעמו ל למע ן השלו * הדר ך ארוכ ה 
ומלא ת חתמתי * אב ל אגשי ם ש מ קדיש ש 
א ת עצמ ם לדב ר הז ה פוסעי ם לקרא ת עתי ד 
חד * הכ ה נקוו ה כ י ההישגי ם שאנחנ ו נזכ ה 
בה ם כאן , אכ ן יוכפל ו ג ם ב דרכי ם אחרו ת 
ש ל סר * כד י להבטי ח א ת הסש ם ש ל 
השלו ם זק * 

"מ ד פ־ * הב ה ועצ ל א ת ־ההזדמנו ת 
ה 1 א * ב ה אנחנ ו נמצאי ם כאן ־ ונוכחי ם 
באת ר ההי ס טור י הז * ונפנ ה א ל שנ י עמינ ו 
׳בקריא ה להתגב ר • ע ל הקונפליקטי ם 
ו ה מ א בק י ם ש ל היו * לעבו ר א ת תקש ת 
השנא * כד י להתחי ל בדר ך ש ל חשיב ה 
הרמוני ת לקרא ת המחר . . ־ 

"ממ ה'ששמעוז י בהצהרת ך היד * אדוני , 
בח ד ל י כ י מחשב ה יצירתי ת נחרצ ה כד י 
ליצו ר של ש אמיתי , והמחשב ה הזא ת אכ ן 
קיימ ת ש * המזו ן הופ ך א ס א ס למציאו * 
ע ם כנו * ע ם רצו ן טו * העפי ם ש ל שגינו , 
־אש ד במש ך זמ ן כ ה ■ד ב ל א זב ו לצד ק 
וביטחון , יובל ו להגו ת מפירו ת השלו * 
אנחנ ו מבקשי ם מהאלוהי ם ש ל ב ל שלו ש 
הדת 1 ז 2 להשי ל אותנ ו בדר ך^הנכונ ה ש ל פ ל 

אד * ש ל כ ל ב ן'אנו ש באש ד הוא . תוד ה 
וסד . ; 


י־שרא ל תצי ג היו ם כשיחו ת ע ם ודודני ם 
כי ם הפל ח שור ה ש ל פרוייקטי ם תיירותיי ם 
משותפי ם אפשדיי * ביניה ם שיוו ה משות ף 
ש ל חבילו ת תיו ר לאזור . מנכי ל משר ד 
התיירו ת אל י נוג ן והספנכ״ ל ליחסי ם בינ״ ל 
מרדכ י בבארי , יציגו ־ א ת השקפ ת ישרא ל 
לגב י עתי ד התיירו ת באזור , במיוח ד בי ן 
ישרא ל לירח . 

ישרא ל תצי ע לירד ן מספ ר צעדי ם 
מעשיי ם מיידיי ם בתהו ם דחיית * בה ם 
הקל ה במעב ר הגבולו ת לתיירי ם מ או י צ ו ת 


ש לישיו ת ושיוו ק חבילו ת תיז ד שיי מ כר ו 
בארצו ת שלישיו * 

כס ו כ ן תצי ע ישרא ל להתחי ל בתכנו ן 
תשתיו ת משותפו ת לאוד ך בק ע ה ערב ה וי ם 
המל * □תאו □ הגורמי ם השוני ם הקשורי ם 
לחיית * כמ ו גודמ י תתבדר ה ותעלפד - ב ץ 
הפרויי ק טי ם המשותפי ם המוצעי ם על־יד י 
ישרא ל כלולים : הפאר ק הנסו ך כיות ר 
בעול ם בדרו ם ש המלו ק שיזזזד ר "דד ך 
הבשמים " לאור ך דד ך הבשמי ם מפטר * 
למכת ש רמוז , ממשי * לשבט * לעבר ת 
ולעז * פיתו ח רי ביי ר ה בי ם האדו ם ב ץ 
עקב ה לאיל ת ע ם המש ך אפשר י למצרי ם 
והקמ ת פאר ק תת־יפ י ביב ו האדו * 


בלח ץ ועמ ן צור ף ליאו ן צ׳רנ י 
לעיתונאי ם שיצא ו למפג ש ביח ץ 


סא ת כת ב "דבר ־ 


בלח ץ נשי א המדינ ה צור ף עוד ך הדי ן 
האמריקאי , לי* ן צ׳דני , לאוטובו ס 
העיתונאי ם שחצ ה אתמו ל א ת הירד ן 
לסיקו ר הפגיש ה המשולש ת בי ן שד י החו ץ 
ש ל ישראל , ירדן . וא רה" * זא ת לזמ ר 
שמשר ד החו ץ החלי ט להגבי ל * מ מספ ד 
העיתונאי ם לאח ד מכ ל עיתון , ולמרו ת 
בקש ת הל ק מ מערכו ת העיתוני ם לאפש ר 
ליות ר מעיתו נא י אח ד מכ ל עיתו ן לצא ת 
ליחז * 

עודן ■ הדי ן ה ניר יזרקי , ליאו ן צ׳תי , 

- מקור ב לבמ ה מראש י "העבודה" , ונמןד ב 


במיוח ד לנשי א המדיב * עז ר וייצמן . 
בפעילו ת שמאחור י הקלעי ם סיי ע צ׳רנ י 
בהשג ת הסכמ י קפגרדיידוי ד וא ף כת ב ספ ד 
על־בך . הו א האי ש שבמהל ך מערכ ת 
הבהירו ת האפריקאי ת ב־ 1980 אירג ן פגיש ה 
לליקו ק גליד ה ב ץ עז ד דיצמן , א ז ש ר 
הביסהו ! ב ממ ש ל ת בנץ , לבי ן נשי א ארצו ת 
הברי ח ג׳ימ י קרסד . בעקבו ת אוחד . פגיש ה 
הואש ם וייצפ ן בה ת ער בו ת במערבו ! 
הכחידו * 

צ׳דנ י הו א בע ל תחנ ת טלוויזי ה בכבלי ם 
מידיור * הו א נשו י לי ש ר אל י * 

מבי ת הנשי א נפס ד כ י צדנ י בחד ק 
בתעוד ת ע יתונא י ש י הצטר ף לנסיע ת 
העיתונאי ם כהמלצ ת ש ר הזו ץ והנשי * 


ב ך ש ה מצ ב כערו ץ ז ה יתאיי ם למצ ב בערו ץ 
הישראלי־ירדני . פג״אל י הדגי ש ש המל ך 
חוסיי ן קיב ל החלט ה אססרסני ת בשאל ת 
השל ש ע ם ישראל . ביח ס לשאל * הא ם הו א 
צופ ה של ש ח ם א ו ש ־ ב ץ ידז ץ לישראל , 
אפ ר מג׳אל י כי ־ אי ן למדו ד א ת החו ם א ו 
הקו ד ש ל ה ש ל ו * כ י של ש פירוש ו אי ־ 
■תוקפנו ת וגיש ה ש ל "ואהב ת לרע ך כמוך" . 

לדבר י פג׳אלי , חרו ב המכרי ע ש ל הציבה ־ 
בידדזתוםךבשלוםעםיש־אל.הדאאםרב י 
הדגשת ו בעקבו ת פגישתו ־ ע ם פר ס הי א 
סוב * וכ י הו א ציש ! לפגיש ה בז ו בהיות ו 
אי ש ש ל ומד ן ואד ם *־פסימ י מטבעו . 

וח ץ כריסטופ ד אמ ר במסיב ת העיתונאי ם 
כ י הה * מצ א נבונה / ה ן מצ ד דבי ן זה ן מצ ד 
אס ר להתקד ם בתהלי ך השלו * א ך ת א אינ ן 
יבו ל ל הבטי ח שע ד סו ף השנ ה יחתמ ו שת י 
המדינות - , -ע ל מסה ר עקרונו ת *בסגגיי ח 
השלו * בגל ל הפערי ם שעדיי ן ק יי מ י ם בי ן 
עפרו ת ישרא ל ומדי * 


פר ס ומג׳אל י 

(סו ף פקקד ד 1 ) 

שירד ן אינ ה חשר ת לחש ם הסכ ם של ש 
נפרד ־ ע ם ישראל , אל א הסכ ם סל ל בכ ל 
החזיתו ת יח ד ע ם הסודי * הלבגוג ש 
והפלסטיני * פג׳אל י הדגיש , ע ם זא * א ת 
מחויבות ה ש ל יח ץ לשאל ת השל ש ע ם 
ישראל . 

ש ד המר ץ פר ס דיוו ח לסנ׳אל י ע ל 
התקדמו ת התהלי ך המדינ י בי ן ישרא ל 
לפלסטינים . הו א סק ר בפני ו ג ס א ת ההסכ ם 
הכלכל י שהוש ג בי ן ישרא ל לפלסטינים • 
פג׳אל י הצי ע לערו ך כינו ס ישדאלי־ידדני ־ 
פלסטינ י משותף , כד י לתא ם עמדו ת בעניי ן 
כינו ן האוטונומי ה בעזו ז וידיחו , והמשך ־ 
תהלי ך הרהב ה האו ט ונומי ה לשא ר ה שטח י * ־ 
יר ח מעונינ ת שד/הי ה ל ה יכול ת להשפי ע 
ע ל עיצו ב האוטונומי ה בשטחי ם בצוד ה 
כזא * 

סג׳אל י אב ד לפר ס כ י לירד ן חשו ב 
להוכי ח לעול ם הערכ י שהי א ל א טזתד ת 
לישר א ל ע ל א ף שט ח כמש , ול א ע ל א ף 
כבו ת מי ס בירד ן ובירמור . ע ל יד י היענו ת 
ישרא ל ל תביעו ת יח ץ תוכ ל הממלכ ה 
ההאשמי ת להצדי ק א ת קידו ם היחסי ם הד ר 
צדדיי ם כ ץ שת י המדינו * באופ ן חלק י 
לפתו * עו ד מד ם חתיכ ת הסכ ם שלו * 

פר ס אמ ר לעמיתו , שממשל ת ישרא ל ל א 
מתכוונ ת למו ל מירד ן שו ם פיס ת קרק ע 
ושו ם כפו ת מי ם בירז ץ ובירבוך , אול ם א ת 
שנ י הנושאי ם הלל ו י ש לייש ב במש א שתן . 

מג׳אל י הדגי ש א ת הסיבו ת ה הת קדמו ת 
נ ס בערו ץ הסוד׳־ , ופר ס ענד . ל ו 
שההתקדמו ת במש א שת ן ב ץ ישרא ל לירד ן 
ל א תהי ה ע ל חשבון ־ הערו ץ המודי־ישדאלי . 
פר ם ג ם הסבי ר כ י בישרא ל ישנ ה תמיכ ה 
מקי ר לקי ר בכרית ת שא ם כ ץ ישרא ל 
לירדן . הו א הפרי ד א ת חששו ת הידדנ ש כ - 
בישרא ל קיימ ת עריץ , כביבול , מגמ ה 
פוליטי ת הרוא ה בירדן ־ מולד ת תחליפי ת 
לפ לסטי נ ים . 

כפ ו כ ן נדרכ ו בפגיש ת פדס־מג׳אא ־ 
כדיפסוט ־ רעיונו ת ל ה צה ר ה מסותפ * 
שישמיע ו בבי ת הלב ן רא ש הממ של ה רב ץ 
והמל ך חוסיץ , בתו ם פגישת ם בחסו ת 
הנשי א קלעסון . פר ם אמ ד שה ז ז צ ה ו־־ ה 
הכלו ל "אלמנבי ס חדשים " בעני ץ עיד ן 
השלו * 

כדיהפזפ ר אפ ר לפר * באות ו מפד , כ י 
התרע ם בשיחותי ו שלשו ם ע ם הנשי א אב ד 
בדמש ק שהנשי א הסוד י ל א יפרי ע 
להתקרבו ת בי ן ירד ן לישראל , וכ י הו א ל א 
ה ש מוטר ד בתוצא ה ממבד - 

לפג י פגיש ת פדם־פג׳אלי־כריססופר , 
מזרע ו שלוש ת מרשי ם כפורו ם המליא ה 
ע ם עוזריה ם וראש י הוועד ו ת המטפלו ת 
בקיד ו ם קשר י הכלכל ה ושיתו ף הפעול ה נ י ן 
ידד ן לישראל . בפודו ם ז ה נשא ו כדיססופר , 
ם־ ס שנ׳אל י א ת נ אומיה * הנאומי ם נסע ו 
הדזדט ה שישרא ל וירד ן מתקרבו ת בדר ך 
לשלו * א ך ההתקדמו ת תהי ה זהירה . 

אחד י שלוש ת הנאומי ם נערכ ה פגיש ת 
ט־יספוט־־טנ׳אלי־פר * לאחרי ה התקיימ ה 
מסיב ת עיתונאי ם משותגי * שסופ ה טייל ו 
שלוש ת האישו ם קצרו ת בחו ף ש המל * 
לאח ר מכ ן נועד ו פר ס שג־אל י יח ד ע ם 
עוזריה ם הקרוכי * לע ת ער ב ש ב ס ר החו ץ 
ארצ ה במסו ק ס ל חי ל האוד ר ש ה טי ס ו 
בבוק ר לירה ■ פר ס נפר ד בידידו ת ממאדח ו 
מג׳אלי , ואמ ר ב י הו א מקוו ה לוזרת ו בקרו ב 
בישראל י 


3 


בנ ק "אל־עקאוי " 
המצר י יפת ח מחד ש 
סניפי ם בעז ה ובגד ה 


מא ת מיכ ל סל ע 


הבנ ק המצר י "בנ ק אל־עקאדיי׳ , בנ ק 
לנבס י דל א ניידי , עומ ד לפתו ח בחד ש א ת 
סניפי ו בגד ה המערבי ת וברצוע ת עז * נוד ע 
אתמו ל לי־דבר־ י מיפ י הבנ ק בססה־־ ם נכג ח 
ב־ 1967 . 

לאחרונ ה נתנ ה ממשל ת ישרא ל הית ר 
לחר ש א ת פעול ת הסניפי ם כמסגר ת 
המדעיו ת לעידו ד פעילו ת הבנקי ם בקר ב 
הפלסטיני * בעיק ר בנקי ם ל א פלסטיני * 
למרו ת שמו , משמ ש הבנ ק המצר י הוותי ק 
בבנ ק מסחר י לכ ל דבר . הנהל ת הבנ ק מינת ה 
לאחרונ ה מנה ל ש למש ש האזוריי ם 
ובימי ם האל ה מתקיימי ם הדידנ ש האח ר ונ ש 
לקרא ת פתיחת ו לקהל . 


חי ל האווי ר תק ף 
יעד י חזבאלל ה 
בדרו ם לבנו ן 

מארגיעיד ן מדיר) . - מסוס י חי ל האווי ר 
תקפ ו אתמו ל יעדי ם ס ל חזבאלל ה ברח ם 
ובמזר ח לבטן , מסר ו מקורו ת בסחדני׳־ ם 
לבנ ת יי * 

המקורו ת הבסחוניי ם מסרו , כ י שנ י 
מסוסי ם יד ו 6 רקפו ת לעב ר נ־ב ל אל־דאפי , 
בתב ל תופא * רכ ס הרי ם מדרו ם לכיירו * 
שממנ ו יוצאי ם פחבל ש ס ל חזבאלל ה 
לפיגועי ם ברצוע ת הבטחון . 

עד י דאיי ה מסר ו כ י עש ן היתמ ר פע ל 
האיזור , כעו ד מחכל ש וחייל ' לבנו ן יד ו 
בתותחי ־ נ * לעב ר מסוס י חי ל האוויר , א ך 
החטיאו . 


אל־עטרא ש הוחז ר 
לתפקיד ו 


סא ת * ח ד 1 י 


ת ת ניצ ב דא ד אל־עסדא ש ישו ב לעמו ד 
ברא ש ועד ת סתיאו ם והקיש ו ר העל יונ ה 
מסע ם הפלסטיני * הו א יבו א במק ש הגנר ל 
עבד ל ראז ק אל־יזד א המשתת ף בצוו ת 
המש א שת ן בקאהיר . דא ד א ל ־ עס ו־ א ש הח ל 
בתפקיד ו החדש״יש ן אחמול . 

חוד ש יעי ם לאח ד שהועב ר פתפקיד ז ע ל 
יד י מנהי ג אש״ף , יאס ד ערפא * יחזו ר 
הבריגדי ר גנר ל דא ד אל־עסדא ש לעמו ד 
.. בתזשוע ך ת ו הת^םוהקתםד^הפל ססיני * 
" אל־ע^א ש הוד ח מןהתפקיד^לפב י בחוד ש 
שי ם בעקבו ת חשש ו ש ל ערפא ת 
מ התקרב ו ת ית ד ש ל אל־עטדא ש א ל תא״ ל 
יונדסו ב סמי * רא ש ועוז ! התיאו ם והקישו ר 
הישראלי * עראפ ת דמ ן א ת אל־עטרא ש 
לתוני * ש ם הודי ע ל ו כ י וצ א מועב ר 
מתפקיד ו שיב ה לתפקי ד א ת הגבו ל עבד ל 
דאז ק אל־יחי * כקר ב הפלשתע ש החז ה 
מזר ת ח ח מהחלט ת היו״ ר ערפא ת ובראשי ת 
השבו ע החל ש ערפא ת לחזו ר ב ו מ ה ח לסת ו 
ולזזחד ר א ת אל־עסרא ש לתפקידו . 


מנה ל למשר ד המכ ס 
והמע״ מ הפלסטינ י 


מא ח מיכ ל 0 ל פ 


לאחרונ ה החלש ה הדשו ת הפלססינ ש 
למנו ח א ת הכלכל ן עאס ף עלאוג ה כמנה ל 
משר ד הפכ ם ודימע״ם . אב ו אל־־על א אב ר 
אתמול , כ י הו א מקוו ה שהמינו י הז ה יית ן 
דחיפ ה להתארגנו ת פוסח ת הכלכל ה 
הסוני * ז ה ל א מכם ־ מונ ה סאה ד רמלא ד 
כמנה ל מחל ק ת מ ס הסס * 


רשו ת השידו ר 
מתנגד ת להעבר ת 
משד ר ותד ר ליד י 
הרדי ו הפלסטינ י 


סא ת *ביב ה זר 038 ן 


הווע ד המנה ל ש ל דשו ת השידו ד רוא ה 
בחמר ה א ת החלט ת משר ד התקשור ת 
לקח ת משד ר שר ד ם־׳קו ל ישראל ־ בער ב י ת 
ולהעביר ם ליד י הרדי ו הפלסטיני . 

לאחו ־ דיו ן מכוש ך שהתקיי ם אתמו ל 
בנושא , ו מ הביע ו חבר י הווע ד המנה ל א ת 
התנגדות ם לבך , ה ן מההיב ט העקרונ י וח ן 
מההיב ט ש ל פגיע ה בשידורי * הוחל ה 
לפנו ת לשר ת התק שי ר * להודו ת פי ר ע ל 
העמד ת משד ד ותר ד חלופייי ם ל־קו ל 
ישראל ־ בערב * כ ן הטי ל הווע ד המנה ל 
ע ל פבב־׳ ל רשו ת השידו ר לבדד ק א ת חוקיו ת 
ההחלסד - 


הומטל׳ ל זומ ן 
להעי ד במשפ ט 
אסווצאלימב ׳ 


(ע 4 ־ * בי ת ודי ן הצבא י במחו ז מסב״ ל 
זימ ן א ת הדהסכ״ ל ר ב אלו ף אהו ד בו * 
לש ם מת ן עדו ת בחי ק אסו ן צאלי ם בי . 

הרמסב־ ל יופי ע בפנ י שופט י בי ת 
המשפ ט הצבאי , אלי ם גלע ד שד , אלי ע 
(מיל. ) עוד ד מודרי ק וא ל־ ם זא ב סג ה ב־ 29 
מזלי . 


1 


^ \£#> 


... .... . 


האסו ן בפנמ ה 


מש ה פרד ו 


הותי ר מאחורי ו אשד . בחוד ש השמינ י להריונ ה 


מא ח זמר י שדנ ו 

*מש ה , אנ י מבקש ת שתחזו ר היו ם יות ר 
מוקד ם וגל ד לדדפא . אנ י ל א מרגיש ה סוב" , 
אמר ה אביגי ל פרח ־ לבעל ה מש ה ב ן 33 - 
הו א הש י ב בחיו ב לאשת ו חדה , ולכ ן על ה 
שלשו ם למטו ס בדרכ ו מאיח ד הסוז ד 
החופש י בפנמ ה לעי ר הביר ה פנסה־סיסי . 
כעבו ר דקו ת ספורו ת התרס ק המטו ס ביע ד 
וכ ל נוסעי ו גיפפו , בה ם ג ם משד - 

בבי ת הורי ו □רחו ב צזד ל 4 בזדפ ד , גור ע 
דב ר האסו ן אתמו ל בשע ה רב ע 7 * 6 כבוקר . 
ממשר ד החו ץ הודיע ו לא ב יוס ף שקרת ה 
תאונ ת מטוס , שישנ ם נפגעים , א ך יו ת ר ל א 
ידע ו להוסי ף מר . בעבו ר ארב ע שעו ת 
נתקבל ה בשור ת האיו ם מש ה בי ן ההרוגים • 

מש ה נול ד בהיפר " למ ד בבי ת הספ ר 
היסוד י "דרור ־ ולאחרי ו בעירונ י א ׳ ובבי ת 
הספ ר ה ס קצוע י "שוב* , ב ו רכ ש א ת א ת 
מקצו ע מכונאו ת הרכ ב וחזשמלאות . מב א 
שיד ת ב״גדלני׳* , ולאח ר שנד . בקב ע בחי ל 
חימוש , השתחר ר לפג י 10 שני ם בדרג ת ר ב 
סמל . חודשיי ם לאח ד השיחרד ר הו א יצ א 
לטיי ל בעול ם יכן ־ הגי ע לפנמד " ב ה 
מתגוררי ם בנ י חרתו . הו א ביק ש להרווי ח 
כס ף בטר ם ישו ב לישראל , א ך לפנ י שנד . 
בדיוק , ביול י אשתקד , הו א הכי ר א ת אשתו , מש ה סר ח(צי׳לז ע חד ו אר ס 


ב ת לישראל י לשעבר , נש א *ת ה לאש ה 
ונשא ר בפנמה־סיסי . ז ו היתר , הפע ם 
האחרונ ה שב ה ר * אות ו מדיו . 


אביגי ל נמצא ת בחוד ש השמינ י להריונ ה 
והור י ב עלו " מ ס ף ומתי לדה , כב ר קנ ו 
כרסיס י טיס ה לפנמודסיסי , כד י לצא ת לש ם 
בתחיל ת ספטמב ר ולשהו ת במ חיצת ה 
בזזקתצ ז ליד ת בבדם . *!מדל , לאח ר היווד ע 
דב ר האסון , ה ם מכר ו א ת הכרטיסי ם קנ ו 
במקומ ם כרסיסי ם אחרי ם והי ן אסורי ם 
לצא ת אמ ש לפנמזדסיטי . 

מש ה עבד , כמ ו ישראלי ם דביס , באיזו ד 
הסה ר הזופש י בפנמד ״ השיב ן כ ־ 80 ק״ ם 
מעי ד הבירה . הו א הי ה אי ש סבירו ת בבי ת 
מסח ר גדו ל לבגדים , השיי ך לשנ י יהודי ם 
מקתני״ז ם אמידים • מד י יוז ם הו א יצ א ש ם 
קבוצתישראלי ם בפסגי ת ל עבודת ו, וחז ר 
עיס ה לקרא ת ער ם לעיתי ם חזק ת הו א 
עש ה * 1 הדר ך במטוס . שלשום ! בגל ל מצ ב 
אשתו , 1 ע א החלי ט של א להמתי ן למכ ו ני ת , 
ולכ ו עלד -כאסור , למטוס , לטיס ה הנטשם ! 

ב דר ך כל ל גד 20 דקוז£ , 

פהק״נסדלי ה הי ש אליי ת סס ת למשפח ת 
פרד ו ב י מז ג האדי ד הי ה סוע ר וי־חב ן שבר ק 
פג ע ב מטוס . מטקה ־ א ס ר הופ צ ה שסוע ה 
שיתכ ן ומיטע ן נפ ץ הו א שפוצ ץ א ת הפסד ס 
באדר . אתמו ל יצא ־ גיסי ו ש ל מש ה א ל 
אחו ר האסון , לנסו ת ולמצו א א ז גופתו . 
"הו א יצ א ממלחמ ת לבט ן לל א פגע , ותרא ה 
לא ן הגיע" , מיר ד אבק ־ בבכי , בעו ד אחי ו 

מחב ק אתו . ־ 

מש ה השאי ר אש ה כהריון , הזדי ם ושת י 
אחיו ת נשואות . 


חי ה יק ר 


רצת ה לשו ב ולחיו ת באר ץ 


םא 1 ז **ד י בר 1 ר 

מי ה יק ר ב ת 42 , נשוא ה וא ם לדנ י ב ן 17 
ויוס ף ב ן סו , וזית ה בי ן נוסע י המטו ס 
שהתרס ק שלשו ם בפנמ ה וב ו מ צא ה א ת 
מותה . יק ר שעבד ה בבנ ק הקהיל ה היהודי ת 
בפנמ ה סיט י היתד . בסיס ה לצורכ י עבודתו־ - 
הי א חי ה בפנמ ה ב־ 20 שנר - לפנ י ב ן 
התגורר ה כנער ה מספ ר שני ם בבת־ים ׳ 
אהדת ה בט י שביט , אחי ה ארנולד י 
רשקובסק י חיי ם בירושלים , כמ ו ג ם רס ס ב ת 
ה־ 62 שטס ה אמ ש לפנמ ה סיסי . 

חי ה נולד ה בקולומבי ה ובנער ה עלת ה 
ארצ ה ומשכ ה אחרי ה א ת אחי ה והוריו־ - 
אבי ה נפט ר באת • בסדי ם למדד . בבי ת 
הספ ר התיכו ן והחל ה לעבו ד בבנ ק לאומי . 
כא ן הכיר ה א ת שמעון , א ף זע א יוצ א 
קולומבי ה שהני ע ארצ ה כילד . כעמ ר מכפ ר 
שני ם השניי ם נישאו . לפנ י כ־ 20 שב ה הזמי ן 
אחי ו ש ל שמעו ן א ת הזר ג ל נק ר בפנסד - 
השני ם נסע ו ונשאר ו שם . חיי ה החל ה לעבו ד 
בבנ ק הקהילה - בפנמ ה גול ת שנ י ילדיד - 
משפחת ה יודע ת כ י הי א נסע ה לרג ל עמק י 
הבנ ק א ך ל א ברו ד ע ם הי א עבד ה בסני ף 
בקולו ן או^בפנמ ה סיס / היית ה פעיל ה 
בקהילד - 

אתמו ל בשלו ש אח ד ויצהרי ט דיבר ו 
אחות ה ואחי ה ע ם בעל ה שמעו ן ־ בפנמ ה 
סיסי . הו א ל א קיב ל עדיי ן הודע ה רשמית , 


־"יי * 

י י . ז דד ה יק ר(צילום ; יצח ק הדדי ) 


ע ם זא ת בדו ר הי ה כ י יק ר היית ה ע ל הפיס ה 
וכ י אי ן נ יצו ל ים . 

יק ר היח ה באוגוס ס האחרו ן בביקת ־ באר ץ 
בועןזז-אח ד מילדיה . אחי ה ואחות ה מיפ ת 
כ י הי א רצת ה לשו ב ולהיו ת כאר ץ וכ י היא , 
דאת ה עצמ ה י ש ר אל י! ; ושייכ ת לכאן . 


רענ ן גבא י 


יצ א לראו ת א ת העול ם 


(זן / - אב ל כב ד וזעזו ע יר ד ע ל משפח ת 
גבא י ברפ ת יש י ע ם היווד ע דב ר האסון , ט 
ניספ ה בנ ם היחי ד רענ ן גבא י בהתרסקו ת 
המטו ס ■בפנמה . . 

רענ ן ט דד 26 , שה ה בעמ ה למעל ה 
משנד - הו א עב ד ש ם כמנה ל מרכול , השיי ך 
ליהוד י מיזמי . איתר ע מזל ו לעלו ת ע ל 
המטו ס הפנמ י שהתרסק . רענ ן נול ד בקרי ת 
חיים . הו א בנ ם בטר ם ש ל עליז ה דהי׳י ם 
גבאי . כ ל ילדות ו ונעוריו , בחבר ת שת י 
אחיותיו , עב ת עלי ו באיזו ד קרי ת חיים • 
ע י משפחת ו סיפר ו כ י כמי ־ שגד ל לי ד 
זדם , הצטר ף רענ ן לחי ל הי ם וטיי ס א ת 
שירות ו בחיל . הורי ו עבד ו ר ק לאחרונ ה 


למושכ ה רמ ת יש י וה ם מתגוררי ם ב ה כשבד - 
לע י למעל ה משנ ה החלי ם רענ ן לצא ת 
לראו ת א ת העולם . הו א יצ א לרח ם 
אפריקה , ש ם השתל ב יפ ה כמנה ל עיסק י 
וקצ ר הצלח ה רבד " סיפר ו ע י ה מ ש פ חד - 
"ההל ם הו א קש ה מאוד , אנחנ ו עדיי ן ל א 
מאמיני ם לאסו ן הכבד" , אמ ד דוח ־ ש ל רענ ן 
והוסיף : "ז ה אסו ן איו ם ואנחנ ו פנסי ם לקב ל 
פרסי ם ולהבי ן מ ה קר ה שם , א ם ט ברו ר 
להלוסי ן שהי ד הארוכ ה ש ל המוו ת פגע ה 
מד . 

הברי ם רבים , קרובי ם דיירי ם בא ו לבי ת 
משפח ת גבא י ברמ ת יש י בד י לנחמם . 


הושלמ ה החקיק ה בדב ר הגבל ת פעילות ם 
ש ל הדשו ת הפלסטיני ת ואש״ ף בישרא ל 

ליגאי : ירושלי ם ל א תהפו ך למרכ ז מדינ י פלסטינ י 


םאד 1 נת ן דש י 

ועד ת השד־ ם לחקיק ה בראשות ו ש ל ש ר 
חמשסטיים , פרום ׳ דו ד לי־באי , השלימ ה א ת 
הכנ ת הפר ק בחו ק ליישו ם הסב ם עמדיריו ע 
שד ן בהגבל ת הפעילו ת ש ל הרשו ת 
הפלסטיני ת ואש״ ף במדינ ת ישראל . 

ש ר המשפטי ם הבהיר , ט הממשל ה ל א 
תרש ה להפו ך א ת ירושלי ם למרכ ז מדינ י 
פלסטיני . ע ם זא ת בי קש ה הממשל ה ל א 
לפגו ע בחקיק ה ז ו בזכו ת התושבי ם הערבי ם 
ש ל ירושלי ם לקיי ם מילו ת פוליטי ת 
חוקיו ת 


החו ק החד ש שבע , ט הדשו ת הפלסטיני ת 
ל א תפת ח ול א תפעי ל בישרא ל מ וסדות , 
נציגו ת א ו מ ש רד י ם אל א א ם קיבל ה הית ר 
בכת ב לכ ך ממשל ת ישרא ל א ו מס י 
שהוסמך * על־ידד - א ם תפע ל הדשו ת 
הפלסטיני ת מיגו ר לאיסור , ייסג ר המוס ד 
א ו המשר ד בצ ו ש ל ש ד הסשסדד - 
ע ל צ ו סגיר ה כד ה נית ן יהי ה לעתו ר בתו ך 
48 שעו ת לבי ת המשפ ט המחוז י ביר ו שלים ■ 
וחו ק מבצר ך א ת הממשל ה לאסו ר בצ ו נ ם 
ע ל פתיח ת א ו הפעל ת מוס ד ש ל אש״ ף וע ל 
קיו ם אסיפ ה ש ל אש״ ף א ו מטעמ ו ו מ סמי ך 
א ת הממשל ה להורו ת ע ל סגיר ת ב ל סוס ד 
א ז משד ד הפוע ל מסע ם אשרף . 


דב ר יז ם חסיש י ת בא ב תשד ד 21.7.94 
*׳*י&ר*** " יי• ► 
?!ג! 1 ״׳׳׳;■,;■; '.׳• ׳ , 
';׳? 5 ■'■ * ״: 4 ״■ ■ י.":;... ' 

'־?•:זיג׳', 1 ' ־ 


ו׳? • ; ■*£ ' י ' 


711 ?־, * 


!,״׳ * יד ־ /*<׳/• * * * ■״״״ ״ , , 

" * . * * #;/ 747 / ז * 


ך״■:.•״־ '• 1 


***ר."* * . ■ 


זזקלאי ס לאמין • כבי ש זדצ הישדאלדםגיט ־ מ ד *יע ה המקו ר פרנבת ם©דלו * שטיץ/דדדי > 


קהיל ה קטנ ה ועשיר ה 


סא ת ות ן וח ד 

בעמ ה זרו ת 1,200 משפחו ת יהודיו ת 
דבסה״ ב 00 (^ 8 מ י אדם , מרבית ם ימא י 
העי ד האל ב בסורי ה ומעוס ס אשכנזי ה 

זוה י קהיל ה מאוחד ת ועשי ר ה פאד . 
היהודי ם עוס קי ם בעיק ר בפסח ד ובעסקי ם 
הק שורי ם בסכססיל , נפ ט ובגקאזת . הישו ב 
היהוד י בפנמ ה פעי ל ם* ־ בב ל תחומ י החיי ם 
ה י ה ודיי ם ש ם וב ל הנוג ע לתמיכ ה למדינ ת 
ישראל . בפנמ ה י ש 2 בת י ספ ר י הו די י ם בה ם 
לומ די ם כאל ף ת לס ידי ם הקשורי ם 
ל ה סת דר ו ת הצידנית , מעיה ם מופיעי ם 
מורי ם שליחי ם הדואגי ם לחינו ך ציונ י 
שיפתי . 


־ ~ - יוס י גרשו ן 


ניצ ל מאס ה 
•משחת ת ׳אילת ׳ 


סא ת ומד י שדו ן 

"אי ך הגוד ל רוד ף אחר י יוסי י ה א הצלי ח 
להינצ ל מאס ת המשמע ; ׳אילת / כשחי ה 
ודיל , ועכשי ו הו א נהר ג בהתוסש ת המ טו ס 
בפנמה" , אפר ד *עמ ל ברחו ב ז׳בוסינסק י 
בסיר ת הכרמל . 

גרשון , מ 5 ^ נשו י וא ב לאדבעך " עז ב א ת 
ישרא ל סמו ך לאח ר שיזזחד ד סזד ל הים . א ת 
עתיד ו הו א חיפ ש בפנמה , 7 מ ז הי ה סוח ר 
טכסטיל . אחי ו שוה ה * * הו א באר ץ זו . 

אח ת למספ ר שני ם נה ג גרשו ן לבק ר א ת 
בג י משפחת ו בסיר ת הכרמל . אמ ו האלמבד " 
שולד " עמד ה לצא ת בימי ם הקרובי ם לבקר ו 
בפנפה־סיסי . סיפ ר גיזא , צי ה מנג ה 
"כשנוד ע ע ל אסו ן המסיס , הית ה ל י ה רגש ה 
דע ה שיוס י נהרג . ידעת י שיהודי ם רבי ם 
נוהגי ם לסו ס ש ם ממקו ם למקד ם בעניינ י 
עבודתם , אב ל חיכינ ו להודע ה הרשמית . 
יוס י הי ה בחת * זהו ב כ ל הזמ ן דיב ר ע ל רצונ ו 
לחזו ר לישראל , ותרא ו פ ה קד ה א" . 


רמון : ״ספרי ״ נמצא ת בגרעוו ׳ ש ל 15 
מיליו ן ש״ ח - ולמעש ה בפשיט ת רג ל 

כ ל יו ם אנ י מגל ה גו ף הסתדרות י אח ר הנמצ א בקשיי ם א ו בגרעון , וא ף פע ם 
ל א מדוב ר במספרי ם קטנים , אמ ר רט ן לוועיד ת ההסתדרו ת בבא ר שבע . 


סא ת *סי ד וזונבלי ב 

מזבי ל ההס ת דרו ת , חיי ם דמון , גיל ת אמ ש 
כ י חבר ת הספד ם ההס תדחת יז ז , "סש־׳י" , 
נמצא ת בגרעז ז כבד , המסתכ ם בכ 15 מיליו ן 
ש״ ת "אינ י יזר ע מאיפד " אי ד ולמד " אב ל כ ל 
יו ם אנ י מגל ה גו ף אח ר ש ל הה ס תד ר ת ז 
שנמצ א בגדעון . א ף פע ם ל א מרוב ד 
במספר י ם קטנים , ולדעת י עו ד ל א גילית י 
הכל . ב׳ספרי׳ , כפ י שהסתב ר ל י ר ק היזם , 
המצ ב הו א נורא , ולמעש ה ע ל פ י כ ל קנ ה 
מיד ה הי א נמצא ת ב פש י ט ת רגל־ . 

רמו ז זד ה אמ ש האור ח המדבז י מדעיו ת 
ההסמדד ז ת בבא ר שבע , שנחר ה אתמו ל 
במועמ ד העטדד " מאי ד בביז ת פפזכי ד 
מועצ ת הפועלים . בבא ר שב ע 1810 הסכ ם 
בי ן ר ם לעבוד ה ונחת ם זברו ך ד ע יט ־ ע ל 

הליכו ד לקואליצי ה בטעצת־הטזנליסמי ר 


אד ם הרוא ה עצמ ו נפג ע פצ ו מ ־ מפעול ה 
שנועד ה לאכיט ; האיסורי ם א ו ההגבלו ת 
רשא י לעתו ר לבי ת המשפ ט הסחדז י 
ביר ו שלי ם ולבק ש צ ד שימנ ע א ו שידח ה א ת 
אכיפ ת החד ק 

ועד ת השדי ם החליט ה שהא יסורי ם יהי ו 
בחוש ■ חמ ש שנים , ע ד לגיבו ש הסכ ם סדינ י 
חדש . 

הממשל ה תני ח א ת הצע ת החד ק ע ל 
שולח ן הכנס ת בשבו ע הב א במסד ר , להביא ו 
לקריא ה ראשונ ה למ י יציאת ה ש ל הכנס ת 
לפגדד - 


בוועיד ה כ י הליכו ד חופ ך בבחירת ו ש ל 
בביו ף לתפקיד . 

בדברי ו אפ ש לבאי ־ מועידה , התמק ד 
דמו ן בעיק ר בתוכניו ת שמ א סחס ז ן לייש ם 
כהסתדרו ת שבהנהגתו . "המציאו ת הי א קש ה 
וכ ל ס ה שהיה , ל א יהיו - כתוצא ה מס" , 
התמי ד הפרס י ובפע ם מלעד י שלל ד 
כהס תדרו ת חדד י פשלה , נסו , במסור ת 
האעו ד הממ 1 עי . יהי ה ל ט מאב ק לייצ ג א ת 
השבדים . ל א נעסו ק ב׳ספ״י ־ ובעו ד אל ף 
ואן* • דברים • אנ י נמצ א ם 5 © 1 דד וו 1 ר ק 
שבועיי ם וס ל יז ס אנ י סגל ה תזפש ת קשו ת 
חדשות . 

^כ ך למשל , ומסח ר סמזסתדזז ת 
היתז ז מפיצ ה ש ל כ ל סיב י עיתוני ם ואנ י ל א 
מתסו ן לידבר* . ניתנ ו 30 *ל ף שק ל מ־ ״ 40 
אל ף שם , לנינ י ארמני ם שאינ ם שייכי ם 
להסתדזזת , ובאיל ו מ ד אסורי ם לקו ב *ת ם 
אליד - 

"הדב ר חמרכו י שנ עש ה ע ל מנ ת ל קיי ם 
פעולו ת שאנ י חוש ב שצרי ך לקי ׳סן , כפ ו 
חינוך , תרבו ת נוע ד וספודס , ז ה ע ל יד י 
יציר ת קר ן ס ל ב ל רבושההסתז־דות , שאינ ו 
משר ת א ת ההסתדדוה . ל א נחזי ק נכסי ם 
שאינ ם נות ני ם .־יב י ד נ ד א ו תש 0 מ־ " מ ה 
כמוב ן כדון * בקיצו ץ כו ח האר ת המסת ! רו ת 
היז ע ע ם שבד י מוע ד הפוע ל ומועצו ת 
הפועלים , מעסיק ה כ* 00 ע 3 עובדים . אינ י 
רוצ ה לקבו ע עכשי ו סט ה 3 די ר באמת , אב ל 
של א יהי ן הבנות : מ ס האד ם יותא ם למט רו ת 
ה הסתד רות , ול א מסרו ת ההס ת דרו ת יותאמ ו 
לכו ח האחד . 


כהקש ר זה , ציי ן רסן , כ י אי ן הו א מבי ן 
פדד ע י ש צור ך בש ש מועצו ת שעלי ם ממ ד 
השדו ן ובשיש ה מזכיר י איגודי ם מקצועיי ם 
בערי ם כמ ו רמ ת השדון , רעננה , הרצליה , 
וש ד השדו ן וכדומה • "מדו ע ככל ל צריך ־ 
שבע ה מזכיר י ׳הפעל * באז ו ר הזה ? ג ם 
מזכי ר אח ד יספיק , הכ י מבטי ח לכ ם 
שאפיל ו היא , א ם ל א יעסו ק ב פעי ל ו ת 
ספורטיבית , ל א ידע — ומדו ע מזכי ר מועצ ת 
הפועלי ם נתצו! * אינ ו יכו ל להיו ת ג ם מזכי ר 
*הפועל * ה 0 ?מי י הר ־ בכס ף ש מ ש למ י ם 
למזכי ר *הפרע?* ׳ בחצו ד אמ ר להשקי ע 
בספור ט הסי^פי־* . 

רמו ז התיית ם ל בקש ה שהעל ה בפורו ם ז ה 
חבר ו לסיעה , חי ב שמוא ל אביטל , אי ש 


הנג ע שמו עצ ת פועל י בא ר שב ע תקב ל 
מעמ ד בכי ר כדומ ה למועצו ת הפועלי ם ש ל 
ידושליעת ל אבי ב וחיפו - "ר ק היום " אס ר 
דמו ן "שמעת י מ ה המצ ב במועצ ת פועל י 
ודפי - אנ י מצי ע לך , שמדליק , של א לנפ ת 
להש וו ת א ת בא ר שב ע לחיפה - הגיש ן ש ם 
הו א משת ־ כמ ד 17 מיליו ן ש״ ת שו ם רב ד 
ממחר , עשרו ת צ׳קי ם לספקי ם נחתמ ו 
במק ע אכ ל ל א נשאזו . מה י בערכ ת 
ש למע ש ה קת־סת . לדעתי , מצ ב ז ה נבו ן ג ם 
בת ל אבי ב וספיר ה מסדימ ת ג ם כירושלים" . 

בהת ייחס ו למצב ה ש ל שפ ת חולי ם 
הכ לל י ת , אס ר דמד ן כ י במסגר ת דיוני ה ע ם 
ה סמ ש לר " הה סע דז ת מ נס ה לה גי ע להסד ר 
כול ל כקש■ , לרבו ת לטוו ח ארון* . "ס י 
שמשתעש ע באשליו ת שגדעו ן קקס־ מ 
הכללי ת וצ א מיליאר ד אר ח לשנ ע פע ה 
קשות . הגרעז ן השנת י וצ א כסד ר גור ל ש ל 
^ * בען , ס י ל ץנו ז ^ רח - וא ם לז 4 * 8 ת ת 1 רען ן י 
" . ז ע ל א תיןמיצע^שפ ע ג ם א ס יוד ה 
רו ק כיסה ו הו י" י <ושא 1 ו י <£ותי , 
במע ט פל א א ת בעיי ת ותפק ד השו ס ף ש ל 
השש - אסה * שקמל ה תיכנ ס ל׳חו ק מסה ז 
בדיאח ז ממלכתי ׳ בתחיל ת שנ ח %* , 
כשהי א סחזב ת ע ל גב ה 4 מיליאר ד ש־ ח 
מ ע וכשהי א צריכ ה לסמם ן כ ל שנ ה חצי ־ 
מ י ל י א ר ד ש״ ס בגי ן ת׳מ ת העבר . ז ה מצ ב 
באני־אסשת* . 

רמו ן ציי ץ שם־ י לקיי ם א ת מחדי סת ה 
לקתניי ע ה הס תד רו ת תיצו ר השנ ה תקדי ם 
ס ד פעמ י ו תעב י ר לפתו ת . 23 מיליאר ד ש״ ח 


לקתיד ״ מתו ך המסז ת ש ל 24 מיליאר ד 
ש־ ח לעדך . "בלוםר , בב ר השנ ה כמע ט ב ל 
הכס ף שחבר י ההסתד רו ת משלמי ם ילך ־ 
לשפ״ ת הדב ר דמ ה יגרו ם ל ט לגדעו ן ש ל 
ע ד חצ י מיליאר ד קר ע תא ת ע ל מב ת לקיי ם 
א ת תקצי ב 94 ׳ , כפ י שאוש ר ע ל יד י 
המוסדו ת , לקיו ם ההסת דרו ת ע ל ב ל ענפיד - 

"אי ן ל י ספ ק שנצטר ך למ מ ד נכ סי ם 
בסד ר גוד ל ש ל ר 300 ע ד 400 מיליו ן ש־ ת 
לפוזות . נדמ ה ל י שזוה י הפע ם חדאשונ ה 
בתולדו ת ההסתדרו ת שמוסרי ם נסד ס ע ל 
מנ ע למעשר " להעבי ד כס ף לקמדח י אב ל 
געש ה זא ת כ י התחייבנ ו מעמו ד בכך . דברז ד 
שז ה ל א יכו ל להיו ת דפ ר ש ל קב ^ משו ם 
שסוד ! בינוא ר 95 ' , ע ט ומל ת מ ק מבריא ת 
וממלכתי , ה אחריו ת לבדיאו ת זשמו ד 
עובד ת ליד י 1661 ■* ס ר . .. . 


הווע ד הפוע ל 
יהי ה סגו ר 
במשוכ ל 
ספטמב ר 

הזנובדי ם חוששי ם מפיסורי ם 
בסו ף דצזקופ ה 

טא ת אקדי ם דזח־ י 


לראשונ ה בתולדותי ו ייסג ר בניי ן הזעו ־ 
הפוע ל ש ל ההסתדרו ת למס ך הור ש שלם ? 
הת ל סה־ 1 בספט מב ר יע ר ל־ 2 באו קטובר ■ 
מדוב ר בסגיר ת המשרדי ם והיחידו ת למש ך 
חמיש ה שבועו ת בה ם ישנ ם תגי ם רבי ע 
ורבי ם מהימי ם אינ ם יס ד עבדדד - 

חת ר החתו ם ע ל יד י מנה ל 
האדמניססרצי ה כתע ר הפועל , מס ה חי׳י ק 
הופ ץ אתמו ל בב ל המשרדים • בחוז ר נכת ב 
בי ־ ׳׳ע ל מב ת לאפש ר תיאו ם הפעילו ת בי ן 
זרועו ת המערבת , וניצו ל יעי ל ש ל יתר ת 
ימ י החופשד " הוחל ט השנ ה לצא ת לחופש ה 
ש ל כל ל שבד י הודע ־ הפוע ל במש ך חוד ש 
ספספבר. " 

החוז ר התקב ל באי־איפו ן ע ל יד י רבי ם 
מ העובדים , החוששי ם שסגיר ה ממושכ ת ש ל 
הבניי ן ומסרדי ו תבי א בעקבותי ה ־־ארגו ן 

מחדש " המלוו ה בפיטורין . השבו ע החלי ם 
וע ד העובדי ם שהו א מתנג ד לתופש ה 
מאורגנ ת ש ל שיבע ה שמעו ע כפ י 
שהתכחש ־ להצי ע ראש י וזהסתררות • 

בשיח ה ע ם כת ב "דבר ־ אמ ת מספ ר ראש י 
איגודי ם מ קצו ע י י ם ס ־ ה ם ־רואי ם בחו מר ה " 
א ת החופש ה המאורגנת . אח ד בה ם הסגיר ! 
"ז ה חו דשי ם אי ן הנהג ה בהסתדדות . מא ז 
הפריימרי ס בעבוד ה הפעילו ת שלנ ו שובש ה 
ומעסיקי ם רבי ם ניצל ו זאת . בינתיי ם זכ ה 
דמו ן בבתיח ע הית ה כ ל תקופ ת המר ע 
ועכשי ו יוסיפ ו עו ד חוד ש ש ל ׳חופש ה 
מאורגנת / מדוב ר בס ך הב ל ב* 10 הודשי ם 
בה ם להסתדרו ת אי ן הגהנ ה בחדר- " 

פזב׳ ל הסתדרו ת הטכנאי ם זההבדמד ע 
שלמ ה שני , הדגי ש אמ ס בשית ה ע ם כת ב 
"דבר * כ י "פ י שחצ ה לצא ת לרז״שד " 
שיעש ה זאז ^ בכ ל מרג ע לה ס ת ד רו ת 
השמאי ם וההנדסאי ם י ש לנ ד בכפ ר בעיו ת 
בוערו ת ע ל סח ־ היז ע ביניה ן אי־קיו ם 
הסכמ י עבוד ה תזומי ע * המאב ק נו־פא׳יל . 


שז ה ל א יכו ל להיו ת דפ ר ש ל ק בע , משו ם לצוו ת השבדי ם ול י א ץ כ ל ממ ה לצא ת 
שסוד ! בינוא ר 95 ״ , ע ט מיל ת ת ק המגפו ת לחופשד - נמשי ך לפעו ל במש ך כ ל התד ע 

וממלכתי , ה א חר יו ת לבריאו ת הציבה * ממשי ך להעני ק עירזחר ם לחברי ם שלנו . 

עובד ת ליד י ומד׳ימד . . ג ם נ 68 ל רחוד ש שלזעיסיישש ם ״ ם דכי ס 

־ . 

הנזקקי ם ד שירדת י האיגו ד המקצוע י 
רגסץמ ד ואס ר שע ד שסעדפתיה ע ■• 810 1 של 08 י *—•* י '"*יי* , 

ל א תתנת ק באופ ן מזזול ס מזיהוי ־ ופליטי , ; • ־ ■ 

אםט 6 יש^ץ*־בעקימ,הםמשלהמם 8 זת * • בחחרצונאישמפ׳ראש סלעובד 'הדיש * 


יתקש ו להעבי ד תקציבי ם שמיזעדי ס 
לבדיאזז ^ מ א הדגי ש שמהא ו מועצ ת 
קופץ ! החדש ה צריכ ה להתמנו ת ע ל מי ם 
מקצוע י בלבד , "לל א מג ע ק * ש ל 
מליטיקאינו . 

״צפוי י ם א ו^זדי ם 111 ■ ס י ס וקש י ע ס י שנ ו 
עופרי ם ומתייצבי ם ישירו ת סו ל המציאו ת 
סבל י לסיי ח אותר " אל א להתאימ ה לשגו ת 
האלפיים״ , 0 * 0-1 תאן . 


הפוע ל נוד ע לעובדי ם ב י היקפ ה מחלק ה 
חדש ה בוסתדד ו ת - "ת נאזלק ה לפניו ת 
ושמו ר בלשמ ו המזב״ל" . במכת ב החתו ם 
ע ל יד י דחדיז ן כה ן נט ע כ י "בלשב ת 
סנמביי ל תופע ל לשב ה ממהזשמ ו 2 ימיז ת 
הציבור . כמי ם הקרובי ם נתחי ל לועגו ת 
אליב ם מכתב י אווזי ם הנוגעי ם לתחומ י 
אחדיזחבם. ־ שבד י המש ־ הפוע ל מתבקשי ם 
להעי ב לפניו ת תו ך שבועי י ם ממ ס הגע ת 
הפניה . 


דו ה מבקר ת המדינ ה ע ל החבר ה למפעל י חבר ה וכלכל ה דשבד י המדינה • 


ק ח הסיו ע העדפ ה לתמו ך במקורבי ם - 
במקו ם בעוב ד מדינ ה הנמצאי ם במצוק ה 

נצי ב שירו ת המדינה : הנציבו ת נדחק ה א ל מחו ץ לפעילו ת החבר ה 
בגל ל התערבו ת גורמי ם פוליטיי ם בעל י אינטרסי ם זד ם 


מא ת כתב ט בכנס ת 

הוועד ה ל ביקמז ו ה מי ת ה מ ה אתמו ל 
בממצאי ם החפורי ם שחשפ ה מבקר ת 
המריב ה בחבר ה ל מ פ ע ל י כלכל ה וחבר ה 
לעו בד י זעדי־נד - מנ ק ר ת המדינ ה גילת ה כ י 
ההבר ה מימנ ה א ת פעולותי ה באמצעו ת 
פביך ת מניותי ה לעוב ד י המ דינה , סמל ם 
לחל ק מהעוברי ם ל א הוקצ ו בניד ת עק ב 
מגבל ה חוקית . החבר ה ל א השיב ה לאות ם 
ש בדי ם א ת כספם . 

ההודעו ת לבעל י הפגיו ת ש ל הועד ה ע ל 
אכיפו ת בלליז ת פורסמ ו ב עיתו ן ־ה מו די ע ־ . 
עובד י כדינ ה שפרש ו פ ן השידו ת וביקש ו 
לפדו ת א ת פגזתיה ע קיבל ו א ת הס ך זעקו ב 
ש ל הפני ה ול א א ת ערכ ה הריאלי . 

ספצאי ס חמודי ם במתו * גילת ה ומבקר ת 
בק ת לסיו ע לע ובד י מדינ ה השדוי ם 
במצוש־ " שו 6 ק מר י ע ל יד י החכר ה למפעל י 
כלכל ה זח ם 1 - לדבר י המבקר ת ב ת ערד " 


ה ממצאי ם שנחשפ ו מע י ד ים־ * ^ כ ך 
שכהחלסו ת הנהל ת קר ן המצוק ה הי ו מקרי ם 
ש ל משו א פגים . 

הקר ן העניק ה לפוני ם שהי ו שדרי ם 
במצוק ה קש ה סכומי ם של א היזז ה בה ם עזר ה 
ש ל כמש . הי א א ף דחת ה בקשו ת ש ל פוני ם 
ל א מעסיס , שהי ו זכאי ם לסיוע , בנימו ק 
סתמי . 

מאיד ך אישר ה זעהל ת הקר ן סיו ע נדב , 
פע ל ומעב ד לקד כדי ונ יב ג לעו ב די ם 
מס וי מ י ם שהי ו "קרובי ם לצלחת - דר ך 
עבזדת ס בבנ ק ירי ב מ מציבו ת שידו ת 
המדנד - ביניה ם הי ו ג ם כאל ה של א הי ו 
זכאי ם כל ל לתעו ת מכספ י הקרן . 

יו״ ר הזזעדד " ח״ ב דו ד מג ן וליכודו , 
האשי ם א ת הנהל ת ההבר ה בעוש ק עובדי י 
סדיגד - לרבדיו , כפע ל שהי ה אפו ד לדאו ג 
לתוחת ם ולתדע&ז ם ש ל שב ד^המדנהל א 
מיל א א ת יעוד , מע ל בשפ ה סודית . ד ק 
מעסי ם ידע ו כ ה נעש ה במיליוני ם הרבי ם 
שהועבד ו לחבר ה ע ל י ד עמ ד המדינ ה 


והאוצר . 

מג ן תב ע מהנהל ת דמד ה לפעו ל מי ד 
לתיק ץ הלי ק רי ם שבד ת כ ץ דשא ו ה מ 
דר ש ממ ה לפרס ם בעיתונו ת הודעו ת 
שיזמינ ו עמד י מדינד " שהשקיע ו בס ף 
מער ה ול א קייבל ד מנתת . לחגו ע א ת 0803 
ע ל פי ־ ערכ ו הריאלי . וד׳כנמ ז חו ש מעמ ד 
כדנ ה שקיבל ו סיו ע הקר ן -המצוק ה של א 
כר ץ להשי ב א ת הכס ף שקיבלו . 

נצי ב הז״י ת הררי ג ר " סדיס ׳ יצח ק גלגחי . 
אמ ר בוועד ה כי ־ נציבו ת שיח ת המדינ ה 
נדחק ה א ל לחו ץ לפעילו ת הועד ה בעקבו ת 
התערבו ת גוררי ם פוליטיי ם שטוב ת שבד י 
המדינ ה ל א עמד ה לנג ד עמיה * ׳ 

יר ד הנהל ת מערד " כמי ם לרן , אט ד ב י 
הזש ץ לקחי ם לדו ח מק ר המדיגד , שת י 
חידיסריוגי ס ליעל ת סיו ע מקד ז הממ׳ש • 
ונשבר ו שירותי ו ש ל יוע ץ ארגוני , ם* 4 . 
לבדו ק מהד ש א ת מסגרות ־ פעי ל ות ו ? מו ו 
תמקמי ה בעתיד . 


עצר ת זיברו ז 

במלא ת שלושי ם לפטירת ו ש ל 

יצח ק קור ן ד ל 

תתקיי ם ב״בי ת יהוד י בסרביה״ , רזז ׳ בב י אפרי ם 228 , תל־אבי ב 
ביד ם א״ , ט״ ז בא ב תשג״ ד( 24,7.94 ) בשע ה 6 בער ב 

יש^ידבדי ^ 

יצח ק גגו ן ארטזי ר ישראלדגי ץ 

יחיא ל לק ט ג׳וד י דירצק י 

לופד , אליא ט אדר י גורי ת 

ד פ שילנסק י 


לחברתנ ו פולינ ה גולדמ ן 

אית ך באבל ך במו ת 

אמ ך י ל 

בנ ק הפועלי ם בוו־־ מ 
סני ף האש ל ־ 177-022 


לחבתע ו שמז ה אחר ק 

מסני ף מבטחי ם הרצלי־ ה 

משתתפי ם במד ך העמו ק במו ת 


למשמז ת עובדי ה 
וחבר י קיבו ץ יוטבת ה 


אבי ו ד ל 


ינחה : ד״ ד מאי ד ?ומי ק סשזתפי ם כאכלכ ש דיבכ ד כמו ת 

גי א עובדי ה 

ר ו יבול י המרמ ז 


ומביעי ם תטעפי ם לע י הפשפוע ז 

סבפור ם 

הועהל ה וומטמרי ס 


תמודעו ת אב ל 


5661111 ^ 0 ! 

1 ־ח?□ * 1516 ־ 022 ־ 177 
^ דב ר יו ם חמיש י •־ נ בא ב תשנ׳׳ ד 21.7.94 


הרשו ת ילד ה ב ת 13 וגב ר ק 60 נהרג ו 
מפגיע ת רכב ת בשת י תאונו ת בחיפ ה 


סא ת וווד י שדו ן 

שג י אנשי ם נהרג ו ושניי ם אחרי ם גפמ ו 
קשר . מפגיע ת רבב ת בשת י תאונו ת שאירע ו 
אתמו ל בהיפר - 

חל י פוק ס ב ת 13 וחג י מסטיי ה בהת ה 
ופנינ ה ח ן ב ת חמ ש מחיפ ה ונד ב הדד י ב ן 20 
ממוש ב הדוד ה בגלי ל גמע ו קש ה מפגיע ת 
רכב ת נוסעי ם כמבואר ת ומד - 

התא ונ ה אירע ה בשע ה 17.30 , כאש ד 
הרכב ת עשת ה א ת דרכ ה מזיפו ! לתל־זעי ג 
נהגשןס ד הבחי ן בשלוש ה שח ל ב ו ע ל 
המסיל ה סמו ך לשכונ ת עי ז הים , א ך ל א 
ה צלי ח לבל ו ם א ת הרכבת . 

המשסדד " ועקר ת א ת נסיבו ת החאוגד - 

בתאונ ה שאירע ה או ד לאתמו ל במרח ק 
ש ל בפ ה מאח ז מסרי ם בלב ד מארת ד מקו ם 
נדר ס למוו ת גס ־ כב ן 60 שזשוו ו סר ס 
הוברר ה על־יד י קס ר רכבת . 

התאונ ה אירע ה בשע ה 0 ^ 0 באש ד רכב ת 
מש א עשת ה א ת דרס ה מדדו ם ל סזו ן חיפד - 
ממו ר לתחנ ת הרכב ל שוחתו ן מחי ן נה ג 
הקנא ־ באד ם ע ל הפסים . הנה ג מ ר וניס ה 
לבל ש א ת הרכב ת במועד ׳ א ד לשווז ב חפ א 
מ ד־ א קב ע א ת מד ת ו ש ל ה איש . 

המשטר ה פתח ה בחקיר ה והי א בודק ת א ם 
מדוב ר בהתאבדות . ברשות ו ש ל הש־ו ג ל א 
נמצא ו מסמכי ם מזהים . 

יצויד . כ י לפנ י כמ ה ודרשי ם נדר ס למוו ת 


ספי ד לאות ו מז ם צעי ר חיפנ י שיש ב ע ל 
פ ם המסילה . 


ב ן 25 הר ג בל ב 
בבעיטו ת בתל־אבי ב 

סא ת אל י ברנ ד 


עו ד סקר ה ש ל התעללו ת בנעל י חיי ם 
הי ה אתמ ו ל בתל־אביב . . 

בשע ה שלו ש וחצ י אתבז ל בבוק ר הבחי ן 
מתנד ב המש מ ר האזרח י במרח ב ירקת , גי ל 
ספיד , שהי ה כסיו ד שגרתי , באד ם בדחו ב 
פינסק ר והמחזי ק ביד ? כל ב פימ׳ ד קשן , 
משליו ־ אות ו לאמי ר ולאח ר סב ן בזע ם ם . 

המתנד ב עצ ר א ת נייד ת ומשמי ה מתקר ב 

ודא ה כ י הכל ב מרמ ס ספיד . ש א עצ ר ש 1 
החשו ד בהתעללות , גב ר כ ן 25 , שהו עב ר 
לחקיר ה במס ה מחו ב ידשז . ש 1 הכל ב 
המוכ ה העבי ד לאגוד ת תנ ו לחיו ת לחיות . 

הכל ב טופ ל ע ל יד י ת פ א וטרינר , אדמ ת 
מפצעי ו כשעו ת אח ד הצחדית ב החש ד 
בהתעללו ת נעצ ר ויוב א היז ם לבי ת המשפ ט 
להאדס ז מעצרו . נחשפ ה משתל ה לגידו ל צמח י 
מריחואנ ה בדר ה בתל־אבי ב 


צמח י הטריחואט ז בסממדו ו רחמו* *(צילום : אלד ן דון / ישרא ל סאן ) 


נאסר ה מכיר ת "מדבקו ת ההרזייה " 


מא ת מזר * ס ן 

משר ד הבריאו ת אס ר שזמו ל מכיר ת 
"מדבקו ת להרזיה " בש ם "ל ה פסש " 
המיובאו ת מחד ל ונמכרו ת באחרונד " בבתי־ ־ 
מרקח ת ובת י עס ק אחרים , 
המדבקה , לפ י הרשו ם ע ל ה אריזה , מכיל ה 
ועמ ר שמקור ו באצו ת ים , ה מ ש תח ר ר 
כהדרג ה סהמר בקו * נספ ג בגו ף וגור ם 
להרזייד - 

מנהל ת אג ף הרוקחו ת במשד ר ה ברי א ו ת , 
מגיסט ר יונ ה אלחנני , מסר ה כ י למשר ד 
הבריאו ת ל א הוגשה , מדר ש בחוק , כ ל 
בקש ה ל ש יוו ק המדבקות , שה ן בגד ר תחש־ " 
אג ף הרוקחו ת פנ ה אתמו ל למינה ל הסזו ן 
והתרופו ת האמריקאי , שמס ר פ י ל א איש ר 


לשימו ש מדבק ה מישה י ש ל אצו ת י ם 
להדדי ת 

לדבר י אלתנבי , הסבטלו ג י ה ש ל מדג ת 
חומרי ם פעי ל י ם ממו־בק ה ע ל העו ר לתו ך 
הגו ף חר ש ת בד יק ה מדוקדק ז לקביע ת 
אמינו ת י השיטה , בס י חות ה ויעילותו - 
במסגר ת הבדיק ה י ש לווד א ג ם א ת ממ ת 
הועמ ד הנילוזד * הגור ם לתהלי ך הספי ג ה . 
״כ ל עז ־ 16 ייבד ק התבשי ד ויאוש ר על־יד י 
הגורמי ם המוסמכי ם במשר ד ה בדישת , אי ן 
להשתמ ש בתכשי ר זז.* , אסד ה מג יסט ר 
אלחעי . • 

לדבר י ה , עדיי ן ל א ידו ע מיז ע חסד ם 
המייב א ששו ק א ת הסרכקת • משד ר 
הבריאות . ג ם הנח ה א ת כ ל ח רזקחי ם 
המחוזיי ם . לועדו ת. . לבתי־המדקש ז של א 
לסבו ר אתס פדבקות . ־ 


גידו ל ח ד במספר ם ש ל הרוג י התאונו ת 
בצה״ ל - 16 במחצי ת הראשונ ה ש ל 94 ׳ 

28 חיילי ם התאבד ו בשש ת ה ח ור ש י ם הראשוני ם ש ל השנ ה - חמיש ה מתוכ ם 
עולי ם חדשים ; חיילי ם משכבו ת מצוק ה מתאבדי ם פדד ת מאש ר חיילי ם מבודדי ם 


סא ת * ד בוזו ־ 

בלש י מפל ג הסמי ם ביח יד ה המרכזי ת ש ל 
משפד ת מע ז תל־אבי ב חשפ ו אתמו ל 
משתל ה לגידו ל צמ ד מריחואנ ה בדיר ה 
בתל־אבי ג 

ה בלשי ם פ שט ו ע ל זע־יד ה בדזע ב וש - 
ג ג כעקבו ת מיד ע מודיעיני . בפשיט ה 
ומגל ד משתל ה לגידו ל צמת י מדיזעאנ ה וב ה 
48 שת ילים , מריזעאנ ה מוכנ ה לשמו ק ב־ 12 
שקיז ת בנו ת 20 גו ש כ ל אחת , כ ־ 100 זרע י 
סר ישאג ה בתוץ ־ קופסאו ת גפחדי ס 
ספים . בע ל הדיח * צעי ר 
ב ן 34 , נעצ ר בחשו ד בגידו ל צפת י ס ם 
מריחואנ ה למטרו ת מ ס ח ר יו ת 

מג מ ל ה תעופ ה בן־ גו ריו ז נתפס ו הש בו ע 
שנ י צעירי ם שניס ו להבר י ח סמים . צעי ד 
שיד ד ביו ם שנ י מטיס ה שבא ה מהוד ו דד ך 
בוקרש ט עוד ד א ת חשד ם ש ל בלש י תחנ ת 
משפר ת הנמל , מיק י הדוש , ד ק אהרו ן 
ושלפ ה כהן . ה ם הזמינ ו א ת הצעיד , שגי ב 
ליאו ר ב ן 26 מרא ש ז־ ן־לציו ן , למשדדם . 
במהל ך החקיר ה התעקץ * הצעי ד 
ו טש ה ת א י ש ש סיפ ר לבלשי ם כ י בל ע 84 
גלילוני ס המכילי ם חשי ש שדי ־ משוב ח 
הנקר א ג׳דז * במשק ל בול ל ש ל 300 גרם . 
שגי ב נעצ ר ובמהל ך המעצ ר פל ס מגופ ו א ת 
הגלילוניב * אתמו ל הואר ך מעצר ו בבית ־ 
משפ ם השלו ם ב רמל ה בארבע ה ימים . 

ביו ם שליש י הבחי ן אות ו צדו ת בלשי ם 
כצעי ר נרג ש ומתו ח שיר ד מטיס ה שהגיע ה 


פאמסס־ז ע התרגשות ו גבר ה כאש ד 
התבק ש להילוו ת א ל הבלשים . בחקיר ה טען , 
כ י הו א מ תו ח ע ק ב מצ ב בריאות ו ש ל אבי ז 
המאושפ ז בבי ת שעלי ם וכ י הו א ב א ארצ ה 
לבקרו . בחיפו ש ע ל גופ ו גפדא ו 800 כדור י 
אקססד י בשקי ת ניילו ן שהוסתר ה בתחתוניו . 
הצעי ד נעצ ר להמש ך ההק׳־רד - 


הצע ה להקדי ם קצב ת 
הזיקנ ה לעולי ם אושר ה 
בקריא ה טרומי ת 

סא ת נת ן רוע י 


מליא ת הכנס ת אישר ה אתבו ל בקריא ה 
טרומי ת הצע ת חו ק פרסי ת ש ל ור׳ ב אפרי ם 
גו ר מהליכו ד שעניינ ה הקרב ת כת ן קצב ת 
הזיקנ ה לעולי ם בחמ ס שנים , כגי ל 65 ל־ 60 
לגברי ם וט־ 60 ל־ 55 לנשים . 

הצע ת החו ק קובעת , כ י;ב ד שכלא ו 6 
60 שנ ה ראש ה שמלא ו ל ה 55 שנ ה אש ר הי ו 
זכאי ם לפנ י עליית ם לישרא ל לקצב ת ויקנ ה 
באר ץ מוצאם , יהי ו זכאי ם ע ם עליית ם לאר ץ 
לקצב ת ויקנ ה מהביטו ח הלאומי . 


םא ת כתס ז גבנס ס . 

במחצי ת הראשונ ה ש ל 1994 נהרג ו 16 
חיילי ם בתאונו ת לסתיזז ן בצודל , גידז ל 
משמעות י לעומ ת 4993 שכ ה נש־־ג ו סב ל 
השנ ה 17 חיילי ם בתאת זו ב א ס יימש ך 
הקצ ב הנוכח י ש ל שחצי ם בתאונות , יגי ע 

מספ ד ההרוגי ם ע ד מ ף 94 ־ א־ס ה ש ל 1992 , 
ב ה נהרג ו בתאונו ת 37 חיילמ ב נתוני ם אל ה 
מס ד אתמו ל רא ש אכי ^ אלו ף יזד ם יאיר , 
בדיוו ח חצ י שנת י לווע ד ת שע ץ והביסחד ן 
שלהכנסת . . . 

מש ד 16 שזרמי ם גשש ו ארבע ה חיילי ם 


חברי ם במועצ ת עיריי ת תל־אבי ב תובעי ם 
להדי ח א ת חולרא י וא ת סמ י של ש שמרית : 

בגל ל הצהרותיה ם נג ד מדיניו ת האעסגרצי ה 

חא ח יחד ■ וויוווו-יי ו בשעטאו׳נתי י הכזסז ת הפומביו ת מבז ת בי ן מה־חי ם לאשכנזי ם גוד ם לפילו ג בע ז 

.ד 11 ? "י ־ ^ * נוה ג ז ה מתסי ס שלחנ י א ת מערב ת שדנו ד ול א יזב ל לנה ל מוס ד חינוכי־ . ביח ס לדו ן 


שנ י תבד י מועצ ת עיריי ת תל־אביב , ארי ה 
צוק ר ויע ק ב ת ר , תגעו ־ אתמו ל מוז״ כ 
אביגדו ד קחלגי , מחזי ק תי ק המינו ר 
בעירייה , להדי ח מתפקיד ם א ת ח ן ועלדאי , 
מנה ל גימנסי ה הרצליה , וא ת סמ י שא ם 
שטרית , מנה ל חטיב ת הביניי ם "קרמז ד 
בדרו ם תל־אבק * בגל ל ו , .צו ; ו , ות י 1 ! ט נג ד 
מדיניו ת האינסגרציד - 
במכת ב ששיג ר לקהלנ י סח ב צוקד , כ י 
דר ך נישל ו ש ל ח ן זעלדא י א ת הנימגסי ה 
נוגד ת א ת מדיניו ת משד ד החינו ך ומיגש ל 
החינו ך העירוני , המחייב ת ל הי מנ ע 
מהנשר ת תלמידי ם בסו ף חטיב ת חגי ג יי ם ג ס 
א ס השגיה ס נמוכים • 
"בגימנסי ה ה רצלי ה נוהגי ם לסוו ג 
תלמידי ם לכאלד י שנועד ו להגי ע ב ה 
למרו ח ולאחרי ם שעתידי ם לנשז ד מעד - 


בחתבטאדיותי ז הכזטו ת הפומביו ת כזכו ת 
נוה ג ז ה מתסי ס שלדא י א ת מערב ת שדנו ד 
בעי ר ופוג ע בד - מנה ל בית־ספ ר תיכו ן 
שאיננ ו יוד ע כיצ ד להתמוד ד ע ם קשייה ם 
ש ל ת למ ידי ם ושאיננ ו נכו ן לעשו ת זא ת 
אינ ו ראו י למל א תפקי ד מד , ם 1 ב צוק ר 
בםם 1 ב ו לשזלגי . 

בית ם לספ י שלו ם שסריו * מנה ל "קרמה " 
שכת ב לפנ י כשנ ה חמ י מאס ר מרק י מט ת 
האינטגרצי ה ובע ד בדלנו ת עדתית , בח ב 
סקר , כ י "י ש לפס ח ל*לח ר משו ם שש א 
מסי ף איבו ד בי ן *לרי ס יוצא י מדי נו ת ער ב 
לבי ן אשכנזיו ת ולשןס ת מערב ת ארצי ת 
נט־ד ת לנמדחיים . א ם י ש אסת גפרסוסי ם 
שמגב ת בי ת ויספ ר ומפעילי ו הי א להפי ץ 
שטנ ה בי ן יהודי ם ולקבו ר אתהאינסגרציז * 
צרי ך לסגו ד ולהפסי ק א ת מדו ע העירונ י 
לעמות ת ׳קוש י שהקימ ה אותר . 

. יעק ב ת ר סנ ה לקהלנ י בדרי ש ה חמד - 
לרברי ד "מנה ל ביודספ ד שמכרי ז ע ל משד ה 


צ ו ע ל תנא י נג ד עיריי ת ת״ א 
בעניי ן העסק ת עובדי ם בכירי ם 


סא ת;וד י בד 3 ד 

נג״ץהתגי א ביו ם ■שליש י צ ו ע ל תגא י נג ד 
עיריי ת ת ל אבו ב ונג ד רא ש העיר יי ה חג י 
מילוא , המודה ' לה ם לנמ ק בתו ר ^זי-״ושי ם 
יו ם מדו ע ל א תופסקהעטק ת עובדי ם 
ג בירי ם בעידיין * שהתקבל ו לעבוד ה של א 
ע ל פי ־ הנולי ם המקובלים - י 

הצ ו דדצ א בעקבו ת עת יד ה שהרגש ה בש ש 
ש ל חם ־ שעצ ת ה עירי י ה ויר ד יע ר ת 
ו.ב יק הץ ו שלד - ש־י ה צוק וי . ש א מע ן כ י 
לשו ד הבחירו ת לעיריי ת בה ן נבח ר יינ י 
מילו א לתפקיד , הביא ו חל ק מחסד י הסמצ ה 
עובדי ם מחו ץ למ אג ר בו ח האד ם ש ל 
ה ע יריי ה למשחה , מזב ן לדברי ו ?דג ן 
תקניות . הדב ר נעש ה לד ברי ו בניג ו ד פוחל ס 
לתקוו ת המחייבו ת א ת העידייז * וחדשו ת 
קיו ם מכד ז פומבי • ־, ״ _ ^ 

א ז העתיר ה הגיש ו עוררי ־ הדץסיג ל 
ואמי ד חידו ב לבג־ ץ בהרכבז^י^ ם 
אליע ז גולדבר ג תיאת־ד ד * ד 
הע ו ב די ם בה ם מדוב ר בי ן היתר , ס י 


שמונ ת ה לרא ש אג ף האמגקס ז ש ו ש אביגל , 
נעמ י בורנשטיין , עחר ת בלשכת ו ש ל רא ש 
סיע ת העבוד ה וסג ן רא ש העידיי ה אביגדו ר 
קהלני , אדנ ה צ׳ילנג , ממלא ת מש ם 
הממונ ה ע ל קשר י הש ץ ב עיתי ו * הע ועיי ת 
בלשכת ו ש ל חב ר המועצה , רא ש ס יע ת ס־ צ 
מרדכ י וירשובסקי , י ם סמנכ״ ל העיריי ה 
אב י שטיינמץ . 

ב עת יד ה נוספ ת ספנ י אח ד הרכב ־ 
ש ו פ ט ים , שהגי ש אר י ה צוקד ,הפע ם 
ב אמצע ו ת ער ד גדעו ן מזן , סע ן סק ר כ י 
אב י שט יי גמ ץ מחנ ה לתפ קי ד ססנב״ ל 
ה ע ידיי ה בניגו ד לדרישו ת המכ ר ז הפנש ד 
בעידייד - הו א מע ן ב י מינו י ז ה נע ש ה ע ל 
רק ע קשרי ם פרליסיי ם בי ן מילו א 
ושסיינפץ ■ , י 

ער ד כה ן נעת ר להצע ת בי ת המשפ ט 
של א להו צי א צ ו בי ניי ם בש ל אפשרו ת 
לגרימ ת בז ק למערכ ת העירונית , ובהתחש ב 
בהו ר א ת בי ת המשפ ט לקיו ם ד י ו ן נצ ו ז 3 ל 
הגא י בעניי ן בהקדש . היועצ ת 1 * 1 שפסי ת 
ש ל עיריי ת תלאביב , ער ד ניצ ה קמשמק ׳ 
הי א שביקש ה לרש ת א ת ש־יז ן בעתיר ה זר י 


ו 6 ו יזב ל לנה ל נאס ר חינוכי* • ביח ס לח ן 
שלדאיסע ן תר , כ י "מנה ל ביזד־ס■ ־ שאינ ו 
נמנ ע ממשר ת תלמידי ם אינ ו מקיי ם א ת 
מדיניו ת משד ד שמי ך ומיגה ל הזמי ר 
ומשמ ו ל א יימצ א בי ן המנהל ים" . 

ה־ כ קהלנ י נט ר שעובד - כ י שנ י 
המנה ל י ם שטנ ו לביס ד ו בעקב ו תי ו הסכי ם 
סמ י שא ם שטרי ת לכתו ב סכח ב הבהרד - 
שלפי ו כת ב א ו מאמ ח לפנ י ז 3 ע ר ב כד י 
להצי ג א ת הקוט ביו ת מד ה וישדאליח , 
ול א כד י אנח ם להפרדה • ״שדעת י 6 ה ר 
מ שמעי ת , כ י א ם ל א יסתיי ג מדבדי ז ויתנצ ל 
עליה ם שאיועב ד מבי ת הספד . שטרי ת אמ ר 
בתגובה , כ י ש א שש ב שהאינסגדצי ה 
נבשלר - בז ה אנ י מסמ ם אתו , אב ל ז ו ל א 
סיכ ה לחס ל אותה . ש ! ל א היית י מוצ א א ת 
׳קדשה ׳ כעובד ה מוגמר ת לפנ י.שב את י 
לעידיי ה 16 היית י נות ן י ד להקפןזה" . 

בא ש ו 616 ■א י א מ ר שלג י : "א ם שלדא י 
יוסי ף אדו ק מבי ת הספ ר תלמידי ם חלשי ם 
בסז ף כיס ה סי , אסגו ר 6 א ת ב י ת הספר . ר ק 
וח ם הניע ה אל י תא ! 1 ו ׳ז , מבית ה ס ׳ 
בגימנסי ה הרצלי ה ש ם ממוצ ע ציוני ם ש ל 
78 , שנכשל ה בבחינ ה בסתססיקו * ובי ת 
הסט ־ הודי ע א ז שהי א ל א עול ה לכית ה י" . 
ז ו שע ד ו ד יי ד - מלדא י שהע י ע ם העיריי ה 
בבי ת הספר , וא ם ש א ימשי ך לשעה ג סכ ה 
ש א ל א יוד ה שם . אנ י מחמ ם ע ם ש ד 
שדמ ך בעניי [ ההד . 


ב ן 38 חשו ד באונ ס 
גיסת ו במש ך 4 שני ם 
מא ז זדותד . ב ת 1 1 


כעד ה ב ת 15 מחיפה , התלוננ ה במשטר ה 
נג ד גיסה , ב ן 38 , בטענ ה כ י גאדב ע זה 38 י ס 
האחרונו ת ש א אנ ס אות ה והכריח ה לקיי ם 

עפ ו מגע י סי ן אור א ל יים . . 

אתמול , בדיו ן להארכ ת מעצר ו בבי ת 
המשפ ט השלו ם בעיד , טענ ה נציג ת 
המשסח * רכר ם ששד ה בךהדוש , כ י החסו ד 
עש ה א ת המעשי ם הכדותסי ס 6 מש ד 
הת גוד ד ב דיר ת מממ ת אשת ^ ס ? ג ם 
שעודד ה .הנעדר - זכ י המעש ה ממ ה 


בתאונו ת אוויד , שלוש ה בתאונו ת מ ב צ ע י ו ת , 
חיי ל אח ד שושנ ת אימונ י ם , ודי ל אח ד 
בתאת ת נש ק ותחששת , שיש ה חיילי ם 
ג תאתו ת ד דבי ם וחיי ל אח ד בתאונ ת עבזדד - 
. במחצי ת הראשונה ־ ש ל 1994 התאבד ו 
בצה״ ל 28 ודילים , מתוכ ם 22 חייל י שב ה 
(חייל ת אחת * חמיש ה חיילי ־ קב ע הדי ל 
מילואי ם אחר . חמיש ה מהמת אב די ם הי ו 
עולי ם תר שי ש שנ יי ם אתיופים , שניי ם 
חסי ם ואח ר מברזיל . 

רא ש מחלק ת בדיש ת הנפ ש בצהיל , 
אלי ס ששא ל ק חן , פיר ט בפנ י ח בר י 
שועד ה א ת גורמ י המצוק ה העיקריי ם ־ש ל 
הסתאכדים ■ לדבד־יז , במרבי ת המקרי ם ל א 
נמצ א קש ר בי ו המעש ה לבי ו השירו ת 
הצבאי . 

מתח * 28 מ ת אגדים , עשר ה התאבד ו 
בתוצא ה מלח ץ אישי , שנע ה - בגל ל 
השידו ת הצבא י , בחמיש י מקרי ם ל א נמצא ה 
סיכ ה ללח ץ ושלש ת מקהים . עדיי ן בתקיהר - 
אל׳ ם קרו ן ציי ן כ י חיילי ם הבאי ם משככוז ו 
מצוק ח נו שי ם ׳ לש ואבדשצ ת ש א ש ר 
המגיעי ם משככו ת מבוססות ■ ־ד . ־־ ג ..־ ־ י - 

־ ראשל אד א ' ס ^ וג ־ - סי פס ^ מה גו תל ■ ?של . . ם 
למעל ה מפ י שניים , שוד ל בדיזז ח ע ל סש־י ס 
ש ל ב םעסת שגז * המשמ ש א י נז יי קצ י ד . 
שכ ה למצב י סיכו ן אפשריים • כמחצי ת 
הראשונ ה ש ל 96 י התקפל ו 1,014 דיווחי ם 
ע ל במע ט תשגו * מומ ת 470 סקרי ם 
כמחצי ת הראשונ ה ש ל 93 * . דמ״ ח נטיש ת 
בצהי ל הערי ך שג ס מספ ר ז ה ש א כשלי ש 
ממספ ר מקר י כמע ט תאונ ה השלי ם כפועל • 
רא ש אכי א דיוו ח ג ם ע ל ידיד ה ש ל כ־ 80 
אח ת במספ ר שבר י ההליכ ה בצודל , ש ן ע ל 
תוצאת ו שבו ת לפ ע ילו ת ש ל הצ ב א נג ד 
תופע ת המשחקי ם כנשק , ה מתבטאו ת 
בידיד ה דרסטי ת כמספ ר התקדי ם תפדזחזים • 
סז שדב ה לשאל ה ש ל ח״ ב נעמ י חו ן(מר ס 
לגב י שובנ ה שמקבלי ם העולי ם לע י גיוס ם 
לצהיל , מס ד רא ש מחלק ת בריאת ו הנפ ש 
אלי ם קרון , כ י מי ל שקיי ם פעילו ת רב ה 
בקר ב העולם , וא ף מפי ץ שאלוני ם ברוסי ת 
ובאתיופיה . ש א ציי ן כ י ע ל א ף זא ת קש ה 
לקב ל תשנ ה נכונ ה ע ל העול ה המתגייס " 
מאח ר והא ו ב לוסי ו ת הדוסי ת והאתיזפי ת 
אינ ן ששת ו לשח ף פעול ה ע ם הצב א בבעיו ת 
אישיות . אלו ף יאק ־ הוסיף , ע ם זאת , כ י 
מבחינ ת אח ח הח י י ל י ם הלדחבת * אי ן שו ם 
הבד ל בי ן הישראלי ם לעולי ם החדשי ט 
ח״ כ ח כה ן(מר ס הבי ע דאג ה מתגובו ת 
השדי ם לגב י שושנו ת בצודל . ש א אמ ר בי - 
י ש צור ך להתפק ד בבעיי ת השריג * בד י 
של א לה פו ך אות ם לשונא י הצבא . תו פע ה ז ו 
מחייב ת טיפו ל נמר ץ ש ל הצם * בד י לחמ ר 
א ל המשפ ח ו ת ולהפכ ן לחל ק מ המאמ ץ 

למ נ יע ת תאונות . 

ח״ ב תג י מח ם (ענוו י ה > המדף , שדו ב 
סבדי ע ש ל חבר י ועד ת המשנ ה לבדיק ת 
חקיר ת שושנו ת ש ב רא ש ה עמד , ה גי ע 
למסקנ ה שהצב א צדי ך להמשי ך ולחקו ר או ו 
התאונו ת ם . הו א ה בי ע צ עד ו ע ל ש לוש ת 
הרוג י ההתחשמלדת , מס ד שמקרי ם באל ה 
נית ן לצפו ת ו למנו ע ■ 
ג ס יר ד התע דד-חי ב או ד י ש ד ( עבודס ^ 
אס ר ששושט ת הקטלניו ת מממ ת החשמ ל 
ל א הוסיפ ו בבו ד דצ זדל . ש א הת ייח ס ג ם 
למשפחת ו השכדלדד * ואמ ד שהצב א ציי ד 
למצו א די ד לליבן . 


רא ש אכ י א אלו ף קדר , אמ ר בתגוב ה 
שהקש ד ע ם חמשפתו ת השכולו ת ש א בעי ה 
הש ה לגם * מאח ר ד ש נטיי ה ש ל ה מש פח ו ת 
להיכנ ס ל פע ילו ת אינטנסיבי ת ג ם לחקיר ת 
התאוגד - 

אלו ף י אי ר גיל ה 6 ? ר י שועד ה ע ל 
ההוזל& ו י להקי ם בגוד ל צחד * שיורכ ב 
ברוב ו משמחי ם מחו ץ למערכ ת הצבאיז * 
כגו ן פסיכולוגי! * משפטני ם ואנש י 
תקשו !ז * שינסו ! כללי ם והת־ש ת לגב י ס ה 
נית ן להצי ג בפנ י המשפונ ת מתו ך חומ ר 
התקירד - ש א הוסי ף שא ? עו ד גו ף במדינ ה 
שפוע ל ספ ר הצב א לחקידז ו תשטו ! והסק ה 
מיידי ת ש ל לקחי ט 


מאס ר ע״ ת למעור ב בהתעללו ת 
אכזרי ת בהומוסקסוא ל 


(ע * - בית־משפ ט השל ש בתל־אבי ב גז ר 
עונ ש ש ל שנ ת מאס ר ע ל תנא י וקנ ס ש ל 
100 * 1 ש ק ל ע ל צעי ר 3 ן 20 תוש ב העיר , 
ששרש ע בהתעללו ת אכזרי ת בהומוסקסוא ל 
בג ן העצמש ת בתל־אביב . 

התבי ע ה מענת , כ י הנאשם , ביח ד ע ם 
שלוש ה אחרת * חבר ו לתקון * 
הומוסקסואליי ם בג ן העצמאות . סלי ל ה־ 17 
ביול י 90 ׳ ה ם תקפ י תוש ב באד־שב ע ששה ה 
בגן , היכ ר שת ו סמרדפיב * סטר ו בפני ו 
ובע ש ככ ל חלק י גוש . 

אח ד מבנ י ה תמ ז ה א ף היב ה א ת המתלונ ן 
באמצעה ! קר ש גוז ל ע ד שהמתלונ ן נפ ל 


אדצד - ג ם לאח ר נפילת ו המשיכ ו הנאש ם 
וחברי ו להכות ו ולבעו ט בו . בתוצא ה 
מהמכו ת שספ ג נשבר ה כ ף יו ז ש ל המתלונ ן 
ונגרמ ו א נפיחויו ת בגפיים . 

השופט ת עדנ ה פקנססיי ן ציינ ה בגז ר 
הדין , כ י מעשיה ם ש ל הנאש ם וחברי ך 
מע ו רר י ם שא ס נפ ש א ם ל א למעל ה פח־ - ע ם 
זא ת שז ל יס ה השופט ת להתחש ב בעינו י 
הדי ן שעב ר ע ל הנאש ם ובהוראת ו באשמ ה 
ולהסתפ ק במאס ר מותבר - 

השופע ! ודיב ה א ת הנאש ם ג ס לפצו ת 
א ת המתלונ ן 0 ־ 500 שקל . 


אלוני : דבר י הוצא ו מהקשרם ; פסטיב ל 


ערדימש י 


םא ת *מי ד דזגזבדי ס 

"דבר י הוצא ו מהקשר ם ובניגו ד למ ה 
שפורס ם ספי , שבכיס/ 1 אמרת י שי ש לקיי ם 
א ת פסט י ב ל עד ר ר ק אח ת לשנתיים , 
הפסטיב ל ימשי ך להתקיי ם אח ת למ ה 
כבעבר . ל א נלחמי ם בהצל תו * ת ו הצלח ה 
גדולד - ש י אמנ ם אפע ל למ ך שיוש ם דג ש 
גח ל חזו ר ע ל שמד , אב ל א ? 6 ספ ק 
ש המ סור ת השנתי ת תישמר* . 

כ ך אמרו ■ שר ת התרבו ת וד״אפנדוו * 
שולמי ת אלוני , בשיח ה ע ם "דבר * במהל ך 


זיי ם ש י שנ ה כבעב ר 


שגד ל וקל ס ש * גח ל ימוד . בפכידז ת 
ומחז־ ש ת נמכר ו מת ר 0 ־ 110 אל ף 
כרסי ס י! * 

לאדמיק ש חר ב לכדסמ ד ם שפי ע 
ריד ד ברוו ה פע ם נוספ ת □מצר ה וג ם למופ ע 
השנ י של ו כ ל הכרטיסי ם אזל ו כב ר בראשי ת 
השמע . ג ם לשפע י ם ש ל להק ת משיט * 
אחיטע ם ניבי , רנ י רוב ם ו״עלילו ת מש ה 
בעי ר ה ג דו ל ה " אזל ו כ ל הכ דסיסי ם כב ר 


ביז ם הראשו ן ס ל הפסטיבל . 

רא ש המועצ ה המקמד ת ערד , בצלא ל 
סבמ ג אמד , כ י האינדי־קצי ה הטוב ה בידת ר 
ל ו;צל ו 11 11 ש ל פס טיב ל ע ר ד השנ ה הי א 
כפו ת האוטובוסי ם ש ל אג ד המדמי ם לער ד 
וממכר - "כך , למשל , ביו ם שליש י יצא ו 
ונכנס ו לער ד ב־ 400 אוסובסי ט שהוביל ו א ת 
החוגגים , לעומ ת כ־ 200 או ט ובו סי ם ביז ם 
אשתקד" . 


קבל ת הפני ם שנערכ ה שלשלו ט ליריד י 
1 •פסטיב ל כמ ו 1 ׳ ש ן העירונ י ש ל ערד . 

ש ד האוצר , אברה ם שוש * אוד ח הכבו ד 
ש ל הפסטיבל , גמב ה ע ם י חמ י הפסטיב ל 
בע ת שכיה ן כרא ש שעצ ת ער ד לפנ י 12 
שנד ב שוח ט הבי ע תקווז ז ב י אלונ י תחזו ר כ ה 
סהביקהד ת שמתח ה ע ל הפסטיבל , אש ד 
צוטט ה מפי ה בבל י שוקשודו ב "פסטיב ל 
ער ר הפ ד למ רכי ב חשו ב בחי י שמ ד העבר י 
ואנ י מקוו ה שלשו ׳ שהשד ה אלונ י תיווכ ח 
בב ד במ ו ע י ניו * דעת ה תשתגד - א נ י מקוו ה 
שהפסטיב ל ימשי ך להיזו ן אירו ע קבו ע ע ל 
מפ ת הפסטיבלי ם ש ל ישראל" , אמ ד שזזזב ב 

רא ש הסמשלד * יצח ק רבין , שנבצ ר ממנ ו 
לדג ? לער ב ההצדע ה לחיי ם מטי , שיג ר 
מבר ק ברכ ה לשו ן השמח ה ולמארגנ י 
הפסטיבל , שהוקר א על־יד י רא ש הס ו עצו * 
בצלא ל סבי ס 

כב ד בשל ב ז ה נית ן לקבוע , כ י פסט יב ל 
קר ר השנ ה ש א סיפו ר הצלחה • ע ד יו ם השנ י 
.לפסטיב ל נמכר ו ?ת ר כרסיסי ם מאש ר בב ל 
את ר מ־ 11 הפסטיבלי ם שקר ס ו לו . סכ ל 
אתר י השפעו ת שגדל ו השטחי ם המגודרי ם 
ונוספ ו מקומו ת ישיבו - ג ם שו ר מצד ה 


הנז ק לחניו ן אג ד סמ ו 
א ח נאמ ד ב־ 50 מ " 


׳למחסו ם 
יו ן דול ר 


םאתזט־יהאר ד 


הנז ק שנגר ם עק ב הפשפו ת בחניו ן אג ד 
הספו ר לסחט ם אד ז ביו ם אי , נאמ ד ב־ 50 
מיליו ן חלד . 1 43 כלי־רט * מה ם 139 
אוטובוסיז * שעל ו באה * של ם הנז ק העיקר י 
נוב ע מהשמרת ו הגמור ה ס ל המוסך , שהי ה 
ססו ך לחניון . 

שלשו ם ביקו ד באתו ־ נציג י אג ד ושמא י 
הממשל ה ל ק ביע ת שוו י הנח * של ם כב ד 
ען! ה ברוד , שאג ד יש א בע י ק ר הנזק , שכ ן 
המ ק ל א יש ל ע ל פו לי סו ת הביט ה 
ה ר ג י ל ות , אל א ע ל הביטו ח ה מ מש לת י נוכ ח 
מעש י איבד - הב יטו ח הממשלת י פנמ ה ר ק 


ע ל שזופ ד שניזו ק זאוסוססת * מי ? הבדס ך 
וציודו * א ך ל א העבוד ה וע ל זב ן ההשבת ה 
ש ל שגוסובו ס וש ל הפרכ ך שנזוז * בכאן , 
שלמרו ת הביטו ח הברשלת י נוש א אג ד 
בעיק ר הנז ק הנאמ ד כאבו ד בב־ 50 ביליו ן 
חלד . 

אט ־ עיבד ה תוכני ת חי רו ם ל הפעל ת 
התנוע ה בסידרז ז בב ל רחב י הארץ . לפוז ת 
השמד ת 139 האוסובוסיט ■ ע ם זא ת ל א 
בחד , א ם אג ד יסכי ם לשר ת ג ם לוע א א ת 
עזר - האגוד ה ביקש ה שו ת ־ד ע ת מאנש י 
מחק ר ופמווו ז וכלכל ה ע ל הבתוד־ ב בפ ה 
שאיר ע כשבן , בשק ל מכרי ע עת ן לעבדו ו 
ה ממ של ה ולשודו ת זרועו ת הב ט ח ון . 

האחח ן איר ע 


כשרע * *צלילי ם מ ן ההיכ ל " ^ 

התזמור ת הפילהרמוני ת הישראלי ת בערו ץ 1 

מ ם שיש י .בג\ער 1 14:00 , ג 3 מ׳״ 7 3 
י״ו מ 1 בממגר מ ממ׳צלי׳יל ז דז״יטעימ , 

ישלד ל מ״׳ י 4 למט ר ש ל 


^"^השלחדמלני ת מישדא*ימ - 

.£ / / / 


עובד י מד״ א הכריז ו 
סכסו ך עבוד ה 

סאחונוהיח ו 

מוע ד הארצ י ש ל עובד י סג ן ז זר־ א ח ס 
הכד ? אתמול , סרשו ד ההס ת ד ח ו 4 ע ל 
סכט ד עבורו • בעקבו ת שרע ת ההנהל ה 
שא ? בי כ ו ל ת ה לבב ך ש ; הה סכ ם לתשלו ם 
התוסס ת ה י יהודי ת לעובדי ם שנתת ם לסב י 

^יח ר התע ד הארצ י ש ל עוכר י סד? * אל י 
3 ךקםמ * מסר , ב י א ם ההנהל ה ל א תחזו ר כ ה 
מהחלטת ה יפסיק ו נהג י אמבולנסי ם לגבו ת - 
כספי ם עבו ד ממ ת שלת * ■ 
לדברי ו נמנ ע שוע ד בשנתיי ם האחרוגוד * 
ש*ג 2 רלכ ן ׳ושט ה 010 * 21 .ההבואו * 
מלהעלו ת דדישוז ו שכד , בהתחש ב ב מצג ו 
הקש ה ש ל האוז ון . אן • ע זוז * ע ם סיי ס 
תהלי ך וביסוד ? ש ל 160 ע 1 ם״מ * חד ש 
שזעו " להשמ ת א ת התוספ ת היישדי ת ש ל 
עובד י סרי א 6 ו הניתבתלעום־ י מבבי־אש . 

דום * מד״ א מס ר כתגובו * ב ו "הנהל ת 
מד״ א אינ ה רשאיז ו לשל ם ת וספמ ו שכ ד 
החורגו ת 10 ו!ץ לשו ת ז &נטנ ה ע ל !■שס ־ 
כשצר . מתו ך הבנ ה לרךי שו ת . העובדי ם 
הח לי ם ש זעו ־ ה פוע ל ש ל סר״ א לפנו ת 
לממשל ה כדי . שתשקד ל מענ ה של ם 
*?דה״ . . 


התאחדו ת עול י אמריק ה הלסעי ת 
ספר ד ופורסמ ל 


ה י!.:מ ת היהודי ת 

לאר ץ ישרא ל 


ההסתדרו ת הציוני ת העולמי ת 


טצר ח הזדהו ת 0 □ 
קורבנו ת הפש ע בארגנטינ ה 

שת י עצרו ת יערכו ^ בו־זכעית , כמל*) 1 בי ב ובבואנו ^ איירס , 

כד י להבי ע הזדהו ת ע ם האב ל ע ל קודבט ת הפיגו ע בארמטינ ה 
ושותפו ת גוד ל הקהילו ת היהודיו ת בעולם . 

1 

וזיינו , יונ ו ה ׳ בשע ה סו.- 9 \ ׳ 
בריזנו ל טוזי>זו ן תל ־ *כי כ 

תער ך עצר ת בהשתתפו ת יוצא * אמריק ה הלטיני ת מכ ל רחב י הארץ , 
התאחדויו ת העולים , פעיל י עלי ה וארמנ י ידידו ת ארגנטינ ה ישראל * 

נציג י הנהנ ת המדמ ה והנהנ ת הסוכנו ת היהודי ת וההסתדרו ת הגיתי ת העולמית , 
יעביר ו מס ר לקהיל ה היהודי ה בבואנו ס איירס , ש ם תעד ן באות ה שע ה 
עצר ת אב ל והזדהו ת כהשתתפו ת עשרו ת אלפ י ארגנטינאים . 

כאי ש אח ד בל ב אח ד 
דברת ם חמיש י י״ נ בא ב תשנ״ ד 21.7.94 


הסרבי ם מציבי ם תנאי ם לקבל ת 
תוכני ת השלו ם ש ל המעצמו ת לבוסני ה 

הפדרצי ה המוסלמית־קרואטי ת מקבל ת א ת התוכניו ת המעצמו ת הודיע ו בעב ר 
של א יסכימ ו להצב ת תנאים , א ך מומחי ם מעריכי ם שיקבל ו א ת התשוב ה 
הסרבי ת כד י ל א להעמי ק מעורבות ן בסכסו ד 


דנוי ה(רויהוי) . - הסרבי ם בבוסני ה אמר ו 
אתמו ל "ב ז אולי " לתוכני ת השלו ם 
לרפובליק ת רוסי ה והמער ב הזהיר ו של א 
יקבל ו תשוב ה חיובי ת מותנית , א ך ייתכ ן 
שעת ה יסכימ ו לקבל ה לע ת עתר - 

מנהי ג הסרבי ם כממי ת רדזבא ן 
קרדריץ* , קיי ם בז׳נוו ה פגיש ה קצר ה ע ם 
נציגי ם ס״קבוצ ה הקישור ״ - הכול ל ת א ת 
ארה״ב , רוסי ת צרפת , בריטני ה וגרמני ה - 
והעבי ד לידיה ם א ת התשוב ה ש ל הפרלמנ ט 
הסרב י בבוסניה . "אנ ו מביני ם שי ש תנאי ם 
רבי ם סבי ב החשובה , אך ־ הי א מכיל ה הצהר ה 
שהתוכני ת בכלל ה מקובלת ' , אמ ר 
דיפלומ ט מערבי . 

"קבוצ ת הקישור " דרש ה סהסדבי ם 
ומבעל י הברי ת הפוסלפי ם והקרואכוי ם 
לקב ל א ת מפ ת החלוק ה ש ל מסני ה לל א 
תנאי ם א ו לעמו ד בפנ י צעד י גמול . 

מקורו ת סרביי ם אמר ו שהתשובת ם 
קובע ת שמפ ת החלוק ה המוצע ת הי א בסי ם 
למו״ ט נוס ף ע ל תובבי ת בולל ת שעלי ה 
נית ן יהי ה לת ן ר ק לאת ר עיבו ד פרטי ה 
הפלאים . "י ש הרב ה פרסי ם בהכרז ה 


הסרבית' , אמ ר אח ד הדיפלומטי ת 
שד ם לכ ן הודיע ו מנהיג י המוסלסי ם 
1 ד ! קרו א סי ם ל״קבדצ ת הקישור " כ י ה ם 
מקבלי ם א ת התוכני ת - המעניק ה לפדרצי ה 
המוסלמי ת ־ק ר ואסי ת 51 אחת ־ משט ח 
בוסני ה ולסרבי ס 40 אחו ז - א ף שאינ ם 
מרוצי ם ממנ ת נרא ה שה ם מצפי ם שהסרבי ם 
ידו ע א ת תתובני ת וזבכ ך יעמיד ו עצמ ם ט י 
שמנע ו א ת השנ ת השא ת 
עונ ה ע ל המעצמו ת להחלי ם הא ם 
תשובת ו ש ל קרדז׳י־ ך מספקת , * הא ס י ש 
להתייח ס אלי ה כא ל תשוב ה סליליו ת א ם 
יבחר ו באפשרו ת השנייה , הדב ר עשו י 
ל הבר א להחמר ת !:עיצומי ם ע ל סרביה , 
לאיסו ר ע ל הכנס ת נש ק לאזורי ם מ סדיטי ם 
בבוסני ה ולמת * אול י א ף להסד ת אמסדג ו 
הנש ק מע ל ה מ וסלמי ם 
"׳קבוצ ת הקישו ר * הבינ ה עת ה שהנלו ף 
של ה התגלה" , אמ ר דיפלומ ט המקור ב 
למו״ם . פומזזי ס העריכ ו כשבועו ת 
האחחנים , ב י תשוב ה דדמשסעי ת מצ ד 
הסרבי ם תבי א ל התמו טטו ת תזזי ת האחיד ה 
ש ל חמ ש המע צ מו ת . את ־ חסימני ם לכ ך הו א 


העובד ה שחל ק סהדיפלומסי ם הגדיר ו א ת 
התשוב ה הסרביי ת כ״כ ן אכל ״ - תשוב ה 
שלדבר י מנהיג י המער ב משמעות ה ״לא ״ - 
בעו ד אחרי ם הגדיר ו אותר . ב״כ ן ו- " וביקש ו 
פרסי ם גוססים , 

"ק ב ו צ ת הקישור " תקיי ם מגעי ם נוספי ם 
ע ם שג י הצדדי ם בז׳נווד " ש ם ג ם ייפגש ו 
שד י החו ץ ש ל חמ ש המעצמו ת ב* 30 ביול י 
כד י להחלי ט הא ם התשוב ה הסי ב י ת מספק ת 
ומ ה הצעדי ם הבאי ם שיינק©־ . 

א ם ה ם יחליט ו שה תשוב ה ה סי ב י ת הי א 
חל ק סטקסיק ה ש ל דחיי ה ה ם עשויי ם 
לממ ש א ת איומ ם לנקו ט בצ ע די ם צבאיי ם 
נג ד הס רכ ים ■ אב ל מומחי ם מ ער יכים , כ י 
המע צמ ו ת אינ ן נלהבו ת לה עס י ק א ת 
מ ע ור ב ות ן בסכסוד ■ לתד י מוסחי ם אלה , 
המעצמו ת עשויו ת להחלי ט שהמצ ב הנוכח י 
— המש ך השיחו ת והמש ך הקרבו ת ברמ ה 
במוכ ה - עדיף , למרו ת אובד ן היוקר ה הצפו י 
במקר ה של א ימו מ ש ו האיומי ם בלפ י 
הסרבים . צפו ן קוריא ה הבטיח ה כ י ל א תיסו ג 
זבטחת ה להקפי א תוכנית ה הגרעיני ת 


יל ד תאבד י מ ל © ס גוזימ ה ברע ב מקב ל תמיס ת גלדקחז ז מיד י אי ש ועל ב הארו ס במחנ ה סלימי ם מאי ד סנילום : א*י > 


ייתכ ן שמגיפ ת כולר ה כב ר פרצ ה 
במחנו ת הפליטי ם הרואנדי ם מאי ר 

אומרי ם ארגונ י הסיוע ; תוצאו ת הבדיקו ת יתקבל ו ר ק בעו ר 3 ימי מ חיילי ם 
צרפתי ם קוברי ם מאו ת מתי ם בקבר י אחי ם בעייר ה גומ א 


סיאו ל (דויפדי) . - מאו ת אלפ י צפו ן 
קוריאני ם צפ ו במנדדגיזז ם מכבדי ם א ת קי ם 
יונג־אי ל כמנהיג ה ש ל המדינ ה ומייש מ י ם 
בכ ך א ת רצו ן אביו , "המנהי ג הגדול " קי ם 
א־־ל־סונג . 

בעצר ת ענ ק בראש ה עמ ד קי ם יונג־אי ל 
בכיכ ר קי ם איל־סת ג בל ב פיונגיאנג , 
נשבע ו הדוברי ם אמוני ם בז ה אח ר זד " לאח ר 
שהעל ו ע ל נ ס א ת המנהי ג הסטליניסס י 
שמ ת ב־ 8 ביולי . מומחי ם אומרי ם שהתמיכ ה 
הכללי ת מבטיח ה א ת השושל ת 
הקומוניסטי ת הראסדנר " למדו ת שצפו ז 
קוריא ה ל א הכריז ה רשמי ת ע ל מינו י ש ל 
קי ם יונג־אי ל לתפקידי ם ה ב כירי ם - 
במפלג ה ובמדינה . 

פקי ד בכי ר בסיאו ל אמ ר כ י קח ב לוודא י 
שההודעו ת הרשמיו ת ע ל מינוי ו ש ל קי ם 
ייעשד.בץמיי ם הקרוביםגכיגוה,של.ממ ד 
המרמ י ש ל המפלג ה הקומוניסטיו ת 

"כיו ם עומ ד ברא ש המהפכ ה שלנ ו החב ר 


קי ם יונג־־איל , המפק ד העליו ן ש ל הכחד ת 
המהפכניי ם המזדי׳ינים" , אמ ד בנאומ ו בפנ י 
העצר ת סג ן רא ש הממשל ה ושד ־ החוץ , קי ם 
יונג־נאם . "בשומ ן במרכז , חסר י המפלג ה 
ילכ ו אחריו" , הוסיף . 

ואיל ו סג ן ש ר הד״גנר " קי ס קוואנג־ג׳ין , 
הבטי ח א ת נאמנו ת הצב א ג ז 1.1 מיליז ן 
החיילי ם ל״מטזי ג היקר" , שעמ ד במרכ ז 
בימ ת הכבוד . "חיילינ ו ימס ד א ת רצונ ו ש ל 
המנהי ג הגדו ל ויתמכ ו בקי ס יזנג־אי ל 
כרא ש המדינה , המפלג ה והעם" , אסר ♦ 

בצע ד יוצ א דופ ן העביד ה השלוריד ה 
הצפו ן קוריאני ת א ת שידו ר העצר ת לחדל . 
מומחי ם בסיאז ל אמד ו שהצע ד מע ד 
להמ חי ש א ת התחל ת עיד ן שלשונ ו ש ל קי ם 
יונג־איל . ל דבריהם , הסימ נ י ם הראשוניי ם 
מלמדי ם שקי ם ימשי ך בפדיניזת ד ש ל אביו , 
כולל. . במהלכי ם להפג ת המת ח ע ם אדודז 4 
ודח ם קודיאד״.סכי ב תוכנית ה הגרעיני ת ש ל 
פיונגיאנ ג ובנסיונו ת לדיאלו ג ע ם המערב . 


"צפו ן קתייאו ז תרצ ה קרו ב לוודא י לומ ד 
לעול ם שמנהיגות ו החדש ה ש ל קי ם יונג ־ 
אי ל החל ה א ת דרכ ה בצור ה יציבה" , אמ ר 
רא ש המוס ד הדרו ם קוריאני ־ ללימוד י צפו ן 
קת־יאד , קי ם צ׳אנגוסון . 

שיחו ת רמו ת דר ג בי ן אדדו״ ב לצפו ן 
קוריא ה נתוו ה ע ל תוכנית ה הגרעיני ת ש ל 
פיועיאנ ג הושע ו ב עקבו ת מות ו ש ל קי ם 
איל־סונג . הנשי א המנו ח התחיי ב להפסי ק 
א ת התדלו ק מ חד ש ש ל הכו ר הגרעינ י 
בידנגביד ן במש ך השיחות . פקי ד אמריקא י 
גבי ד ב מ שר ד החו ץ האמריקא י אמ ר אתמול , 
ב י צפו ן קוריא ה הבסיה ה לוושינגטו ן כ י 
מדיניות ה ל א תשתנ ה וכ י השקע ת יחודשו " 

עוז ר ש ד החו ץ הא מר יקא י ל ענ יינ י מזר ח 
אסיה , וויגססו ן לורד , אמ ד במסיבת ־ 
עיתונאי ם כ י צפו ן קוריא ה הבטיח ה ־ח ד 
משמעי ת להקפי א א ת תוכנית ה הגרע י נ ית ♦ ■ 


(סמויו ת הידיעות / - מאו ת גופות , 
רמ ת מה ם ש ל ילדים , ש ל פליטי ם שברח ו 
ט ו יו אנד ה התגולל ו אתמו ל ברוחובו ת גומ א 
ואנש י ארגונ י סיו ע אמר ו כ י ייתכ ן שמגיפ ת 
כולד ה כב ד פיצ ה במקום . 

הטפו ת ש ל הנ סרק / הגשי ם וה י ל די ם 
הדואנדי ם התגולל ו ברחובו ת עייר ת הנבו ל 
מאיד , ב דרכי ם ממנ ה למחנו ת הפליטי ם 
הס מ וכי ם ובמחנו ת עצמ ת אנש י אתו ן 
הסיו ע "קאריטם " וחייל י כו ח ההת ערבו ת 
הצרפת י הערימ ו א ת זעופו ת ע ל משאיו ת 
וקבר ו אות ם בקבר י אתי ם לי ד נמ ל התעופ ה 
ש ל גומא . ב אח ת ומ שאיו ת לבד ה זדסע ד 
00 ! גופות , שהושלכ ו לקב ר ם ־ הי ו כנ ר 
עשרו ת גווידת . 

במחנ ה הפליטי ם קיבוסב א — ם שוהי ם כ " 
300 אל ף ססילק ן הפל י ט י ם שנמלט ו 
ממלחמ ת האורחי ם ומעש י המנ ח האתניי ם 
ברואנד ה - התמוס ס אנשי ם סבי ב שנ י 
אוהל י המרפא ה שהוקמ ה עאיד י ארגו ן 
רופאי ם לל א גבדלוחר . סליסי ם הפופי ם 
ו מו ת ש יט הס תובב ו בקר ב קבוצו ת ש ל ילדי ם 


גוועים . 

ג ם במחנ ה מוניג י - אלי ו ל א הגיע ה כ ל 
אספק ה מא ז החל ה הבדיח ה ועצב נ י ת 
מחאגד ה לפנ י שבו ע - נרא ו מחזו ת דומים . 

א ץ ערי ץ נתוני ם ע ל מספ ר המתי ם - 
מ מחלו ת , התייבשו ת ו פ צי ע ו ת י ־ א ד ברזו ־ 
שמספר □ על ה □בפ ן דרסט י ביומיי ם 
ה אסרו נ י ט ומגי ע למאות . 

נשי א "רופאי ם לל א גמלות " אמ ד כ י 
הצוותי ם הרפואיי ם ש ל ארגונ ו דיווח ו ע ל 
80 מקרי ם הח שודי ם כמקר י סלד ה במונע י 
ר 40 □משש ת אחדים . "אפ ל זה ו קצ ה 
הקרחו ן בלבד . אל ה מחנו ת עצומים" , אפ ר 
והטיף : "י ש א ת כ ל הסימני ם הקל יניי ם ש ל 
בולר ת אנשי ם מקיאי ם וסובלי ם משלש ל 
קשד - ה ם מאבדי ם הרב ה נחלי ם תו ך מספ ר 
שעות . המצ ב חמו ד סכ ל מ ה שנית ן לדמיין . 
אנ ו ושיכולי ם להקנז ץ א ת המק . א ם מגיפ ה 
תתחי ל הי א תתפש ט במהירו ת רמזי . . 

הס ו זצסי ף שתוצא ת הבדיקו ת השבעו ת 
הא ם אמנ ם מו ־זב ר גקשר י טל ו # מו ^ל ו ר ש 
בעז ד שאשר . יסיס״ילדבדק , ה ס ס ס י סס יק ת 


מגל ה שב ץ אח ה לשניי ם מהאנשי ם במתנו ת 
יסבל ו סכולד ה קשה , וכ י מחצי ת מהחולי ם 
ימותו . 

כחי ד כ ר אסר ה אתמו ל סוכנו ת ה פ ל י ט י ם 
ש ל האו״ם , כ י הי א נקלע ה ל״משח ק קטלנ י 
ש ל כסאו ת מוסיק ל יים " ננסיונ ה ל הת מ ו ד ד 
ע ם זד ם הפליסי ע דובר ת המכנוו ^ ©לחנ ה 
פואי , דחת ה א ת ההאשמו ת לפיה ן ל א נעש ה 
מספי ק כר י להתכונ ן למסע ד הצפוי . 
" מ ו ק ד ם יות ר כאש ד התבוננ ו לחצ י מילק ן 
פליטי ם אמו ק שאנ ו מגזימים , שמספ ר 
הפליטי ם ל א יהי ה כ ה גבוד - עת ה מאשי מ י ם 
אותנ ו שאיננ ו עושי ם די" . 

סוכנו ת הפליטי ם ש ל האד ם אחראי ת ע ל 
סימ ל בבעיו ת פליטי ם ברחב י העולם , א ך 
הי א נזק ק ת לם י טו ן ולאספקר י מהמדינו ת 
החברו ת . נאלם • "כשנ ה שעברה , במיוח ד 
מסבי ב לרואנדז י ומדזנדי , התנה ל משו* ! 

" טטלג י ש ל מסב ת מוסיק ל ית * ק תסננ י 
לפליטי ם ׳ במקו ם אחד , ולפת ע ■זזמי ע 
שיטפו ן בסקלסיאמי* , אסר ה סזאד - ־* , 


ארה״ ב דורש ת 
התפטרו ת השלטו ן 
הצבא י בהאיט י ע ד 
. אוקטוב ר י 

ממדאד*ית ס (וזימר / - מנהיג י 
האיט י מ מש י כ י ם לשח ק ע ל ז םז < כעח ■ 
שהאלימו ת במדינ ה ^ייב 1 * ? 3 ל? ־ 
וארה״ ב וזריע ה שהי א מצפ ה מהשליסי ם 

הצבאיי ם למ״ל ק ?? ך | 

היוע ץ המיוח ד ש ל הנשי א קלינסי ז 
לענייני ־ האיטי , ודליא ם גרי , אמ ר כ י הו א 
■מצפ ה ש השלי ט י ם הצבאיי ם יסתלק ו 
מתפקיד ם ע ל א ו קטוב ר והנשי א עצמ ו אמ ר 
שפ ח מ ־ ל א ר ק בשלוש ת אנש י הצב א 

ין_ 1 - 

וושיגגםו ן • והקהיל ה הבץ־לאומי ח 
מעוניינו ת להשי ב לשלטו ן סמיט י א ת 
הנשי א המודח , ראךברסר ן אריס סיד . לס ם 
כ ך ובטל ו ע ל האיט י מקציד ת כלכדיו ת 

וארה״ ב א ף עוש ה הכנו ת להתערבו ת צבאי ת 

אפ שרית . 

"אנ ו מצפי ם ששל וש ת הבכירי ם ל א יהי ו 
בשלטון־* , אמ ר גרי . הו א התייח ס למפק ל 
הצבא , הגנר ל ראו ל סדרם , למפק ד מ שטר ת 
פורס־ארפרינ ס הבידד " המלונ ל טיש ל 
פונסואה , ולרא ש המט ה ש ל הצבא , הגנר ל 
פילי ה ביאסבי . 

א ך קלינסד ן אמ ר אתמו ל כ י "ז ו שטי ת 
לחשו ב שסילו ק שניי ם א ו שלוש ה אנשי ם 
ית ן להאיס י הזדמנות" . 


חלופ י גבר י בקבינ ט 
הבריט י - במטר ה לשפ ר 
תדמי ת הממשל ה 

לונדו ן (יד י תך*גאךגם. / - רא ש 
ממשל ת בריסניד " ג׳ו ן מייג׳וד , החלי ף 
אתמו ל ארבע ה משר י הקבינ ה בחילופ י 
הגבר י המשמעותיי ם ביות ר שהי ו בממשלת ו 
מא ז על ה לשל © ן לפנ י 45 ח וד שי ת 

סיע׳ו ר הדי ח א ת שר י החינוך , ומחמד ה 
והמורש ת הלאומית , וכ ן א ת מנהי ג בי ת 
הלודדי ת ע ל מג ת לשפ ר א ת תדמי ת 
־ ממשלת ו ולהתמ ן להת ס וחז ת ע ם 
האופוזיצי ה ש ל הלייבור , לקרא ת הבחירו ת 
ב׳־מי . 

בממשלת ו החדשה , העבי ר מייג׳ז ד א ת 
מייק ל פודטיליו , המייצ ג א ת האג ף הימנ י 
במפלגד " ממשר ד האוצ ר למשר ד העבודד " 
א ת דיליא ן שגד ד מהחקלאו ת לחינו ך ואיל ו 
סמיב ז חדל , סגן ־ ש ד האוצד , מעו ז לש ר 
המ ורש ת הל אומי ת 

מ ד כ ן וצ א מינ ה א ת ־סג ן ש ד ההגנ ה 
ג־י־ס י ה אגל י כיו ש ב רא ש המפלג ה 
- השמרנות ! וכל ל אות ו במדנ ת המונ ה עת ה 
צ ב שריו * *לממ חצד בש ל גויי ט סמבלי ם 
ן^ 9 נשל 1 זשו? 30 !קי ם ההשנבי ס ביות ר - וד * 
לכלכל ה ופגי ם - ל א מל ו שיגדי ת . 

£ די • ־ י י 


הודע ה לנושי ם 
עס״ י מד ף 09 <א 1 דחו ק חידוש ה 
תש 5 ׳לד 1965 

בהיותנ ו מהל י עזם־ ן ש ל זזפנהזהייע ן 
גר* י ד ל בע ל דרכד ך אוכדו־ל י טס ־ 
: 98667 ־ 6 , אש ד התגור ר מומדלי ה 
ונפס ד ש ם כיו ם 7 .10.90 , עד י צ ו סי © 
נדו ם 13.7.94 ש ל בי ת הסשפ ס הפזזוד ־ 
בתל־אביב/יפ ו בתי ק שמנו ת 
4185/93 א ט פוביני ם א ת טס י הבט ח 
להוד׳י ע ל ט בכת ב חו ד 90 יו ם מיו ם 
פרסו ם מודע ה ז ו ע ל ב ל תביע ה שי ש 
לה ם נג ד שכ ה מנו ח היימ ן גדי י רל . 
אפגי ן אבדתבד ב י שע יז ד בד ק 
סגהל י עזב ה 
אב ל ק ה קימ ת לישרא ל 
רה ׳ צב ־ ספיד א 6435611 
פל : 526 11 02 ־ 03 


הודע ה בדב ר בקש ה 
לפירו ק חבר ה 
בבי ת הסשפ ם הבזזוז י ת־א־יפ ו 

הי ק אזרח י 189/94 
מני ף פשר ת ההברו ת(נוס ח הדש) , 
התשמ־ג* 1983 
דבענין : אגרינוי * בע ־ 2 
ודעבקיטיס : עובד י החבר ה זי י כ־ כ 
עוד׳׳ ד ג הוההטיי ז ו/א ו 4 
ה וד נ ע ס יין , ו/א ד ל . ס ־ ל ו ב סק י ו/א ו 
כ . הותב־ ץ ו/א ו א . הותשטיין , מרח ׳ 
כ ן יהוד ה 127 , ת 3213 .1 תל־אבי ב 
1031 ״ . , 

נפסד ת מ ה תח־עד - כ י ביו ם 21/6/94 
הוגש ה כקס ה לבי ת הפספ ט המחוז י 
בת״ א לפר ק א ת ההבר ה זעזכד־ ת 
לעיל , וב י בקע ת פירו ק ז ו תישפ ע 
כפנ י כבו ד השדפ ש לוי ט היוש ב © ץ 
ביד ם 5/1/94 בשע ה 9:00 . 
כ ל טש ה א ו בער״ת ף ש ל התבד ה 
האמור ה הרוצ ה להגון ■ במת ? צ ו 
בע:־ ז הבקש ה א ד להתנג ד לכך , רשאי ־ 
להופי ע בסעד , הבירור , 04 בעצמ ו א ו 
באמצעו ת ־לור ך הרי ן סלו . העת ק מ ז 
הבקש ה יינת ן לב ל נרש ה א ו משתת ף 
ס ל החכר ה סידז־ו ס זא ת מ ן הרמו ס 
ככ ה תמור ת התסלד ם הקבו ע בעדו . 

עד״ ד גליל ה ד דדנשגדי ז 
ב״ כ המבקשי ם 
דלערד ^ כ ל הדיב ה להופי ע בשע ת 

בידו ר הבקש ה האבוד ה חיי ב לפהזד , 
; צ לשלו ח ע ל יד י הדואר . לחתו ם 
לעי ל הודע ה ע ל רצונ ו דר - ההודעה , 
בציו ן הש ם ודיצע ן ש ל האי ש א ו 
הפירמ ה ובזזתימזז ם א ו מדגי מ ת ג א 
כותם ■ בריכ ה להימס ר א ו לודשל ח 
באופ ן שתגי ע א ל ההתו ם לעי ל ל א 
יאוח ר משע ה 3.00 ו ס ל מ ם ■ 4/1/94 


והעד ה המקומי ת לתבס ן 
]לבני ה ־דודז־׳ם־ " 

הו ד השח ן ווו ׳ ט גר ת 7 ס ס 

406908 ־ 09 

וחתח ז ל ר סעי ף 149 לחנ ק התכנו ן 
■עפ ה תעאדה־ 6 פ 19 ניתנ ת מ ה 
הוזע ה ס הוגש ה לועד ה וזמקנכר ת 
לתן . כקע״ ז להקל ה בכיספ ו •ודדז ה 
, הדו ר נס ט 6412 חלקו ת 276 ד 271 
(חלק ן ע ל י ד בג ׳ נ ח מר ט והסרי ו וו י 
חייגה . ה״ס : מסס ת יודח ! ד׳ו ר 
נעוס ח ש ל 75 בד ו במסגר ת.תוסט ז 
10% בנברשו ת הזעור ■ ס&א ־ בהקל ת 
כ ל הסיסג״ ן א ם כמ ל וא ם נזב ח יו ה 
אחרת , נד<דןע . כנפיי ם א ו בנסי ם 
אחמ ם שאשו ר הנקשר • סשמ ץ 
עליהם . יוכ ל לע״ ן מועתק • התכס ה 
נסע*־! ׳ וז 1 עוד . הגזקוסי ת בשעו ת 
הקבל ה הרפלנ ה זלהמ ס וזזמדוז ח 
מטמק ת בכת ב לתכמ ז תי ר י ג •י ם 1 
מתאו ׳ ן פרסו ם זרי - 

ו נ ©ח ת 

ין " ר ושער ה המקומי ת לתכב ש 
זלבמ ה ־הז־ויס * 


הועד ה המקומי ת לתמו ן ולבמי ח ו^־אגיב״יפ ו 

הודע ה לס י סמי ף 149 לחו ק זדעבו ן והבגיד ז תעזכיי ה 1385 
הרינ ו סדיעי ם מא ת כ י ז 31 שד , לוז 3 ד ה מקתד ת א/בט ז ולסיי ה וד א מז ו נקשו׳ , 
י^ת ן הית ר לשימו ש חור ג טשדש־י ה(י ש רשיד ן לענא ס משר ד נבזקגו ע תוםטי י 
למרת ף בשט ח 45.5 ט״ ר לצסיתוז ^ ברחו ב שלבס ז דמל ך מם ׳ 58 גר ש 6952 

חלקה ! תי ק בגיזמס־זיז 0 3 *"י • " י "י"" ■ יד״ י 

בעלש־קעא ו טרי ז א ו המחזי ק בת ^ אש ד עלו ל להפג ע ס אישז ו ח&קש ה * 70 
לעיי ן לךקקןז ז הנמצא ת בסח * נקר ה ותעדו " שד ־ ב ן גזדקון 88 ן 
יפי ם א־׳־ז־ ר( 11.00 ־ 8.00 / כמיד ה וי ש ל ו התנגדו ת להוצא ת הי תר/איש ו ר י 1 ׳ 
במקו ם זד . רשא י להגי ש לוועד ה הסק מר ת ל תכנו ן ול בניי ה תל־א ביכייס־ , שר ־ ב ן 
טדיו ן #8 א ת התנגדות י המנומק ת ולציי ן כחובת ו ה מרדיק ת וטלפיו ■ . 
ההתנגדויו ת תתקבלנ ה כמש ך 14 יו ם מתארי ך פרש ם תדע ה ז ו ווטסננ ה לדיד ן 

בפנ י המער ה הדל . , . . 

אדריד ל ה דדי ן יו״ ר ועד ת המשנ ה לחמו ן ולבניי ה תל־אפיב־יפ ו 


עירי ת פמח־תקו ה 
הועד ה ה מק ו מ י ת לתכנו ן ולבני ה ב״ ת 
הודע ה 

ע ל פ י סעי ף ״ > לחו ק התכנו ן והמי ה תשביןד 1965 . גיזעתמ ה וזרע ת ב י 
מנס ה לועד ה המש ג ר ת לתכגו ן ולבני ה וד ת □קש ה למת ן ה?** ה בגו ש 6325 
חלק ה 43 מגוש , ברו? ? קאר י יז 7 ז < הר ב טס ׳ 2 ת 1 ■ 4351 - לפ י תומייז^ה^זא ד 
מזלקההנ״ ל נמצא ת באזזדמטדיםא ׳ מ מת ך להקי ם בני ן ב ז 2 שמו ת ועלי ת 
ג ג 10% + 2x30% עלי ת ג כ בקס ת בעל י החלק ה הי א להתי ר לה ם זזןפ ת בני ן 

כל*נדשי ש אמנגנרו ת למש ה הרל , יואי ל להגיש ה אעדר , תז ד 15 יו ם 

0100 ( 0 * גיור א יר ד מעד ה המקתרז ז לתבבו ך ולבני ה גרו ז 


הודעו ת בעניי ן חו ק תכנו ן(בני ה 


הועד ה המקומי ת לתכנ ה 
ולבני ה תל-אביב-יפ ו 
חו ק התכנ ה ובני ה תשכ״ה - 
965 ו 

מודע ה בהתא ם לסעי ף 149 

הרינ ו מודיעי ם כ י לועד ה המקומי ת לתכנו ן ולמל ה תל-אביב-יפ ו 
הוגש ו בקשו ת לעסקי ם המפורטי ם להלן , למת ן אישי ר ל ש מי ש 
חורג . 

כ ל ס י שי ש ל ו הומגדו ת להוצא ת האישו ר לעס ק ס ן העסקי ם 
הני־ל , רשא י להגי ש לועד ה המקומי ת לתכט ן ולבני ה תל־אביב ־ 
יפ ו תו ך ■ 19 יו ם מתארי ך פרסו □ ז ה א ת התנגדות ו ולצי ץ א ת 
שמ ן המלא , כתובת ו המדוייקי כ מס ׳ הטלפו ן ונימוק י ההתנגדות . 

י ש לשלו ח ההתנגדו ת לאג ף רישו י עסקי ם(ליד י גב • מיר י-מרכז ת 
הועד ה המייעצ ת לשימושי ם חורגים } שד ׳ ב ן נוריו ן 48 ת״א-יפ ו 
טיקח ־ 64518 . 

מס ׳ ש ם נע ל העס ק כתוב ת העס ק סו ג העס ק 


חי ק המכס ! #הסרו ג ד.ו 77 ! 4 כ־וד 0 < 1 סומ ב תכס ו 70 * 0 • זמר ה 
חמאו־ י ס־ט י חסקז ת חס׳ו ז ריסחאר ■ סיס י חכפחסחא־גיקוניז ! מיסי ת ב* ז מזא ת 
נתתא ס וסימ י * • <ז* ק חנ 031 ן וחגרז ^ חמנדח־ 6 ** ז כ ■ גסמרי ׳ ח 4 םז ו ססמי ח 
סמג א ונפי־. . סח ח מיר ס צס 0 וז ׳ מאו ח הסל^סיז ז <ומם ן ומי " זמי ח מהקר ח 
מסי ת יוסומ ח מס ■ וזכמ ג סמא ר סקאד ת חגקסגו ע •חספ ת ססס ו "/ויי ■ 
ו> 0 ה< ה 040 • ( 1791 31900 11/01 * * 38/ 11/0 . * 2/6X2/01 ,1X3/01 .4X1/0 
041000 וזכלול׳ ס נזמפ ת • 300x711 •מו ס סד ח ח ד חמיז״ ס נא * • 387 מ׳ ח ^ 0 * 

| 3877 חיש ת ד* . 10 . 11 . ג 7.16,1 ד . 1 ^מ.גא * 3877 חוקי ת 48 ־ 61 . סי . 81 . 
ס ט 77 * 1 3 ד ח 4 ^ 8 ^ נ> ש 3878 חיקז ח ז־ל , 8 ^ 7 ^ 41 .41 . י 189 .6 * 7 . ס מ 
3878 וד ח 38,38 .14 . גר 7 ך ׳ מסמ ז וז 71 מץ 3 קנ׳ע ה ■׳חז ׳ קוק ק זמסמ ת במ ז 

תוס^ ם מזחי ם חחגב׳ו^נססוז ז ישס ר א ת מ״ ו התססיר ׳ מ י ת* ג חגילרג נ נ 
סיס ■ ^ 10 ־ א* ־ ססס ס ד . אזו ר ססח ס נמח ו מן . מס ח סזכס ן 0 *ופ 1 , וזי ק 0100 
מנוסח י ססח ר מס ת מיו ׳ מס ח תווך ־ <א 8 ר ססר׳ ס כזיזח ד וחו ש אמ ר ימסזי־ . 
ססר ס ה ססי׳ ס ב • חתי . מס ת ופט ר סזמ ז תזזזס ג 3 קמ ת מ י אקוז ר מרתי ח 
חסטז^ ס מ ד חכיירם , ד . קמו 7 הוסס ח <ש© ו נמ ע 1 חצחו נ ת ודבי ר 
; יזו ־ יימנימ י לחז ־ חמ י 8030 סם ־ 440 מ ס׳סני ן ומי י ל/ד ן נ חכפת . מסי ם 
ובמ׳סי ד 00 ג<!<פ ם וואמו׳ ס פוקיי ם 7 /ןח< . מ י סעזפ ן גקוק׳ כ כגפ ן א ז מ < פר ס 
תכ 0 נ * אס ר החא ה א ת קיסנ ט נפג ע ע ל יד ׳ התכפי ב י ס מ התא ■ לס ־ ע ל 0 • מח י 
100 לוזה^רמא ׳ 7 י* מ סתבגח ת תו ך סודמי ם מו ס סרסיס ח מ י 1 עז מ ז ז מזאמי ^ 
למסת ׳ הזעהי , חסחמי ת לחכס ן ינפר ^ סתנ ו הסו ס ז ד 00 ־ י וקל ח * 7240 ס פ 
270170 ־ 08 הסתננ ו ■סיפ א העת ק תהננוא ם מזטרז - תועדו ! וומקינדח . *אור . ג*ו ו 
הסועל ס 8 רומס ת 78281 ס * 482267 * 08 חתמח ת לתגד ת י א תתקב ל ול א זדז ק 
א 7 א א ס ק 71890 ססוס ב 0 * 017 הססקי ת גגזא י תצוי ד הסאס ת * 70 המבוז ת 
מעלת ן היאססתסס ת 

ז-דאמקל י 

•ו־ ו הועד ת תססה ו לונכס ן יבמ ה סח ת תסר ס 


חו ק התכנו ן והבני ה 
תשכ׳יה־ 1965 

דדעד ח דנישבד ת *מנד ן ולבס ת 
תל־אמיגדיש ו 

סורעד . מ 7 תא 0 לצע י ף 149 , 

11 ינ ו סדי 7 י ס ם 1% כי י 9211 ! לועד ד 
וסקזר ת לתכגז ן ולברז ז תלזסדי * בק 7 י ! 
ליזע!ה 5 ולא 7 ד ד חלק ת ן^ 5 נ נגו ע 6972 
וז ז כמל ת ישר ש 75 ,73 . 
לנ ד ש ש דזעבדו ת לוזמ ת תזיזור/האס ד 
ובד ל 3 םע ס ז ה ושו ד להד ס לו/ו ה 1 ^ 1 ■ ! 
לי/ב ת ולבני ה ו 1 ל־א בי 1 ד* ש ככד * ע סו׳ , ! ( 
68 , א ת התנגדות ו המנומק ת ולדי ן כזווסת ו 
דסז ׳ר־קת ■ 

ותגגד רז ת תת קמ^ נ ה כמש ך 14 יו ם מ תאו־ץ ־ 
פרס ת סודע ר ס ותודאנד ו לדיז ן בפנ י יזש־ ה 
הנ״ל . 

י . פמיס ע סמהדדל י 
יד י הד ח ממת ה לחבגמולפיזזתלאמדמ 2 


הודע ה בדב ר בקש ה 
לפירו ק חבר ה 

בב ת ופספ ס זעזמ י בתל־אביב־יפ ו 

1 ד ק אזרח י 188/94 
כעני ך פקד ת הזכרו ת (נוס ח חד© ! 
התשנרב־ 1983 

ופענק ־ ר . כ נ מס ל יבו א ושיח ק מר ט 
והמ בק ס ס צ עובד י תזם־ ה ע׳ י ב* כ 
קוד ד ב התשסיי ז ו/) ע 4 מרגשסייז , 
ו/א ו ל . טדלוגסק י ו/ א 4 החזר ץ ו/א ו 
א ■ הח־נששיין , פח ד מ יהר ה 127 , ת% . 

3213 תל־אכי ב 61031 
נמס־ ת מ ה הח־ס־ ״ כ י מז ס 21/6/94 
הגס ה בקס ה לפי ת הפשמ ס חנמז י 
בח״ א לפר ק א ת התבד ה המסו ת לעיל , 
וב י בקמ ת שדו ק ז ו תישמ ע במ י כמ ד 
המ׳פ ס לד ם היזש ג ברי ן ביז ם 5/1/95 
בשע ה 9310 . 

מ טע ה מ משתת ף ש ל המר ה ומסד ה 
סזצ ה לתמו ך במת ן צ ו בעג ץ הב קש ה א ו 
להתנג ד לכך , רשא י למסי ע פשע ת 
הבידוד , א ם מגט י * נאמגעו ת עיח ־ 
ודי ל מלו . העת ק מ ן בבקש ה י מת ן לב ל 
נוק ה ש ססתת ף ס ל הזכר ה שידרו ש 
זא ת ס ן החתו ם 0 ם ה תמור ת התשלו ם 
ואס ע מדד ■ 1 י 

קו״ ד נליל ח זזתמד ן 
ב־לזמ^י ם 
זקר ת ס ל הרת ה להופי ע במע ת ביח ד 
הנקמ ה האסור ה חיי ב א ו לשלו ח 
ע ל יד י ה רדאר , לח תו ם לד ל תיעד ■ ע ל 
רטנ ו זד -ומדע ת מיח ־ המ ם מזע ן ס ל 
האי ש מה פירמ ה ו מזתימת ם א ו סזתיש ז 
ב א בוהס , בדיב ה להימס ר א ו להישל ח 
בא ק מתגי ע א ל זמזו ם לעי ל ל א יאח ד 
ממע ה 13410 ש ל מ ס 4/1/94 


סוח ב תכנו ן מ 7 ן 1 ג 1 *־קא 0 ר ק 
מ׳יסוד ז בז ח ר,וד 7 ד ו לס י ס׳ר ף 149 
לחו ק התט ^ 1 חנח¥ ! ימ*ד 1 ד 966 ז . 
ס חוש ה ביןשו ו עי ש שלוו ת א ת •וס י 
תשק! 8 ת בע־ ס בגו ש 10106 חלק ת 
368 בפרד ס חנר נ שסמאיו ז • ש 
08113 תקל ה לער ן 1 . מם ־ קומ ת 6 
כמקו ם 4 שסוו־ כ , 2 אחת ׳ בפר ו 8% 
מע ל חסות ך + 6% עס ר סעי׳ ת 
וזתסגזז ח ססמקר ז מתג ^ אפוא ־ 
לתי ש תו ך 14 יו ם ספרגא ם ו ו תער ■ 
1 * 16 . לזעד ה חמקמיי ד השעא־ו ן( 131 . 
69 , וכח ן ■עק ב 130960 

זזו ־ לזי ן 
■ד ר הויעח ה חםזןיס*נ נ 
היאמו א 


הודע ה בדב ר בקש ה 
לבידוקחבד ה 
בבי ת המשס ם המחח י בת״ א יפ ו 

תי ק אזרח י * 187/9 
מענק - פקד ת הועדו ת ננומ ז חדש ^ 

התשמ*ג־ 1983 
דבקני ^ אלידז ז 09 ט בע־ ם 
ו דמ ב ק ש ים : עובד י הדבר ה ע״ י ב־ כ 
עווד ד ב הות ש ט ״ ץ ו/ א ב 
הותשסייז , ו/א ו ל . ס ר ל וב ס ק י ו/א י 
נ 2 הורובי ץ י/ * * 2 הותשסיץ , טרח * 
ב ן יהוד ה 127 , ת 1 . 3213 חל־אבי ב 
61031 • 

נמסר ת בזד ■ תד עה , כ י ביד ם 21/6/94 
הוגש ה כקש ה לבי ת ה ס שפ ס הפחת י 
בת״ א לסר ק א ת החבדד , ד כ זבד ת 
לעיל , וכ י בקש ת פירו ק ע תי שמ ע 
בפנ י כבו ד השופ ט לד ש היוש ב בדי ן 
כיז ם 5/1/94 בשע ה 0 * 9 ■ 
כ ל טש ה א ו משתת ף ש ל תעד ה 
האפוד ה הרוצ ה לתמו ך במת ן ג ו 
בעני ן הבקש ה א ו להתנג ד לק־ , רשא י 
להופי ע פשע ח הביחד , א ם כעגמ ו א ו 
באמצעו ת שד ך הדי ן שלד . העת ק ט ן 
הבק ש ה יינת ן לב ל מ ש ה א ו משתת ף 
ש ל ההטי ה שידרו ש ז א ת מ ן התצ ס 
מס ה תמור ת התשלו ם הקבמ 3 בעדו . 

סו- ד גליל ה דזמשטיי ן 
ב* ב תעבקטי ס 
ת קרר - כ ל הרוצ ה למסי ע בשע ת 
בירו ד וע קש ד , האמור ה חיי ב לספוד , 
א ו ל שלו ח ע ל יד י הדסד , למוד ם 
לעי ל תדע ה ע ל רגונ ו זד - המרעה . 
בציו ן הש ם וחמע ן ש ל האי ש א ו 
הפירמ ה ונזזתיסת ם א ו בחתימ ת ב א 
כוחם , צריכ ה להימס ר א להישל ח 
באז ק שתגי ע א ל התהו ם לעי ל ל א 
יאות ר מסע ה 0 * 13 ש ל מ ם 4/1/94 


הממז ג מוסיק ה וריקודי ם 

הערי ם 17 

צדויהאיד ה 

ט־ינ ת נתוקאוז ! מגדי ש מסעד ה וצריב ה פסקאו ת 

אלנב י 114 

חטסז ש 1993 

ימובדי □ ביר . קפ ה 

כרישמז מ 

סינ י אד ם 


חו ק התכני ז ובני ה 
התשכ״וד 196$ 

מרח ב תמו ן מקומ י מ י בר ק 

זדויע ה מ ד אשו ר ועניז 7 דמדוד . 
שגר י תבני ת סתא ד סקוטי ת 
נמסר ת מ ה תדעו־ ״ בהתא ם לסעי ף 117 
לת ק החמ ת ומניתתסכיה־ 1965 , 
ברב ר אשו ד תבדל נ ועודד ה עט י תמי ת 
מתא ר משגר ת מה־זד ע ־תבבי ת מזפ ר 
=/ 610 ־ , הבדזז ת שיט י לתבניו ת הבאזד ס 
שיטי ־ להגע ת מ תא ר 10 5 * 1 ר 103 ב ־ 
הקסיד ם הכלולי ם בתבני ת רבקומנ ב ־■* ״ — 
פ י ם־ ק ט ש 6642 חלקח ז 10 ,9 , ש ? * 
ודריס ת התכניובינודסס ת 1 ^ 1 ■■■ ! כני ה 
ל־קז& ה אה ת לקימו ם אחסס • כלב ד גמ 7 
4 הסח/חת • 40% בני ה פעם ־ ל־ 160% 
בפ ת סתרינ נ םה* 3 200% בני ת ס טתי ם 
עיקו ׳ יט . מ הירו ד תוסס / בקומו ת מני ה 
ק י פ י ש ק בתוא ם לתוסס ת הנגיד ■ 
הודע ה ע ל הפקח / הוזבבי ת פורסמ ה © ס 
סספ ר 4200 תשרו ־ עסה ־ 2731 מעיי ד 
104.94 . 

תמבני ת האמור ה נמ צא ת במשרד י 3 ועך ה 
המחוזי ת חל־אבי ב וע ן בננשדד י הועד ה 
ה סק מ ד ת לתכנו ן ובני ה ט י ב ד ק וכ ל 
מנעונ ץ רשא י לדי ן ב ת נ ׳ ת י ק ונג ו ו 11 111 
ע״מעדדי ם האסורי ם שעדי ם לשזל י 
מסדא ל לם? ר •י־ ד הועד ה מחה־ ת 

לד״סו ן יפגי ה סה ח תל־אבי ב 


מועצ ה אזורי ת עמ ק הידז ץ 

8 צד ז 11/9 4 

לסדר ת ר ב עי ר ל 71 0 ג 1 ; מסגר ת 
כנה / המ ק הירד ן 

מיד ו 

1 . אנ י מודי ע בז ה ע ל תיק ח ההודע ה 
ע ל מכר ז 11/94 באופ ן ?מותר ת 
ובם־ ל תהיד . כלהלן . 
■ס כר ו 11/94 

מזנ ה ר ב ש ר לסועגד ■ מקומי ת בגד ת 
ועמ ק וד רדר . 

4 ית ד הפרשי ם !התנאי ם הכלולי ם 
בהודע ת המכר ז אז 3 ר פודקמ ה בת ם 
134.94 תח ת הסתו־ ח ״ממי ז 11/94 
לכומ ת ר ב עי ר בעמ ק היח־ר , 
יוותר ו לל א שיטי . 

נברכ ה 

ו א ב ש ז ר 

יר ד ועד ת הבודדו ת לר ב עז * 


. ר ש עד ה .,סק ו גריד ! 717 בג א 
ולבני ה הגסעצז ז המ 7 ן 1 טי ת 
יהזז ־ 

■ח*־ . וכד . 6479 נדק 1 ד 66100 נ * 
6391280/72 ־ 03 70 ־ 01 . 6361983 ־ 03 
מרמי ם ה 7 ן 0 ז יתר י הזואז ה סיי ף 49 . 
17 ם ק הוזגס ן !הברד . תייוכ־דד 965 ו 
פוע ת בז ה הודע ה ס ה 8 טו ! ד 1 עד ה 
מז 7 !ונד 11 לתצו ץ העד ה ■מ ד 71 ן 0 ה 
יויקס ת מ ז מג! 1 ׳ 0 ד י סיסמתת • 
נתי ק נדר ■ סס ־ דני ־ 2813/49 בס ט 
6694 תלק ה 83 תע ב שז ר סס ־ 14 
1 ■ר״וי ־ ט ס ייסבק ס סעופס ת גניזד א 
10 * 7 ריוזר׳טז/הקל ה בטס ה נד ה ער - 
ן % ■ •+ ־ העבר ת ונחת ■ כדר . ט ל 4100 
עריי ת םקימ 7 סיח ף ישס ת שרק ע 
־* ־ הקיר ■ גד% ■ נ 1 י ! צדז׳ ש ואחיו • ע ד 
10% כ ל הסעזר״ן . א ס בנע ל המ ם 
וא ם סבחל ה אסרי ב נט 7 ^ ג ננו׳ד ס 
א ז במט ס י־מ , טהיזכדי ! עטי ה 
להטד ע עדר * ■ג ל לעי ן בעונזק ■ 
התבדו ! נסטרד ׳ הועד ה חסשנד ת 
וג״ ל בטע וז ז העבזזר . ריודלות . 
וגתד ט ריתונדו ת 0 זגד מ יק ר 14 
■ 01 מתארי ו מיסע ז זר - 

1033 מ " 

מלסהכקס י 
יו־ ר הועד ה לתכב ע זלבניר . 

800 ריס * עצ ה 


ה וע ד ה ה מ קומי ת לתכמ ן 
ולבני ה רכ ס הכרמ ל 
(עבוגתגחהד " דלי ת א ל כרעל - 
3 * 303335 ־ 04 ) 

חו ק זמגנו ז דתבניד . דמימיי ה 1965 
נמסר ת בו ה הודע ה לג י סעז • 149 לזד ק 
סזטר ן וזבביד . תסכי ת 1965 , ב י ל־עד ה 
האטד ת ממ ה מס ה זר ס מא ד הע ה 
כפ ר דלי ת א ל ברב ד ■ד ק ב 8 נ ד 55/94 
חלע ז פ ג 107 ע ש מ 5 - 11309 81 = 7£ ה 
הקלד . ק־לקג ך נ . ז ב מדד ה ע ל ש מי ן 
בפי ן קיי ס הדים ■ 0 בבש ם 5 מכד . 
כלהדזאר . עצמ ו נסמע ל יי * איסו ר 
הבקש ה גד ל רסז ר להרססעטל ת 
פגסק . למוז • הועד ה ו 5 נ 3 א ז * 51 ■ 
הג ומ ל • תו ר 14 מ ש ממרץ ־ סדמ ם זד - •ו״ ד ובער ה הבקהבי ת ר 80 הסימ ל 


עףח^סדססווויסוצז ס 

וזע■! ־ ושעדז ז הסקאד ת 

לזממ א ולגפו , ומד י נדמ ה 
רתו ב ביאלי ק ויפ ה סלפ ק 


תשעו , עי־ס ■ סעי ף 149 . לחו ק 
תתכנ ן והבי ת 198670801 . מומ ת 
מ ה הודע ת כ מנט ה מןט ת על־׳י׳ : 
ה־ר . אזלטביציד ־ סטי ־ מא ד הקס ת 
773 ססר׳ ם ברו ד סו׳ ת 8 טסנו ! 
ורז׳ ה ויפ ה נח ש 10771 . חלק ת 42 
זסס־ ש 12009 . תבקשו ! כחס ז בסר ק 
! תהק& ת הבאיו ב 1 . עוד ף טס ח בפ ה 
מע ל למת ד ב בי׳יא ח ל ־ 2 
, הסרהת ט הצדד״ם ־ 2 כלסו ת 
מ׳וא ח אחור׳ . אפט ר לע ץ ננקט ת 
נאג ף *ישו ! ומו י ע ל וצמ ו מד ק 
בלן . טסספז־ ז טח 766/94/000 בגפ ן 
תעיר׳ר ^ רחז ב לזיל ק 3 . חיפה . ממ ג 
ע ל מ ד סג: ד ו־ססלמ ס 0 * 7 ! ־ 
סס& ז המעוו ץ להד * חיעגדי ת 
לנקטר ^ ■סיפ א לפ י תכרסב ת דלודל . 
וס ך טנ׳ע״ ם ציי ם סיסע ן הרקט ה 
7 ־ 7 * . ח ס 
סהגו ס ומר י 


סחת ב מבט ן סקיס * 1101171 
הזיע ה לי י סעץ ׳ 149 למ ק התס א 
והנדר ! נקט ת לסת ן הקל ה נהזס ס 
לסעעי □ 148 ־ 160 לחנ ק הוומ ק 
והסנ״ ת 3801 ־ 198671 . דחל ת מר י 
מדעו ! פ האטו־ ■ נקט ה לסת ן 
תקל ת נבפ ן ע ל חלקו ! 616 בסס י 
3704 רז ד התע ה וחעא ב סלקס ך 
;* 3 10% 000 ׳ ■וד ד ע טמיק ט 
1847 •וד ד חנמימז ת ■ 1 מ 18 יח־ ד 
□ 407 טנזד ל חדרו ! תסססנ ע ה* ם 
מע ל 00 י גד ר !סו ל 2 תרייזו ז 
הססס׳ ת ל א ■על ה ע ל 76 גרו . נ 2 
קוס 711 סספי ת ט טית ץ 6 קאא ת 
במקו □ 3 המיזתו ב ב 18% בפ ת 
ססגד ם ט פרחי ו 108% בסק ס 0% • 
ריסותר׳ ת כ ל המו&פ ן יצ ל יע ח 
בתזכנ׳ ת הבנק . לל א תשלום , 
נגוטיז ׳ הזעדז ז תסקצרי ^ שס ה ד , 
כלץ □ כטעו ת יזעטתי ו חרדל ו ת 0 ר 7 ז 
ייי ם טס י 1 להמ 8 הועסז ת יתאדת . 
ח! ן טנמ״ ס נרז ם פומ ם תתע ה ז ן 
בעתי / 

*שקבסס־ל ד 

•נ״ ד וסעד ה הסקסי ת ל תבב ק 


חז ק התמז ן והגגמד 1945 

ז 9 ז% ז ז ת ^ו\ 4 ר ז ו ^ וגט ן ^ ■ 11 ■לו ו ■ש ■ ת 7 8 ה 1 טו ז ^ז ^ו^ד.< 1 רםלר . 
במזא ז לסעץ • 149 ( 1 ) לזי ק טה 70 בז ה הידעך ז ©.יגמו ; בקשו ? להית ר בגו ש 
5779 מגר ש 74 ג ביש מ שץלדי ס זר י טתל י אל י וחדד - מהו ת מקש ה ליח ן 
>וישודה קא־.^ב דץ 4 ו!<דיפ 4 נ<סאן 0 130 ש זצקזדי ס תזד י 540 ס י 
בסקו׳ ם 4 מטמד־נ ב 

ב ל מ ל קרק ע א ד בבי ן * ממד ק בדס , הדמ ה עצמ ו גסנ ץ בתוצא ה מאישו ר 
הב קש ה הנ״ל , מכ ל לז^י ש א ת התג גרדת ו המ 3 ו 60 ת ת ו ך שנוקיי ס סיר ס סרמ ם 
זז " לח 3 ד ה המשמי ת */^ ! ■יך , □דו ן סזוגת ז המדד״שו • א ת חמ ן הכשגד ■ אפש ר 
לראו ת בסמרדימ־צדהבדפא ב 

11x 0 ח ב 

ז^לא^יףרוזזנדהדמזסק ז לתבבו ז ומי ה ■לודיג ר 


הו/גד ח המקומי ת לתכנו ן ולבניי ה חולו ן 
הח־מיזלז י^מח * 149 לוצ ק התבני ן והבגו ה תש^ ה צופ 1 
ת־י ט פור־עי ם ב״ מ כ י המש ה לועד ה משמי ת לוזבגו ו זלבגי׳י ה!ילו ן נקש ה 
ל׳ת ן זזימ ד גביי ה להקפ ת דיר ת קזסג ׳ ברזי ב בי ח שמרש ז מ ד 96 ט ט 6620 
חלק ה 559 וד ק בנ ץ 5443 בקש ה סם ׳ 94/310 הכולל ת א ת ההקלז ת הבאח 7 10% 
מוסנ״ ז צד ך מעב ד לש ־ מי ז ה ל 3-90 פ י ממהר • 10% גש ־ מי ץ #הור י מעכו ־ 
לק ו מי ז ש ל 0 ( 54 ם " הסוחר . בבייז־ י פתר ת המי ץ לס י ה ש ב ד בנויי ם ח ב 
המךני ם ב אות ו הרחו ב( 3450 מ י במט ס(א 54 בי / 
בע ל ?דק ע * כ בנ יי ן א ו וצבזד ק בוס , אש ד עלו ל להסנ ע נסרמ ד הנקשר " יכו ל 
לעיי ן כבקש ה הנמצא ת ממ ד רישו י בדיו ^ ח ד ויצס ן * 3 . בשעו ת קבל ת קה ל 
ימי ם א * . ג׳ , ז ר 0 ב 11 מא 094 יז ם 1130 1 * 40 * 1 . 
עדדהד ש א התגגחתלהתא ת ההית ר זצ׳ ל כמש ס 1 ד " רשא י למי ש לזוזןד ה 
משמי ת 7 ^זבגי ן ולבניי ת ומלון , א ת התנגדות ו מנומש ! ולצי ץ כחובת ו 
הבדדייק ת וסלמון . 

ההתג גדדד ת תתקבלנ ה במש ך 14 .ק ם מתארי ך סרנצ ם זעדעז . א ותוסמד י לדמ ן 
בע י הוועד ה הרל . 

סמו י שמ ץ רא ש העיד , •ד ד מעד ה המקתד ת לתכנו ן ולבניי ת ועלו ן 


ולבניה - חאס ת ( 


^^1 

ועד ת המשנ ה לתט ץ ולטי ת 
מדת ב מקט ן מקופ ל-ראטל־׳ צ 

העגו ן ומגי ה תשב״דד 1965 
משר ת מא ח תדע ה כ י לתו ת 
הבשם־ . ס ל העדר . המקומי ת לתכנו ן 


טטדה ת נמצא ת תזלקההד ל באזו ר 


חקלאי . קיצי ם סבכים - בקש ת כעל י 


התלק ת עמ ש חדי ג ל־ 5 שני ם 


בחקלא י לתעסי ה עמ ד ממי ם 


הששכשי ש נכדיו־ - 


לכ ל פ י עי ש התנגדו ת מאיז ו סייס ז 


שהי א לבקע ה הנ״ ל יואי ל להגיש ה 

2223^22325£|23■ 

אד . העובדו ת שעליה ן הי א פסיעכ ת 


וק ט בתו ך 15 יו ם הו ל סיו ם פרס © 


תדע ה זד , ם * ל א תתקב ל בתקזעד . 


ה״ ל כ ל התנגדו ת לעיל , תוב א 

^§1 

הבקש ה לאיפור . 

©ד ד מ ן 
יר ד מעד ה המק־צי ת 
לתבט ן ולמיד . פדת ב תכנו ן מש־ב י 
ראשירלציז ז 


ע״ד״ ת איל ת יויד ת הגרס ה הועד ה מקאי ת לתכנו ן 
זלמיודזרל ת 

הידע ה ענד • סעי ף 01 151 למ ק התכנ ק ור״בגץ־ , תשכ׳ר י ־ 1 065 נ*תנ ח 
מר י הזדע ת ב י מגשר . לזעו־ר . ריסקיס׳ו ז לתכנו ן ולמידי ■ ידל ת נקשר ! 
להקל/ו־ ו מכס , רזו^ס־ ו מו 7 .ב. ע ססמ־טו 1 מפ י ?/ 31/136/02 טו ס י 4001 
חלק ת 76 . ממ ת הבקעה. ־ הקל ה מ ל 6% באחח ■ גנ׳ו ^ מ ם הסבקק ר 
עדי ת אילת ־ ב׳ ת מס ת ׳׳היע ר מ ־ המעעי * <ו ל לע״ ן בבקש ה עחיגי ת 
ריסצצפ ת עייר י לל א תשלע ג במשר ד הוערד ! הסקומי ח לחמ ץ ולמ ה 
אילת . כ ל הריא ה עמ ם מנ ע א י עס י יהפג ע ע־ • א׳עיו ר ההקל ה יטא ׳ 
להני ש תתנגדמ ז בכת ב לבקש ה האמור ה לועד ה המקומי ת בעדי ת איי ת 
רח ־ חטב ת הנג ב 5 , תו ר שבזע- ם מ** 0 פרסומ ה ש ל מרע ה ז ו בעתו ן 
; חתגגח ת להקלו־ י ל א תתקב ל רל א תיח ן אל א א ס ר ן ריונשר . בכת ב בנדיז ס 
הסמונף ס ובלל* • ועורר ־ המאמ ת א ת העומ־ו ת מעילו ן רר א מסתמכ ת 

; ששא ל ©*לו ס 

ש״ ד ועד ת הסשס ז 


חי ק החא& ן והבניה - הו? 0 אדוד 1848 טז! נ מב 8 ) 8 ק 4 מ • 807 ד ה 
יזתע ז בדב ר מקרו ן תגמ ן חסהי ה טל י תנר ס 111781 ־ ניקיתי ! מיסו ת 1 * 1 . < 1% ׳ט־, י 
בתמא ס לסעץ • 89 <י!> ק ר!ח 03 ן וח ידי ! חטכל!י 986 • ג ׳ נסטני י □•ונר , יסימזניי ! 
לתנח ן עפה . ניס ח מע 13 יגגיטיז ׳ □יעדר . ר-מקומל ז לחסי ן וגול ! וסיוד , סאיקי ת 
תמל ו מסמ א שנ י תטייי ו מומ ר מקיגיל ז יזישיא ת ״ימר ת מס ט ) 440/0 • , 
רמזוז ה סיף * דומרל ! הספו ג זמעא א תאל 1 ם המא ש נתנד ח 1701 ( 30 ־ 110 . 

, מדד . נ* * 6 * 38 חלקו ת ו■! . !ויקר י 091 * 7 החמ׳ח ל * טי ט 99 י מסט ח יתנ ו ק 
מסי ש למתל ־ לאזו ר מוזיל * א ־ ג הרוזנ ת דרך . 4 קמ 8 ו ו זכסי ו גגל־ י וחלוק ת טסח . 
כ י <* 4 ר ן הטא ■ ייר ץ נחמלז . 1 ^ט ם עטיפ ח טהסטיז׳ ם י־־אגאיי ם קחלי ס מ\וז י 
כ י ס׳חר / גקוקי 4 וגנ ץ א 1 גנ ל פי ס תמו ד אח ו החא ה א ח עמ ק מיי ל ׳ז י יי ׳ 
מאמ ג י ס כ י הזכי ד מ ר ע ל ט סע ף סס י סלק . ישא ־ 8110 התגנינ ת י ע 
רייט- ס טו ס סרסיס ת טי ל היזע ה א גי^יזמת . למטח ׳ ח״ה ח ריממ״י ת ליזטז ן 
*בג׳*״. . סה ה הסי ס 71 • ס ס 1 יגא ה ■ 40 * < סל- . נאיס׳ב־ז ס המת□* ־ ■סא א ר. 8 ת ק 

וממזוח ו יססה * מעיד..ר.םקו 0 ית , מירד . ג׳ ת ממעיי ם 8 רמרי ח < 828 ל סי . 
ממ*י־ * חתטה ת לחמ׳ ח ל א מזקנ י 1 י א חל ע ימ א א ם < 1 מ* 0 ה גינת ו 
נם־ר* 0 סגסקי ז ובלא • תצמ י המאס ח אי ז ח׳ 8 גו* ח טעלי ע מ א סהתתג ת 

ד־ ד אהרו ן ל א 

•*׳* ד וזער ה תסואר ת לתנג א עד ה סח ה רימי ק 


וועד ת המשנ ה לדוגמ ן!בני ה עיריי ת סגר־שב ע 
הוזעז ה עמי , 146 (ו ) לחו ק יזחיכט ן וריבניר . תשי־־ר ׳ 66 5 ו 
ממנ ת מא ת הודע ה 9 > הצש ה לזזעז־ ת המשג ה יתנג ח ובגיר , 
גד ש כקשר . למת ן הקל ה באגזוז * ט< * מתגנגי ת מנתרס ת מר.ו ת 
הבקש ה הקל ה נאחס 4 בני ה סהגמחר׳ ם לס * הועטי ח הד ל 
מגי ש 8 6 ז 3 מגר ש 36060 כתזב ת רח ׳ ר ח שא ! • ל בא י שנ ע 
ב ל ריסעור ץ "ס ל לע״ ן כבקש ה ובתוטי ת הטצויפ ת אמר . לל א 
:משלו ם במשר ד המער ה המקמי ת מז״ ם ובשעזז ז שר־משרד׳ ם 
האמ&״ ס פרנוחי ם לקה ל כ ל הי־וא ה עצמ ו מג ע א 1 עלו ל לרייגא ע 
מעבי* ; רחזקל ה ישא * להגי ש הגענח ת למש ה מאמזו ה חז ך 
שמעיי ם רמ ם מיימסר ׳ ש י מודע ה ז ו בע׳תז ן 

ע ל הנעמ ם 

י • מ־י ! מעד ת המשנ ה לתבגז ן ובני ן עיריי ת גאד־־שב ע 

ו - 


! 


\ 


/< 


דב ר יז ם חמיש י *" נ בא ב תשנ״ ד 7 . 94 .! 2 ועדי ם ועובדי ם / אפרי ם דרד י 


מערכ ת הק שר ת 
"תדידא ף 
בבולגרי ה 


מא ת כת ב דב ד . 

מערכ ת ממחשב ת . למיד ע ע ל ס 30 ף י 
ס ל סי ן ר שיוז ת ״ 144 ״ ) ש ל תדירא ן 
תקשורונממףל ה כסופי © בולגרי ה 

ומערכ ת סופק ה ע ל יד י תדידא ן תקשור ת 
מיתון * פעול ה ע ם חכר ת מ 9 * 8 וזד א 
הואשמ ה סכי ן מספ ד מערבו © שיסשס ן 
ש ירו ת לכ ל המדינה . 

המע רב ת התזב ה לשפ ה הקידילי ת והי א 
כולל ת 50 עמדו ת לטלפניז © המערכ ת הי א 
גידס ה מתקדמ ת ש ל 1 מערכ ו ת דומו ת 
שפותו * בתדירא ן תקשור ת עבו ד חבר ת 
בזק . 

תדידא ן תקשור ת סצפד " כ י פ רייי קש י ס 
נוספי ם יסוכמ ו מס ן הקת ב ע ם חכר ת 
ה טלפו ני ם ש ל בולגרי ת 


"בינת " תייצ ג א ת "פור " 
מנחו ם מוצר י איי.טי.א ם 


מא ס הר ס גייסס ן • , 

חכר ת בינ ת תקשויו ו מתשבי ס מקכת ת 
י דפינ ת הזמנת ה למיגתחבוז ן * ד(מ 6 * > 
האפרי קאי ת בארץ . פי ר עוסק ת בתמי ם 
מיוצר י איי״סייא ם (מ& ג — 10040 ז&צפצ ט 
־ הבדועדי ס לרשתו ת 

תקשור ת מקומיו ת 

פו © הזל ה א ת פעילות ה בד 990 ז והפכ ה 
ממ ה הראשונ ה בעול ם שסיפק ה פתח ן 
אי׳י-סייא ס סלל , לסביב ת רשתו ת תקשור ת 
מקומית , והראשו נ ה .שיי ש מ ו־ , וסיפק ה מת ג 
ומוס ד מ־מ י איי.טי.אפםםותגי ם בהתא ם 
לתק ן הוע־ש . 7 י ל פורו ם ה־איי״סייא ם 
העולמי . ערוצי ם פמותגי ם אל ה מ אפ שרי ם 
יציר ת תקשור ת ר י גס ׳ ת בקצ ב י ם גבוהי ם בי ן 
משתמש י איי.סי.א © בדומ ה לקיי ם בתחו ם 
שימ ת ה טלפון . 

•בתו ך שלו ש שני ם בלב ד מתחיל ת 


"בל י תירוצים" : "המזרחי " יפצ ה 
לקו ח שהמת ץ יות ר פד 9 דק ׳ בתו ר 


בנ ק מהדו ד עומ ד לו ז ז ד ב שיס ה 
שנוסת ה 0 ־ לאחרת © ה מיו ע ר ת לייע ל 
ולקצ ר א ת הטיפו ל שנותני ם פקיד י הדלפ ק 
רסלריס־ ) של ו ללקחזו ת הממתיני ם בתו ר 
לקבל ת השלח © 

לפ י השים © הממ ה "בל י חידוציס" , 
לקוחשיפתי ז בתו ר יות ר גד 9 דקח 1 לקבל ת 
השידות , יקב ל ב ד במיז ם פיצו י בס ד סבש״ ח 


מהסן . חד י סל ד כך : בסמו ך ־ לעי ס ה לתזז * 
מהזק ן שע ו ז החתמ ה ■ דייל ת מוסר ת 
ללקתוז ו . הנכנסי ם לבנ ק סיז/קי © 
המחזתפ ת בשע ת כניסת ם לסני © לי ד 
פקיד י הדלפ ק מוחי ז נמ ה מספ ר י ם 
אלקטרונ י וב ו שעו ן גדול , המאפש ר לקבו ע 
א ם הסחב ת הלקו ח התארכ ה יות ר כד 9 
דקת . במקד ה שכן , רוש ם זא ת הפקי ד 
בטופ ס פיוס" , וחלש ה מקב ל א ת ס ג 
הש קל י ם נה ם "זכז ד בש ל הסחנ ה ארוב ה 
מדיי . ׳ 


קרנו ת נאמנו ת 


נבו ן ליו ם 20.7.94 


פעילותה , השיג ה ט ד ב־ 1995 נת ח שו ק 
כל ל עזלפ י ש ל * 74 בתס ס היאיי.םי.א ם - 
לף י וסנ יח ת יד . מחממ ו בב־ 24 פילי ת 
דולר , למס ת חמיש ה מיליו ן חל ד ב־ 1992 
ו־ 0.1 מיליו ן דול ר ב־ 1990 . 

קיר ק רינגלי , מנח ל מכירו ת לא י רופ ה 
ש ל פור , מציי ן כ י כיז ם אי ן בלספ ק 
שס כנולוגיי ח האיי-סי -ז ס הי א השל ב הב א 
בהתפתחו ת התקשוח 7 .מ © אנמ י היכול ת 

ש ל סכנואגי ה ז ז להקצו ת למשתמש , ממ ן 

דינמי , רוח ב * ז פנו י להעבר ת המיד ע(כפ ו 
פיצו ל רוח ב מ ם להעבר ת שימ ת טלפו © 
היתרו ן ש ל סב נולוג י י ז ; האיי.סי.א ם ע ל פנ י 
טסולמ יז ת אחוזת . ססז ן בניצו ל ה תדל . ש ל 
משאב י הרש ת שהי א מאפשרו ת הודו ת 
לשימו ש בתאי ם קצרי ם בעל י גוד ל קבו ע 
סמאפשר י ם א ת ה עבד ת המיד ע לל א שהיו ת 
חריגות . לעובד ה ז ד חשיבו ת רמ ז בחוד ם 
העבר ה ד י ג י טל ק ז ש ל * ל א ד ויזם © 
בשימושי ם בנ ע העבו ת וממו ת דנסגן , 
או ל סרא״סאתד , בדיש ? רשאי ת ע ל יד י 
רופ א מומח ה הנמצ א וזע ק מבי ת החח ^ י ם ס 
מתבצע ת הבדיק ה(השיט ה מאפשר ת לרופ א 
לראמ ז א ת כ ל הנח ת א לש ם ה בד י ק ה 
בזזידאז . כשהעבד ת דאינפודסצי ה מתבצע ת 
במהירו ת גבודש ז ט כמ ה מז ו ה מ תאפשר ת 
הית © מדא ה סדזצק . חפצ ת שיד ור י 
ט לו וי ז י ה ע ל ס י בחיד ה וגיבו י מזמר י סידע . 

ממד י הבר ת מת ־ מאפשרי ם שילו ב 
רשתו ת תקשור ת מ ק ו מיו ת קייט־ © וכ ן 
בניי ת רשתו ת איי.םי.א ס מהיזז ת 
ועצסאיוז © באמצעו ת שלוש ה סרבי ב י ת ■ 
□רסיס י איי.סי.א ס הס סופ קי ס למ ערב ו ת 
סזעעל ה מפוצוח ; דסז ת זםדי.סי.א ם ש ל 
שד , וטספק מ קישודיו ת מהיר ה לתחנו ת 
איי.טי.א ם א ו ל א למ נטי ם אחדי ם בעל י 
ממש ק איי.םי.* ז(נית ן לחב ר א ת הדמו ת 
בינ ן לבי ן עצמן , א ו לחבר ן לרשתו ת 
א יי 1 סי.א ם חיצוניו ת לצוד ד בניי ת רשתו ת 
תקשור ת גדולמ ע 


סחי ר מחי ר 
היחיד ה הפדיו ן 


ה שינו י השינו י 
בנקודו ת באחוזי ם 


א ב 

אבוק ה 
אבי ר 
אט ) 
אר ז 
אוד ם 
אוורנרי ן 
אמרנר ץ שקול ה 
איפי ר 

איצראגסדינ ה 
אוצ ר נפיש ה 
אוצ ר בעיו ת 
וש י 
אורל י 

א יי'י י .,** א • 

**ז ך תחד ש . 

אחריו ת אסווםד - ■ 
אחרייתנטיש ד ־ ' 
אחדמ ת םניזו נ 
אחריו ת נדל־ ד 
אחי״ותנפסומ ח 
אחדי ת 

אחריו ת מגז ח אמ ו 
אחדו ת תוש ב חו ץ 
אטלספקן . 

א־© 5 
איסזת 90 
אילנו ת בסוחו ז 
אילנו ת ול י בו ס 
אימו ת כד ם 
אי&נו ת מעו ף 
אילנו ת פיננסי ם 
אימו ת שחקי ם 
אימו ת תקשור ת 
א י פק ס נפרש ה 
אית ן 

ביטו ח 

אלמ ה 

אמיגאנדלוסגי ב 
אמירי ם קר ן נאמנו ת 
אגליססאגחב ח 
אנליסטאגמדי ג 
אנליס ס אירופ ה 
אנלמז ט גמיש ה 
אנליס ט פעיי ת 
אנלס ס תעשיו ת 
אס ף 

אפיקי ם אר ח 
אפיקי ם גסי^י ה 

אפיקי ם כתיז ת 
אפסילו ן 36 
אפסילו ן א ג חברו ת 
אפסילו ן א ג ס ד 
אפסילי ן מניז ת 
אר ז 
א ש 
אש ל 
אתג ר 
אתרי ג 
בדול ח 
ביח ־ 

בירסי ו נכדשז ז 
מזיחהסנפלו ס 
בטוח ה אג־ר ו מדינ ה 
בטוח ה אר ח 

בטוח ה גסיס ה 
בטוח ה חר ל 
בטוח ה סניו ת 
בס ט 

בריאו ת 

בר ק 

גבי ש 

גב ע 

בוד ן 

ד א 

ג ל 

דובדב ן 

דובר ת שר ם אר ח 
ממ ת שרסמד ש 
דובר ת שד ם בעיו ת 
דיכ ם 
דיל ב 
דול ר 


הוןגקז ■ 

וד£תן מ . 
היזב ל 
ודל ה 
הסר ה . 
הראין־לבי א 
זוה ר 
זי ז 
יי ק 

זלראבלנוןמנו ד 

חו־ ל 

חליבי ן 

חמיי ש 

יי \ 

טופ ז 

ס ל 

טנד ו 

טרנס * 

יבו ל 

יהא ס 

יוזז * 

יסודו ת 

יע ד 

יע ד גמיש ה 
יע י 

יקירא ל אמריק ה 
מנ ג . 
כיסילץלתק ו 
כלליאר ח מ ד 
כלליא״לנ א 
כלל י איי ל צ 
כלל י איי ל א ג 
כלל י גמיש ה 
כלל י ארנ ה 
סרק־אגנזי ה 
מלק־אנפ ה 
מ.ק ־ א גקור 5 
סז&־דזכיט ז 


9406 040676 050652 

290? 170006 173280 

178 160.94 . 16181 

175 76189 77710 

31212 ־ 5 ^ 306 י ־ 097 

88197 86956 1116 

• 900 89.97 038 

ו 16 ת ו • ־ 6 * 0 1 ! - 

39117 . 0 * 391 . 106 

10537 10142 057 

6910 6706 082 

7817 - 7676 . . . * 09 

36 * 85 79930 ' ■ ־ 9-22 

932.92 : ־ 926.90 ■ י ־ , . 434 

5 ־ 5 401 ־ ־'־-־ 15 

31424 30978 441 

24410 24060 - 485 

23599 23093 2.94 ' 

137.46 13472 ־ . 095 

98.52 97.15 067 

7207 7029 • 096 

9563 - 9148 207 

15824 15400 038 ־ 

177.77 17427 200 

10147 10285 002 

7927 7739 * 0 

15416 15113 ■ 270 

12949 12907 194 

9057 6914 100 

125 * 6012 125 

^ 64 6492 136 

10301 10199 י 051 

23257 22830 131 ' 

152726 149709 * 47 

6946 6829 142 

32355 31738 147 

8948 8743 ־ 015 

י 923 9182 041 

20829 20415 144 

29038 28410 160 

11687 147 

50543 7.98 

79438 1342 

24812 420 

17823 127 

205.41 149 

9 * 143 155 

12443 131 

34333 • 54 

8701 ־ 85.93 104 

11030 10887 087 

14304 14121 057 

17870 17622 261 

25721 
69423 
50493 

? 7 * 1 4 

75722 י 70256 

9924 ) 68644 

13633 13241 

7573 7524 

14646 14431 ב" * 

62600 - ־ 160160 460 

217452 214400 1290 

215247 21217$ 1745 

11597 101 

382153 376127 35 ט 

17724 607 

8 > * 16 271 

225972 221546 1739 

6432 104 

191504 1830 

470147 41401 ) 1231 

29536 
49488 
. 48277 
8289 

1899.78 576 ] 

11107 057 

12016 
7533 

15937 

664.77 י 533 
18845 148 

67106 430 

212502 1241 

15308 260 

7068 . 211 

11488 126 

20701 071 

16939 ג 3 ג 

35501 045 

88483 708 

! 1694 060 

33731 143 

42561 " ! 

38738 37801 £43 

[ 1012 10057 £ £ 

194.48 9 ימ ג £ £ 

319.12 319.12 

23956 ל! 244 א 1 

043 ) 3 33897 " ס 

31639 309.05 ^ 

1331755 

10656 105.45 מ ג 

מג ט ^ * 1 

0 * 501 99232 

8 * 88 § 

״ 1 

> 0 ת 8 7920 מ * 

8305 82.05 

39126 38002 

13603 { 1323 

0827 23545 


1551 
1701 • 

1121 
0991 
032• 

1341 • 

. 0021 - 

תס ס 
־ 0271 
. 055% 

. 1221 . ׳ ־ 

־ 1301 ־ 

. . ־. 1174 ־ 

- 0071 " 

* - 441 * 1 : ^ 

*״׳י ' ' ■ 

0374 י , ■ < 

1 * 0 ! ־ ל * ״ • 

1511 

1064 - - 

1291 

. 0711 . ־ ' ־ . 

0704 
י 1391 
1271 
0254 ־ 

1164 
0021 
0651 ־ 

־ 1804 
1534 
1074 
2121 
2094 
0504 
0584 
0051 
2121 
0071 
0174 
0674 
0711 
0561 
1284 . 

1601 

4 * 15 - 

1721 * 

* 072 
0831 • 

1094 ־ ־ 

1071 . 

2391 
1221 
0814 
0404 
1504 
1971 
2334 
0494 
1371 
0504 
1484 
0891 
91 =- 0 
1004 
14 * 0 
* 061 
0834 
0881 
1711 
1531 
1634 
* 080 
1651 
0961 
* 071 
י * 071 
* 087 
1211 
* 101 
1371 - 
* 052 
0994 
1694 
* 023 
0784 
* 079 
* 067 

1551 

* 182 

1821 

1X9* 

034* 

1871 

013* 

0811 

0364 

0694 

0594 

2621 

0344 

0084 

תסס ־ . . 

0464 ' 

0004 ־ ■ 

4 * 07 
1 * 089 

0881 
* 028 
0404 

1671 

* 102 

1521 

0694 

* 118 

3004 

0211 

2004 

0584 

* 083 

* 125 

* 160 

1131 

1704 

0071 

1371 

0864 

. 1654 

1364 

- 1581 

.* 082 

* 623 

0394 

1 ) 17 

0194 

0564 

0881 

0151 

2121 

1411 


להל־שס ף 

להקישלד ג למי ד 

לש ם ־ 

טבח ר 

מבט ח - - 

סבנ ה 
־ סלי ק 
סג ד 

"מדלזממי ת 


. ■סי- * 

־*׳* - ל 


בפרי ה 5 . . . 

כמו ן 

מזרח י איי ל 
סזדח י איי ל אר ח 
מט ח 

,סיסב אלדוס ד 
סיטבאוסגיו ת 
סיס ב גמיש ה 
סיטבספדז ז . 
מיט ב מפיו ת 
מיס ד 
סיר ב 
מכלו ל 
מלכד ת 


םען 9 * ם גמיש ה 50 
מילי ן 

מי^ ז מעו ף גר ץ 
מפת ן 
סקשז ז 
מרוו ח 

סרי ס וגק ה אר ח 
סרי ם 

סיכר ת אר ח מדנ ה 
סרברתג עיו ת 
מרכזי ת נזעד ף 

מ^אביטב ע 

משתפי ם 

מג ה 

נו ף 

נסיכ ה קונסיננס ל 
^! 790 אג ח חסרו ת 
סיגס א גמיש ה 

סיי ו _ 

מיסוד ן אג־ ח 

ייל ע . . 

• סע ד 

סכמ ת אר ח ? 
ספנו ת קר ן געיו ת 
עדי ף ■ 
עיס ר 
ילד ת 
ומוד ה 10 
עמד ה אמריקאי ת 
עמד ה יצו א 
ומוד ה כדמו ! 

עמד ה מעוף , 
עמד ה בישומ ה 
עביגלאר ה 
ענב ל 
ענב ר 
ערמי ו 
פי א 

פי א 2000 
פי א זינו ק 
פיאסעו ף 
פי א עומד ת 
נר א פריי ם 
פיוניראגחו־ ל 
פי ל 
פנת ר 
פסגו ת 50 
פלומ ת צר ש 
ססמתחר ל 

*ד ש 

ג ע 

פ סג ו ת ל יסי ס 
פסגו ת מב ס לשמ ם 
פסגיתסד ד , 
פסגו ת מ סי ח 

פסנו ת סלכ״ ר 
פסגו ת מניי ת 
פסםתםסולב ת 
פסט ת עיל ם 
פסגו ת ע ל קר ן 
פסט ת פוקי ס 
פסמ ת תאגידי ם 
צ 3 י 

צי ק 

צפר ד 

מיחהאריזמ ד 

צנדחהגמיש ה 

צ מיח ה יצו א 
ונכדח ה מביי ת 

קטטלחר ל 
קפיט ל טניז ת 


םחיד . מחת ־ הש ינו י השינו י 

היחיד ה הפדיו ן בנק ודו ת סצזוזי ם 


15542 **ס ! 051 

176.92 17431 084 

15855 15567 188 

30513 30326 311 

6295 6180 070 . 

38253 37836 226 

9825 ) 1 146929 2238 

103823 102663 508 

38283 37936 ־ . 056 

02 מ 11 114803 156 

305.46 30258 ־ 496 

* 213 21105 324 

8956 ) ■ 68306 5 * 3 

• 624 . " 6120 ־ ' 09 - ■ 

1345-18 . • 1 * 1X1 ,- — י> ■ _ 

6 ^^ * ׳ * *^ 04 - • 

פ 5 |ד־.יי־.עמ 1 , ■ .־־, 96 * ־ - ־ 

344 ם 13248 298 

11976 י*<*ו < 182 

114601 213486 . ? 179 

12756 12554 122 

9872 י 9727 ־ 348 

8646 8392 109 

8187 8159 053 

18386 17923 339 

346493 . 343438 י 468 

6709 6579 087 

191404 187892 32.97 

227.97 22603 155 

18726 18343 323 

30491 30209 101 

10656 10814 057 

55966 54908 963 

20657 20425 140 

19128 18951 152 

14111 14243 332 

74 * ) 000 - 

229922 . 227773 1209 

8 ) 111 10949 095 

103217 102239 215 

12657 12424 105 

8901 8815 093 

86157 85420 311 

41852 43443 086 

10758 10144 016 

100 > 41 410101 י * 134 

* 962 9545 025 

* 715 7092 030 

. 12428 12197 179 

34192 075 * 3 • 370 : 

7582 7437 190 ) 

• 2471 24631 225 

58879 58078 645 

32821 32158 5.95 

268 ) 14 2651 * 1 648 : 

85719 84314 1338 

6266 6153 169 

21428 21342 343 

12530 12438 068 

25632 25137 120 

8921 8837 029 

471 

. 112 
8 **י מ 283 

14298 34153 178 

10222 20187 015 

7200 72.48 • • 057 

11209 - 11251 244 

15850 15567 127 

311294 307753 ־ י 34.41 

14105 139145 • 187 

6469 6371 097 

875 * 67.93 ־ 123 

16287 זי ) 1151 116 

13825 13695 203 

21738 21577 505 

9325 067 

13238 105 


טמיר ה ק ס 
שסי ר 


תב ל 

מדה ד 

ה<ג 0 .<תקעו * 1 > 
חסו י 
ממרי ץ 
חטפ ה 
תפו ז 
מט ח י 


13873 14139 

15?■* 15552 

553457 564023 

6615 

מ 

127.99 
0 * 74 
9606 
9818 

21926 
46627 
* 2089 
61908 
9524 
• 153 • 
10372 
13503 
22227 
9028 
36780 

מ 81 נ 

31646 
0061 * 

42609 41818 

12096 11863 

6508 575 * 

7098 8 * 9 * 

35827 . 35170 

23066 22627 

26532 26399 ־ 

317957 6 * 3120 

138001 8 * 1371 

2311126 ש ות ן ? 

18730 18506 

45506 ־ 237 * 6 

62301 
10389 
■על 8 
31302 
13693 
33625 

29743 
39116 - 
46519 
15661 
' 192111 י 
0131 ! 

101436 * 5 ׳ 

■ 71137 47 

18300 

25513 . 

0036 ע 
89007 
224094 
175 • 
13277 
7738 
27320 
4 * 733 
9 * 492 
15102 823 * 1 

1 * 1356 9 * 1346 

י " £4 ׳ 


חם! 7 סאדט ת ידי ד אמריקא י שני , והסק ס בנושאי ם ניגון , השקי ה וחיד ת 

מחמד . הידי ד ייסת ח 21-3 ביול י ויימ ש ך 10 ימיג ג 


מנכ״ ל ״פז״ : הקמ ת 200 תחנו ת 
תדלו ק תבי א להוזל ת מחירי ם 


םא ת ווריד . *רז ־ 

בישרא ל הסח ת 200 תחנו ת הדלוק , לד ק 
הקמת ן תבי א לתחרו ת ש ל ממ ש בי ן חבדז ת 
הדל ק מחלו ת - כ ך סס ד סגב־ ל פז , 
אברת ! מד . מהתחרו ת הזא ת עש ד הצו־ב ן 
ליהנות . . 

. ביג ר אס ר א ת ה ר ב ד ם בזזקש י ש ל בות ת 


• י . ■ ־ . ר * ^ . - י ל *־ - 

ל ו זב ו *ז . מקשי ם מל י התמו ת ע ל פ ז לקיי ם 
מבצע י החל ה לציבור , זלפנ י כם 3 חו ר ש י ם 
א ף פע ל וע ד בעל י התחנו ת בג ד מבצ ע מז ק 
ע ד בד י ה שמ ע ת איומי ם ע ל בעל י תחנו ת 


עו ד סטו ־ ביגר , כ י פתיח ת שו ק מגרש י 
התועו ת לתודז ת וצפשי ת תבי א 

להמיפומ ם ש ל בע ל י מגיש י ם בשול י 
הדרכי ם לער ב עצמ ם בסכיר ת מגרשיה ם 
הצפ ת השו ק במגרשי ם מתאימי ם תבי א 
להחל ת חקרק ^ וזזז להזות וב ל לבו א ליד י 
ביטו י בהחל ת הדל ק לדעתו , אפש ר לבנו ת 
עשרו ת תחנו ת כשנ ה ולהגי ע במהירו ת 
ל׳׳יח ס אירוסי ־ בי ן מספ ר חשבוניו ת לסספ ר 
תחטמגהתדלוק * , ו״. י 1 — • י י 

'״לדעתי״ , •ז ו ותות ח האמיתי ת ׳בש^ ; 

9 .|.-^י*ז ג 

הרדק ! סיב □ ומצ ל ט , מביז ו 

להחל ת דל ק לצרכ ן ותשפ ר א ת השירו ת — 
ול א הענק ת רמ ש חסרו ת הדל ק לבעל י 
תחנות , שאי ן ל ה ול א כלו ם ע ם סוכ ת 
הצרכן" . 


מפס ק מג ן למניע ת התחשמלו ת 
בכ ל דר ה חרש ה ־ חוב ה 


םאז 1 הר ס!״ 03 ] 

ש ד האנרגי ה וה תשתית , פש ה שחל , חת ם 
ע ל תקנ ה חרש ה המחייב ת התקנ ת מפס ק 
מג ן למניע ת התחשמלו ת בב ל בי ת חדש . 
התקנ ה תיכנ ס לתוש * בעו ד כשנ ה מהיום . 

התקנ ה החדש ה תג ן ל א ד ק ע ל האזדזזי ם 
שאינ ם יודעי ם להג ן ע ל עצ £8 אל א * ■ 
תקר ס א ת עסקיה ם תזשפלאים , 
שידגיש ־ א ת תוצאותי ה בבמצ ב 
מפס ק המג ן מיוע ר לנת ק מ 8 פ ן אוסוסס י 


א ת זר ם החשמ ל בדיר ת בסקר ה ש ל 
הת ח שמ ל ו ת ממשר ד האנרגי ה נססר , כ י 
יתקנ ה ז ו חשוכ ה מאו ד מבחינ ה צרכני ת 
מהוד ה צע ד חשו ב להגבר ת ב טי ח ו ת 
המשתמ ש חביתי" . 

מגבר , יצא ה חסד ! החשמ ל במס ע פרש ם 
נרח ב להתקנ ת מפסקי ם מסו ג זד , אול ם 
היענו ת הציבו ר לנוש א הית ה סועסד - משד ד 
ואנרגי ה והתשתי ת ממלי ץ להתקי ן א ת 
מפס ק מזע ה ג ם בבתי ם קיימים , ע ל יד י 
ח שמ ל א י מוסנד . 


500 מפעל י תעשיי ה ושירותי ם 
עבר ו להפק ת אגרגי ה בג ז 


(עתי״ © 500 מפעל י תעשיי ת שיחתים , 
מוסדו ת ומתקנ י ספודס , עבר ו בשלו ש 
השני ם האחייני ת מא ז הר פו ר מ ה במש ק 
האנרגיד , לשימו ש בג ז כמקו ם שימו ש שד ם 
בנמז ש א ד בסולר , וגרמ ו בכ ך ל י ע י ל ו ת 
גבוה ה ידת ר בהפק ת אנרגיז ז ולהחדר ת דהו ם 
הסביב ה והאמי ד ל מי ג י פ ו ע כ ך פס ר 
את מו למר ז כ י בן־ש״ד , יז״ ד מועצ ת 
דפנהלי ס ש ל מוגז , בסיו ר עיתונאי ם בפס* ■ 
מפעלי ם שעבר ו הסב ה מדל ק גחל י לגז . 

וד א אפר , כ י מדוב ר נ״מהפכו ■ ירוקה " 
שתתרו ם לחיסכו ן בהוצאו ת ודזפעו ל 
ותסייע , במיד ה ניכי ת לש מי ר ה ע ל איכו ת 
הסביבה ■ 

מנה ל מחלק ת השיוו ק בפזגז , פנח ס 
סדדפן , אס ר פ י פ ן אל ה שעב ת הסכר , 
לשימו ש בגז , קרו ב למ> 4 קיבוצי ם ברו ב 
תלק י מיץ . הק י בו צי ם ריווז ד ע ל העלא ת 
אימ ת החיי ם בקיבו ץ יבס נ י ב ו ז ו , 

הסיו ד התקיי ם במפע ל האלומיניו ם 
מי סר ומי ל בידזשלי ת נמסד , פ י ההסב ה 
משימו ש בדל ק נוזל י להתכ ת אלדסיניז ם 
ו ל חימוס ו לגז , העלת ה במיד ה רב ה א ת 
יעילו ת הפעול ה במפע ל וחיסל ה לחלוטי ן 
א ת זית ם זזאודד , מאח ד ששדיפ ת ה ט זד א 
סופי ת ו א ץ ל ו כ מע ט פליס ת שיירי ם ס ע 
סילקי ם נוזלי ׳ ת 

נקגוצ ת שיל ר גמ ר בי ד מאיד , כ י 
מךבו ץ הזד^י ט לע 5 ו ד לשימו ש כג ז למע י 
שהמת ק ן לאנ רגי ה שהי ה מופע ל במזו ס גר ם 
נזקי ם ככרי ם לסביכד , השחי ר א ן הקרק ע 
וא ת המכני ס דוד ה נ ס חש ש לחי י חברי ת 
"ז 3 ל א • שהתבר ר לנ ו שעלו ת ההסב ה תהי ה 
גדול ת בסלט ־ אח ה ע ל עצמנו . אנחנ ו 
סוכני ם לעמו ד בהע לא ת הע לו ת כחמא ה 
מהמעב ר מ ם זו ס לג ז כשיעו ר ש ל 30 אח ת 
מאח ר שאיכות ' החיי ם בקיבו ץ הש תפר ה 
לל א הכד" . 

במפ ע ל #דס ס בבני־בד ק היח ה מסב ה 
מטול! ' לגז , דב ר ש ופחי ת א ת זיהו ם הסבים־ , 
במיד ה נובר ת מהנד ס המפעל , יחזקא ל 
סידן , ציין , כ י המפע ל נמצ א בתו ך איזז ד 


עידונ י צסף , ומי ה צור ך חזח * לפתו ר א ת 
בעיי ת הדזעם ■ 

דובר י ״פזג ד א מר ו במהל ך הסיוד , כ י הג ו 
המוצ א ללקוחותיה ם הו א גגרם , ג ז פזפיבע י 
מעוב ה המשמ ש ג ם לבישו ל ופופי ק ע ל יד י 
בת י הזיקו ק בחיפ ה מעללי ך זיש ק הדל ק 
הגולמי . לעומ ת דלקי ם גיגו־יס , הג ז אינ ו 
מזה ם א ת האדמ ה וא ת מ י התהום , אינ ו וער ם 
ל״אפק ס החממה" , ואינ ו מזה ם א ת האודר . 


מערכ ת לזיהו י 
משתמשי ם במכונ ת 
צילו ם מסמכי ם 

םא ת ויור י ם 1 דד ץ 

מערב ת ייח ו די ת פד י פיתו ח חדש , תוכ ל 
לזזז ת א ת המשתמש י ם במכונ ת זנילל ם 
מסמכים . 

חבר ת איי ל דנ י ממדלמיו ת מחיפ ה הי א 
שפיתח ה א ת ה מערב ת האיש ה ששמ ה 
"קופילוג / מש ד באמצ עו ת ה נית ן יהי ה 
לע 7 ך ב א ח ר על ויד ת השימו ש במעונו ת 
הגילו ם במקומו ת שבה ם קה ל משתמשי ם 
קטע . בדר ך ז ו אפש ר יהי ה לגלוז ^ לכשל , 
א ם מצע ו "עב ו דו ת פרסיות " במסבו ת 
הצילת ם 

זדקופילוג " מופעל ת באמצעו ת ברסי ס 
פגבסי , שנית ן לשל ם ע ם ה ב דסי ס ל הפעל ת 
שעו ן מוכתמ ת לצ ל עוב ד קו ד משלו , כ ך 
שהמערכ ת תוכ ל לדוו ח כפ ה צילןפי ־ 
מסמכי ם ביצ ע העוכר , וב ן א ת מוע ד 
הביצוע י כ ך נית ן יהי ה לחש ב עלויו ת 
ולחיי ב בהתא ם מחלקות , פרויקטי ם ) 3 
עבוד ה מסוימת , ולנקו ב במור ד המתאים • 


עזה : הזכו ת לעבוד ה 

אתמ ל פרסמנ ו במדו ר ז ה א ת ממא ת 
העפת ה "ק י לעובד" , שנשלח ה א ל רא ש 
הממשל ה וש ד הבימזון , יצח ק רבץ , בנוג ע 
לזכות ם ש ל עובד י עז ה לעבוד ת ביז ם 
שליש י בשעו ת הליל ה הופי ע בבי ת מג^לו ב 
מז ל אב יב , בפסגו ת דמ ן בחסו ת ־גו ש 
העלום" , אח ד מראש י הפת ח ברצוע ת 
סדפיא ן אב ו די־דד - לציד ו ומיע ו העיתונא י 
צב י גיל ת ומל ם אלב ס ליבק . 

שלושת ם התייחס ו אדומ ת לקשי י היום ־ 
יד ם ש ל העוב ד העזתי , ולסיבו ת שגרמ ו 
להפגנו ת שאירע ו ביז ם ראשו ן האחרו ן 
במחסו ם את . אם ־ דידה , בשנו ת ה־ 30 לתייו , 
שיש ב שני ם רבו ת בבת י הכל א הישראליי ם 
אמ ד כ י מדינ ת ישרא ל חייב ת לעזו ר 
לפלסס׳־ני ם בעז ת לפחח ז בתקופ ת מעב ר 
ש ל ארב ע ע ד ש ש שנים . הו א הוסי ף כ י 
״במש ך 30 שנ ה המדיניו ת הישרא ל י ת הית ה 
לקשו ר אותנ ו חז ק לכלכל ה הישראלית • כ ל 
הסנ״ ם דח ו כ ל בקש ה שלנ ו לפתו ח מפעל־ ם 
בעזר - ישרא ל רצת ה אותנ ו בעוב ד י ם זולי ם 
בשט ח ישראל , ועכשי ו פתאו ם רוצי ם 
שאנחנ ו נסתד ר לבד . ז ה קשר , ז ה בלת י 
אפשר י באופ ן מיידי . י ש להמתי ן ע ד 
שנצלי ח להתארג ן ולנה ל שלסו ן עצמי" . 

וצ א המחי ש א ת הקשיי ם העובדי ם ע ל 
העובדי ם מד י ידם , והוס י ף : "קיבלת י אישו ר 
מיוח ד לבו א לבאן . ממחסו ם אר ז לק ת ל י 
שלוש ת רבע י שע ה להגי ע לת ל אביב , אב ל 
ע ד מחסו ם אר ז עברת י שבע ה מחסומי ם ה ה 
לק ח ל י הרב ה מאח ־ זמן" . לרבדיו , י ש 
עובדי ם שיו ם ה עמד ה שלה ם מתחי ל ב ־ 
01:00 בליל ה בדרכ ם למחמם , ומסתיי ם ב * 
0 ( 184 אזזה״ צ ע ם שוב ם לרצוע ה - כ ־ 7 ו 
שעו ת עבוד ה "בחס ר ליו ם עבוד ה רגי ל ב ן 
שמונ ה שעות . 

באש ד לסיבו ת שהביא ו להפגנו ת 
הע ובדים , הצ בי ע אב ד דיד ה ע ל כ ך ש״זזית ה 
מ ־ הצטברו ת ש ל לח ץ וג ס ש ל פועלי ם 
שנשארי ם ברצוע ת עז ה בל א פרנס ה ובל א 
פ ת לחנ 4 באש ד הניע ו הידיעו ת הראשונו ת 
ע ל פ צועי ם ואמבולנסים * התעורר ו 
האנשים , וג ם חל ק מאל ה המתנגדי ם 
לתהלי ך השלו ם תפס ו סדם 9 " . לדבריו , 
המצ ב הכלכל י ברצוע ת עז ה מסח ־ סאו ה א ל 
ישרא ל פגי ע מסט ־ פועלי ם בש- מ 87 י 1 ק 
תמיכ ת מדינו ת אידזפיז ת בפלסטיני ם 
קטנו ? מר דנו ת עו ד בל ל ל א םתעדבות : אי ן 
פרויקטי ם כלכליי ם ברצועה , הבעי ה 
הכל כ לי ת מעיק ה מאח ־ וא ץ ב ל סימני ם 
לתזוז ה בקרוב . "לאח ר הפי־תרו ן המדינ י 
אנסי ם קיז ז לפיחרו ן פלפלי . האמב ה הי א 
גדולה • המרת ו ש ל הפת ח לעז ה אינ ה 
מור ג ש ת סעע ם הכלכלי . ס י שמבי ן יוד ע 
שאנחנ ו בשל ג ש ל ארגו ן וערי ץ ל א ערוכי ם 
לשלטו ן עצמי* . 

מז־צא ה שנש א בפנ י כמ ה עשרו ה פעיל י 
"גו ש שלום" , אס ר אב ו זיידד , כ י מ ה שש־ ה 
בסחסז ס אד ו תיז ז *סינ י'אינתיפאדה" . זצ א 
פעו, ־ גרפפחסו ס אךזהצקכך 1 סיבות ־ שתות ־ 
ש^ 2 ^^פו 11 ץ 1 .ךץ , ,.העובדי ם."ל 3 ץ _ 
החי״מ ך זזתמדאליס • "ה 6 כ ם קהי ר אינ ו 
מספ ק א ת הפלסטינים • זד . ל א מ ה שציפינ ו 
א . נכו ן שהפכנ ו 3 ה 0 כ © משו ם שאנ ו 
סבודיז ם שז ו 1 ע 1 ז?ל ה לשלו ט מל ל וצודק . 
לאזר ח ה פש וט , המובטל , המאמ ץ והסבי ר 
בתהלי ך השלום , י ש ת^ו ה שהסכ ם ז ה 
יפתו ר עבור ו א ת ה מ צו ק ה וא ת האבסל ת ב ל 
אח ד משוכנ ע כ י ל א מיתרו ן המדינ י ת א 
ש״קב ע הצלח ה א ־ כישלון , אל א ר ק פיתרו ן 
כלכלי . א ם ל א יהי ה פיתוזןסד ^ הס ל יהי ה 
כישלון" . 

עו ד הדגי ש כ י "ערי ץ קיי ס מוש ג ש ל 
בדיק ה בסחונ״ת , מצ ב בטחוני , אסדר , מנו ע 
- אל ו סלי ם שהכרנ ו כ ל השני ם וה ן ל א 
השתנו . חושב י עז ה קיו ו שיות ר פועלי ם 
ישוב ו ויעבד ו בישראל , אב ל דב ר ל א קדת י 
התושבי ם בעז ה נסרי ם שהכיבו ש נעלם ־ ה ס 
אינ ם תאי ם יות ר חיילי ם ישר א לי ם 
כרחובות , ואול ם כאש ר ה ם קמי ם בבוק ר 
ותל ב י ם לעבודה , ו ס נאלצי ם לעמ ד 
תהלי ך קש ה מאד , ח ה מתסכ ל ומבי א אות ם 
לעצמו ת ולדיכאוף . 

"בפלמדני־ , הוסי ף אב ו זיידה , "אנ י מבי ן 
א ת בעיו ת הביטחו ן ס ל הישראלים , אב ל א י 
אפש ר כ ל הזמ ן להשתמ ש באמתל ה ש ל 
ביסח ץ כד י למנו ע כניס ת שעלי ם לעבוד ה 
בישראל . שיפ ו ל ב מ י ה ם אלד ! ש ב יצע ו א ת 
מ י ג ז ע י ס בשט ח ישראל , מ * ה ם אלד . שדקר ו 
כ ל השני ם ־ ־ צעירי ם ע ד גי ל 25 . גב ר ב ן 30 
אינ ו תש ב עו ד ע ל פיגו ע בג י ל כזה , לגב ר 
כרגוע ה י ש כב ד עשר ה ילדים , וא ץ ל ו רא ש 
לפיגועי © ד ק לפרנס ת פוע ל כזה , המבק ש 
לעבו ד בישרא ל ומקב ל א ת האישו ר לעי , 
פגי ע 0 ־ 01:00 אח ד חצו ת למחסום , ש ם ת א 
נאל ץ לעמו ד חמ ס שעו © ע ד 0 מ 06 בבוקר . 
ב־סמז ס ת א מגי ע לע בו ד ה בתחומ י ישראל , 
עזם ־ שממד , שעו ת וב־ססנגדסס& ז אהזר צ 
ת א כב ד עוש ה דרכ ו חזר ה הבית!־ - ב־ 0 מ 18 


ת א פגי ע לביתו , אד ם הדו ם לחלוטין . אנ י 
במקמז ו היית י מזמ ן משתגע . אגשי ם כאל ה 
ל א צריכי ם לחשו ב הדבר - בוודא י יימצ א 
מישה ו שיגר ת תת © והלח ץ הכב ד שה ם 
עוברי ם יגרו ם לה ם לצא ת ולהשתולל . 
לאנשי ם ברצוע ת עז ה נמאס • ה ם רוצי ם 
לעבוד ־ בכ ל מח׳־ד׳׳ . 


תוספ ת וחוזי ם אישיי ם 

ה עו בדי ם הל א כ ל כ ך אהודי ם ע ל ציבו ר 
הנהגי ם בת ל אבי © "יחיד ת החניה• , יקבל ו 
כקח ב תוספ ת ש ל חמיש ה אחתי ם לשבר © 
ע ל כ ר סיכ ם אי ש האיגו ד המ קצ וע י ב מוע צ ת 
פועל י ת ל אבי © מדרב י נויוביץ , ע ם מנה ל 
המנגנו ן בעידייד , יששכ ר כהן . 

70 העובדי ם מקבלי ם א ת שבר ם לנ ד עי־ ד 
שע ה המעודכ ן פעב״ ט ע ל פ ־ תוספ ת 
הידק־ . בקיצוד ז שכר ם נס ך וכול ם מועכקי ם 
בח חי ם אישיים • נשאל ה השאל ה שבשאל ה 
כב ר בעב ר בסח ד זו ג אי ד ייתכ ן שארנו ן 
עובדי ־ ע י ר י י ת ת ל אבי © אח ד בארגו: * 
העובדי ם הגחלי ם בישראל . אינ ו מסוג ל 
להשלי ם העסק ה ע ל פ י הסכמי ם קיבוציי ם 
לעובד י העידייד ? אי ך הארגו ן הגדו ל 
משלי ם ע ם כ ך ש ב י ת יד ו ת שלמו ת בעיר־־* © 
כמ ו ב־יזדד ת התניה" , העובד י ם מועס ק י ם 
בחחי ם אישיים ? 


שבית ה שישי ת בשיש ה 
שבועו ת 

אתמו ל סבת ו שו ב עובד י הרכב ת 
באגגליד * וח ב הרבבו ת ל א נע ו פע ל 
מסילו ת הא י הב ריטי . מדוב ר בשבית ה 
ה שישי ת ש ל הע ו ב ד י ם האחראי ם ע ל תנוע ת 
הרכבו ת והחברי ם ב״איגו ד המקצוע י ש ל 
עובד י התחבורה׳ * הגדול , המאג ד א ת עובד י 
תרכב © התחבור ה היבשתי ת והתחבור ה 
הימי ת 

4,600 העובדי ם שבת ו בד ר י ש ה לתוספו ת 
שכד . ה ם חדשי ם 11 אחו ז תוספת , ההנהל ה 
פוע ה לשל ם ר ק שיש ה אחוזי © ההנהל ה 
מסד ה כ י הצליח ה לושזני א לדר ך כ־ 3.800 
רכבו ת - כ־ 25 אחו ז מכל ל הרכבו ת 
המתוכננות • השובתי ם מסד ו ב י ה״מספ ר 
הו א דמיוני" . 

בכ ל מקר © אתמו ל הי ו פקק י תנוע ה 
גדולי ם מאו ד בעדי ם וסביבן , בייחו ד בביר ה 
לונדון . ע ל פ י החבבו ן ישבת ו הע ו ברי ם 
חמיי © ב ץ ח ם שליש י הב א בושו ת ליז ם 
חמיש י בחפת • עו ד ישוב ו וישבת ו במש ך 
יממ ה ב־ 3 באוגוסט , ובמש ך יומיי ם בשבו ע 
המתחי ל ב־ 2 באוגוס © 


' תוכנ ה ישראלי ת 
במטו ס תובל ה 
אמריקא י 

מא ת ארי ה אד ד 


התובנ ה הישרא ל י ת ־סיפנסו ד זכת ה 
במכר ז לניהו ל תצוד © ב פר ויק ט כסו ם 
התובל ה הב א ש ל דד ל האווי ר האמריקאי , 
סי־ 17 . הם־־מנס ה תשמ ש א ת תע׳׳ש , שזכת ה 
במכר ז לפיתו ת במ ת התחזוק ה לבכי © 
שפיתח ה חבר ת מקדדבל־ד־אגרם . 

א ת סיפגש ה פיתח ה חבר ת סיסמדז ן 
מקבוצ ת מל ל־ ס זזי מב י © שו ד העיסקו ז הד א 
כפ ה עשרו ת אלפ י דולרים • חשוב ה עצ ם 
הח רי ד ה לתעשיי ה האמריקאי ת בנושאי ם 
מתקרבים • טקדונ ל דאנל ס הי א התאגי ד 
התעשיית י הגדו ל ביות ר באחד © והחדיר ה 
א ל שור ת קבלנ י התבד ה בנושאי ם 
מתקדמי ם הי א היש ג גדול . 

התעשייד י האדדידי ת הי א הספ ק הז ד 
הגדו ל ביות ר למערכ ת הביטחו ן 

האמריקאי © הי א ה י ח יד ה ברשימ ת הספקי ם 
הזדי ם ש ל הפנסגו ז ותופס ת א ת ההקז ם ה - 
צ ג מכל ל 500 הספקי © 

סימנס ה הי א תובנ ה המארגנ ת ומ ס דר ת 
א ת ה שר טוט י ם הטכניי ם ש ל מוצר , בבד ל זד . 
איסו ף ועדכו ן מסמכי ם בהתא ם ל שי נו י י ם 
שמכניסי ם המגדסי ם מפע ם לפע © תוע ה ז ו 
א ף מ סייע ת בכתיב ת המיט־ ע הטכנ י ש ל 
הפוצר . 


הוקמ ה מינהל ת תחבור ה ציבורי ת 
לגו ש ח בעלו ת 5.2 מיליו ן ש ׳ 


סא ה *די ה *ד ד 

נמחל ת תחבור ה ציבורי ת למ ש ח 
הרקמ ה בראשות ו ש ל פנכ״ ל גתי־מ י איילזן , 
אביח י פאחט־ . לבתחל ת הוקצ ה תקצי ב ש ל 
© 5 מיליו ן ש׳׳ © "להתארגנות . להכנ ת 
תוכניו ת ולחיפעז ל המינהלת" . 


הב י נה ל ת תעסו ק בשילו ב קו ד 
ה א זסזבו מ י © רבב ת תמתי © רכב ת קל © 
רבב ת פרברי ם ובהקמ ת מדמ י תעבור ה 
משולבי © 

הבינהל ת אמור ה לקבו ע תו ך 45 יו ם א ת 
לז ח הזמני ם לתקציבי © לזזתקקדויו ת 
ולביצו ע פרדיקסי ם ס ל פיתו ח תשתי ת 
בגו ש דך . 


"אח ד לאחד" : תוכני ת ביטו ח 
מיוחד ת למשפחו ת חד־הוריו ת 


סא ת ח הר ד 

טעו ת הביטו ח חסותיחוד ץ !חבר ת 
הסניק ם הי ש רא ל י יוצאי ם בתוכני ת ביטו ח 
אישי ת המיועד ת לצדכ י משפחו ת ח ד 
הודיז © כש ם "אזע ־ לאהד* . התוכני ת 
עתח ה בעקבו ת מיד ע ומצבי ע ע ל העובד ה 


ב י ההר ה יחי ד איב ו מוד ע למצוקו ת 
הכלכליו ת והנפשיו ת העלולו ת להיגר ם 
לילדו , במקד ה שעש ר השתכרות ו נפגע , א ו 
חליל © הו א נפסד . 

־אח ד לאחד " מ א ביו ם תבוצ ר זדזזי ד 
בעול ם זעיסזז ז הישראלי , הפונ ה באופ ן 
ישי ר ומסוד ר לאוכלוסיי ה ז ו ש ל ממשחו ת 
הרהוריו © 


השד י 

1 


/ 1 ־ 


׳ ס 
1 


8 


היחיד ה לפיקו ח ע ל המקי ם 
מפעיל ה מבקרי ם סמויי ם בסניפי ם 


סאתחהלז י 


■ היח יד ה לפיקו ח ע ל הבנקי ם הפיג ה 
לעיתונו ת חוברת , וב ה הסברי ם מפודסי ם 
ע ל פעי לותה . להל ן שג י פקדי ם ש ל תלונו ת 
הגיבו ר וטיפו ל היחיד ה בהן , מתו ך החוברת : 

טעו ת ם־זישז ב הריבי ת : "נ ׳ פנת ה לבנ ק 
וביקש ה לקפ ל ה ל וו א ת גישו ר לתקתי ה ש ל 
תשע ה חו דשים . הי א פרע ה א ת ההלווא ה 
בפירעו ן מוקדם , ונדרש ה לשל ם סכו ם ש ל 
31 * 09 ^ 4 ש״ ת לאח ר ש יר ש ה 'לקב ל א ת 
המסמכי ם המפרטי ם א ת תנא י ההלוואה , 
כר י שתוכ ל לחש ב א ת הריבית , נדרש ה 
ושילמ ה עק ב חישו ב מחודש , סכו ם מופח ת 
ש ל 3,453.1 ש״ח . לטענתה , ג ם סכו ם ז ה 
גבח ז מהריבי ת שעלי ה לשל ם בגי ן ההלווא ה 
שקיבל ת בדיק ת הפגיי ה הקלתה , כ י 


צורפ ו 3 מנכ״לי ם 
להנהל ת אג ף 
המז ח בהתאחדו ת 
התעשייני ם 

סא ת הד ס גייפם ! 


בישיב ת הנהל ת אג ף המזו ן ש ל התאחדו ת 
התעשייני ם הוחל ט להרחי ב א ת הנהל ת 
האג ף ולצר ף א ת יאי ר שפיך , פנכי׳ ל חבר ת 
עלית , א ת גז י קפלן , מבכ״ ל ממד ל וא ת 
אמנו ן ריק , במגד ל ימאדדד * 
ער ד קוד ם גבוד , מנה ל אג ף המזו ן 
בהתאחדו ת התעשיינים , שמס ר ע ל כך , 
הוסי ף כ י בעקבו ת הודעת ו ש ל נת ן בימ י ע ל 
התפטרות ו מתפקי ד יו״ ר האגף , פונ ה 
אברה ם ב ן השה , מבכ״ ל חבר ת כרמ ל מזרח י 
לתפקי ד ממל א מקו ם ירו י האגף . 

ער ד עו ד הודי ע כ י הוזזל ם ע ל הקמ ת 
שת י ועדו ת חדשו ת באג ף המזון* . ועד ה 
לקשרי ם ע ם משד ד החקלאו ת וועד ה 
לאיכו ת הסביבה . 


ההלווא ה ש קיבל ה הפונ ה נשא ה ריבי ת 
אפ קטיבי ת גבוה ה בהרב ה מז ו שצוינ ה בלו ח 
הסילוקין , ולפיכ ך דרשנ ו מ ן הבנ ק לערו ך 
א ת החישו ב מחד ש ולזכו ת א ח הפונ ה 
בהפרש י הריבית . ואכ ן נמצא ה סעו ת 
בח ישוב , והסני ף הונח ה ל החזי ר לפונ ה א ת 
ההפרש , בס ך 0 * 7644 ש״ ת בצירו ף הריבי ת 
ע ל הסכו ם הזזד . 

ד ף הסב ת "בנ י הזו ג ל ׳ ביקש ו לבצ ע 
פירעו ן מוקד ם ש ל סשכנתד - בבנ ק הציע ו 
לה ם לדחו ת פעול ה ז ו ממ ה ימי ם כד י 
ליהנו ת מהנח ת כעמו ־ אחז ם ימים , כשבא ו 
לפרו ע א ת החלוואד " נמס ר לו ס כ י א ם 
יודיע ו לבנ ק בכת ב ע ל רצונ ם האמו ר 45 
ימי ם מראש , ייהנ ו מהנח ה נוספ ת פירעו ן 
ההלווא ה בוצ ע כשלוש ה חורשי ם לאח ר 
תבישו ־ הראשו ן בבני * אול ם העמל ה 
ששילמ ו בב י הזו ג הית ה עוה ה מ ן המקו רי ת 
זא ת משו ם שיתר ת ההלווא ה שנפרע ה הית ה 
עת ה גבוה ה יות ר - למרו ת התש ל ו מ י ם 
הנוספי ם ששולמ ו - בגל ל הפרש י ההצמד ה 
ומפנ י ידיד ת הריבי ת הממוצע ת שלפי ה 
מחושב ת עמל ת הפירעו ן תנגוקרנ 4 הבירו ר 
העל ה כ י ללווי ם ניח ן מיד ע מוסע ת ול א 
נמס ר ד ף הסב ר בנוש א עמל ת הפירעו ן 
ה מ ו קד ם - עיגו ר להודא ה המפורש ת ש ל 
הפיקו ח ע ל הבנקים • כתוצא ה מחתעדבוחג ו 
דכ ה הבנ ק א ת הלווי ם בסכו ם העוד ף 
ששילמו" . 

היחיד ה לפיקו ח ע ל הבנקי ם מצרפ ת 
למקד ה ז ה המלצ ה ללקוחו ת המבקשי ם 
לבצ ע בהלודאותיה ס פירעו ן מוקדם , לדרו ש 
מהבנ ק וצבר ת הסב ר בנוש א זר - ע ל פ י 
הודאו ת צ ו הבנקאות , חיי ב הבנ ק למסו ר ד ף 
מ ת 

מ ן החו ב ר ת עול ה עוד , כ י היחיד ה 
לתלונו ת הציבו ר שולח ת לסניפ י המקי ם 
מבקרי ם סמויי ם מטעמה , המציגי ם עצמ ם 
ב ל קו חות . זאת , לש ם פיקו ח בנושאי ם 
הבאים : מסיר ת עותק י מסמבי ם ללקו חו ת 
ע ם פתיח ת חשבונו ת עו״ ש א ו חח״ ד ע ל ידם , 
טי ב הייעו ץ ל הש ק עו ת הנמס ר להם , עמיד ת 
הבנקי ם בתנא י הגילו י הנאו ת ומסיר ת ד ף 
מיד ע בדלפק י המשכנתאו ת לפוני ם בבקש ה 
להלווא ת כנדר ש בהודאו ת הפיקת ו ע ל 
הבנקים . בשנ ת 93 ׳ התקיימ ו ביקורי ם באל ה 
ב־ 415 מתו ך 032 , ו סניפ י הבנקי ם 
ה מ ס חריי ם בכ ל רחב י הארץ . 


עלייהש ל 30 אחו ז במספ ר 
הישראלי ם היוצאימלחו״ ל 


סא ת אסג ח *מ ד 


במחצי ת הראשונ ה ש ל השנד י הסתכ ם 
מספ ר היציאו ת לחד ל ש ל חושב י ישרא ל 
בלמעל ה מ ־ 644 אלף , עליי ה ש ל כ־ 30 אחו ז 
בהשווא ה לתקופ ה המקביל ה בשנ ה שעבר ת 
מנתוני ם ארעיי ם שפידסמ ה אתמו ל הלשכ ה 
המרכזי ת לס ס סי ס סיק ה עיל ת ב י כ־ז 8 אחו ז 
מכל ל היוצאי ם לחד ל יצא ו בדר ך האוויר , 
כ־ 66 אל ף תושבי ם יגא ו כתקופ ה ז ז לחד ל 
בדד ו היבש ת כמע ט כול ם לאיוו ד טאב ה 


ולחופ י סיני . זא ת לעומ ת כ־ 44 אל ף אי ש 
(עליי ה ש ל 52 אח וזי ) שיצא ו לאזורי ם אל ה 
בתקופ ה המקביל ה בשנ ה שעבד ה 
מנתונ י הלס״ ס עול ה עוד , כ י דד ך הי ם 
יצא ו לחד ל כשש ת ה חו ד ש י ם הראשוני ם ש ל 
הסנ ה נ ד 16 אל ף ישראלי ת ב־ 29 אח ת יות ר 
מבתקופ ה המ קב י ל ה אשתקד . בניכו י 
מודטי ם העדנתיי ת הי ה מספר ם ש ל 
היוצאי ם לחד ל בדר ך האווי ר בחודשי ם מא י 
רדנ י השג ה גבו ה משמונ ה אחתי ם מהרמ ה 
הממוצע ת בארבע ת החודשי ם הראשוני ם 
ש ל השב ת 


חבר י עמות ת כבי ש חוצ ה ישרא ל 
הפגינ ו במחא ה ע ל חו ק הפיצויי ם 


סאתכח ב דב ר 


עשרו ת חבר י עמות ת בבי ש חוצ ה ישרא ל 
הפגינ ו ביו ם ד כצהדיי ם בג ן הוורדי ם מו ל 
משב ן המס ת בירושלים , במחא ה ע ל חו ק 
הפיצויי ם שיידו ן בכנס ת במהל ך השבו ע 
הבא . 

,המפגעי ם הניפ ו שלטי ם בגבו ת החו ק 
והפיצויי ם המוצעי ם לבעל י הארמי ת 
ביניה מ "הרצח ת רג ם ירשת ' דאנתט ־ ל א 
האינדיאני ם ש ל המדינה" . 

מד ם איצקוביץ , יו״ ר הצוו ת הכלכל י ש ל 
העמותה , מס ד כ י לאור ך התווא י ש ל השל ב 
הראשונ י בכבי ש - בי ן היישו ב יסודו ת לבי ן 
צומ ת עידו ן , חיי ם יות ר מדסס ג אל ף י ה ודי ם 
וערבי ם מר ס 5 יישובים " "אנחנ ו ל א נית ן 
לממשל ה לעשו ק אותנ ו או ־ לשב ש א ת 
אורחו ת ואימ ת דדינו . לוקוד ם מאיתנ ו 
קרק ע שצריכ ה לת ת פתרונו ת כלכליי ם 
גדולים , ול א נותני ם בתמור ה כלום . שיהי ה 


בדו ה אנחנ ו ל א חצי ם בסף , אל א מבקשי ם 
קרק ע תמור ת קרקע , מ ־ אפשרו ת לפת ח 
פרויקטי ם כלכליי ם לאור ך הכביש" . 

המפגיני ם וזבי־ע ד זע ם ר ב ע ל ההפ ק ע ה 
והפיצויי ם המוצעים . אה ד מה ם אמד ־ כ י 
"הממשל ה תשב ה ע ל הכל , ר ק ל א מד . יקר ה 
לב ן אד ם שי ש ל ד 20 דונ ם קרק ע ממנ ה וד א 
מתפרנס , ולוקחי ם ל ו 18 דת ם תמור ת 
1,000 דול ר לכ ל דונם . לא ן הו א יילך ד 

ח״ כ אריא ל ויינשטיי ן (ליכו ח הגי ע 
להפגנ ה להבי ע א ת הזדהותו . לדבריו , חו ק 
הפיצויי ם כמתכונת ו הנוכחי ת הו א 
"דרקוני־ . הו א ציין , כ י כאש ד תידו ן ההצע ה 
בשבו ע הבא , ביח ד ע ם הצעת ו 
האלטרנטיבי ת ש ל ח״ כ גולדשמידס , הו א 
יתמו ך בהצע ה החילופי ם 

הצע ת החו ק ש ל הממשל ה בעניי ן הכבי ש 
תוב א כב ר בשבו ע הב א לדיד ן בכנס ת 
ותועב ר לדיד ן בוועד ת הכספים , ב ה תועל ה 
מול ה הצע ת החו ק ש ל ח״ כ גולרשטיס . 


בלבל ה וחבר ה 


דב ר יו ם חמיש י י״ ג בא ב תשד ד 21.7.94 


עורך ; ר ד מוד ב 
מוקמ ת לשכ ת תעשיי ה 
ומסח ר ישראל־־מדנו ת ער ב 


סאחזזד ס גיייבים ! 


משלח ת רפואי ת ססי ן ביקר ה בחד ר הצינתדרי ם ש ל בי ת החולי ם ״פיסל ״ בחומה , ב ו מגמנעי ס 1,600 צינתררי ם בשנה . חסר ת 
ישי^סי . ט כג ול י גיז ת דמו א י ד תי / חממתח ת ו מש וו ע ; מקד כו ת צמתו ד דיגיטליות , יזס ה א ת ביקה " המשלח ת הסיני ת באר ץ בטקבו ת 
עסקו ת יצו א בשוו י מיליו ן דול ר ש ה ת בר ר ■ תבצ ע ע ד סו ף השט• - המשלח ת חסיני ם ברא ש ו ת ו ש ל מרדממורדנג , קיימ ה במהל ך בייזד ה 
השתלמו ת מכני ת שכלל ה הפעל ת מערכו ת הדד י *מתווי . 

נמש ך הפיחו ת המוא ץ בשע ר השק ל 

תו ך 3 ימי ם על ה שע ר הדול ר ב־ 1.2% • במט״ ח ל א נרשמ ו עודפ י ביקו ש חריגי ם 


כיפי ם אל ה ־ מוקמ ת לשכ ת תעשיי ה 
ומסח ר ישדאל־פדינו ת ערב . ב ך מס ד מש ה 
מעם , מנה ל המחלק ה לסח ר חו ץ בהתאחדו ת 
ה ת עשייני ת 

הלשכ ה תשמ ש מרכ ז לשיתו ף פעול ה 
בלבלי , תעשיית י ומסחר י בי ן אנש י עסקי ם 
מישרא ל אד ן אנש י עסקי ם ממדינו ת ערב , 
וב ן בכתוב ת לסיוע . 

טע ם ציי ן כ י הקמ ת הלשכ ה בא ה ע ל רק ע 
ביקזד ם באר ץ ש ל עשרו ת אוחזי ם ממדינו ת 
ער ב כשנ ה האחרונה , שנפגש ו ע ם אנש י 
עסקי ם ישראלים . אנש י העסקי ם הישראלי ם 
הצביע ו ע ל הצור ך ליצו ר מסגר ת שתהי ה 
ממגל ת לספ ק מיד ע בלבלי ־ ועסק י מרוכז . 

ל ה ערכ תו , פוטנציא ל היק ף הסח ר 
בממדי ם בי ו ישרא ל למדינו ת ערב,גאס ד 
בב־ 500 מיליו ן דולר . בטוו ח הארו ך עשו י 
המן * הסח ר לגדו ל במיד ה משמעותית , ע ם 
תחיל ת ביצו ע פרוי ק טי ם אזוריי ם כתוצא ה 
ממימו ש •תהלי ך השלום • 

במדינו ת עך ב והמדינו ת המוסלמיו ת י ש 


כ* 609 מיליו ן תושבימ,מלו ת תוצ ר כולל ת 
ש ל כ־ 600 מיליזיד ד דזלי * 


תנוע ת המטעני ם 
בנמל י ישרא ל 
גדל ה ב־ 15 אחו ז 

מא ח *די ה *ר ד 

תנוע ת חססעני ם בשלוש ת נמל י ישרא ל 
גדל ה במחצי ת הראשונ ה ש ל הסנ ה כ־ 15 
אחוז , בהשווא ה לאות ה התקיפ ה אשתקד , 
והגיע ה ל־ 8.14 סדן . כנמ ל איל ת נרש ם 
גידו ל ש ל 38 אחוז , בנמ ל חיפ ה 15 אח ת 
ובגמ ל אשדו ד 10 אחוזים • תנוע ת הנוסעי ם 
ברכב ת גדל ה ב־ג ו אח ת והסתכמ ה ב־ 2 
מילי ת איש . 

נתוני ם אל ה פורסמ ו לש־א ת פידסו ם 
הרו ת הכספ י ש ל רשו ת הגמלי ם והרכבות , 
כשבו ע הבא ■ 


מא ת אסנו ן אמ ד 


בנ ק ישרא ל המשי ר ג ס אתמול , ז ה הי ז ם 
השליש י ברציפות , בהאצ ת קצ ב הפיחו תי ס 


נחת ם הסכ ם יד ע 
בי ן "אמקוד ׳ 
לחבר ה מרוקאי ת 

מא ת הד ס ג״פמ ן 


תבד ה מרוקאי ת גדולה , יצרני ת דוד י 
חשמל , תייצ ר ותשדו ק מערמ ת סולריו ת 
לחימו ם מק ם ע ל פ י הטכ ס יד ע שנחת ם זמ ש 
קבוצ ת אמקוד . 

אד י ברנשטיין , מנב־ ל החכרה , מס ר פ י 
ע ל פ י ההסכ ם שנחת ם לפג י פס ה 1 ? וי ש י ם , . 
ירכש ו המרו קנ י ם בשנ ה הראשונ ה מ עוכו ת 
שםש ש לט ונגב־ 40 0 אל ף דולר , זאת * עז * " 
להשלמ ת ההקמ ה לההרצ ה ש ל קת י היצו ר 
במפע ל המייצ ר חד י זדמז ם חשמליי ם בעי ר 
קזבלנקה • 

צוו ת ש ל אמקו ד ביק ר במפע ל וסיי ע 
לצוו ת המרוקנ י בתהליכ י ההסב ה ש ל 
המפעל . ע ל פ י ההסכם , תקב ל אמקו ד 
תמלוגי ם ממכיר ת ידלס י השמ ש של ה 
באמצעו ת החבח ז המרוקאית . 


נחנ ד מר ם 
ההדרכ ה ש ל 
בנ ק איגו ד 

סא ת ח הד ד ^ 

הנהל ת מ ק איגו ד חנכ ה כחוד ש שעב ר 
א ת מרכ ז הה דר כ ה ש ל הבנק , שנוע ד 
לאפש ר פ ע י לו ת עצמאי ת גמיש ה ויכול ת 
התארגנו ת מהיר ה נב ל תחומ י הבנקאו ת 
המקצועית . המחלקד " שהחל ה לפעו ל עו ד 
בקי ץ 93 ׳ , ערב ה ע ד כ ה 19 קורסי ם 
וסדנאו ת שבה ם השתתפ ו ב־ 400 עוברי ת 
הקורסי ם עוסקי ם במגוו ן רח ב ש ל 
נושאי ת מעקרונו ת המשפ ט המסחר י ומבו א 
לכלכלה , דד ך חישובי ם פלנבסי־יס , מושג י 
יסו ד ב סטס ימסיק ת מכינ ה בענפ י 
ה מת מטי ק ה השוני ם - וע ד לשיוו ק וק ו ר ס י ם 
בנקאיי ם מקצדעיי ע ההנה ל ה מצפ ה 
שעבוד ת מחלק ת ההדרכ ה תהי ה לעו ד 
בהתמודדות ו היומיומי ת במש ק תחרותי , 
ותאפש ר הכנס ת כלי ם פיננסיי ם מתקדמי ם 
ל שירותו , תו ך גיוו ן ס ל השירותי ם 
הבנקאיי ם ושיפו ר איכותם • 
מר ם ה ה ד רכ ה מפוק ס בקומ ה ה־ 20 ש ל 
מגד ל שלו ם בת״א , וכול ל אולמ י כינוסים , 
־כיתו ת לימוד , ספריי ה מרכזי ת לשימו ש 
הבנ ק ואמצע י המח ש ה והודא ה מ שוכל ל ים • 
המרכ ז מעסי ק עשרו ת מדריכי ם מ ק צועיי ם 
מבי ן עוכר י הבנ ק שהוכשר ו ל הד רכה , וכ ן 
מדריכי ם חיצוניים . 


היומיים . כמ ו בימי ם האחרונים , פוח ת השק ל 
? ם אתמו ל בשיעו ר ח ד יחסית , למדו ת 
שבמסח ר בפס״ ח ל א נרשמ ו כ ל עודפ י 
ביקו ש חדיגיב ג בשנ י ימ י המסח ר האחרוני ם 
נרש ם עוד ף ביקו ש בול ל ש ל פזו ת מ־ 1.5 
מיליו ן חלד , ולמרו ת זא ת פוח ת השק ל 
ביח ס לס ל ה מט בעו ת בבשלי ש האתת . 

אתמו ל הסתכמ ו עודפ י הב י קוש י ם 
למטב ע חו ץ מרסס * אל ף חל ד בלבד . בנ ק 
ישרא ל ל א התער ב במהל ך המפח ד ושער ו 
ודצ- ג ש ל ס ל ה מ טב עו ת על ה בשת י 
ע שיריו ת האחוז , ל־ 772 ג 3 ש״ ת בשלוש ת 
יפ י המסח ר ח־אשוני ס ש ל השבו ע מסתכמ ת 
העליי ה ה מ צטבר ת בשע ר הס ל כבשנ י 
שלי ש אחוז . מא ז הוחל ט ע ל המו ן שע ד 


האמצ ע ש ל ס ל ה מ טבעו ת ושינוי ־ שיפו ע 
האלכסו ן ש ל שע ר החליפין , כדיו ק לפנ י 
שנה , על ה שע ד ס ל המטבעו ת ב־ 12. 1 
אחוזים , והו א גבו ה עת ה ב ־ 1.1 אחוזי ם 
משע ר האמצ ע 

בעקבו ת המש ך התחזקו ת שע ד הדול ר 
בעולם , על ה אתמו ל ג ם שער ו היצי ג באר ץ 
בשיע ו ר ח ד יחסי ת ש ל בשמונ ה עשי ר יו ת 
האחת , ל ־ 3 .0440 שץ 4 ב שלו ש ת הימי ם 
האח ו יוני ם השלי ם הדול ר עליי ה ש ל למעל ה 
בד 1.2 אחוזי ם 

במקבי ל לעליי ת הדולר , ידו ־ אתמו ל 
שע ר המאר ק הגרמנ י ג ד 04,7 אחתי ם ל ־ 
1.9353 ס״ ת בש ל וש ת ודמי ם האחרוני ם 
מסתכמ ת הידיד ה המצטבר ת בשע ר הפאר ק 
ג כ עשי ר י ת אחה . 


בורס ה / אית ן יעקבסו ן 


עליו ת במניו ת ובאג״ ח 


הפרדסנים : סכנ ה ש ל השתלטו ת 
> גורמי ם פיגגסיי ם ע ל הענ ף - 

מאזז^^ ד ־ , ־" 7 ־ 


אחמו ל נמשכ ה מגמ ת עליו ת השערי ם 
בשו ק המניות ■ העליו ת תיסבד ו בציפיו ת 
להתקדמו ת בתהלי ך השלוש , בהתחזקו ת 
החל ד בעולם , בשיפו ר האוויר ה בחוג י 
המשקיעי ם לא ד חתאששסז ו ה מ ר ש י מ ה 
ש ל שו ק המניו ת בשבועו ת האחרונים , 
ם־יכישו ת מצ ד מ שקיעי ם זדי ם מחד ל 
ובעליו ת טעיו ת הישראליו ת בנידיור ק 
ביו ם שליש י בלילמ י 
המש ק י ע י ם התעלמ ו אתמו ל מהאפשרו ת 
ש ה ריבי ת תעל ה בקרו ב בע ק בו ת הפח ־ 
הגבוה , וסהדוחד ת הכספיי ם החצי־שנתיי ם 
המאכזבים • שיתחיל ו לזרו ם כקרו ב לבורסה * 
כמ ו כ ן מתעלמי ם המשקיעי ם מה אירו ע י ם 
הקשי ם שהי ו השבו ע במחמ ם אר ז ברצוע ת 
עז ה ובאדגבסינז ז והפיצו ץ בבואנום־איירס* ■ 
מד ד המער ך חצר , אתמו ל א ת רמ ת 180 
מקודדת , ימ ה בכ* 14% לרמ ז ש ל ■ 1614 . 
מד ד המשחגי ם על ה אתמו ל בב־ 1.2% לדמ ה 
ש ל 178.9 . 


מיליו ן ש״ ת 

תעודו ת ההשתתט ת ש ל ישרמק ד נסגר ו 
אתמו ל ביריד ה ש ל 3% , לאח ר שהחבר ה 
חוות ה לבורס ה שבמהל ך קידו ח ״י ם יט ־ 1 ״ , 
בעומ ק שב ץ 5,272 ל־ 5,322 מסד , נמדד ו 
סימנ י ג ז שמקוד ש כנרא ה מפס . קיימ ת 
אפשרו ת שסימנ י ג ז אל ו מקוד ם מהקט ע 
בעומ ק 5,032 ־ 4,892 מסד , עלי ו רוו ח 
בהודע ה סה* 8 ביול י ושב ו הווזל ס לבצ ע 
מבחנ י הפק ה ע ם תו ם הקדיחה • כשל ב ז ד - 
וב ל עו ד ל א בוצע ו בדיקח ז חשמליו ת 
(לוגי © בקט ע זזדד ש וכ ן מבחנ י הפק ה 
נוספי ם - אי ן אפשרו ת להעך־ ך א ם י ש 
משמעו ת כלכלי ת לממצאי ם אל ת 
לקרא ת סיו ם המסח ר התפתח ו בשו ק 
המניו ת ציפיו ת למימו ש רווחים , ע ל רק ע 
התקרבות ו ש ל מד ד המשתני ם למד ד ש ל 
180 נקודו ת וחששו ת מע ליי ת הריב י ם 
בשו ק אגרו ת הוצ ב הצמודו ת לסד ר 
ברשמ ה מגמ ה ש ל עליו ת שעדים , בתגוב ה 
"ענ ף ע ם עב ר מזהיר , הזו ז מעורפ ל 
ופוטנציא ל גח ל לעתיד " ־ בטלי ם אל ה 
מדי ד יוס י אתגר , מזכי ר ארגו ן מגדל י 
ההדרים , א ת הענף , בדיו ן ש התנה ל 
לאחדדנ ה במשר ד החל^אזת . אח ת הבעיז ת 
שמדדסני ם פסודי ם מלהתמוד ד עיפה , 
כניגו ד לענפ י חקלאו ת אחמם , וד א החא ן 
האוסדנומיד - זאת , מת ן ששזזק י היע ד 
ה ע יקריי ם שלה ם ה ם באופ ן ממות י שחק י 
אידדפה , ול א השו ק היש ר אל י המקומי • 
□רק ע לדיד ן שימ ש ח ח פקלסן , שעיקר ו 
- "קיצו ר החזית ' במאב ק ע ל שחק י אידועד י 
וריכו ז המאמ ץ במדינ ה אירופי ת אחה ■ 
בעניי ן ח ז ייצ ג אתג ר א ת עפר ת המגדלים , 
באומר ו שי ש לקיי ם מעק ב רצו ף ע ל תוצאו ת 
השיוו ק לפ י הקווי ם שהתוו ה הדח / ולקבו ע 


:א ת המדי נ יו ת לסה ח אח ד לפ י התוצאות , 
שיושג ו בעוג ת השיוו ק %- 96 ״ . 

כ ן תפ ך אונג ר בתוק ף בהמלצ ה אחר ת ש ל 
פקלמך , בעניי ן הנהג ת סוי ד מובס ת בשע ר 
הפרדס , ממח ־ לשיש ה ח־ווזז ת ביו ם ש ל 
זמקשדו ת כ ל מגד ל ע ם אח ד היצואני ם 
ל ש יוו ק ס ל יבולי ו בחרל , כשכ ל הסיכו ך 
באש ד לפדזידי ם שיתקבל ו נופל ת ע ל 
המגדל . הו א קר א להבטי ח מדיניו ת ז ד לגב י 
כ ל המיס , ולדאו ג *דמו ן מהשיט ה מתקצי ב 
משד ד החקלאות . 

"ה ש י נו יי ם !: מבו רכי ם בשיוו ק ההדרי ם 
טומני ם בחוב ם ג ם סכנו ת ל א מעמית • 
בראשן , הסכנ ה שגורסי ם פיננסיי ם ישתלט ו 
ע ל הענ ף דבתיכ ו למגדלי ם שיטו ת 
ו מ חירים . הקו ־ טל יוצי ה אורב ת בפת ח 
וסכנותי ה רבות" , אפו ־ אתגר . הו א קר א 
לדאו ג ג ס למגדל י ההדרי ם הקטני ם 
והבינוניים . 


^ סמזיס ^ נרשמ ו ^ 138 ^?*באינמ^ ד וע ל ■יק ?על**י 1 

כתגוב ה לביקרטי ס ס־דלים . יות ר גמ 3 ־ ••החלד.•. , :..״■ י . .יד • ״ ■■־* ■ • 

* . נייח ת עד ך כבדי ם נסחר ו אתמו ל עה ן נסמח^-צפוד י 

בלבד״ . במשתני ם בלט ה עליי ה ש ל 53% המד ד מזמינו ת קתי ס המעדנייני ס לרכו ש 


במניו ת כל ל תעשיות . המחזו ר כמניו ת אל ה 
הי ה אתמו ל גבו ה והסתכ ם מד 18 מיליו ן 
ש״ ת 

עליי ה ש ל 3% צלמ ה במניוו ז קונצר ן כוד , 
הסתזו ד בפניו ת אל ה הסתב ם בב־ 2 ז מיליו ן 
ש״ ת מב ץ הקיני ם בלט ו נצלנ י הבר ת 
הברוקרי ם הגדול ה אופ ק וחל ק מקניזתיז ז 
מיוחסות , לפ י הזזעדמ ת הרווח ת בםדסד * 
למשקיעי ם זדי ם שפותחי ם פורצו ת 
ססוישז ת במניו ת כבחד ב סזזזד ר העניןאו ת 
כמניו ת החופשיו ת הסתכ ם אתמו ל בכ־ 220 


סחור ה צ פו דזד ס ר ד ב מח ירי ם פביריס • 

עליו ת ע ד** ו בלט ו בצמוד י הדולר , 
בתגוב ה לזינו ק בשע ר היצי ג לרמ ה ש ל 
44 ( 34 בתוצא ה פהתחזקח/ ו ש ל הדול ר 
בעול * התשואו ת מבוה ת בה ן נסחרי ם 
ה־גלבועים׳׳ , זהאפמיו ת שקצ ב הפיזזותי ם 
יהוץ , מזמינו ת ב יקו של ם ועליו ת שעדי ם 
בצסווי י הדולר . 

התשואו ת במק־מי ם האוזזד ם מתייצבו ת 
ע ל רפ ה ס ל %^ 12 ע ד %^ 2 ו . 


הו א ניו ם ו ׳ נדב ר 


האוצ ר יממ ן מחצי ת מעלו ת 
הפיתו ח בתוכניו ת "בנ ה 
ביתד " באזור י עדיפו ת א ' 


סא ת *סט ! *ס ד 


משד ד האוצ ר יממ ן מחצי ת פעלודנ פיתה ז 
התשתיו ת לבניי ה לממדי ם במסגר ת 
תוכניו ת ־בנ ה ביתר* , ביישובי ם הנכללי ם 
באיזז ד עדיפו ת לאומת־ ! א" . ע ד היו ם בית ן 
סבסו ד בש י ע ו ר ש ל 50 מע ז מעלו ת הפיתו ת 
באזור י עדיפו ת לאומי ת ד ק לבניי ה דורה ■ 
אתמו ל איש ר ש ר הסעד , אברה ם שדחה , 


א ת הצעת ו ש ל ס ר השיכון , מימי ן ב ן 
אליעזר , להרחי ב א ח תחול ת הסבסו ד ג ם 
לתוכניו ת "בנ ה ביתר* . הרחב ת הסבסד ד 
נועד ה לעור ר קבוצו ת חזקו ת באוכלוסיו ת 
לעבו ר ליישו ב י ם באזורי ם ה מרו ח ק י ם 
ממרכ ז הארץ . 

כאיזז ד ע ריפ ת לאוגד ת א * מוגדרי ם 
אזור י הגלי ל העליו ן והמערבי , רפ ת מולן , 
בקע ת היח ץ וכ ל איזד ר הנג ב שפדדו ם ל ט 
אשקלידקדיי ת ג * 


שעד י משבעו ת חו ץ ביח ש לשק ל 


*%**%•* ) 

יי-י•־- ! ■ ׳ 6 ״ > " • 


מ ? לאונ ד 


מ ת מושר ש 


־טדא ד 

•י-׳־״ ו 

ילנג"" , , 

■611 

6* 

רעי ח רעהא־ד " 


י־ערזאי ז 

•דיגדיד ג 2041:34 
כמ״^ ז 


הני ד 

מיד ז 


כנ״ ז 


ד . * מ ?.11 

זזא*ז. 3 

ווי׳:וי. 5 

ז 1 . י 

34)655 

אנ 34£ 

:*,}) 

5 ל,א>. ן 

אאט. י 

40 :י 04 * 

541441) 

ז זדד י 

אדצ׳־ ת הבד'!־ . 

ד!י. ג 

1 * 45 ־ 4 

\ו 1 ) 1 ו^ ג 

9 ל. 4 

זמי. 4 

4.6672 

4>5 

דו 4 ד. ג 

4.6757 

א 16 נ 0.1 - 


1 ד־ש־ ב 

בד־מ־ ה 

:410 


1.9:}: 

1.97 

1.9457 

1.91X6 

א 1.9 

7 דנ 9 . | 

י.יזי 9 . | 

-041110 

1.935? 

י צי ? 

;י־דנמ ז 

וי 5 .ו 1 

:לד, 5 .י ׳ 

♦,.*?** 4 

א 0.5 

(1.51*76 

ד 9 י 0.5 

א 5 .( > 

0.56X6 

015606 

-<1.00.30 

11.5646 

1 פ־כ ק 

צדפ ת 

)י״ 1 

ומ.ל. ו 

5.5 !■־. 1 

1.76 

1.7.544 

י 0 | 7 . | 

6 ל. 1 

'.ילל. ! 

1.7130 

-<10049 

ייני. ) 

1 ;*לד ן 

הולנ ד 


יא♦•:. : 

ויי׳נ ג 

',11 

ל 0 ןא. י 

דל 6 י. י 

י?. : 

י 04 ? . 2 

:■:7:5 

-0.0170 

2.2X9: 

1 פת ק 

ערזי ץ 

וו 4 ׳ו ) 
<)..59.51 

76 א*.. 0 

114(1 

5959 . ״ 

ז.־<יא 5 ,< ז 

*40(10( 

009(! 

1 כר. ר 

עבדיי . 

י, 4 ! ז ■ 


84401 

0-45 

י 45 *- 0 

0^39(1 

( 14 5 

1 י} 44 ׳( 1 

א 4 י 14 ) 

1 >: 0 ( 4 ס - 

0.4429 

ז כת ר 

גודעי ה 

0.51 


1 א^ 5 ׳ 1 ז 

11 י. 0 

4956 ׳( ) 

דאא 0.4 

0.51 

0.4963 

<).4X9.5 

*0.0024 

(1.4029 

1 כת ל 

תד׳־ ק 

יא. 1 ז 

אאא 5 .ו ן 

־יזגי.ז ו 

11.110 

גלאי ס 

<15791 

1.60 

3 אא 5 .( > 

0 וזא 0.5 

-0.00:2 

א 4 אר 1 > 

1 פר ק 

פ־נדנ ד 

ל:. נ 

:^155 

; 5 -ז. : 

:.:5 

אייוב׳ ב 

אאאו. י 

ו י י 

:..'177 

2.1X67 

*04)1(7 

:.20(3 

! דיל ל 

שדד. , 

:.:0 

:.:.'44 

:.::54 

י-ג : 

:י)יי. נ 

א 4 צ. י 

ו 5 . נ 

5 ל 5 ב : 

:■2261 

*04)5:1 

י 40 :■ : 

ודול ר 

אמכרליד י 

״ 11.15 


ז;: 1 ע י 


ו 5 .גא. 0 

ד 1 בא.* 1 

4 א. 1 ) 

5 ??א. 0 

}•!:־ 1 !. ס 

*0.0053 

5 ז:א- 0 

1 דג ד 

דרמדא^־יקד . 

'♦ 1 .ז ז 

־י*^,ו ז 

־*:* 1.4 > 

(!.•41 

0,9441 

0.9*11) 

11.9' 

0.9451 

א 0.431 

-0.605: 

<1.4394 

ח ז פ^ ק 

בלגי ה 

גיי- י 

י:". : 

ו 4 *:־. י 

זזי. : 

2.7654 

:.721,9 

:4<1 

:א*>ד. ב 

94 :?־. : 

א 6 ! 0 ״ 0 ־ 

:.'503 

10 ד־לינ ג 

אומכרי ה 

( 1 ן 4 : 

א|ר 1.4 

יזי: 4 . ל 

מי. ו 

ד,) 4 *י. ז 

1.9195 

41 י 

1.95(11 

1,4::4 

-04)064 

1.955( 

4100 ! ל׳דהג־ ה 

אימר ה 

י!. ג 

יז״ל(}. ? 

.,^ג 1 י. י 


י:א 5.0 

.3.0595 

י וי י 

444 א 3.1 

3.0415 

-0.0059 

5416*0 

ימ ו יא ן 

יפ ן 

ן • ר 

י?* 5 . ב 

זז;ג-. י 


:.3599 

סלבי. : 

י 

20641 

2.351 1 

0.0109 ־ 

2.3466 

100 נדלר ת 

ספר ר 


• 

. 

4.54 

- 

- 

40: 

- 

- 

0.0495 י 

4.56X1 

1 ד־;־ י 

יר ק 


" 

- 

0.9: 

- 

- 

\).9.3 

־ 

- 

7 יז<נ 0 * 

141274 

1 לידד . 

מגדי ש 

- 

י 4 יז- 3 

כיי"■ ? 

־ 

X7169 

3-64>3 1 

־ 

לביד.* : 

541709 

יאוונס - 

%5 ג 4 י . 


אקו/; 1 ס 6 


ש 1 ל ך ההו ן בעול ס / בי ל כספ י 


החל ד שו ב במגמ ת יריד ה 


שוק י הכספי ם ל א מסיבי ם ע ם הדול ר — 
כ ך מתבר ר מהשי נ ויי ם שקד ו אתמו ל בסע ר 
הרול ר בשוק י המטב ע ש ל העול * בניגו ד 
לש ד שום , ב ו הופיע י ביקושי ם גדולי ם 
לדולר , אחמו ל זדז י ל ד זדצעי ם גדולים * 
וערב ו יר ד לעומ ת רו ב הפטבעז ח מחשובים • 

לדע ת מומחי * הידיד ה בשע ר החל ד 
ממחיש ה א ת חולשת ו הבסיסי * סרל ד 
העליי ה ס ל שלשו ם היתו ל עני ת בלב ד 
והופיע ה כתגוב ה כסי * זא ת לנוכ ח מימו ש 
במטבעו ת האירזפייס , תגוב ת משקיעי ם 
יפניי ם לידיד ת הגירעו ן הממזר י ע ל אחד ב 
ביפ ן והעדכז ת לגב י הבתחז ע בצפ ז 
קוריאה ׳ 

אתמול , החל ו 1 .משקיעי ם להגי ב.סמ מ 
שוגר - במער ב אירופ ה הופיע ו היצעי ס 
הולריי ם בעקבו ת עליי ת הגירעו ן מממד י 
ש ל ארלד ב גציאי , דדידד ז ס ל 8£ * 
בהתחלו ת הבניי ה ביוני י י 

לפיש־ , יר ד אתמו ל שע ד הדול ר לשפ ל 
יומ י ע ל 600 ^ 1 פאוק , 1.3180 פר״ע י 
9830 יעי ם ד 54450 ש״ ב ישטעזי ם 
הסבורי ם כ י הו א ימשי ך לרד * ריווצ ד ג ל 
מחוד ש ש ל מב׳־ד ת ח׳לרי־ ם אש ר יעי ם א ת 
ה כל כל ה העולמי ת למועד * 


וחד ת שוק י המטב ע בעיל ם למסגר ת 
הרגיל ה ש ל היגעי ם חלריים , ל א חדגש ה 
כמע ט בשוק י ניידו ת הערך . בני ו יור ק הי ו 
אתמו ל היגעי ם ש ל ניירו ת ער ך בעקבו ת 
מדדי ם כלכליי ם ל א טז־בי ס שלשו ם 
ואתמול . בוד ל סטדי ט הופיז ף הי צעים , ומד ד 
הדא ו ג׳דנ ם ידז ־ בשעו ת הצ דד י י ם ל ־ 
3,726.04 נקודו ת - ידיד ה חצ י יומי ת ש ל 
214 7 נקודות * 

בשוק י ניידו ת הער ך ש ל מער ב אידופ ה 
הי ה הביקו ש למניו ת מעורב • בלונדו ן וד ד 
אחמו ל היצעי ס כבדים , וסד ר חמניו ת 
הבלל י יר ד ל־(א 734 ( 34 נקודו ת - ידיד ה 
ימי ת ש ל 0 ( 224 נקודות . 

לעומ ת זאת , בשו ק נייח ת מער ך ש ל 
פרנקפור ט הופיע ו ביקושים , ברובד . 
לפאריס , מילאנ ו ומדריד . מד ד הדק ם 
בפדנקפד ע על ה ל׳־ 2,128.79 נקודו ת - 
עליי ה יומי ת ש ל 60 * 30 נקודות . בשוק י 
תבניו ת ש ל המוד ח הדחו ק שדר ה יציבות . 
נסתך ז מר ד וציק י על ה קלו ת ל י 0 ^ 80 ^ 20 
נקודו ת - עליי ה יומי ת ש ל מ 54 נקודות , 
ובזדג ג קונ ג חפיע ו ב י ש י ש י ם טובי ם יות ר 
וש־ ד ההנ ג סב ג על ה ל^ 88 ו, 9 בקת־ז ת - 
עליי ה יעיז ! ש ל 1 ^ 43 בקוות ה בי ן הה ר ממה ר 

ירד ן מתקדמ ת לשלו ס / ד ן אביז ץ 


השטחים / התמור ה והשלו ם 

לוהשבע ת תי ק סימפסו ן ע ל התהלי ך המדיני ) 
אמי ר 4 ^ר ן 


הע 1 די ם סרומוי ם ש ל היטראל י המי וער ; יע ל פישביי ו 

התי ק ש ל קלאו ט פוךשטאופנבר ג 

50 שב ה למד ד זזגנרלי ס בגרמני ה / שלמו ? אוזרוגסו ך 

איטלי ה מייצא ת כדודגלגי ם 
אהד י התבוט ה במונדיא ל / שמוא ל ט ל 


טומשבו ע בעי ר זר ה 

מאל י והדול ד מטיילי ם בידושלי ס / טומ ה מנדלסו ן 


יזר ם פרי , דניא ל בלוך , אמגו ך אטד , תמ ה אייזנברג , אבי ג אלחסיד , יקי ר 
אלקדי ^ דניא ל בך־סימוך , שלמ ז גיגוסר , יאי ר גרבח , אפרי ם לדידי , יור ם 
התעה , נוע ם ויסמך־ברלוי , עלת ה ולך , אור ה זתיצקי , ד ן תמיצר , עזר א חן , 
כוע * יזרעאלי , אור י ש . כהן , אמ ר כץ , או ן לוי , משי ק לץ , טל י ליפקנךשחי ^ 
אמי ר מימן , שלמ ה ניצן , קוב י נתן * מיכ ל סלי ג כטילי א עראף״באדר , דר ו 
פדהצור , מיר י פז , טד י פרויס , *א ב פרי , ורד ה צימרטן , אור י קרמו , דנ י קרסו , 
תומ ר קרמן , מי ת רבמא , אור י שין , אש ץ שמ י 


מש א דבר־השבו ע דב ר שיש י 


דעד^אח י 


דב ר יו ם חמיש י ׳" נ בא ב תשנ״ ד 21.7.94 


משתפ י פעור ה 


הכ ל מתחי ל בסמנטיק ה 


מאי ר □ראל י 


ף עכ ר הצליח ה ישרא ל לא . ר ע 
* ■ כתפיס ת רוצחי ם והענשת ם מכו ת 
סייעני ם ערבי ם שהסתכנ ו בעזר ה לסחו ת 
הביסחו ז הישראליים ■ א ד יכולתנ ו להיעז ר 
בה ס פחת ה מאז ־ באחרונה . 

הפקרת ם ש ל הסייעני ם מבנ י הע ס 
הערב י הי א ג ס פש ע וג ם מעש ה כסילות . 
הא ס מישה ו בתוכנ ו יכו ל להיו ת בטו ח 
של א נזד ק ק יות ר לסייעני ם ערבים ? פשז ע 
שפורס ם בעניין ־ ז ה מעי ל ע ל שי א 
התמימ ו ת א אל י ההיתממדו 4 הצ ד 
הישראל י במשא־זמת ן ע ם אש״ ף ביק ש 
שהרשויו ת הערביו ת החדשו ת ימחל ו 
לסייעני ם ול א יענישום . וא ם יודיע ן 
שמחלו , הא ם מישה ו סוכ ן לשי ם מבטח ו 
במחיל ה ז ו ולבס ס עלי ה א ת בסזע ן ת״ ז 
וחי י בנ י משפחתו ? ספ ק ר ב א ם אש״ף , ע ל 
"נלצי ד דיוניו ' ג ם יחד* , יימנ ע מנקמ ה 
נורא ה באנשי ם אל ת א ץ ספ ק שהו א ל א 
ימנ ע מיריבי ו ברחו ב הערב י לפגו ע בהם . 


הצ ד הישראל י בסשא־־וסת ן עוש ה 
דברי ם יבי ס ש א ץ להבינם , זע * רדפ ה שז ה 
התמו ה שבהם , אל א א ם כ ן ל א איכפח.לנ ו 
מ ה יש־ ה לאנשי ם אל ה שבעזרת ם מענ ו 
דציח ת רבו ת ותפסנ ו א ת ח ב הרוצחי ם 
שהצליח ו לבצ ע א ת זממם . 

הכ ל מתחי ל בסמסיקהי . קראנ ו לה ם 
*מ שתפ י פעולת" , בינו י . שדב^ ז ב ו 
משמעו ת שלילית ־ גרו ע מזה , תז ה אצלנ ו 
ג ם כינו י הגנא י המובה ק הלקח ? מיידי ש ־ 
שטינקער . ר ק בודו ת בתולדו ת עמנ ו 
ובהתייח סויות ץ יכול ה זדת ה ל הד ב י ק 
לסייעני ם כנוי י גנאי • הע ם היהוד י מול ה 
הי ה חול ה מא ד מבחינ ת י ז ייי י בס ב י בתו , 
א ל ם בר י א מבחינ ת התייחסויותיו . מלשי ן 
א שסינקע ר הי ה א ד וד ק ס י שמוס ר יהוד י 
א א ח היהודי ם לגויי ם בייחח ־ לשלטו ן 
צור ד יהודים . בשו ם פני ם ואופ ן ל א מ י 
שמ ס יי ע ליהודים , 

מה־נבון־רמ ה ל א נכו ן מבחינ ה ערבי ת 
הו א עניי ן תיאורט י לגמרי . מ^ב ע ת א מ ה 
בבו ן מבחינ ה ישראלי ת - מ ה מוצד ק ומה ו 
פשע , מ ה מעי ל ומ ה הרסני . ברי ת הבדלני ם 


מלקול ם x משכונ ת התקוו ה 


תמונ ה קבוצתי ת מהזי כר ו ן .. . י , . . ־ 

הצוו ת ש ל ״אמו * 11 ״ , שטי ת ע ל היר ח ב- 20 ביול י 1959 , אתמו ל לגמ י 25 שג ה(צילו ם אי.םי. ) 


האסמדונאוטי ם(משמא ל לימין ) גי ל א רס סמרוגג , מייק ל קדלינ ם וב ד א ולדרין , בתמונ ת 


זיכרו ן סלקטיב י 


עליז ה ור ך 


ד נ ד ד , י ו 0 י 

רב ע אחר י היר ח 

נ י מייק ל שלע ם הי ד במא ה ה ע ש רי ם . הראשו ן הי ה ממנהיג י מאבק ה ש ל אירלנ ד 
לעצמאו ת משלטו ן בריס י והורי ש א ת שמ ו הפרט י לכינוי ו המחתרת י ש ל יצח ק 
שמיד , ״מיכאל״ . השני , אססרונאד ס בנאס״א , יש ב בחל לי ת ־תא ם ״אפול ו 11 ' והמתי ן 
לשוב ם ש ל עמיתי ו ני ל אדטססרונ ג ואדוו ץ אולדר ץ מ ן הירח . 

האנושו ת כול ה עצר ה א ת נשימת ה באות ן יממות , לע י רב ע ט&־ז , בהמתנ ה לנחיתת ו . 
ש ל דכב־הלונ ה(גידס ה לועזי ת ש ל "לבנה" ) ואחר־כ ך לסיור ם'ש ל צמ ד החלוצי ם ע ל 
הגר ם השמייפד . ארמס סדונ ג ואלדר ץ הי ו למר ס פול ו ו קולומב וס , מגל ן ובדינ י חג׳ד ס 
וקלארק , אמונדס ן ופיר י ש ל ההוו ה - 66 שנ ה בלב ד לאח ר מבצע ם המהוססש ל חלת י 
הטיסה , וילבוד ־ ואודווי ל רייס . ז ד היתד " ב שב! -שנ יי ה במונח י תולדו ת דדקום , קפיצת ־ 
דד ך ענקי ת למי ן האנושי . - 

לתוכני ת "אפול ר ל א הי ה המש ך בסדךגרד ל דרטד , בהיעד ר תמריצי ם ותקציבי ם 
מספיקים . י ש ד״סמדי ם שעניינ ה האמיתי . ש ל האנושו ת הו א כאן , למסו־ , משו ם שטר ם 
ייפתר ו הבעיו ת שבכוח ן לסלס ל סיליוני-פליסי ם מדואנד ה א ו מידגדסלהיי ה □חי ד שני ם 
וא ף חודשי ה א ץ להשקי ע בשגעונות־ד״גרלו ת ש ל השואפו ם לינו ק משביל־ הס לב ■ 
אחרי ם טועני ם כ י דווק א משו ם מצוקותי ה הגוברו ת ש ל אוכלוסי ה מתפוצצ ת בבדו ד 
שמשאבי ו דלק ם והולכים , אי ן לאנושו ת עתי ד אל א מולל . 

ההגע ה ליחזל א הית ה תוצאהש ל שיתוף־י פ עוא ז בידלאומי , אל א לה׳יפך ־ - שלא ה ש ל 
תחרו ת בי ן המעצמו ת הגדולו ת ש ל עיד ן המלזזמהחקרר - האמריקאי ם גיצח ו בתחרו ת ז ו - 
ונשאר ו כח^^ג ם בשיקהמימגסצ^מממן^טימפשס ו !את.היג ל ופודדדא ת ?ךסמתס ם ^ 

זסרו ן קיפוצ י מדג ש א ך מתרחק , שסוטושר ם נודע ■ י ־ ל ש לי ם ע ם ירד ן ופנסי ם לשד ר א ת 


קופצי ם ע ל העגל ה 


^ גל ל קצ ב האי ד 1 עים , וההתקדמו ת 
בתהלי ך עשיי ת השלונ י איבדנ ו 
א ת יכול ת ההתרגשו ת הש מ ור ה 
למאורעו ת שי ש בה ם ראשוניות . בכ ל זא ת 
הי ה מרג ש לדאו ת א ת רא ש ממשל ת ירד ן 
וש ר החו ץ שלה , עבד ל סלי ם מגיאלי , 
המארח , ממ ת ץ דד ו מושט ת ללחו ץ א ת 
יד ו ש ל ש ר החו ץ הישראלי , האודה , עו ד 
לפנ י שעצר ה ומכוני ת שהוביל ה א ת 
שמעו ן פר ס לפגיש ה הפומבית . 

ביו ם ההיסטור י הז ה - צע ד גדו ל 
לשמעו ן פר ס וצע ר קטן , א ו צע ד אח ד 
נוס י לקרא ת השלו ם - אפש ר הי ה ל א 
להתחשב ן ע ם הליכוד . ראשית , מע י 
שהליכו ד הו א חל ק בלת י נפת ־ ממדינ ת 
ישרא ל ומע ם ישראל , וממשל ה בישרא ל 
מחוי־יב ת ג ם לאל ה . שאינ ם תומכי ם 
במדיניות ה ופועל ת להיטי ב איחם , ג ם א ם 
ל א תמי ד ה ם מבחיני ם בכך . ושנית , מפנ י 
ש הל יכו ד ממ ך ע ל המת*־ . 

אל א שדובר י הליכו ד אינ ם מסתפקי ם 
בדברי ־ בח 5 > לכעושל ת ישךאל . ה ם 
מבליטי ם במעהזדא ת תתפתדחפדחלק ־ 


*וחות ם מזכירי ם דוגר י 
הליכו ד א ת ועיד ת מדרי ד 
מאוקטוב ר 1991 , כתקוו ה 
שאי ש ל א יזכי ר לה ם 
״נשכחות ״ - א ת ה&כ ס למת ן 
פ ץ פר ס להוסיי ן מאפרי ל 1987 , 
הסכ ם שהליכו ד נדרסד ד 


1 


הדזשם , שממשל ת רב ץ קוטפ ת א ת 
העדו ת מ ן הע ץ שנסע ה ממשל ת שמיד . 
ח ב ראש י הליכו ד מתבטאי ם באות ו טס ת שגובש , בנראה , בפורו ם התגובו ת שלהם ׳ 
המתחז ה ל״פמשל ת הצללים־ . ועל־פ י 
וזנוס ח הזד - אסו ר לשכו ח שנציג י ממשל ת 
הליכו ד ישב ו לאו ר היי ת בפומבי , מו ל 
נציג י ממש ל ת •דד ן מ וע יד ת מדריד , ב ־ 
31 באוקטוב ר 1991 , וש ם הונ ע כ ל 
התהליך . 

א ת חבר י הליכוד , הבוני ם ע ל זכרונ ו 
הקצ ר ש ל הציבור , ובעיק ר ע ל אי ־ 
בקיאותו , מתגברי ם אישי ם ש שיר ת ו 
בממשל ת הליכוד , ב סיפורי ם מאחור י 
הקלעי ם ע ל תרומת ם לתהליך . מגדי ל 
לעשו ת יוס י ב ך א הרן , מגכ״ ל משד ד רא ש 
הממשל ה לשעבד , שעב ד לצד ו ש ל 
הפוליטיקא י הב י שוט ר סו ד בישרא ל 
ועת ה הו א מפספ ס א ת עצמ ו לדעת - הו א 
מספ ר ע ל פגישו ת שמי ד ע ם המל ך חוסיץ , 
דם ־ שראש י "העמדה" , שלה ם יות ר 
שעו ת תוסיין , עדיי ן אינ ם עושים . הו א 
מספ ר ע ל פ ע י ל ות ו שלד , ברא ש קבוצ ת 
עבודה , בשע ה שהאנשי ם המעורבי ם 
כקבוצו ת עבוד ה מע ץ ז ו שני ם רכו ת 
שומרי ם ע ל שתיקו , - 


מילא , שיבוש ם ל ו ולמשכתבי ם א ת 
ההיס^ז ר . ע ל "י 3 י > *וו*־ 8 מ*?״ ¥ : ז 

^*ינט־דגיד , גזל ל ם 0 ד ל סקד י 

הליכו ד א ת ועיד ת מדרי ד מאוקסוב ד 


י ש ברי ת סמוי ה בי ן הבדל ן 
הצפו ן תל־אביב י לכול ן הדרו ם 
תל־אביב י בדמות ו ש ל שמרית ; 
שניה ם רוצי ם בדיו ק אות ו דב ר 
בהיפו ד צבע : שיתנ ו לה ם לנה ל 
אתהעםקלבד,בלימהוייפו ת 
חברתי ת כולל ת 

יעדמישביי ז 

ן ■ בדלט ת "אפרטהייד " באדה־ ב י ש 
+ שב י צכעיב ג שחו ר ולבן . הבדלו ־ 
הלב ן ל א תצ ה שחורי ו והבד ל ן השהוו ־ 
ל א חצ ה לבנים . שכיהנ ה ג □ השחו ר וג ם 
הלבן , מתנגדי ם בכ ל כוח ם למיזוג , 
"אינסגרצידד , החות ר תח ת אושיו ת 
קיומם . 

בסו ף שט ת הששי ם נרצח ו באדה״ ב שנ י 
מנהיגי ם שחו רי ם בלת י נשכחים : סרס ץ 
לות ר קעג , שהאמי ן באעסגרציד " 
ומלשל ם א , שקר א לבדלנות . בעינ י סמ י 
שלו ם שטריי ה המנה ל המיז׳ע ד ש ל חטיב ת 
הביניי ם "קרמה " בדרו ם תל־אבי □ הדגו ל 
סב ץ השניי ם הו א מלקדל ם א . כמאמ ר ח ד 
ובוט ה שפורס ם ב׳עיתו ן אחר י בפברוא ר 
1993 מעל ה שטרי ת ע ל נ ם א ת דמות ו ש ל 
מלשל ם א ומחק ה א ת סגנונ ה "מ ה נות ר 
מהמז רה י בתוצ ר הסופ י ש ל אות ה 
אינסגרציה ז שו ם דכ ה האינטגרצי ה אינ ה 
אל א מוח ק גדו ל בידיי ם לבט ח המוחקו ת 
כ ל בת ם בה ה מגו ן עודם . אח ר כ ך תתבקג ד 
הידיי ם הלבנו ת א ת השחו ר והבלת י מאיי ם 
ותכדזנ ה עלי ו כב ן בית , בש ר מבשר ה ש ל 
אר ץ ישרא ל היפה , הלוחמת , והצודק ת 
והחזק ה - אר ץ ישרא ל האשכנזית . 
המזרחי ם בישרא ל נבהלי ם באש ר ה ם 
שופעי ם קרא ת הקוראי ם לה ם לדדזכנ ם 
ולאהו ב א ת עצמ ם ולשק : א ת זהות ם 
המושפל ת ומעמד ם התרבות י המנוחשל . 
אנ י נתק ל בפני ם מ ז ן ־ ו די ם מפוחדי ם 
כאש ד אנ י אומ ד - סט ־ ע ל האינסגרציד - 
י ש לקבו ר אות ה ע ם פוליד׳־ה" . 

שטרי ת הי ה בעב ר הל א רחו ק מוד ה 
בבית־הספ ר "דוגוזי ר בדח ס תל־־אבי ג 
כאש ר טד ע למפוני ם ע ל החיט ך בעידי ת 
מ ה הי א השקפ ת עולמ ו ־ ולזכות ו י ש 
לומ ר שמעו ל ם ל א הסתיר ־ אות ה - ה ם 
הביא ו ל פי ט ו רי ו . בעיתונו ת המקומי ת הי ו 
שמ ן ראידנו ת אתו , וכ ל תל־אביב י 
מתעניין - בחינו ך יכו ל לדע ת פ ה הו א 


נפל ו מפ ח שממן־ , סר ס 


קדו ש הליכודני ק נוס ע ע ם רבי ן 


ן■ ■ ץ האישי ם שיסע ו במוצא י שב ת ע ם 
1 ■ ■ רא ש הממשל ה יצח ק רב ץ לפגיש ה 
ההי ס טורי ת ע ם הפל ך חוסיץ , ביו ם שנ י 
בבי ת הלבן , בחסו ת הנשי א בי ל קליגסון , 
יהי ה ג ם רא ש עיריי ת איל ת גב י קדוש . 
קצ ת מפתי ע בהתחש ב בעובד ה שקדוש , 
קדנצי ה ראשונ ה בתפקיד , הו א אי ש 
ליכוד . 

אול י בש ל הנסיעה , אל י בש ל סיבו ת 
אחרזת , סיר ב קדו ש השבו ע להתייח ס 
לדרי ש ו ת הסריסוריאליו ת ש ל הירדני ם 
לכמ ה מאו ת מסרי ם ־ בזע ף אילת . "זה ו 
נוש א מדיני" , הסביר . קדו ש "ובנושאי ם 
מדיניי ם מתעסקי ם רא ש הממשל ה 1 
והממשלה . אנ י מתעס ק בנושאי ם 
מדגציפאליים . א ם כ י כשהאחראי ם ע ל 
המו״ ם שאל ו לדעתי , הבעת י אות ה לל א 
כח ל ושדק־ . .. . 

ע ל הש י חו ת בע ץ עברדג ה העי ד קדוש : 
"האוויר ה הי א ש ל שלו ע ז ה קורה , ואנ י 
חצ ה שז ה יגמו ־ מהר . החזו ן מתחי ל 
להתגשם . לע יריי ת איל ת י ש תו כניו ת 
ל ימי ם ש ל שלו ע בכ ל התחומים , כול ל 
תיירו ת משותפ ת ע ם ירדן . בהחל ט אשמ ח 
להיו ת אור ח ש ל רא ש עיריי ת עקב ה וג ם 
לאר ח אוח ו אצלנ ו באילת" • 

שלמ ה טושינסקי , רא ש המועצ ה 
האזורי ת תב ל אילו ע סבו ר מ ב להאיזי ר 
של ד מ ייח ל לשלום . הירדני ם חדשי ם 
בקט ע ש ל חב ל אילו ת 00 ע 3 דונם . "א ם 
נצטר ך לוות ר - טדתר . הממשל ה תצטר ך - 
לממ א עבורנ ו א ת חחל ופר - ה ס ל א 
מפתחי ם ע ז הערב ה בצ ר שלהם . ססי , 8 ־ 
ש ל דב ר שלו ם משמעות ו יוחעפמע ם 
בכל , לשנ י הצדדים . תיירו ת משותפ ת 
ל יש ר אל , ירד ן ומצרים . תהט ך אתהאי זו ר 
לאיזו ר תיירו ת לאורחי ם מכ ל העולם" . 

הירדנ י עש ה הצג ה קטנ ה 

בדיונ י - ועד ת המי ם 3 עץ־ ענרוס < 
התסל ל מאב ק ש ל ממ ש ב ץ *ץרא ל 
דדדן , שהצרי ך התערבו ת ש ל אליקי ם 
חבינ ש סי ץ ורץ ־ פאי ז טדענד , ראש י 
מש לחו ת ישרא ל דדד ן לשיחו ת הד ר 
צדדיו ת . וג ם ש ל הדר ג המדינ י הקוב ע 
בידדשלי ע 

המאב ק ע ם הירדני ם גר ם לחיליק י 
דעו ת ב ץ שניי ם מראש י המשלח ת 
ה י שר א ל ית , ט ח בינרתי , רא ש המשלחת ! 
שגיל ה עמדו ת מתונו ת יותר , וגדעו ן צוד ! 
נצי ב הסיע ־ שגיל ה עמדו ת ניציו תיותד . 
צו ד 6 * החזי ק א ת הדברי ם בבטן . *־בדיו , 
ישרא ל שסתז ז מעמדותי ה וויתר ה ץת י 
מדי , בניגו ד לסיכומי ם מוקדמי ם ־ע ם 


מזס י בסו ק 


דליפו ת בצנר ת 


איזשה ו היש ג לאומי" . כינו־תי , שמאו ד 
התפל א לשמו ע כ י המחל ו ק ת דלפ ה 
לתקשורת , אמ ה ־ויתרנ ו במילים . ל א 
רתרנ ו כמהו ת בשו ם נושא / דדבי נשס יץ : 
"אטז ט פ־ ע ל יס . וכ ך ג ס הסיכופיע . 
במסגר ת המדיניו ת והע קר ונ ו ת ש ל מדינ ת 
.ישראל . כן , מד י פע ם פנינ ו לירושלי ם 
£ןב ל אישז רש ל הדר ג המדיני . מבחינחב ו 
צרי ך ל המשי ך קדימ ה מה ד ככ ל האפשר , 
ע ם רצו ן סו ב ש ל שנ י הצדדים , לעב ד 
היע ד ש ל תזו ז שלום" . 

מיל ת המחלוק ת בדיוני ם היתר • 
"חלוקה" . הירדני ם עמ ח עלס־־שבמסמ ד 
הסיכו ם תוכנ ס מיל ה זד . ישרא ל השש ה 
ש הידיר נ י ם סתרי ם לוזליש ז ש ל חמישים ־ 
ועדשי ם אח ת ש ל כ ל מקומ ת המי ם 
המשותפים , וסירבה ■ הירדני ם דיבר ו ע ל 
ומר ה ישראלי ת בזכויותיהם • ישראל ־ 
דיבר ה ע ל מו״ם • בסון * הושג ה פשרה * י 
מר ה בחלוש ? צודק ת במוצ ע ? ממש א 
ומתן . רא ש המשלח ת הירדני ת ל וועדה ! 
ד״ ד מונסא ר חאדאדץ , עש ה הצג ה קסט ק 
ק ם ברוגז , הדי ם א ת סל ו דדדמו ז תיז ז פ י 
השיחו ת נקלע ו למשב ר ע לסזז ת 
משברון . אגב , חאדאד ץ התרש ם בש ל ר ם . 
םק־פי ץ ש ל העיתונאיו ת הישראליות ׳ 
בניגו ד לציפיו ת ה י ש ראליו ת ל א סכ ם ע ל 
הקמ ת מנגנון , שיאפש ר יציא ה לדר ך ש ל 
ועד ת המי ם לעבוד ה משותפת . שנ י 
הצד ד י ם הסתפק ו בהה־עד - 
במסגר ת הד יו נ י ם עלתז ז ג ם מצוק ת 
המי ם הקש ה ברב ת עמון . מתבר ר כ י 
בביר ת יח ץ סוגרי ם.לאחרונ ה א ת השיב ר 
לכמ ה שעו ת מד י יוב ג ימי־א ל אפרד " ב י 
הי א מובנו ; לסייע , על ם ל א היתד ! סוכנ ה 
להתחיי ב מאיז ה מקורות • 

7 ז ח שלו ם בי ן העיתונאי ם 

הירדני ם הסכימ ו להעבי ר אזהשימ ת 
ס ו 11 ■ריח ! ע ם ישרא ל מוושינגטו ן 
ל מ זה״ת , אול ם התעקש ו ע ל "ח וד" , עי ך 
עברונד " 13 ק״ ם צפת ה מאילת • כששאל ו 
עיתונאי ם ישראלי ם א ת ד״ ד מי ז 
סדאובר, ־ לםז ז דווק א עירעברדנ ת ^ ! 
עקב ה ואילת , ע רבת־ע מד ן ותל־אביב י 
התחמ ק הירדנ י מתשובד - 


״ י ' < ״יי , *־״ ׳ ״ ״ ״-״ ־ ־ 7 , ~ , ר,-"ג - כ ד ע כד , חילו ת ההנדס ה ש ל ירד ן 
1 ייי 3 ־ 0 • * ה,דרנ 5 ^ ל י ^ ד^א ל הק ש תו ך מספ ר יפי ם ל א גדו ל 

הי ה ש מ עושי ם הכ ל בר י להבי א הבלת ה 


מחנ ה אוהלי ם ל א קטן , ממ ש ע ל ש הגבו ל 
בי ן שת י המוייטת . כ ל חיי ל הי ה סל ם 
לשר ת במחנ ה מסדר , מסופ ח ומצוי ד 
שכזה , ע ם מיזו ג אווי ר כאוהלים , שק״ ם 
עשי ד ואדיב , שדותי ם מודרניים , וקוד י 
טלפו ן ופ ק סי מ לי ה חופשיים . בד י למנו ע 
כניס ה ש ל האוי ב הגדול , העיתונו ת 
כמובן , (וכ י איז ה משוג ע אח ר יגי ע בחו ם 
ש ל יות ר כרס ♦ מעלו ת ולחו ת נוראי ת 
לס ר כז ה ? 0 הוק ף המחנ ה בשור ת ש ל 
גדרו ת ונשמ ר על־יד י כ ל טר ם ביטחו ן 
אפשרי . סו ל מדמשסדד " המשטר ה 
הצבאי ת ומודי ע י ן אזרת י ובל ה באנש י 
שב״ ם 

שת י המשלחו ת ג ם עש ו כ ל מאמ ץ כד י 
שהעיתונאי ם הרבי ם שהגיע ו למס ם 
מישרא ל וירד ן ל א יפגש ו ז ה א ת זד -מהל ך 
מאו ד תמו ת בהתחש ב במאמצי ם העצומי ם 
שמשר ד החו ץ הישראל י עש ה בשעת ו כד י 
לצר ף עיתונ א י ם מישרא ל למסעותי ו 
במדינו ת ערביז ח כמ ו עופאן , קסאד . 
סוני ם ועוד . כך ־ קד ה שעיתונאי ם מרבת ־ 
עמו ן וי רו ש לי ם המתע ד במס ך יומיי ם 
במע ט .באפ ס מעש ה לסיו ם הדיונים . 
במדוז ק ש ל מא ה מט ר אל ו מאלו , בשנ י 
קצר ת המחנה . מבל י ב ל יכול ת להחלי ף 
טילה , .לשוחח , כאש ד דיפלומטי ם ש ל 
שת י המדינו ת מדברי ם שלום . 

שלו ש פעמי ם נפתח ו שער י המחנ ה 
לעיתונאים : לתצלו ם משות ף ש ל 

המשתתפי ם בפתיו מ השי חו ת ולשת י 
מסיבו ת עיתונאי ם משותפות • למרב ה 
האכזבה , בהז דמנ וי ו ת קצרו ת אל ו ובלח ץ 
העבודה , ל א פרח ה אהב ה גדול ה ב ץ שנ י 
ה צדדים . במע ט כמ ו נימי ם הראשוני ם ש ל 
־ הסכ ם השלו ם ע ם מצרים . 

מוס י מי ? 

לאח ר הפגנ ת הה מ ו ני ם ש ל הימי ן נג ד 
ביקלו־ ו ש ל יאס ד עד־פא ת באוטונומיה , 
הגיש ו שניי ם מבכיר י ד צ בירושלים , ענ ת 
הופמ ן זמוסי ־ רז , בג״ ץ נג ד רא ש עיריי ת 
ירושלי ם אהו ד אולפדס . 

מרס י מי ז כמע ט כ ל ־ עיתו ן שיב ש א ת 
שמ ו ש ל המזבי ד הצעי ר ( 28 ) ש ל מד ג 
■ בכנסת . נרא ה כ י ביטי ם הקרובי ם יהפו ך 
הש ם פוס י ו ז למוכ ר יות ר בכורס ת 
העיתונאים . בץ ם ראשו ן הקרו ב יתמוד ד 


ח מו ל זהב ה גלאו ן ע ל חגמך ד מזס״ ל רצ > 
התפקי ד ותפנ ה לאח ד שהח״ ב לשעבר , 
מרדכ י וירשדבסקי , פוג ה לסג ן רא ש 
עיריי ת ת״ז ג 

זהב ה גלאדן , ממקימ י זדאש י ״בצלם ״ , 
פוכר ת לציט ד הרוזנ ת מזדא י לציבוד ־ 
הידני . הי א תהנ ה במוע צ ת ר צ מתמיכת ם 
ש ל השי ם רו ב סני ף ת ל אביב , דו ב 
החברי ם הערבי ם ועוד , מל ל ור ב יוס י 
שריד . הי א התמודד ה ע ל התמי ד לפנ י 
כשנ ה נג ד וירשדבסקי , ונוצחו־ - הפע ם ר ז 
ס א האנדרדוג . פעי ל מזודנסי ם לשעב ר 
(באתיבדסיס ה העברית ^ ססז׳ ד בראיי ת 
חשבונו ת ומזכי ר מר צ בכנסת . 

אומר ת שר ה ששון , המזכיר ה סותיק ה 
ש ל מו־ צ בכנס^ ■ "צרץ * לזכו ר כ י מו־ צ 
הל א סיע ה מאו ד קשז ק 12 ורכי ם כוכבים , 
שמושכי ם א ת הסדי ן לצ ד שלה ם בכ ל 
הכי ת שלו ש סיעו ת מורכבות . מוס י היד , . 
הרכ ז היחי ד שהצלי ח לשמו ר ע ל שק ט 
יחס י בסיעד , לקש ר ב ץ כ ל הודבי ס 
ולמנו ע פו־ובקציו ת ב ץ ה סי ע ו ת השונו ת 
המרכיבו ת א ת מחר . 

לדבר י רז , כ ל ודכ י ר צ (אלוני , כהן , 
סמקץ , חזן / להוצי א א ת שריד ־ תנוק ר 
המתנדנד , תומכי ם ם . הו א נהנ ה ג ם 
מתמיכ ה ש ל הצ ע ירים , סני ף ירוש ל י ם וא ם 
כ י רא ש המניי ה ארנ ן יקדתיאל י תומ ך 
בגלאון) . חל ק מסני ף ת ל אביב , ה ע ר כ י ם 
ועוד . ח סבו ר כ י מ י שייבח ר למזכ״ ל 
יצטר ך ל ה ת מק ד בשני ם הקרובו ת 
בשלוש ה תחומים : איחו ד סיעו ת ר ^ מפ״ ם 
דשינוי" , החייא ת פעולו ת התנוע ה בקרב * 
ציבווי ם שונים , כפ ו נוער , עולי ם וערבי ם 
והחזר ת התטע ה לרס ב א ל מו ל הפגנו ת 
הימי ן ולקרא ת עדיב ת ט ש אל ״ ע ם ע ל 
הגילז • 

לדעתו , הפגנו ת הימ ץ בנוש א עז ה 
רד׳־ח ו ל א הסב ו למפלגו ת הק ו אל יגי ה כ ל 
נזק , שכ ן ממיל א דו ב הצימ ר תומך ־ 
בנסיג ה והמפגיני ם י הי ו ברוב ם המכרי ע 
מ הסקטו ר הדתי , שאינ ו תומ ך כ״עבוח ד 
א ו במר ! וג ם ל א בליכוד . מבחינ ה זד , 
סבו ר ח , סזפעו ת הסב ו נז ק לליכוד . 
בנוש א בסיג ה מהגול ן התמונ ה שונה , 
והשמאל י ל א יוכ ל להדשז ת לעצמ ו 
להפקי ר א ת הרחוב . 

כיז ם ■ מנוהל ת פח י על־׳ד י פורו ם 
המורכ ב מהמזב״לי ם ש ל שלו ש המפלגו ת 
המרכיבו ת אות ה ואישי ם נוספים • א ם 
האיחו ד יתקד ם לפ י המתוכנן , ייבח ד 
מזה״ל־ע ל ובהמש ך יתב ן שתפקי ד 
מזכ״לי־הסיעו ת יתבטל . 

ח מדגי ש כ י א ם ההצע ה לפדיימריסע ל 
ראשו ת מד צ : ח 0 יד ם עו ד וגידים , רצו י 
שברא ש ר צ יעמו ד מזכ״ ל שאינ ו מות ז 
ע ם אח ד משנ י הצדדי ם מלוג י ושרי ת 


1991 , בתקחז ז שאי ש ל א יזכי ר לה ם 
״נשכחות ״ מארב ע שני ם קח־ ם לכ ן - א ת 
הסכ ם לונדון , בי ן שמעו ן פר ם למל ך 
ססיין , מאפרי ל 1987 . ר ק השבוע , 
כ״פופוליסיקה" , סיפ ר סגךש ד החו ץ יוס י 
בייל ץ אי ך סירס ־ הליכוד , ובעיק ר מדו ע 
סידפד , א ח הסכ ם לונדון . ב״ 1987 , 
במחצי ת השני ה ש ל מפשל ת האחדו ת 
הראשונה , שימ ש נדיל ץ בתפקי ד המנה ל 
המדינ י ש ל משד ד החוץ , ובמאמצי ו לסיי ע 
לשר י "העמדה " בשכנו ע שד י הליכון ־ 
לתמו ך כהסכ ם נפג ש ע ם כמ ה םהם . ש ר 
האוצ ר דאז , פש ה גסים , אמ ד לו , כי ־ 
ההסכ ם סביר , אב ל של א ישל ה א ת עצמ ו 
שהליכו ד יאמ ץ אותו , מפנ י שהוש ג ע ל 
יד י ש ר מ״זזעסדה" . ש ר נוס ף מב ץ אל ה 
שאית ס נפג ש בייל ץ ג ם שיד ר לו , 
ש הליכו ד ל א ואמ ץ מהלך , שעלי ו ידפק ד 
ש ד מ״העבודזז" . 

ה הח מצ ה ש ל מו״ מ לשלו ם ע ם ירד ן כב ד 
כ־ 1987 נקשר ת אוסופסי ת לתחוש ת 
שאיל ו זכ ה לאו ד ירו ק ונית ן ל ו סיכוי , 
הית ה נמנע ת האינתיפאד ת שזזתלסז ה 
בדצ מב ר 1987 . קהט * יזז־או ת במיפ ד 
הבסחדנ י אינ ו מחס י ע ל שצד ־ הראו ת ג ס 
במימ ד המדיני . א ם ל א ■ מראש , בוודא י 
בדי עבד . א ת סוס ו ע ל הסכ ם לונדו ן 
הסיל ד שר י הליכו ד בגל ל התנגדות ם ת 
לוועיד ה הבץ־לאדמית , שנועד ה לפתו ח 
א ת המו־״ ם ת רו־צ ד ד י ב ץ ישרא ל 
לשכנותיה , וה ן למטרי ה ש ל חמ ש 
המע צמות , במקו ם השתיי ם (אדה״ ב 
דבדה״פסבלבד . 

אמנ ם ר ק בדיעבד , כעקבו ת השינויי ם 
הגיאד־פוליסיי ם העולמיים , קש ה לנ ו 
לעכ ל א ת החש ש המשת ק ש ל הליכו ד 
מפנ י השתתפות ן ש ל חמ ש המעצמו ת 
מוע יד ת בץ־לאומיז ת אב ל מהותיו ת ג ם 
הוועיד ה הביך־לאומי ת במתכונ ת הסכ ם 
לונדו ן נועד ה להיו ת ר ק פורו ם פתיח ת 
ול א מסגר ת בופ ה בעל ת מנד ט 
ל ה ת ער ב ו ת במו״ מ ■ת־ו־צדדי , כפ י 
שהיתר , בסוס ־ ש ל דבר , ועיד ת מדריד . 
ע ל כ ך ודת ה לישרא ל מסיימ ת מוצק ה 
מצ ד הממש ל האם־־יקאי , וד ק בגי* ! 
פראנרז ז ועקשו ת סיר ב הליכו ד להכי ר 
בכד ■ , 

בנאומ ו בכנס ת בשבו ע שעבד , במהל ך 
ח־יו ן שק ם הליס ד ע ל "כשלונות " 
ממשל ת רב ץ בשנתיי ם הראשונו ת שלד , 
הזכי ר ש ר החוץ , שמעו ן פר ת לח״בי ם ס ל 
הליכו ד א ת הוענדות ם ב־ 1987 לפר ם ע ם 
ידדן , ושניי ם מה ם נפל ו למו ך הפ ח שטמ ן 
לה ם והוד ו בס ל ניח ר מצעקטי ת כ י א ן 
התנגד ו ועת ה ה ם תומכים . בתחרו ת ע ם 
מפשל ת "העבודה " ע ל יציק ת היסודו ת 
לפר ט ע ם ירדן , משכי ת ירו ־ הליכו ד ג ם 
א ת תמיכת ו בעבר , כמ ו אריא ל שדון , 
בירד ן פלסטינית , ומדגיש . שבי ת המלוכ ה 
הירדנ י יודע , שהליכו ד תומ ך בירד ן 
האשמי ם בכ ך הו א ~וזםז , כמובן , 
לפגישתו , שפורס ם עלי ה בעיתוני ו ע ם 
?ד ש העצ ר הירדני , הנסי ך הפן . בפ ה 
פתטי , סי י ע ם הנסי ך חס ן נפגש ה אפיל ו 
פירו ז אברך , של א לדב ר ע ל זא ב שץ ^ ה ם 
לטע ת אינ ם מתיימרי ם להיו ת בעל י 
תרומ ה לשלו ם ע ם ירדן . 


ד&זיט ך ד״ ד שמשו ן שושני , שהי ה ע ד 
לפנ י זמ ן ל א ר ב רא ש כדנה ל החינו ך 
בעידי ת תל־אביב , וכול ל יצח ק כהן , מנה ל 
אג ף חסימ ת הביניי ם במשר ד החיבור , 
שהי ה באות ו תקופ ה הממונ ה ע ל החינו ך 
ו ׳ ־ ע ל י ס ד י בעיריי ת תל־אבי ב ונפנ ה ע ם 
אל ו שהביא ו לפיסודי ו ש ל שטרית . 

ר ק ציניק ן מושל ם הי ה מסג ל להפו ך 
א ת שטרית , שפוט ר מתפקיד ו בגל ל 
דעותי ך נג ד האינסגרציד , למנה ל הסיב ת 
ביניים , שהי א הכל י המרב ד שבאמצעות ו 
מממש ת מדינ ת ישרא ל א ת מדיניו ת 
האינסגרציד - מינו י כז ה אומ ד 
שהאינסגרצי ה מת ה א ו שהי א בדיחד - מ י 


שתמ ך בעמות ת "קדפדד , ששסדי ת הו א 
אח ד מחברי ה הבכירים , ומ י שנת ן ל ה 
תקציב י ענ ק להקי ם א ת חטיב ת הביניי ם 
של ה בדח ס תל־אבי ב הו א ל א אס ־ 
מאש ר מנכ׳־ ל משר ד החינו ך ד״ ד שמשו ן 
שושני . 

ב ה רא ה שדשג י לתמו ך בשמח ת 
ובעמות ת "קדטד ? א ת התשוב ה אפש ר 
למצו א בסו ף המאמ ר ש ל שטרית , ש ם הו א 
מגל ה א ת המצ ע המשות ף ל ו ולשושנ ת 
"שושנ י ואלונ י הקברניטי ם האשכנזי ם ש ל 
מערב ת החיגו ך מודי ם בכישלו ן 
האינטגרצי ה כאש ר ה ם מתכווני ם לכ ך 
שה ם ל א הצליח ו להחזי ק א ת כ ל המזדהי ם 
שהגיע ו לכת י הספ ר האשכנזי ם ע ד לס ף 
התיכון . עכשיו ־ ה ם יתחיל ו אול י 
בצ י מכוס ה ש ל האינטגרצי ה כחינו ך(אול י 
מסיבו ת אחרי ת מסיבותיו . אנ י מבר ך ע ל 
פגמ ה ז ו וקור א לחיסול ה המוהל ס ס ל 
האי־נסגרציד - י ש לקבו ר א ת האינסגרצי ה 
ולהכרי ז ע ל גיס ה רב־תרטתי ת בחינוך , 
א ך יח ד עפ ה לקבו ר א ת תוכני ת שושנ י 
וא ת האליטיז ם האשכנז י ולדרו ש הקמ ת 
מוסדו ת חיגו ך מזרח• □ עצמאיים . עזב ו 
אותנ ו לרוחנו , מסר ו ל ט א ת חלקנ ו בכספ י 
המ סים , וא ט נדא ג לחינו ך ילדינו . הר י 
כב ר כמ ה דודו ת שאת ם נכשלי ם כודטכנו . 
הרימ ו ידיים , הוד ו באשמ ה והפסיק ו 
להתעל ל בנ ו בניסויי ם נוספים . אנ ו 
דורסי ם להשי ב לב ו א ת הבעלו ת ע ל גור ל 
ילדינו" . 

ל א לחינ ם הל ך שטרי ת אצ ל שושנ י 
אל א מפנ י ששניה ם מאמיני ם באות ו דבר . 
ה ם שנ י צדדי ם ש ל אות ו אפר טהיי ד 
חינוכי : האח ד מתעניי ן בצפונ־ם , והאח ר 
□רדומים . לזכות ו ש ל שטר י ת מו כר חי ם 
לומר , שהו א ל א אומ ד שהו א בע ד 
אינסגרציד - חשו ב לזכו ר ג ם שהבדלט ת 
המזרחית , כמ ו הבדלנו ת השחור ה 
בארה" □ הי א תגוב ה לבדלנו ת הלבנ ת 
שכ ל כול ה גזענו ת צרופה ■ לכ ן ק ל יות ר 
להבי ן ולאהו ד א ת הבדלנו ת ה מ זרחי ת ש ל 
שסדית • 

י ש ברי ת סמוי ה ב ץ הבדל ן הצפו ן תל ־ 
אביב י לבדל ז הדרו ם תל־אביבי . שניה ם 
חצי ם בדיו ק אות ו רב ד בהיפו ך צבע . 
שניה ם חצי ם שיתנ ו לה ם לנה ל א ת העס ק 
לבד , בל י מחויימ ת הכרתי ת כוללת . כ ל 
אח ד יעשו ׳ מ ה שהו א מבי ן ורוא ה לנכון . 

חיזו ק ל ק יו מ ה ש ל בדי ת הבדלני ם 
אפש ר למצו א בעובד ת שפ י שתמ ך 
ב״קדמה " ובסס י.שלו ם ש טרי ת תמ ר ג ם 
בב ן דמותו . הצפת ? ח ן חולדאי-מנה ל 
גמנסי ה הדצלי ת שבימ ו שת י שלי חות י ש ל 
אות ה תפיש ה חינוכית • מ ד של 1 ם שסדי ח 
יחנ ך א ת הרח מ י ם מתוק ף היות ו מזרחי , 
ודו ן חולדא י יחנ ך א ת הצפוני ם מתוק * 
היות ו סיי ס ל שעבר . זה ו צמ ד הפכי ם 
שמקור ו אחד . פ י שאחרא י לז ה שה ם נכנ ס 
למערכ ת וקיבל ו תקציבי ם צ יבוריי ם 
לעשו ת א ת מ ה שה ם רוצים , מעי ד ע ל 
עצמ ו באמצעותם , שלמרו ת ההצהרו ת 
שהו א משחר ר השכ ם והער ב כע ד 
אינסגרציד , הו א עוש ה כ ל פ ה שביכולת ו 
לקעק ע אות ה מפנים , לרבו ת הכנס ת 
אנשי ם בעל י השקפו ת אפדסהיידיססיו ת 
ומת ן תקציב י עת ק למוסדו ת חיט ך בעל י 
"אנ י מאמי ר חינוכ י בדלני . 


פיגו ע בבואמס־אייד ס 


ל א ר ק השכו ל והכא ב 


מבחינ ת אויבנו , ישרא ל זד א 
הע ם היהוד י והיהודי ם - ישרא ל 


ווח־׳נ 1 רד ח 


פנ י 


שנתיי ם ביקרת י בקהיל ה 
בבואטק־איירס , ובדרכ י 
לשגרירו ת ישראל , במוני ת מקומית , 
נשפ ע ס ל פיצו ץ עז . כמרח ק ש ל כמ ה 
מאז ת ספרי ם יכולת י לראו ת א ת פטריי ת 
העש ן והאב ק שעלת ה השמיימ ה מבניי ן 
השגרירות . הש ב וע , כאש ר ראית י א ת 
התמונו ת מבניי ן אמי״א , בי ת הקהיל ה 
היהודי ת בבואנוגדאיידס , חזר ו אל י 
הזכדדגו ת הנוראי ם מ ן הטרגדי ה 
שהתרחש ה ש ם ר ק לפנ י שנתיים . 

אנ י מכי ר היט ב א ת בניי ן אמי״א , בי ת 
שהי ה שזיק ק חיי ם יהודיים , חי י תרבות , חי י 
דת , עזר ה לנזקקי ם ב קהי ל ה . אפי״ א הי ה 
לב־לב ה ש ל קהיל ת בואנוס־אייד ס וש ל 
יסד י ארגנטינ ה כולם . כתליו , החרבי ם 
עתה , רא ו יהודי ם חוגגי ם וסרים , יהודי ם 
נזקקי ם הבאי ם לבק ש סיו ע ועזרה ׳ 
מסיבו ת פריד ה מיהודי ם שעל ו לישראל , 
צעידי ם מ ק יימ י ם .דיוני ם סוערי ם ע ל 
יהדו ת והקש ר ע ם ישראל . לפנ י שנתיים ׳ 
לאח ר הפיגו ע בשגרירו ת הישראלית , 
כמס ה כ ל :מרעו ת יהדו ת ארגבכיב ח 
בבי ת אפי״ א וארגנ ה ש ם א ת הפגנ ת 
המחא ה ההמוני ת נג ד הפיגוע , הפגנ ה 
שהשתתפ ו ב ה יות ר 3 ־ 120.000 אי ש והי ו 
בד . אלפ י דגלי ם בחול־לב ן ש ל הזדהו ת ע ם 
ישראל . כשראית י השבו ע א ת בי ת אמי״ א 
בחורבנ ו הסבת י לעצמי , היכ ן העצר ת 
ההמוני ת ש ל אזדד ד ישרא ל שמרה ו ע ם 
יהודי ־ ארגנטינה , ול א חלפ ו לה ם כפ ה 
דקו ת והתבשרתי , שהג ה ההפגנ ה "שלנו " 
הולכ ת ומתרקמ ת בארטנ ה ס ל התאחדו ת 
עול י אפריק ה הלטיני ת והי א תתקיי ם 
היו ם בתל־אביב . 

אנ י מקוו ה שאלפ י ישי א לי ם יבוא ו 
לעצר ת זו , ממ ש כש ם שובבו ת מיסו י 


אדגנסינ ד בא ו להזדהו ת ע ם ישרא ל 
בכאב ה לפנ י שנתיים . י ש ק ו מחב ר שא-- 
אפש ר לה פ ריד ו ב ץ יהוד י ישרא ל ליהוד י 
הגולה . ג ם א ם רבי ם באית ט חאי ם עצמ ם 
כ־בנ י הלאו ם הישראלי" , בח ח הגיש ה 
הכנענית , אויבינ ו אינ ם עושי ם הבחנ ה 
סמאת . מבוזי־נחם , ישרא ל הי א הע ם 
היהודי , היועדי ם כול ם ה ם ישראל . מבצע י 
הפיגו ע בבי ת אמי״ א ל א פגע ו במסד ה 
ישראלי ת ול א פגע ו בנציגי ה ה ר שמ יי ם 
ש ל ישרא ל הריבונית - ה ם ביקש ו לפגו ע 
בי הוד י ם אזרח י ארגבטינד " אנשי ם שזול ת 
השתייכות ם ללאו ם היהוד י א ץ לה ם ול ו 
שמ ץ ש ל קש ר לפעולותי ה ש ל ישרא ל 
כנג ד החיזבאלל ה בלבנת , וספ ק ר ב א ס 
בכל ל שמע ו עליהן . ל א מע ט אזרחי ם 
ארעסיני ם לא־י הח ־י ם נפגע ו ונהרג ו 
בפיגוע , אש ר כדרכ ו ש ל שח ר רצחנ י אינ ו 
מבחי ן בי ו ד ם לדם . 

מבצע י הפיגו ע הדגישו ־ מבל י משי ם א ת 
אחדו ת הגוד ל ש ל בב י הע ם הידדד י כולו , 
ה ן היושבי ם בישרא ל הז ן החיי ם בגולד - 
שנא ת מדע ת ישרא ל ושנא ת ע ם ישרא ל 
חד־הכד - זה ו גורלנ ו המשות ף כיהודים , 
וג ם א ס תהלי ך השלו ם יצלי ח לה פ חי ת 
א ת האיו ם הבטחונ י ע ל ישראל , עדיי ן 
יישאר ו בעול ם ל א מע ם שונא י ישרא ל 
שיבקש ו להתנכ ל ולפגו ע ב יה ו די ם 
ובישראלים . 

ובתו ך הכא ב הנור א הזה , כתו ך 
הסדגדי ה ס ל המשפחו ת השכולות , צריכ ה 
ג ם לצא ת קריא ה לע ם היהוד י סלו . ל א 
עו ד עולמו ת נפרדי ם משנ י צד י 
האוקיינוס , ל א עו ד "ב ע י ו תיה ם " 
רבעיותינר , ל א עו ד בב ל וירושלים . ע ם 
אח ד אנחנו , ועלינ ו להד ק א ת ה קשרי ם 
בעיט , להכי ד אי ש א ת רעהו , לעזו ר ל א 
ר ק במצוק ת פיגועי ם אל א נ ם בוד י 
היומיד ע ד ק 12 מלי ץ יסדי ם טתר ו 
בעולם , ואט ׳ הולכי ם ומתמעהים ■ א ס ל א 
נד ע לחז ק א ת החוסי ם הדקיק י ם המחברי ם 
בעי ט ולהבהי ל לבנ י הנוער ׳ כא ן ושם , א ת 
תסש ת האחדו ת והשייכו ת למשפח ת הע ם 
היהודי , ד ק הסמ ל והכא ב יאחד ו בינינו . 10 


מ י • ט 


דב ר ■ 1 ם חםיש י י* 1 בא ב תשד ד 21.7.94 
בשע ה טוב ה 

אליגסזדי ם ראשדני ם יליד י תל־אבי ב 
מויי ס ל היוו ל ד בעו ד שבועו ת אחד־יס . 
"א ל י גסו ד 1 ר , נקב ת אליגטו ד ב ת שב ע 
שנים , הטיל ה לפנ י ימי ם אחדי ם א ת ביצי ה 
בגני ם לטב ע בתל׳אבי ב והי א שומר ת 
בקנא ת ע ל הקן . 

בגני ם לטבע , הנמצאי ם כאב ו כביר , 
חיי ם חמיש ה אליגסורי ס - שלו ש נקבו ת 
ושנ י זבדים ■ לפנ י בחוד ש החל ה עונ ת 
ההזדזוגדוח , מלוו ה ב נהמ ו ת רפות . לפנ י 
יפל ס אחרית , באישו ן לילה , מזיל ה 
"אליגסדדה " עשדו ת ביצים , כיסח ה אות ם 
באדמ ה ודיפדד י בק ש לצור ך חימו ם 
והסווא ת 

בעו ד 9 ־ 10 שבועו ן לקרא ת השג ה 
החישה , מצפי ם מני ס לטב ע לבקיעת ם 
ש ל האליגטודי ם הקסנים . ועיבו ר פחמ ן 
לבו א ולהזו ת באליגמוד ה המגוננ ת ע ל 
חק ן שב ו ידולד ו האליגטורק ס הראשוני ם 
יליד י תל־אביב ^ 


דיבורי ם מגווני ם 

חנ י קיס , מדפ י לסיד , אכמי ז 
אבדטעייך , עג ת דדייגוד , גרעד ן *יי , 
גומר ו עשת , חג ן קריסמל , •וה ר בחלול , 
כרמי ת גי א וצ׳רל י ביטו ן יגיש ו לסירוגי ן 
א ת התוכני ת "הכ ל דיבודים " בקו ל 
ישרא ל בחוד ש אוגוסט , שב ו תצ א 
לתופש ה הפגיש ה והעורכ ת הקבוע ה של י 
יחיטוביץ׳ . 

ג ם החידונא י ח המיצו י ייצ א לחופש ה 
באוגוס ט ועמ ו החיד ה המעצבנת . 

ריבו י המגישי ם באוגוס ט נוע ד כד י 
ליצד ר דינמיות , עניי ז וגיוו ן מדר ש ז ה ש ל 
הקיץ , הנחש ב בדרך־ ב ל ל לחוד ש ד ל 
מרדועי ת 


טיו ל לט״ ו בא ב 


החבר ה להגנ ת הסב ע מציע ה דדו ־ 
מעניינ ת לציי ן א ת ט״ ו באב , ח ג האהבה , 
הח ל ביו ם שיש ה טיו ל ליל י לאו ד יר ח 
בנח ל חוואדי ם כבגב י 
א ת הטיו ל מארגנ ת התבד ה להגב ת 
שתו ת בת י מרקח ת 


וול*מ ג 

בבל י •־עתיש ל 1 ו ש ע ת ©לד ג! / בבלי - 6040552 
אפדספו ן - יזזד ה ולו י 110 - 5015010 
נדיזזדוי . - כךי הו ד ד . 5223535- 142 ס ר 03410 ) 
^פאדם-אייממדיז 40 רסדזמדכ- 6413730 
(ע ר 0 ( 2 44 ) 
ירושלי ם 

סנס ד טי ס - ה ד החומ ה - 869744 

קתר ח 330 י - ילי ג 6 - 351242 
ס הז ד תק וד ■ 

©רי ס מ מ י ק - היפר־כ ל פע ת ס ל - 9211104 
ומד ק 

338 * - ל 3 ו מ 0 ק י 71 - 7514272 
םת־יה-מילו ן 

אהדח-מסיי ז 52 חולה ־ 889153 
קופ׳י ת - קדוש י קהי ר 20 □ודי ם - 598881 
רתכו ת 

כללית -יט ו 445111 -8 


אגמי ם פד 12 מדינות , 150 אמני ם מישרא ל ואפני ס מרבי ם טמזד ח י ר ו ש לי ם ומחברו ן כמדגי ם בידי ד הביךלאומ י "חמו ת 
דימר " שנסתד ז 5 ירו ש לת 4 מדי י עד ב בעדשי ם בירי ד ססמוג י איתעי ם מ וסי קל י להשלמ ת תודדי ה ה*מ 3 ות ? 4 בתצלו ם אמגד ן 
לירד , יי״ ר החבר ה לפיתו ח מזר ח ירושלי ם(מימין) , ורא ש עיריי ת י ר וש לי ם אהו ד אולמד ט מבקרי ם בדוכ ן המזר ח הדחוק • 


טיפז ל נמר ץ ל ב 


הטב ע במחא ה ע ל הכוונ ה לבנו ת את ר 
תיירו ת במקת 4 לדע ת החברה , הקפ ת 
מבני ם באיזו ר ז ה תפג ע ביופ י הטבע י ש ל 
הפקדם . 

טידל י המהאד . הליליי ם יצא ו משע ר 
מדרש ת שד ה מק ד בלי ל שכ ת הקרו ב 
הח ל מ ן השע ה שבע . באות ו לילד . צפו י 
יד ח מל א ולכ ן צ©י ה ראו ת סובר - 

הסיורי ם יעבר ו כבו ד ועמ ד הגדו ל "בו ר 
חרו אר ים" , ב״שע ד הצור " שאבגי ז הכמ ת 
בו ל טו ת בניגו ד לסביב ה הבודד ת ב״גבע ה 
הצהובה׳ • וב־מחרז ץ האפוד " ה מרשים • 
בקיצו ר כרא י לבוא , מ ה ג ם שז ח בחינ ת 


אנטונל ה לעידו ד 
התיירו ת לישרא ל 

משד ד התיירו ת פבי א לאר ץ א ת כוכב ת 
הסדר ה הפופולרי ת "אנסתלה" , אנדריא ה 
ד ל סקה , לצילו ם תפיש ת ©יקי ם בסיז־ד ה 
חדש ת 

במסגר ת מאמצ י השח ק לעידו ד 
ומיידו ת לישרא ל גייס ה האגוד ה לקידו ם 
התיירו ת א ת כ ל האמצעי ם להבא ת 
הכוכב ת ר 8 אנש י הצוו ת שלה . 

אח ד מעוזר י ש ד התיירות , ארגנטינא י 


במוצאו , יאח ז א ת הכדבבו ז לאור ך 
הצילומי ם וש ד התיירו ת עוז י ברעם , 
יעח ד א ז קבל ת פני ם יח ד ע ם שגרי ר 
ארגנטינ ה בישראל , ועס ה מדי ה אוטגי . 

צילומ י הס יד ר ה "עינ ה שחות ר י יערכ ו 
בכות ל המערבי , כנסיי ת הקבר , בי ת לחם , 
בצרת , י ם חמל ת תל־אי ב ואחר י תיירו ת 
נדספים . הסידד ה תחשו ף א ת אחר י 
התיירו ת ש ל ישרא ל למיליונ י צופי ם 
בעולם . 


• ל ב ז -שידו ת 24 שעו ת - 5418791 ־ 03 

• שת־ ל - 5425555 ־ 03 

• בסל׳׳ י - 177-022-4224 , 5757788 - 03 


הפור ץ גנ ב א ת השומ ר נ״ ד חפי פ 1 ל 1 ם רץ ־ 


דר ך היי ן 


לאח ד שפונ ה חודש י עבודה , שינ ה 
מרכ ז זיכוז ץ יעק ב א ת מראה ו וקיפ ל צביז ן 
מ ח ת ש . מרוב ד ב ש י קו מ ה ש ל "דר ך הייך , 
ששוחזרו . והחמד ה ל ה חזות ה הישנ ה 
והאותנטי ת 

א ת העבדדז י ביצע ו החבר ה הממשלתי ת 
לתיירו ת והמועצ ה המקומי ת בעלו ת ש ל 
שמת ה מליו ן שקלים . 

ב־ 26 ביול י ייער ך בשעו ת הער ב ב״דד ך 
היי ך הישנ ה והעב ה הפנינג״ פתי ח ה ענק , 
שיכלו ל מופעי ם ש ל חיאסדונ י תעב , 
הופע ת אפני ם יוצרי ם והפתעות . 


(אוד י שתן ) 


אזר ח הולנדי , שהשקי ע יות ר נרסס^ ו 
דול ר מל ב שמיד ה שאול ף על־יד י כלבנ י 
מש טר ת גוז ל אכז ה קש ה כאש ר התעוד ד 
יומיי ם לאח ר הקניי ה ונוב ח לדע ת לגלו ת 
שפורצי ם חדר ו לדירת ו בליל ה וגנב ו 
חוק א א ת הכל ב היק ר ול א שו ם דב ר אחר . 

"י ש סיפני ם ברודי ם לפריצ ה לבי ת 
שע ה שה ב על י ם ישר , אמ ד קצי ן המשטר ה 
בכפ ר ההרלגד י שאלקהאד . "יתכ ן שהכל ב 
פשו ט הסתלק , מכיוו ן של א נגנ ב כ ל דב ר 
אח ד מהבית . אב ל ז ה הגיונ י מפנ י שהכ ל 
הי ה מאולף" . נעיר ) 


הקבר ן שב ח א ת ■הגופ ה 

קבר ך גרמני , שעב ד די ר ש ל 900 ?ר ם 
בד י להבי א גופ ה לקב ור ה במגרב , 
קרו א סיד , מחד ר המתי ם שבעי ר הגרמני ת 
בוסדד © גיל ה ב י שכ ח א ת הגופ ה מד ד 
המוצ א שלו . 

כ שת ג י ע למעב ד הגבו ל בי ן גופני ת 
לאוסטרי ה נאמ ד ל ו כ י שותפ ו זזתקש ד 
והודי ע שהגופ ה נותר ה פאחה* . 

הנה ג נאל ץ לשו ב ע ל עקבותי ך כד י 
לשז ת א ת זדנוסע" . (עיר ) 


תגובו ת מ ה בי ן ירושלי ם 
המאוחד ת 

לירושלי ם המורחב ת 


מספ ר פעמי ם התייחסת י במדו ד ז ה 
לנוש א יד ו שלים . עידערו ד ע ל 
ההתייחסו ת אפופ ת ושזו ר והקדוש ה 
ל״ידושלי ס המאוחדת ' שבס ך הכו ל הינ ה 
יציר ה חדש ה יחסי ת - ב ת 27 שני ם בלבד . 
מסתבר , כ י בעיי ת ירושלי ם ל א ד ק של א 
יורד ת מסד ר היו ם הלאומי , אל א דווק א 
עתה , תו ך כד י מימו ש הסכ ם עזה־ידיחו , 
הבעי ה מתעצמ ת וקרו ב לדזדא י שתהי ה 
אה ת מאבבי־הגג ף הע י קר יו ת במש א ופת ן 
ע ס הנציגו ת הפלשתינאי ת וכ ל וא ת 
בסיו ע מסיב י ש ל דימי ז ה ק י צ וני . 

קראת י לאחרונ ה ב״ז־בר ־ דברי ם 
קל ע י ם בעניי ן זז ש "הוויכו ח סבי ב עתיד ה 
ש ל ירושלי ם חר ג מעב ר לרציזנלי . עי ר 
ד״ביד ה חדד ה זד . כב ד למחוזו ת ש ל 
זעדתולוגו ה ולפיכ ך כ ל פוליטיקא י י 
השוא ף לבס ס א ת עתיד ו יודע , כ י א ל מ 
להתקר ב לשד ה המוקשי ם הטעו ן ביות ר 
במזר ח התיבוו* . 

רא ש הממשלה , יצח ק רב? , בסכמ ו א ת 
שה י השני ם הראשוני ת לממשלת ו אומד , 
כ י "באנ ו ע ם נכונו ת למו ת מוסכמות , 
להרו ס דברי ם שנרא ו קדושים" , א ך 
מסתבר , כ י דברי ו אל ה אע ם סתייהסי ם 
ג ם ליר וש לי ם וא ף הו א נזה ר של א לחת ג 
מהקונצנזו ס הלאומ י וא ף הגדי ל לעשו ת 
בקתהיו , כ י ברא ש סד ר העדיפו ת של ד 
במש א ומת ן ע ם הפלשתינאי ם יעמו ד 
נוש א יר ושל י ם המאוחד ת כביר ת הנצ ח 
ש ל מדינ ת ישרא ל כלבד . 

ואנ י לתומ י שואל : ס ט מדוב ר ע ל 
ירושלי ם המאוחד ת א ד ירוש ל י ם 
הטדוזבד ג הא ם המוש ג " יר וש לי ם 
המאוחדת ־ אינ ו מבט א א ת העי ד ששעל ה 
במלחמ ת העצמאו ת ואוחדו ! מחד ש אחר י 
שש ת הימים . בעניי ן ז ה מרבי ם לצט ט א ת 
מזמו ר תהילי ם קבב : "עומדו ת הי ו רגלינ ו 
ב ש עז ״ין ־ ירושלים , ירושלי ם הבניי ה כעי־ ד 
שחובר ה לו ז יחדו" , מתייח ם לכ ך 
הארכיאולו ג פרופ ׳ נחמ ן אפיג ד שחפ ר 
מי דהעליונה . "פסו ק ז ה ל א הוב ן כראוי - 
אבל , עלינ ו להבי ן א ת הכתו ב בלשונו , 
כפ י שהבינונ ו אות ו . בע ת איחו ד שנ י חלק י 
ירושלי ם אחד י מלחמ ת שש ת הימים" . 
ופירוש ו הוא , כ י היישו ב בגבע ה המערבי ת 
מזי א העי ר העתיק ה בימינו ) הימ ה תחיל ה 
יישוב * מפורז , ליפי ם הוקפ ז בתומ ה 
ש חוב ר ה ע ם חומ ת עי ד ה ד והפכ ה בכ ך 
לעי רגרוא ז ומבוצר ת אחת . והד י א ף ביו ם 
י ש לב ך להלום ? אות ה משמעות ■ 

בהכרתנ ו הלאומי ת חווינ ו א ת ניתוק ה 
ש ל העי ד העתיק ה וסביבת ה הקרדבה - א ך 
מעול ם ל א חשנ ו אום ? לאומ י לגב י 
70#00 דונמי ם אש ד סופת ־ לירושלי ם 
ושילש ־ א ת שטח ה המקורי . זד י "ירושלי ם 
המזרחית ״ הכולל ת ?ת ר 2071 שכונו ת 
עו־בינ ה בבלל ה בתת ם העי ד ר ק בתוצא ה 


מצ ר סיפו ח אדמיניסטרטיב י ש ל ש ר 
הפנים . ומסתבר , כ י א ף הוענק ה ל ה 
קדוש ה שאי ן אנ ו מסוגלי ם כיו ס 
להשתחר ר מכך . 

חזרת י לנוש א ז ה בי ן הית ר לאמי • 
הצעת ם ש ל חבר י מנס ת יהוש ע מצ א 
ועמנוא ל זיספ ן לסיפו ח ש ל מעל ה 
האדומי ם וגבע ת זא ב לתחו ם שיפוט ה ש ל 
יר ו ש ל ים . סיפו ח חדיצדד י ל א יתרי ם דב ר 
ואי ן א ער ך כ קהי ל ה הבידלאומית . נזל ן 
המדינ י ודא י ותועלת ו מפוקפק ת וזע * וצ ק 
ירושלי ם ?כי ח זאת . לדעתי , י ש לכלו ל 
א ת גבע ת זא ב ומעל ה האדומי ם בשט ח 
הריבונ י ש ל מדינ ת ישרא ל י ש לעשו ת 
זא ת במש א ומת ן ישי ר ב ? הצדדי ם ול א 
במחס ף ל א רציני . 

ייתכ ן ו ה וויכו ח ע ל ירו של י ם הינ ו פת ח 
לפתרו ן בוויכו ח ע ל שט ת האוסוגומי ת 
נית ן ל ערב י ם א ת שמח י ירושלי ם 
המזרחי ת המאוכלסי ם ר ק בערבי ם תקב ל 
תמורת ם גוש י ייש וב י ם יהוד י י ם שמעב ר 
לק ו הידו ק אש ר יצוד© , בבו א היום , 
ל ש טח י מדינ ת ישראל . 

מזור ה זד , תלפיו ת - ירוש ל י ם 

התפו ח ל א נופ ל רחו ק 
מהע ץ 

משעש ע הי ה לקרו א א ת המאמ ר "גיבו ר 
מו ל פושע " פד 14.7.94 , 
כשקראת י א ת תגובת ו ש ל ית ד 
אהימאי ר למאמר ו ש ל עזרי ה אלד ן חשבת י 
לעצמ י איך , אי ך שהתפו ח ל א נופ ל דחו ק 
מ ן העץ . י . א . שמ ת שעדיי ן חיי ם כא ן 
אנשי ם אש ד מכירי ם חוכרי ם א ת 
הה י טט מ-יד . ש ל ע ם ישרא ל מרצ ו 
בשלימות ה מא ז שנו ת השלושי ם ול א ר ק 
פרקי ם "נבחרים " מעוותי ם ומסו ל פת ^ כפ י 
שבאי ם ליד י ביטו י בתגובת ו הנרגש ת 
המתלהמ ת והשקרית ! 

נו , באמת , הפלמ״ ח התחנ ך לאדר ו ש ל 
בך־יוסף ? ג ם בהגנ ה - והפלמ״ ח הי ה חל ק 
בלתי־נפד ד ממנ ה - הי ו ויכ ו חי ם ע ל 
אדדז׳ ת ההבלג ה אב ל מעול ם ל א עלת ה ע ל 
הפי ק השאל ה א ם לפגו ע בחפי ם מפשע . 
א ת זא ת השאיר ו לאצ״ל י א ז מ ה את ה ש ח 
אחימאיר , הפר ש יצ א מ ן הגד ד לאור ו ש ל 
בז־מסף , מנוע ו ל א ידענו ז סו ב שבא ת 
לארץ׳ . א ז לשיטתך , אילול א הפצצ ה אש ר 
קסל ה א ת הקצי ן שי ף ל א הי ה הפלס״ ח 
אוז ר אומ ץ לפוצ ץ א ת הראדאר . יופ י ח" . 
ואלמל א הרצ ה ש ל פקי ד בנ ק "בדקלים " 
על־יד י הלח״ י ל א ה ? מפוצצי ם א ת 
הגשף־ם • הל א לשיטת ך מאורעו ת אל ה ה ? 
ברלפלמ״ ח ולוזי״ ש באות ם ימ י הסע ר ש ל 
תנוע ת המרי , בלעדיה ם הפלפ׳י ח הי ה 
מגד ל עגבניד ת והוזי־־ ש הי ה ?ש ב 
ב״פינתי" . 

אב ל המצחי ק מכול , שאחימאי ר מצי ץ 
א ת ה״פאשיז ם הערב י בגילומ ו 
הפלשתינאי" . מ ה ד ע בפאשיז ם ערב י ר ק 
כגל ל שהו א ערג ת אול י ג ם ל ע רב י ם הי ה 
"פאשיסט ף שכת ב מאמרי ם המתנ ו ל א 


?*ענ ה בימי ם אל ה כאש ר עיתו ן "רבד ־ 
נאב ק ע ל ק?פ ד כדא י לצי ? שבעיתו ן ז ה 
נית ן מק ם ג ם לאנשי ם כמ ד יוס ף אחיעאי ר 
וניצ ה סנדדובי ץ וגבבת ם מתפרס© * 
בדי ש גלי . 

אפרי ש אפרתי , תל־אבי ב 

סניגו ר 

זדמוניטריסטינ ד 

מסביסי ס א ו חו לק י ם ע ל מאמר י טד י 
פרויס , תמי ד מחכימי ם ממזלך ־ מחשבות ? 
וחידוד י לשונו - ע ד שתו ך הסגיגודי ה ע ל 
הט תי ט ריס ט י ט הו א התקי ף א ת אסת ר 
אלכסנד ר (״דבר״ , 18.7.94 > ה כ לכלני ת 
המבריק ה ש ל המדינה , בל י לזזזכי ד א ת 
שמ ה במפורש . 

ה מ ו ג יסריס ס י ס שהביא ו עלינ ו 
אינפלצי ה ש ל מאו ת אחתי ם הח ל משמח ה 
ארלי ך ע״ד " ותרופת ם חזוזר ת היתז ז 
הפחת ת השכ ר ש ל העובדי ם וצביר ת ההו ן 
ש ל בעל י הממדן , ממשי כ י ם להזכי ר א ת 
סיסמ ת ג׳ודג ׳ אודוז ל בחוו ת החיות : 
לעבו ד ?ת ר קש ה ולאכו ל פחות . 

ש ל געלי ד וקר א א ת דבר י התגוב ה ש ל 
אסת ר אלכסנד ר למחר ת היז ם דרבד״ ן 
19.7.94 ) ולמ ד פר ק בבלבלה . 

ע ד פת י נמש? ־ להיענו ת לתור ת הכז ב 
ש ל הכה ן הגדו ל פילסו ן פרידמ ן 
ותלמידי ו השו ט ים ? ומאיד ך גיסא , אול י 
מגי ע לנ ו העונ ש ש ל התמימי ם 
המסדשמעים י 

סעדי ה גלב , כפ ר בלו ם 

הפרשנו ת והעובדו ת 
אינ ן נבונו ת 

בקש ר לכתב ה ש ל יע ל פישביי ז ג ד 
234.94 בנוג ע לע ימו ת כ ? ח״ ב בדר ג 
לווע ד ההודי ם הארצ י ברצונ י לזזעי ה 
איננ י נכנ ם לפרשנו ת בנוג ע למניע י 
הו ויכו ח ב ץ ח״ כ אברד ם סר ג לווע ד 
ההודי ם הארצי . אבל , פרשנות ך והעובדו ת 
הנאו ת ל ה בנוג ע לחבר ה להגנ ת הטב ע 
ומניעי ה אינ ן בכתו ת וא ף גורפו ת נזק ■ 
? 4 אי ן לחבל״ ס בית־ספ ד בש ם מעל ה 
אדומים . י ש ביס״ ש בקע ת הירד ן דם ־ 
באמ ת י ש פגיע ה קש ה מאו ד עק ב עציר ת 
הסמלי ם באמו ר בקע ת הירדן . 

ב . ביס״ ש עפר ת שאנ י מנהלו , ל א נסג ר 
וא ? כ ל תוכני ת לכ ך מדריכ י ממשיכי ם 
להדרי ך למרות , שסגיד ת ב ל אמו ר יו״ ש 
ובקע ת ודדד ז לטיו ל י ם מקש ה מאו ד ע ל 
גופי ם רפי ם הרו צי ם לסיי ד באיזדד . 

מוסל ץ שתתעדכב י בחכל״ ה מ ה המ ק 
החינוכ י והאידיאולוג י שער ם לתלמיד י 
ישרא ל כתוצא ה מסגיר ה חסר ת היגיו ן 
והסב ר ש ל חבל י אר ץ שלמי ם לל א צור ך 
מיבצע י אפיתי . 

אבית ר כהן , 

מנה ל ביס״ ש עט־ ה 


מנה ג בת־יענ ה ל א 
יעזו ר לכ ם 


כחב ר מועצ ת מחו ז הטריד ה אות י מאו ד 
בעיי ת הבולשביז ם בתל־אבי ב 
שמשמעות ה סתיע ת פיזו ז מי־קיו ם 
החלסד ת מועצ ת פחח . 

מיו ד למזכי ר זעזע ו ולמזכי ר מועצ ת 
הפועלי ם במרח ב וד א שימציא ו ל י 
פרטיכו ל מהחלט ת מועצ ת המחו ז וכ ן א ת 
רשימ ת חבר י סיע ת העבוד ה בוועיד ת 
ההסתדרו ת המש־סית ■ 

ביו ם 5-6.94 ביקשת י לקב ל רשימ ת 
חברי ־ הגו ף הבוח ר ש ל חברינ ו במליא ת ב ־ 
14.6.94 שלחת י תזכור ת למכתב י נ ד 5 
לחודש . ב־ 4 ?. 164 שאלת י פ י ה ם חבר י 
המליא ת חד 19.6.94 שלחת י דריש ה 
לקב ל א ת תקצי ב המחוז . 

תשדבו ת כמ ד א ? ל י כה ע א ? ל י זמ ן 
אינ ן תשובות . אי־אפש ד לתחמ ן א ת כול ם 
כ ל הזמן . זכות י לדע ת סי ־ מייצ ג אותי , 
ויות ר פו ת י ש ל י רושם , שחל ק 
מהנכללי ם ברשימ ת ה צ ירי ם כל ל אינ ם 
?רעי ם זאת . 

מאח ר שע ד היו ם ל א קיבלת י רשימ ת 
חבר י מליא ת המועצ ה המ ש מ י ת וחבר י 
ועירתה , אנ י פונ ה מע ל דפ י העיתו ןמול * 
ז ה יעזור ) א ל מזכי ר המחוז , מ״ ש מזכי ר 
הפחח , מזכי ר מועצ ת הפועלי ם ב ת " א וכ ל 
החברי ם במועצ ת המחו ז א ־ פעיל י המחו ז 
- אנ א המציא ו ל ־ אינ פ ורמצי ה חשוב ה זד , 
שבל ע די ה ל א תיתכ ן פעילו ת וב ל חבר י 
מועצ ת המחו ז ומתפקז״ י העבוד ה ל א 
?רעי ם מ י ה ם נציגי ה הסת ם לדעת . 

ער ד דבי ר כצמן , תל־אבי ב 


־האגד ה ע ל גבור ת הצב א 
האדו ם 

לדג ל חגיגו ת היוב ל לפליש ת בעלות " 
הברי ת לצרפת , עלת ה סו ב השאל ה פ ה 
הית ה תרומ ת בהד ס לניצחו ן ע ל היכלו* . 
בתקופ ת הסלסד ן הקומו נ יסט י סיפח ו א ת 
הסק ר המוסכ ם ע ל גבור ת הצב א האדז ע 

כמ י שנדז ע בטורו ת אות ו צב א ברצונ י 
לצי? , של א הצב א האדו ם ניצ ת א ת הצב א 
הנאצי , אל א קסץ ס באספק ה פוהס ד אלתו . 
הצב א האדו ם ל א הי ה מסוג ל לתסן ד 
לול א הציו ד שהגי ע פאדדרב , עובד ה 
שהו־צנע ה במכוו ן כמ ן העלמ ז 
הקומוניסטי . כמחצי ת בחלל י הצב א 
האדום , כ־ 10 בדלידז , נפל ו עק ב התערבו ת 
שליז ד המפלג ה הפוליסדזקי ם וצבעריס , 
במהלכי ם צבאיי ם שגרפ ה לתבוסו ת 
אידפות . 

לסיכו י האגד ה ע ל גבור ת הצב א 
האדז ס וחלק ו בהבס ת גרמני ה המצי ת אי ן 
ל ה מק ם כחבר ה חופשית - 

יבגנ י קדדדסיז , ידדסלי ם 


י אשח ל 551333 * 08 
י ביזד־שא ן 587223 ־ 06 
>םדי ס 5511111 ־ 03 

> ומליו* . 541333 * 09 
י זלי ה 322333 ־ 06 

4 חיפ ה 512233/4 ־ 04 

> טברי ה 790111 ־ 06 

> ירושלי ם 523133 ־ 02 

• כסרסב א 33222 ־ 09 
ן כרמיא ל 968555 * 04 

4 מנו ל העס ק 548062 * 06 
4 מעלו ת 979333 * 04 
4 נהרי ה 823333 ־ 84 
י 1783 573335 * 06 
י מעי ה 623333 ־ 09 
י 1 37 912333 ־ 04 
4 197 ל ה 593354 * 06 
•פתודחש ה 93111 11 ־ 03 , 

• קתס ן 344442 * 03 

י קי׳ית־ביאלי ק 761062 ־ 04 ׳ 

• קדיודשממ ה 944333 ־ 06 
■ר״^ב״ב , גמורי ם 5793333 
•ושבח ו 451333 ־ 08 

• שדרו ת 897074 ־ 051 

• חלאכי ב 5460111 ־ 05 


סופאו ת עוניי ם 


• דימגו ף מס ד שע ד 3 א ו 5 סל • 294869 ► 

285821 ־ 03 __ _ " 

• סי&זל י ודח ם בבי״ז ז אסות א י סל * 5201515 
83 , 5201432/1 . 4 מו . ג ס מס ו וחג - 

• סיטל י זדדה ג 3 יץ ן איכילו ^ תל־אס ^ ע י 
מז ח ומל ל שי שי־ושב ת ג 5436696 * 03 • 

• תורנו ת 24 שעמ ו - ו ד סדי ד 20 (ככ ר מפ־מז ס 

סל * 452173 ,254397 ־ #3 יחד ה המכבי , ודחמר ת 
5449911 * #3 סמ י 4318 • . 

י# - מ א 99 , 09100 ־ 1348 , 1640 * 0240 , מל ׳ 
464256 . 

רימ ז 12 , סל ׳ 324547 איתורי ת 
5193193 ©ו י 4743 

יחשלי * צ 0 ת 23 , סל ״ 451794 253767 ־ 42 

בי״חממג ג א ך-ס א 653708 ־ 42 8840 ־ 1640 , 
ר 1940-0840 . 

מ־י*םח 8 מ שיניי ם לסימא־חחמ-קג?ןםז ־ 
י ם ח ל ?ספס ל סל * 5531505 - ♦ 2 שעו ת ביסמד - 


נפננדאדסנ ת 

•סיו ע לקדבבו ח אוג ע ת״ א( 24 שעזז ע 234819 ־ 
43 י ם 514455 ־ 42 חי© ! 382611 ־ 44 איל ת 
31977 ־ 459 

• דנ״ ו - למדז ז פוסז ו ־ סל י 4461133 * גי ד 
550506 ־ 08 - 24 שש ת - 514111 ־ 02 - 
376310 * 07 . 

• מסל׳ ץ - ק פתו ח לנשי ם ־ - נפגעו ת אלימו ת 
טעי ת - מרכ ז סיו ע לנשי ם מג ב 0840 ־ 1240 , 
1648 * 1940 , סל * 74907 ־ 457 

• א ך את ם - למע ן מגע י אלימ ת שמאיי ם 
ממעפוחז , מתו ך ואגודה ־ לזכויו ת ואזר ח 
כישראל . ס א 663162/3 ־ 43 

• נעפ ת - ייעו ץ בבעיו ת אליט ת במש 2 וי נ א׳־וד , 
6 ד 9 , 231675 ־ 43 235922 ־ 43 

• מכ ורי ם אנונימיי ם מבאיי. ^ מיד ע תמיכ ה וסיו ע 
5131046 * 03 24 ש* . 

• זכרו ת מב ר 4080 0 3 24 ש* . 322003 ־ 44 
256417 * 44 378572 ־ 41 

• האטת , לדע ת הל ה 6961070 * 43 
6956763 ־ 03 י 


תחנ 1 ו ה 

• שי י *מס ס ״ז ך סל׳ : ♦♦ 56144 . 
•"אגד״-סל־מ 537555 ־ 03 

• זמנ י נחית ת םמםי 4 תקלי ע 9731111 * 03 

• סודח ח נפ ל חתעזס ד 9712484 ־ 03 

• ובכ ת זמנ י נסיע ה ותעריפי ם באמצעו ת 
״ 0 ל 00 י • סל 318 י 9 103133 ־ 44 5652200 ־ 43 


• עוץ , עז ת חנעו ה נסעח ^ ת׳ א 1111 ^־ 43 

לילדי ם 113 ! 6% ־ 43 י ם 610303 ־ 47 ש 
בדתד ת 661122 ־ 42 חיפ ה 1672222/3 ־ 44 ש 
כחסי ת 872223 * 44 נתני ה 625110 * 49 ק ו 
ברוסי ת 828755 ־ 49 ב״ ש 281128 ־ 47 ס בחסי ת • 
275871 ־ 47 סני ף מלי ל 99884 10 ־ 44 • 

974555 ־ 49 הז ה 346789 ־ 46 ש בדום " 
343269 ־ 46 

• חטדב ז להתגדמ ת בישרא ל , 5614144 ־ 03 
לזקיקי ם למערכי ם ולמבקשי ם להתנדב • 

• ^ יעוץ ■ לט ש 1110 גפגעז ח מרם • א׳־ז י ־ 
1440 ־ 4940 829970 ־ 43 

• עו ש - יעו ץ לסשסמ ת בפגע י מש , 3480474 ׳ 

43 5400672 ־ 43 , 

• י ד כיד , אח ז קשב ת לילדי ם מוע ד ומצרי ם * 2 

ש . 226027 ־ 43 229488 ־ 44 922222 ־ 104 
243358 ־ 42 איל ת 4976366 לחיי ל 222732 , ^ 
17 ע ד 24 • _ . 

• "אוז ן קשסז " לגוע ר ולהסרי ט מרכ ז עידו ד ר* ■ 
4728697 4734752 ג ' 1340 * 440 ר ז ד 1640 * 
940 ( . 

. • ״אלמו ־ - חז ׳ םקי 7 ז ב ימי ם א-זו־ . 1640 ־ 
040 ב 0 ל . 3587 ^ 4 44620276 663902 ־ 42 
663828 * 42 , 

• מוע ד למלחמ ה באייד 4 מיד ע זסיז ע למלי ם 
614576 * #3 566380 * 43 ת 1 * . 33602 ת״ 4 

• אלי , אלימ ה כלפ י ילדים . 430879 ־ 43 
261070 * 43 084077 ע ר 4240 

• "ח ס הלבך , אוז ן קשב ת להזםסקסואלי ם 
זקחבידם ■ 292797 ־ 43 יפ י א׳ , גי , ה ׳ 3 ד 940 ו ע ד 

־ 340 ב 

• קדפת־חולי ם - מק ר מיד ע ושאי . זד? ח 0840 : 
#840 י ? 0640 ־ 1540 . 0 ל ׳ 433300 ־ 43 

• סד״ א י ־ ש״רז ת חשד ם לסקורי־כיו ^ ובתחנו ת 
מד״ 4 שעות : 1940 ע ד 4740 טלפו ן ח׳זז ס 101 . 

• חח י מיד ן פרט י תודן , סר״ם • קהיל ת סלוגיק י 9 
(לי ד כיזק>ור 4 499978 

• אלסהלמזפ ש אנתיסיי 4 הפני ה לסגישח צ 
319845 * 43 242951 * 43 319281 ־ 43 

• אלס מ ל י ש 241 1199 ) ! 72116 * 43 

• אלכווזליסמי ם אע־ניסיי ס יד 1 ע 7 י ^ 
830092 * 42 638524 * 02 

• •קש ב לקשיש״ , זגבלי . 299089 ־ 43 זרז ד 
1446 * 4940 

• אוו ן קשכ ת לגי ל המבוג ר רמ ת השדו ן יפי ם א - 
ה * 2040 ־ 1640 , סל * 5493244 • 

• בשי ם ממוקד - ש אח ם 5 65720 ־ 49 

• ארמ ן הזדי ם ארצי , את ן קשט ו לילדי ם הוער . 

24 שעו ת פיעגד - 621515 י 43 

• ״י ד שרו ד - שיק ם מנאי - ״ ם 244242 * 42 
וד א 812304 ־ 3 * ורפ ה ♦ 38170 * 44 

• ״תהל־ו ד - תפיכ ה במדי ם ש ל ל 0 מ ת 
וממת^סאליג ג סל . 587779 * 49 

• תמיכ ה נפשי ת למל י מדם ^ 16 { 135 י 02 


זזבו־ד נ הזושנו ל 
לישרא ל ביר ס 


ת ל־* 3 י 3 

חיפ ה 

אמררד ־ 

אמשל ת 

אריא ל . 


נד ת שס ש 
סבר־ד . . 
מדד ה 
כדבדא ל 
גהרי ה 
גתגי ה 
עפול ה 
סתדד־תעד ה 
אפ ת . . 


.** 5806 ־ 02 
- 53777 * 5 ־ 03 
. 7777 * 6 ־ 05 
. 07-372191 
88 * 511 ־ 08 
_ 770088 ־ 07 
6345 * 93 ־ 03 
* 634 * 93 ־ 03 
6347 * 93 ־ 03 
* 266 * 4 ־ 057 
9 * 9116 ־ 02 
. 792275 ־ 06 
223133 ־ 06 
881731 ־ 04 
... 933535 ־ 04 
* 60298 ־ 04 
_ 423333 ־ 06 
. 488 * 939 ־ 03 
. 970211 ־ 06 
- 86 * 32 * 9 ־ 03 
371388 ־ 08 
221313 ־ 08 
188 * 90 ־ 09 


אשתז ת ; . . . , 

צדו ק יתזקאלי , בואטס־אייר ס 

■ 1 ובת 1 שוו 1 

נחו ם ברנע , שמעו ן שיפר , 
רו ן בך״ישי , סמד ר פר י 

■ עמ י את־ י הימפ ת 

צב י גיל ת 


הסלךחתויי ן 


נהג ! 

פחו ת 

מהירו ת 

והרב ה 

זהירו ת 

תוד ה 


אבר י גלע ד קוב י מיד ן 


תחק 7 : אנעדעסקז ! 

■שואר־ ם מסתבס ם בחמז ז 

שלמ ה אברמוביץ■ , בוקר׳מ י 

עטחףיתהסיח * 

הא ם התושד ו מזפאים ? 

אריאל ה רינגל־וזןפמ ן 

מ ף ודד ן מס ף גלע ד - 
הווגממדבגדטד ל 

זי ו לנצע ר 


ם ענ ת מיד ך פידנגור ס ביצי ו א ת חמיצ ר 
- ולק ח 38 אל ף שקלים . 

■ < 3 * אמ״י ל שולמי ת ילין , דוגמני ת 
דתית ; נשארת י שמרנית . 

■ איל ת נגב : הסו ד ש ל הסופ ר ארנס ש 
המיעוויי . 

■ במו ס ף לספרזח ב ז? ה שמי ר קורא ת 
אחרו ! א ת *חשיב ה מהודר* . 


1 
שמסמגיל ע 


פקוד ת החברז ת נס ם ח תדעז) . התש 3 רג- 063 ד(-הפקודה־ ) 
הזזזג ה ע ל קבל ת החלסר , מ״ 1 חד ת 
(לפ י סעיפי ם 211-1 25 לפקוד ת ההברו ת 
(נוס ח חדש) , התשמ׳'ג- 1983 > 

ש ל 

התבדה : ז<ר.מ.ו ב מולטימדי ה 
ותקשור ת בע״ ס !׳יזזבדזד־ ן 

(ח־פ : 01-172282-9 ) 

באסיפ ה מל 9 ז שי א מ ! ממע . נמ ס * 20.7.0 . התיעי ה התגר ה 
בהתדט ה סי • הד ת בדב ר ע־ 7 ו י נזטר! ת התבד ה מ־הי 4 
במ ד,י ם 0 ע* ף 2 הסבת • •בו א - 

•{ 1 * יבוא , יצוא . טיוזק , פיתוח . יצור . •עש . •עמ ס ימת ! טיריתים . 
לרבו ת איגסנרציד , וביצזו ו סיסיז ה מטיינזו ח רגבי. ־ 

1.11 > ססרס ת סכמלוגיו ת ריסבאא^ ת ויזא* 0 * 9 רת■ . 

ל 2 .י 1 סעי־ס ת מולטימדיה . 

(? ) מת ןסירנת 1 תחזוק היגסורס תכאמו ר בס־ד ! יון . 
גג ) תמ ג יצרני ם!ספקי ם מחד ל בחחוסי ס ריסנו" □ בס־ ק(ז ן וכ ן 
בתחומי ם טספי ס בפ י ש׳קנ ע דירקגאר״ ן החברה . 

( 4 ) ■בנא , יצוא . שיווק , פיתו ח !•שו ס ס ל מערבי ת תקשור ת 
אחרות . כפ י שיקב ע דירקטוריו ן החברה . 

( 5 ) לעשו ת כ ד הפעו ליי ז הנחוצו ת יט □ הטי ת המטרו ת 
הכלולו ת בתזכי ר ה י נאבדו ת זר !..במפור ש א ו נזכלדא . 
ולהשתמ ש ב מ ריססכויי ת זר<יויי ת לניצז ע הפעולו ת 
הדרושו ת לצור ך הגשמ ת ריססרי ת האמורו ת , . 

( 8 ) לעשי ת כ י פעיל ה שחבר ה רשאי ת לעשות ה לס • פק 1 ד מ 
התבס ת ונוס ח חדש) , החשמ׳ג-ס&ס ו זיפ י כ ל די ן אוזר. ־ 

ד 1 ד קזביר , יד ר חאסעט ? 


המנ ה 

יוס ף סב ן חסחוי ק בשכירו ת סיגנ ח 0313 בר חו ב 388 
00 ת י 8 ד הידו ע בחלקי ה 2 , 4 113 ־ 8 5 ! 70 . מבק ש • 
להעבי ר זכויותי ו לדיי ר פוצע . 
מג ל הכי ת אינ י סוכ ר ואינ ו ידדע . 
הטוע ן להיי ח מ ל מבי ת פתבק ש לה ת קש ר בדחיפי ה לש ס 
קבל ת חלק י בדב י ססחח . 

ע ב עד ר אכח ד קדיססיז ־ 

ידלור ה וללו י 39 ח־י א 0 ל 6 ת ; 364 ! 566 < 03 


מתבקשו ת הצעו ת לרכ י ש ת הגכ ס היייע ־ ! 
כחלק ה 25 בגר ש 30098 ■ 

ו . הנב ט כול ל גנץ . חחס ת מדיק ה מל י גמב י הס׳נאנ ד ס ל ובב ס ואי ד 
ינכבייו ז של ו נמשל ת ע ל מעיז ג רע ל חמס ■ ת!ש ל ה ל *מ־יו ת * 

חוב ה 3 קס רלקי . , • ־ . 

ב הה צע ה -גול ת לדד ז ת מגוס ס ת ע ל חמדז ז ממ י * ממ ת סממניה • 
91 מזילו ג מבי ן ומרי ע 

4 ע ל ממד ע לתא ד ערמ ה ממני ת ממ ס עי ל * 5 סמב ה ושממ י 
מסטיו ת א ו ערבו ת כנהודתבסכו ס ס ל ד ג מד ף רדז ת הסוב ר ע 2 םג י 

ממו ן לק 7 ה סרמז ) מיסס ג ו^ סג י גג יד . ״ • ־ ■ 

4 יהמ ד הטד ע מהמת ו תדיל ע הערבו ת לסוכ ת ממד , הבל י מטדז ג 
ומר ח כ ל סעב ך וסעג ח מס ד לסי . 

4 ע ל המעו ת למי ע ל א תבח ר םיי 0 * 9 ׳ 8 '. 21 לפי ה בווומ ס 

©ייממגימז - 
הדרםב* 61 ג.ח*יקיד 0 
המז ד 96248 . 

* אי ן המוס ר פחחיי ב לקב ל א ת דהעע ד ואהב ה מת ר 1 ה*ד . הש ד^ לסי י , 
כהגע ה מדזד ת ל ד א ז ל א לקב ל אדאחתי 8 המעו ת ע ל מ י איש י 
דעת י כלם* . . •־ ־ 

3 ממב ד יורז ז ר* ד ע ל ש י עד׳יז ל רעה ד י בל בר • אז < 0 ד ס מ 
זמיזד ס זמיני ס במכר ז * ע ם מדים , ללס ת ק־ו ס ש ל םטדומי■* , 
סירמממומי ס ם 0 םר 1 ממ ד רט 9 *מ ד ש י 1 יידז 4 . : ; . 

4 דינ ר מבדר ס ש ל רמיז ת הביםדלאעזולועלספד ו ומ י - ^ ־ ■ 
ג 


׳׳׳ / 


דב י' 01 חמיש י *׳־ 1 בא ב תשנ״ ד 21.7.94 
ללק ק א ת הנענ ע 


סא ת יוסח ־ רתוברי ס — 

ימי ם אל ה השיק ו מליד ה מה ־ שב ע 
שנסעת ם תרשינ י במסגר ת עו ד נסיו ן 
לייצ ר גליד ה ספירו ת והתבשילי ם בלת ל 
שגרתיים • גליד ה הנס ה וגליד ה י בטע ם 
נענע • ואדלם , ביו ם שב ת האחדדן , ימי ם 
אחרי ם לאח ד שהח ל בייצו ר גליד ת 
הנענע ! מלא י הסעפי ם ש ל הגליד ה בסני ף 
הראש י ברחו ב הדס ה בבא ר שבע , אז ל 
ובי ת החרוש ת ל א הי ה מסוג ל לעמו ד 
בביקו ש הר ב לטע ם החדי ש והא * שגרתי . 
הפיתו ח העולמ י ית א הדופ ן הו א בעצ ם 
גליד ה שרב ט המבוסס ת ע ל נענ ע בשילו ב 
לימ ן בטע ם חמצמץ . הנענ ע עצמ ו עוב ר 
תהלי ך קצ ר ש ל הוצא ת הפרידו ת מתוכ ו 
ובשיל ו ב ע ם הלימו ן הו א מקב ל טע ם 
ייד ע די . , 


"האשכנזי ם מתלהבים " ־ 

"המעניי ן הוא , שדווק א האשכנזי ם 
מתלהבי ם מהגליד ה נענע" , אומד ת 
מייסד ת גליד ה בא ר שבע , יוליד ז רוסנברג , 

ב ת 83 , שהביא ה א ת הסדר ת המקוריי ם 
מפולני ה ■ גליד ה נענ ע הי א עו ד אח ד פ ר 
105 .הטעמי ם השמימיי ם ש רקח ה 
. והמציא ה במק ל הקסמי ם של ה מלכ ת 
הגליד ה הטבעי ת בישרא ל והגבר ת 
הראשו נ ה ש ל באו ־ שבע , יוליד ; רוסנבדג . 
עכשי ו י ש עו ד סיב ה נהדר ת להצטופ ף 
מו ל הד לפקי ם ולראו ת א ת הסבת א 
הנמרצ ת המשגיח ה ע ל השירו ת והמכירו ת 
בגלידדיז ז שלד - פד י פע ם הי א נוטש ת א ת 
הדלפקי ם ונכנס ת למפע ל שמייצ ר מד י 
יו ם שני׳ינדשלוש ה טובו ת גליד ת לל א 
ספק , הייצו א מספ ר *ז ד ש ל בא ר שבע . 

בשני ם האחרונות , תודו ת למע ו ר ב ות ה 
ש ל הב ת רינ ה בד , שנטל ה א ח שרבי ט 
הניהו ל וההרחב ה ש ל העס ק המפוא ר ב ן 
42 השנים , הפכ ה גליד ה בא ד שב ע למות ג 
ולרש ת משגשגת : 2 סניפי ם בבא ר שבע , 
סני ף בדיזנגוף , סני ף בדמ ת אביב , סני ף 
בקניו ן מלמ ה בירוש ל י ם והפצ ה בב ל 
סניפ י רש ת ׳פיצ ה חמינר . 

א ת מפע ל הייצו ר השנ י ש ל גליד ה בא ד 
שב ע החליט ו ידלי ה ובת ה להקי ם בקרי ת 
ג ת דווקא " הא ם יקרא ו העת ה לגליד ה 
בא ד שב ע גליד ה קדי ת גת ? "בשתזאופ ן 
י ־ לא *.אומדת . יולי ה בתוקף . לגליד ה הי א 
^.אותז ז אב ל 

. והמפע ל נבנ ה בקרי ת ־גו^־־מ׳זמחתימזס ו 
!^אליג ו מת ר יפ ה וטמ-^&נ ו יות ר 
• : מאש ר בב* ־ שבע . תמתנ ו דד י ל א ביקשנ ו 
ל א סיו ע כספ י ול א הלוואו ת ול א שו ם 
דבר . אנ ו משקיעי ם הכ ל מכסבנר . 

מדובר , י ש לזכור , בהשקע ה ב ת במ ה 
סאו ת אלפ י ד ו ל ר י ם , הכולל ת פס י ייצור , 
מיתקנ י הפק ה ש ל הגלידה , מחסנ י קירו ר 
ועוד . סבת א יולי ה ל א אומר ת מנו ח ול א 
מפסיק ה א ת הפידו ץ של ה אחר י טעמי ם 
חדשי ם ומקוריי ם חדשו ת לבקרים . 


3,000 ליט ר ליו ם 

ג ס אחר י 43 שנו ת פעילות , הי א עדיי ן 
פותח ת א ת הגלידדי ה של ה בש ש בבוק ר 


לגליד ה באו . שפ ע י ש כפ ו מיפי ם גמל־אני ג ונרסודזמדו ן ומפע ל חד 8 הקמוז־גת , אפ ל חי א לעול ם 
תתקש ו ע פ הגליווי ה הדווטי ת שהפכ ה לגיו ן וו ך לנוסעי ם לעב . פו ו הגליו ה שמו ו אפ ל סבת א יולי ה 
ווטגבו ג והופק ד בטק ס מסתור י בידי ו ש ל הנכ ד עודד , ממשי ד השושלת . א ת הגליו ה וה ו א י אפש ו 

להפסי ד ומ י מל ל ווגה ? ידלי ה רוטנבר ג ובמ ה •(צילום : אמי ד רזזנגלים ) 


תועל ת בחצרו ת דשנברג , א ד לית ר 
צאצאי ת חצי ם להפוך ־ א ת הגליד ה ש ל 
הסבת א לנפכר ת ביזת ר בארץ , הל א ד ק 
בבא ר שבע • בינתיים , כ ל הסניפי ם ה ם 
סיפור י הצלח ה והמוניטי ן ש ל גליד ה בא ד 
שב ע עושי ם א ת שלו ע והסע ת ע ל כ ך 
נשבעי ם כ ל הםםז־י׳ם , ייחוד י ולא ו 
תחרו ת וג ם בסו ל צבע י מאכל , ממתיקי ם 
זולי ם א ו תחליפים • מדי י יז ם מייצר ת 
סבת א יוליד , בעזר ת צוו ת עובדי ה הגדול , 
תערוב ת ש ל 3,000 ליפו ־ גליד ה היוצאי ם 
בהזליממבא ר שב ע לכ ל הסניפי ם במרכז . 
אלפי ם פוקדי ם א ת הסני ף הראש י ש ל 
גליד ה בא ד שב ע בעיד . החרומי ת 
דהסיפודי ם ע ל , ת ל ,אביבי ם שדופים , 
שהגיע ו במש ך שני ם "במיוח ד להצטיי ד 
במלא י ק$ס*ת^ק ד ע ם גליד ת הפכ ו 
ז ה מכב ר חל ק מהפ ו ל ק ל ו ר ז**שםי . 

מרשימ ת היזמי ם ־־ ׳ ובעל י העסקי ם 
מהאר ץ ופחו״ל , שביקשו , תבעו , ניס ו 
לפתו ת והתחננ ו . בפנ י יולי ה לקפ ל 
זכיונו ת אפש ר להבי ן מדרי ך סלפוגי ם 
קטן . לכול ם השיב ה יולי ה בעקשנוו ע 
-*כס ף ל א משנ ה לי . חשו ב ל י הש ם ש ל 
גליד ה בא ד שב ע של א יתקלקל , חלילה" . 
ז ו היתד , ג ם הסיב ה להתנגדות ה הנחרצ ת 
להתרח ב ולפתו ח עו ד סניפי ם במש ך כ ל 
שנו ת פעילותו־ - בשני ם האחרונו ת החל ה 
להתרכך . שע ת בנפשכ ם שכב ד כמ ה 
שני ם י ש עו ד נפ ש בעול ת זול ת רוסנבדג , 
שיודע ת א ת הס ד הטיו ל סו ד הרצפסי ס 
ש ל הגלידו ת הבלת י ניתנו ת לתיקיידחי ד 
הסגול ה הו א עודד , הנס ־ ב ן ה־ 27 , המנה ל 
א ת החנו ת והמפע ל בבא ר שב ע 


היי ת בלח ץ הצאצאי ם ואנש י יחס י 
ציבור , מות ר לגלו ת כיצד . ז ה קרד - מ ה 
גוז ם לסבת א יולי ה להעבי ד א ת הסי ד 
לנכ ד עודד , ופרו ע דווק א ס א זב ה בכבו ד 
הגדול . "ז ה קד ה לע י כתש ע שנים . עוד ד 
הי ה א ז ב ן 17 , שבא , כמ ו תמי ד נתפשו ת 
הקיץ , לעזו ר לסבת א בעסק . הסבת א 
חטפ ה פתאו ם התק * ל ב ולמעש ה מת ה 
מוו ת קליני . הי ד אל ה היפי ם ה יח י ד י ם , 
שבה ם גליד ה בא ד שב ע סגד ה א ת שעדיד - 
ברג ע שהתאוששד " הזעיק ה א ת עוד ד 
והודת ה ל ו לפתו ח א ת ה ג ל דיר י ד - "אב ל 
סבתאל׳ה " השי ב ל ה סבחז ל "ט־ . ע ם 
מליחו ך ס י ייצ ר אוו 1 ןד . "את ה תבי ן א ת 
ועלייתו ^ עודדי" , ענתה . תדחפ ה אחז ה 

מוסכ ם 
א ת 

ו* ■ 1 יעונ ו / 1 * ן ■ ע 1 .ץ 0 1 ע ע 1 ר!ח 7 לרשו ם , 

לאשלאס , א ת מ ה שסיפר ה ל ו סבתא . ז ה 
נרא ה במ ו סלח ן דת י עתי ק אב ל ככ ה 
מתייחסי ם בנ י המשפח ה ע ד היז ם א ל 
האירו ע ההה ג עוד ד נבח ר לדטשי ד א ת 
השושלת . 

"לסוד , שאלנ ו א ת יוליד. , "ל א בחר ת 
בבת ך רינד " א ־ מכר ה ליאנד * שכב ד 
מבהל ת בהצלח ה א ת הסני ף ב י ר ! ש ל י מד . 

יו־לי ה "אוי , אית ן ז ה ל א ילך . ה ן 
קמצגיו ת מדי . כח ג לה ן הל ב ע ל 
החופרי ם היקרי ם שאנ י מכניס ה 
לתערובת . ה ן תו ש ב ו ת שז ה יק ר מד י 
ומיות ר לפעמים , שאפש ד לעשו ת א ת ז ה 
זו ל יותר . ס י שתוש ב ככה , א ף פע ם ל א 
יד ע להכי ן גליד ה זמרתית - עוד ד שדנ ה 
באופ י משתיהן" . סו ד גלו י הו א שע ד היו ם 


נכנס ת רוסנסר ג לחד ד התערוב ת לבדד - 
הדל ת מא זוריו ; ננעל ת והי א מסתגר ת 
ומכינ ה א ת התערובו ת במינוני ם 
מחייקי ם איש , מלב ד עודד , ל א רשא י 
להיכנ ס לחד ד ההו א מאחור י הדל ת הד ו 
נרק ח המרק ם המיוח ד ש ל הקד ם הרוסי , 
הפינקולדד " גליד ת המוצר ט קגל , גליד ת 
הגז ר וה יו ג ור ט ש ל גליד ה בא ר שבע . בן , 
וג ם גליד ת מדק ה ש ה י לד י ם מטורפי ם 
עליה , ול א ר ק ה ס וגליד ה ז ה עס ק רציני . 


שד ה תו ת מיוח ד 

בסוסי א שבדרו ם ה ד חברון , למשל , 
מגדלי ם תו ת שד ה מיוח ד עבו ד הגלידות . 
א ם צד־י ד להבי א פירו ת להפק ת הגלידה , 
דינ ה נוסע ת לגרמני ה ויולי ה לאיסליד - 
א ת השוקול ד לתערוב ת הגלידו ת הי א ל א 
קונ ה בשוויץ , כפ י שעשו י אול י לחשו ב 
הבו ר המ צוי , אל א מבלגיד " סולד ת 
השוקול ד המשונה • מאיטלי ה ועידו ת 
האקזוטיי ם ופארה״ ב המכונות . 

ובמחלק ! המזו ן ש ל או נ יברסיט ת 
בוסטו ן הי א מתארח ת פעמיי ם בשנ ה 
ועורכ ת נסיזנו ת מזר ת מומח י מזון . 
לאחרונ ה נוספ ו עו ד מספ ר טעמי ם בלת י 
שגרתיים : גליד ת פיצ ו חים , גליד ת 
מגודל , עשוי ה ע ל סועד ת שוד ש המגודל , 
גליד ת קרמבולה , ה מכי ל ה א ת הפר י 
הטרופ י המיוחד , וגליד ת הליצ׳י . 

עכשי ו מחפש ת רינ ה ב ד א ת ע ץ 
הצימוקי ם היפאני , כד י להוסי ף עו ד טע ם 
לפגח ז הרת ב ש ל טעמ י הגליד ה המ י ו צו״ ם 
במפעל . יזלי ה "אנ י עוסק ת מד י כ י אנ י 
אוהב ת א ת זד - יכולת י מזמ ן לפרו ש 
ולחיו ת בנוחחת , אב ל ז ה ל א מעניי ן אותי . 
מ ה שכ ן מעניי ן אות י ז ה לעשו ת עו ד 
גליד ה ועו ד טעם , ולראו ת א ת הפני ם ש ל 
עו ד ועו ר אנשים , כשה ם טועמי ם משה ו 
•חד ש שלי . ז ה הסיפו ק הכ י גדול , וע ל ז ה 
אנ י ל א ת־סכח - בעל י המנו ח תסי ד אמ ר 
ל ? ׳יוליד " כס ף ועלו , הש ם נשאר׳ . בכלל , 
אוכ ל ז ה בד ם שלי . אנ י אוזצש ת לכשל , 
להכי ן מטע מ י ם והמו ן גלידד - אנ י 
מ מציאה , קצ ת מפ ה וקצ ת מפה , ד ש טע ם 
תדש" . 


אהב ה לפנ ק א ת נאו י 

בנ י הזו ג רוטנבר ג על ו לאר ץ בשנ ת 
1950 . א ת הכס ף הש ק י ע ו בריהו ט 
מינימלי , מכונ ה לייצו ר גלידו ת ומקרו* . 
ההתחל ה חלת ה בפת ח תקווה , אב ל מה ר 
מא ד הגיע ו למסקנה , שכדא י למכו ר 
גלידו ת בפק ס ח ם יותר . חיפש ו מקו ם 
שב ו הגליד ה תהי ה לחי ם בסו ת יו ם אחד ־ 
קרא ו בעיתו ן שבב* ־ שב ע עומ ד למכיר ה 
בי ת חרוש ת לגלידד - *־ז ו א ת ה מטלט ל י ם 
וידד ו לנגב . המפע ל דמ ה יות ר לחח־בד ז 


החרדי ם נערכי ם למתקפ ת ע ד ע ל המיסיו ן 


־ י* . 


המיסיו ן בירושלי ם הגבי ר בימי ם אל ה 
א ת התעמול ה שלו , ודווק א בגוש * "מל ך 
המשיח״ . ״ק ח אחוו ה מ שי ח ית ״ , *ז ד 
מארגונ י המיסיון ־ ומי ם ב ל ו ־ ושל ים , הוז ל 
ב״מבצע" , כלשונו , בהבהר ת האמ ת ע ל 
המשיח . כעל ה כש ם "מה י האמת?" , 
שהקר ן מפיצ ה כ יר ו של ים , ע ל אלוהי ם וע ל 
משית , כות ב *ז ד בש ם שלמ ה 

אוסטדובסק י ע ל בעי ה ז ו ומנס ה להסבי ר 
לציבור ׳ א ת עניי ן המשיח • 

שלמ ה אוססרובסק י "קובע " כ י במש ל 
דורות , ע ם ישרא ל דים * ע ל משי ח שיבו א 
דבי א א ת הגאולה , לע ם המפוז ר כמע ט 
בכ ל ארצו ת העולם . א ך א ת דעותי ו ע ל 
ומשיח , הע ם היהוד י שאב , לרעתו , ל א 
מכתב י הקודש , כ י * 1 מכ ל מינ י פקודו ת 
אחרים . והו א שואל , א ס ז ה תפקיד ו הראש י 
ש ל המשי ח לפתו ר * 1 מני ת הגלות ? ועו ד 
מ ה הו א המוש ג הז ה •גלות " בכלל ? כ י 
מכ ל עמ י העול ם ר ק ע ם ישרא ל יד ע א ת 
טע ם ה״גלות" . הו א נול ד בג לו ת מצ רים , 
יד ע א ת גלו ת בבל , וטע ם ) מ הטע ם זזפ י 
ש ל הגלו ת ב ת האלפיים , אש ד חל ק גדו ל 
ש ל הע ם היהו ד י נמצ א ב ה ע י היי 0 • 

והו א שואל , מ ה הסיב ה לגלו ת הארוכ ה 
ב ת האלפיים ? ועונ ה הסיב ה היאחיזא ן 
ותפקיד ו ש ל המשי ח יהי ה לטפ ל בשי ש 
הבעיה - 

ומה ו החסא ? במו ת הבופמיי ס ש ל ו(ש ל 
ישו ) הו א נש א עלי ו א ת חטא י העול ם 
מלו . הא ת בהסתמ ך ע ל הנאמר , בספ ר 
ישעיהו־נ״ ג י , ש ם כתו ב "סלט ־ כצא ן 
. תעינו , אי ש לדרכ ו עיט ־ והש ם הפגי ע מ - 
א ת עוו ן כולנו" . ובציר ו הו א מבי א 

מהכרי ת ומ״ש ה(א ל ה־ומיי ם ולייס ד ש ם 

נאמ ה "ב י כאש ר במד י האח ד (האד ם 
הראשון ) הי ו הרבי ם לחוטאים , כ ן ג ם ע ל 
יד י משסע ת האח ד (המשי ח ישע ) יהי ו 
הרבי ם לצדיקיבי • 


בעקבו ת הפצ ת חוגר ת ״מה י האמת? ״ ע ל יש ו ד׳משיז ז • ועוד : 
תיקו ן חד ש ״להיפק ד בבנים ״ חופ ו ללחי ס • למ ה אסו ר לומ ר "כ ל 
הכבוד״ ? • תופע ה חדשה : אומר י ׳קרישי ' מקצועיי ם 


אוססרובסק י *מ ה המשי ח ב * א ך לפ י 
דבר י י שעיה ו הנביא , ע ם ישרא ל הי ה 
"במסת ר (מסתיר ) פגי ם בבז ה ממט ־ ול א 
הוזש י נו הו " (ישעיה ו ב״ ג 4:1 המ סקנ ה ש ל 
אומטרובסק י הי * רו ב העם , בהשפע ת 


עד ׳ דדלשלי ע 


המנהיגי ם שלו , מסתירי ם פני ם ממנ ו ע ד 
היו ת א ך ממ ן האחרו ן י ש ה תעורר ת 
בארץ , ומאות , *ל יאלפים , חב ם צעיחז ^ 
מפני ם א ת מיה ם לפשי ת והו א מצי ע 
בעלו ן שלך , לקרו א א ת הברי ת החדש ה 
לאו! ־ התג־ך . לדע ת אישי ת א ת ישד ע 
המשי ח ושלו ם האלוהים , אש ד אי ן ל ו 
גבו ל וסופ ו שימל א ל ב כ ל אח ד ו*זד י 

א ת העלו ן "מה י אמת" ? מפיצי ם בדוא ד 

ובתיבו ת מכתבי ם ע ם בקש ה. להתקשי ־ 
ורקדן " בי ו ׳ושל י ם ולבק ש לש לו ת א ת 
הספרים : ספ ר התנ״ ך והברי ת החרש ת 
וספ ד "המשי ח בתב״ ך לאח ד ספר י חדל" . 
הארגוני ם המנהלי ם מאב ק במיסיון . 


באר ץ כל ל ו ביר ושלי ם בפרס , הגיב ו 
בחריפו ת ע ל דדפבצע " ז ה ש ל המיסיו ן 
מערבי ם למתקפ ת נג ד בהיק ף רחב . 


תיקו ן להיפק ד בבני ם 

תיקוני ם ישנ ם רבים : תיקו ן שבדעות , 
תיקו ן הושענ א רבד " תיקו ן כדת , תיקו ן 
הברית , לאל ה נוס ף תיקו ן חד ש בש ם 
באמת־ ז "תיק ץ ל היפ ק ד בבנים" . 

"ישיב ת השלום׳ * בירושל י ם , שאי ן ל ה 
•שו ס קש ר ופג ע ע ם הסכ ם השלו ם ע ס 
הפלסטינים , מקיימ ת כינו ס לימודי ם 
ב״תיקד ן להיפק ד בבנים" , כפ י שתיק ן אח ד 
מי 5 ־מונ י גאונ י היקרו ת ה ספר ד ית , מר ב 
יזמ י ודי ם דל , בע ל המחב ר הספ ר "ב ן 
אי ש חי" , אש ד לפ י דבר י אנש י הישיבה , 
הינ ו תיק מ ס־ז ק ומנוס ה ורבי ם נושע ו ע ל 
ידו , ונפקד ו מד ע ש ל קיימ א בסיעת א 
דשפיא . 

התפילו ת מתקיימו ת בעיק ר ב ל י ל ו ת 
מחו ך תעני ת ציבו ר שד ד תפלו ת 
מיותרות . הנהל ת . הישיב ה מודיע ה 
בצינור , ב י סע י לכ ל אי ש זאש ה 
להשתת ף בעצמ ם בסד ר התפילו ת 
והלימודי ם כול ו * חלקו , תו ך אמיד ת 
תפיל ה מיוחדת , שלדבר ו ראש י הישיבד - 
ופ י שאינ ו יכו ל להשתת ף כעצמ ו יכו ל 
למס ד א ת שפ ו וש ם אמ ו וב ן ש ם הגש ה 
לש ם איס ה דחפל א עכת ע 


מאש ר לבי ת חרוש ת לגלידד " אב ל ש ם 
תנח ו היסודות . 

"ע ל היו ם חראשון" , נזכר ת יוליד " "הי ה 
המקו ם מל א בלקוחו ת שאהב ו א ת 
הגלידו ת שלנו" . בת ם היחידד " רעד " 
בילת ה בגלידרי ה * 1 ת ב שעו ת היום . 
מו ל הגלידדי ה שכ ן משרד ו ש ל עוד ד ד ץ 
צעי ר ותפרן ׳ בש ם אליה ו נאד , שאות ו 
אהב ה יוליז ז לפנ ק במאכלי ם ובגלידות , 
בל י לדעת , שהו א עו ד יו ם *ז ד קד ה רא ש 
העי ד שלד " והי א עו ד תלח ץ א ת יד ו מד י 
שנ ה בכ ל הטקסי ם המכריזי ם ע ל העס ק 
המצטיין . 

גליד ה בא ד שב ע היתד . כב ד א ז סימ ן 
ההיכ ר ש ל העי ד הדרומית . בקוד ה מפג ש 
והתרגעו ת לנוסעי ם מת ל אבי ב לאיל ת 
ומש ם צפונה . אנש י מילואי ם קמ ל א ת 
הגלידדי ה כנקוד ת איסוף , ובי ן הלקוחו ת 
הנאמני ם הי ו ג ם פול ה ודו ד ב ן גוריון , 
שנהג ו לחנו ת כא ן לליקו ק גליד ה בדר ך 
לשד ה בוקר . ג ם.גולד ה מאי ד ל א דילג ה 
ע ל חניי ה הביניים , בדרכ ה לבנ י משפחת ה 
בקיבו ץ רביבים . וג ם יגא ל אלו ן נמנ ה ע ם 
ה מע רי צ י ם המושבעים • כ ל בנ י שושל ת 
רוסנברג , ע ל שלותתיה ן ידע ו תמי ד 
שלגליד ה נועדו . 

הב ת דינר " שבעל ה המנו ח הי ה מנה ל 
מחלק ה בבי ת החולי ם ׳קפלך , עסק ה ב ל 
השני ם בקניינו ת לעסק , הנכדי ם ידע ו 
שמ ז לשדי ם כד י לרכו ש השבלד " אב ל 
העתי ד האמית י טמו ן בגלידה . עוד ד למ ד 
כלכל ה ופילוסופיה , אב ל ביל ה יות ר בי ן 
105 הט עמ י ם מאש ר ב ספר יו ת . הב ת 
אליאנ ה למר ה אופנה , אב ל מנהל ת כיו ם 
א ת הסני ף בירושלים • ג ם הב ת פנינ ה הי א 
עורכ ת דין , ה משר ת ת * נ עניינ י העס ק 
ומופקר ת ע ל החוזים . בעל ה הטרי , תאב , 
אי ש מ חש ב י ם , נשל ח ג ם הו א לירושלי ם 
לסיי ע בניהו ל הסני ף הירושלמ י ש ל 
ת זכר ו־ - 


פר ס מאע׳י י סימפסו ן למוס ר 
מיד ע ע ל רוצח י אשת ו 

או . ג״י׳* . סימפסון , כוכ ב הפוטבו ל לשעבד , הטוע ן לחפות ו במשפ ט הרצ ת ש ל אשת ו 
לשעב ר שאהבו־ ״ שר ע סכו ם ש ל 250.000 דזל ר לכ ל אד ם שימסו ר מיד ע שיבי א 
ללכיד ת הרוצ ח האמיתי , נמס ד בשידו ר חדשו ת ש ל רש ת הטלוויזי ה אן.בי.סי . ביד ם 
שלישי . 

"לכתבנ ו:ודע , ב י כיו ס רביע י אסו ר סיפפסד ן להצי ע א ת הפר ס ב ן 250 אל ף דולר , 
לאד ם שיבי א ללכיד ת הרוצ ח האמית י ש ל אשתו ־ לשעם־* , נאס ר בשידור . 

סימפסו ן יואש ם ביו ם שיש י הקרו ב בבי ת המשפ ט העליו ן ש ל לו ס אנג׳ל ס ברצ ח הכפו ל 
ש ל ניקו ל סימפסד ן ב ת ה־ 35 וש ל רדנל ד גרלדסן , ב ן ה־ 25 . 

השניי ם נדקר ו למוו ת ב־ 12 ביוני , וסיפפסו ז נעצ ר 5 ימי ם מאות ר יזתר.לאח ד הסב ם 
הגידושי ז שנחת ם בי ן סימפסו ן לאשת ו לשעבד , הוער ך הונ ו ש ל כוכ ב הפוטבו ל ב־ס ו 
מיליו ן דולר . . 

מקו ם הולדת ו ש ל היטל ר יהפו ך למרכ ז אנטי־פאשיסט י 

אוססדיז ז מסר ה אתמול , כ י בכוונת ה להפו ך א ת הבי ת מ נול ד אדדל ף היסל ר למרכ ז 
אנסי־פאשיסשי , כד י להני א א ת הניארנאצי ם מלהפוך ־ א ת הבניי ן למקו ם עליי ה לרגל . 
_ השינויי ם שייעש ו בבי ת הקט ן מהמא ה ה־ 6 ל בעי ר ט־אונאו , ע ל גבו ל גרמניה , יתבצע ו 
כמסגר ת סדר ת אירועי ם שיתקיימ ו באוסטרי ה בשנ ה הבא ה לציו ן ת ש מלחמ ת העול ם 
השנייד " מסר ו מקורו ת במשר ד הפגי ם בוינה . 

"* ו מתכווני ם להקי ם מרב ו נג ד הפאשיזם , הגזענו ת והאפלי ה במקו ם הולדת ו ש ל 
היטלו־ , ע ל מנ ת להנ ד א ת הע ם בכ ל הקשו ר לתולדו ת הנאצידנל־סוציאליז ם ותוצאותי ו 
במהנ ה הריבו ד מארטהאוזד , אמ ר אח ד מעוזרי ו ש ל ש ר הפני ם פראנ ץ לשנאק . 

"במ ו ב ן אנ ו רוצ ש בצע ד ז ה למנו ע מהפאשיססי ם לעלו ת לדג ל למקו ם הולדת ו ש ל 
היסלד" , הוסיף . 

אדול ף היטל ר נול ד בבראונא ו ב־ 20 באפרי ל 1889 . וקיצונ ש מ ן הימ ץ נוהגי ם לציי ן 
מד י שנ ה תארי ך זד - 


24 שעו ת ש ל קונצר ט צדק ה בינלאומ י 

במסיב ת עיתונאי ם שהתקיימ ה אתמו ל בגיד־יזדק , הוכ ח ע ל א ד גו ן קתצר ס צדק ה 
בינלאומי , שיימש ך 24 שעות . 

דום ־ מטע ם מארגנ י הקונצר ט אמר , ב י במש ך 24 השע ו ת יקויימ ו 18 מופעי ם ב־ 7 ן 
מדינות . לדבריו , "יהי ה ז ה קונצר ט הצדק ה הגדו ל ביות ר שאורג ן א י פעם" . 

הדוב ר צי ץ ב י מספ ר המרינו ת המשתתפו ת עשו י להיו ת גדו ל יותר , בירדן ־ שג ם עת ה 
ממשיכו ת להגי ע הצעו ת השתתפו ת במבצע . 

באדוד ב יתנה ל הקתצר ם בני ו יור ק ובל ש אגג׳ל ם הו א יתקיי ם ב־ 1995 , עש ר שנ ש 
לאה ד קונצד ס הצדק ה שהתקיי ם ם ־ זמני ת בלונדו ן ובפילדלפיד ״ וב ו נאספ ו 70 מיליו ן 
דול ר שהועבד ו כתרומ ה להצל ת קורבנו ת הרע ב באתיופיד - 

התרופו ת שייאספ ו יחולק ו ע ל יד י המארגני ם לארגונ י סיו ע בעולם , נמס ר בהודע ה 
שפורסמ ה לפג י מסיב ת העיתתאינ ג 


למ י הול ך הכבוד ? 

חרדי ם ב ק ־ושלי ם פג ו א ל אנ״ ש(אנש י 
שלומם ) בבקש ה דחופ ה מאו ד והי * ל א 
לאפ ר א ת המלים : "כ ל הכבוד" , אל א 
להגי ה יפ ה מאוד , א ה בהערכ ה רבה" . 
זאת , מע י שכ ל הכבו ד שיי ך לריבונ ו ש ל 
עולם , כמ ד שנאמ ה "מלו א כ ל האר ץ 
כבודד . 


"מכיר ת קדיש " 

לאחרונ ה שוכדי ם רבי ם אנשי ם להגי ד 
קדי ש אחד י י ק י ר יה ם שנפטרו . לכאודד " 
א ץ ב ל פסו ל בהשכר ת אד ם לאמו ־ 
"קדיש " *זר י קרובים . הרבי ם עושי ם זאת , 
משו ם שאינ ם יבולי ם למל א התתחייסח ם 
כלפ י קרוביהם • ששו ם חש ש זד " ה ם 
שוברי ם בחו ר ישיב ה * אם־ ד לאמו ־ 
קדי ש ולהתפל ל לעילו י נשמתו . 

אול ם לאחדוג ה השכר ת "ה קדיש " נהפ ך 
לעס ק לב ל רבד , אגשי ם היושבי ם "שב ע ה " 
ע ל קרוביה ם ומפרסמי ם מודע ת אב ל בבל י 
התקשור ת הכתום־ " מקבלי ם הורע ה 
טלפוני ת א ם ברצונ ם שיאמר ו קדי ש עס ד 
נשמ ת הנפסד . ישנ ם ג ם "שנודרים" , 
שפרנסת ם הי א לגזו ר מודעו ת אב ל בבד י 
לבק ר אצ ל האבלי ם בשע ת ה יש יב ה 
ולבק ש תרופו ת עמ ד פ־ ס ר ו ת פי ק טיביים ■ 
הש נור רי ם אל ה מנויי ם אצ ל סוכנויו ת 
לקטע י עתוגו ת ומשלמי ם תב ץ ותקילץ . 
כנרא ה שז ה משתלם - 

נחזז ד ל״קדיש" . אל ה ש מ תר י ע י ם נג ד 
השכר ת זד׳קדיש " מנמקי ם א ת התנגדות ם 
בז ה ישנ ם אגשי ם שרחוקי ם מהי הדות , 
אב ל שו מ רי ם ע ל אמיר ת "קדיש " ותפילו ת 
בימ י שנ ח האס ל,ואיל ו ההבע ה לשבו ר פ י 
שיאמ ר "קריש " עבו ר קר וב יה ם הנפטרים , 
פוטר ת *ת ם אפיל ו מלבו א לבי ת הכנס ת 
ולהני ח תפילין . 


רמגו ר השקעו ת בע״ מ 

דרמגור ״ / "החברה" ) 

הודע ה ע ל החלט ת דירקט ו רמ ן החבר ה להקצא ת 

ניידו ת עד ך ע ל יד י המנ ה פרשי ת 

בהתא ם להוראו ת ת קנו ת ניידו ת ער ך(הקצא ת ניידו ת ער ך בהבר ה רשומ ה שהומס ־ של א לצימר ! 

! ה&שנ־ב ל 1992 מזלן ? התאנות ) מתם ! בז ה הודע ה כדלקמן : 

1 . מבו א 

13 מ ר מנח ם ב ן משית , מ ר שלמ ה מוסאיזף , הגב • עליז ה מוסאיו ף ומ ר נחמי ה דויד י ולהל ן ־ 
הגיצעים )(רא ה סעי ף 2 לדזלן ) פנ ו לרמגו ר בבקש ה להקצו ת לח ם מניו ת רגילו ת א ־ מו ת 1 
ש״ו ז ע 3 כ־ א ולהל ן - ההצעה ) בתמור ה כאמו ר בסעי ף ל להא־ . המצעי ם הודיע ו ע ל כוונת ם 
ל חסו ם א ת המניוז ב 

13 ביו ם 20 ביול י 1994 , איש ר די ר ק ט וריו ן החבר ה כ י החבר ה תבצ ע הקצא ה פרסי ת כנ׳׳ל " 
לאת ר שנתקבל ה המלצ ת ועד ת הביקור ת ש ל ההבר ה(המורכב ת משלוש ה חברים , כיוז ם 
שניי ם המכהני ם כדירק ט ו ר י ם מטע ם הציבור ) מיו ם 20 ביול י 1994 , כ י התבד ה תבצ ע 
הקצא ה פרטי ת □דל - 

13 ביצו ע ההקצא ה הפרטי ת יהי ה כפו ף לאישו ר ע ל יד י רש ם ההברו ת ש ל החלט ת האסיפ ה 
כללי ת יוצא ת מן ־ הכל ל שתתכנ ס ביו ם 2.8.94 לש ם דיו ן בדב ר הגדל ת ההו ן הרשו ם ש ל 
החבר ה כ־ 1.000,000 מניו ת רגילו ת א ־ בנו ת 1 ער ח ע־ ג כי־א , ורישו ם החלמ ה זו . 

2 • ומיצעי ם 

2.1 הניצעי ם הינ ם אנשי ם פרטיי ם שרוצי ם להשקי ע בחברה , אינ ם מחזיקי ם מניו ת בחבר ה 
ואינ ם בעל י עני ו בה . 

12 לאח ר ההקצא ה האמורה , יחזיק ו הניצעי ם יח ד ב־ 1332,075 מניו ת רגילו ת א ־ במ ת ג ש־ו ז 
ע ב כיא , ה מה וו ת כ־.' 2035 מההו ן המונפ ק ש ל החבר ה וכ־י־ 27.49 מזכויו ת ההצבע ה 
בוער ה לפ י ?: ח לוק ה כ דל ק מ ן : 

לאח ר ההקצא ה האמורה , יחזי ק מנח ם ב ך משי ח ב־ 537, 735 מניו ת רגילו ת א י בנו ת 1 ש־יו ז 
ע ב כ־א , ה מה וו ת כ ־.׳ 9.90 מההו ן המונפ ק ש ל החבר ה וכ־.־־ 1336 מזכויו ת ההצבע ה 
בחבר ה וע ם ביצו ע ההצע ה הפרטי ת הו א יהפו ך להיו ת בע ל עגי ן בה . 

לאח ר ההקצא ה האמורה , יחזי ק שלמ ה מוסאיו ף ב~ 868 ו 268 מניו ת רגילו ת א י מו ת 1 ש־־ ח 
ע 3 הי א המהוו ת נדר ׳ 4.95 מההון ־ המונפ ק ש ל החבר ה וכ־-- 6.53 מזכויו ת ההצבע ה בחבר ה 
וע ם ביצו ע ההצע ה הפרסי ת הו א יהפו ך להיו ת בע ל עני ו בה . 

לאת ר ההקצא ה האמורה , תחזי ק עליז ה מוסאיו ף 268.8690 פניו ת רגילו ת א ־ בנו ת 1 סר ח 
ע ב כ־ א הסה מ ת כ—־ ׳ 4.46 מההו ן המונפ ק ש ל החבר ה ? כ —׳ 6.53 מזכויו ת ההצבע ה בחבר ה 
וע ם ביצו ע ההצע ה הפרטי ת הי א תהפ ך להיו ת בעל ת עני ו בה . 

לאת ר ההקצא ה האמורו־ ״ יחזי ק נחמי ה י־ויז־ י ב־ 56303 מניו ת רגילו ת א י בנו ת 1 ש־ ח ע ב 
כי א המהוו ת כ־.־? 1.04 מההו ן הסתפ ק ש ל החבר ה וכ־ 137% מזכויו ת ההצבע ה בחברה . 

2.3 בי ן מנח □ ב ן משי ח לבי ן אב י ב ן סירא , המכה ן כיו־ ר החברה , קיימי ם קשרי ם עסקיים , ה ן 
באופ ן איש י וה ן במסגר ת פעילות ו ש ל אב י ב ן סיר א בחפציב ה חבר ה לבנין , עבודו ת ופיתו ח 
בע׳ם , בעל ת עני ו בחברה . 

בי ן ארי ה פורר . המכה ן בדי ר קטו ר בחברה . ובי ן מנח ם ב ן משי ח קיימי ם קשרי □ עסקיים , 

עק ב עבודת ו ש ל ארי ה פור ר בוזפציב ה חבר ה למין , עבודו ת ופיתו ח בע־מ , בעל ת עני ן 
בחברה . 

2-4 בי ן המצעי ם לבי ן עצמ ם קיי ם תסכ ם הצבע ה שיחת ם ויכנ ס לתוק ף ע ם ביצו ע ההצע ה 
הפרסית , לפי ו מ ר מח ם ב ן משי ח יתמנ ה לחב ר במועצ ת המנהלי ם ש ל הוזכר ה מטע ם 
הניצעי □ ולנציג □ באסיפו ת כלליו ת ש ל בעל י המניו ת ויהי ו ל ו סמכויו ת מלאו ת להצבי ע 
לפ י שיקו ל דעת ו הבלעדי , בכ ל עגי ל שיוב א להכרע ה במועצ ת המנהלי ם א ו באסיפ ה 
הכללית - 

2.5 לאח ר ביצו ע ההקצא ה ע ל פ י ההצע ה הפרסי ת ובכפו ף לביצועה , יחת ם הסב ם הצבע ה בי ן 
מ ר אב י ב ן סיר א לבי ן מ ר מנת □ ב ך משיח , אש ר סרטי ו יסוכמ ו לאח ר ביצו ע ההקצאה . 

3 • ניירו ת ער ך שיוקצ ו ותמורת ם 

למצעי ם יוקצ ו 1,132X175 מניו ת רגילו ת א ־ בנו ת 1 ש־ ח ע ב כ־׳ א תמור ת תשלו ם במזומן , כס ך 
530 ש׳׳ו ז למני ה ובס ך הכ ל 6,000,000 סר ת בע ת קיו ם ישיב ת הדירקטוריו ן מחי ר המגי ה הידו ע 
הי ה 5.96 סר ח למניה . 

4 . יעו ד ה ממי ר ה 

יעו ד התמור ה יהי ה לפ י החלט ת דירקטוריו ן החבר ה מע ת לע ת 

5 . נימוק י הדירקטוריו ן 

דד ך ההקצא ה עפ״ י הצע ה פרטי ת עדיפ ה מבחינ ת החבר ה מהצע ה לציבו ר עפ״ י תשקי ף בב ל 
אח ד מהני מו קי ם האלה : הדר ך מהיר ה יותר , הדר ך זול ה בהרב ה וי ש ב ה חסכו ן מושא י עמלי ת 
החיתו ם ו ה הפ צ ה וית ר ההוצאמ ז הבריכו ת בהצע ה עפ־ י תשקי ף בעו ד שבהצע ה פרסי ת אי ן 
הוצא ה מעב ר להוצאו ת ביול , אגרו ת ופרסום , התמור ה הנדרש ת לחבר ה לצרכי ה הובטח ה 
בדר ך זו , בעו ד שהצע ה לציבו ר היתו ז תלוי ה במצ ב השו ק והצלחת ה אינ ה מובטח ת מראש , 
במיוח ד לאו ר התפתחויו ת שחל י לאתז־תר - כמועפקו ת רבו ת בוטל ו א ף לאח ר פרסו ם 
תשקיפים . 

6 . דיר קטור י ם שהשתתפ ו בדיו ן ודירקטורי ם בעל י עני ו איש י בהחלט ה 

בישיב ת הדי ר קטוריו ן שהתקיי מ ה ביו □ 20 ביול י 1994 , השתתפ ו רד ד דו ד שמרו ן(דנרצ ג אית ן 
אזרח י מים־צ ) ובר ק דוכס . אב י ב ן סיר א וארי ה פור ר ל א נכח ו בישיב ת הדירקטזריזן . 

7 . אישורי ם דרושי ם ומוע ד ההקצא ה 

7.1 ההקצא ה הפרטי ת כפופ ה לקבל ת כ ל האישורי ם הדרושי ם ע ל פ י כ ל די ן וע ל פ י התקנו ת 
ובכל ל ז ה אישו ר עקרת ? ש ל הבורס ה לרישומ ם ל מ ס ח ר ב ה ש ל המניו ת שיוקצ ו לגיצעים . 

72 לפ י הוראו ת תקנ ה 7 לתקנו־י ב הצע ה פרטי ת סא ת חבר ה רשומ ה לניצעי ם אש ר יהפו ך לבע ל 
ענ ץ לאח ר הקצא ת מית ת הער ך ע ל פ י ההצע ה הפרטית , תהי ה טעונ ה אישו ר האסיפ ה 
הכללי ת א ם דרש ו זא ת מחזי ק א ו מחזיקי ם במניו ת החבר ה הרשומ ה המחזיקי ם ביח ד 
שליש ה אחוזי ם א ו יות ר^מהו ן המניו ת המונפ ק בחבר ה הרשוטד ז א ו שלוש ה אחוזי ם א ו יות ר 
מהו ן ממניו ת מ ז ג פק ו ת מסד ! ססויים . ובלס ־ שדריש ה כאמ ד הוגש ה בכת ב בתו ם ל א 
יאות ר מעשרי ם ואח ד ימי ם אח ר פרסז ם מודע ה זו . 

73 בהתא ם לתקנות , מיסמב ת רשו ת ניירו ת ער ך תו ך ארבע ה עש ר ימ י עסקי ם ממוע ד המ ת 
הז־ר־ ח המיידי , להורו ת לתקן ־ פר ט מ ן הפרטי ם המובאי ם בדוי ח המייד י א ו לת ת הסבר , 

פיי־יס , ידיעו ת נמססכי ם בקש ר לפר ט כאסור , כמקר ה כז ה ידח ה ביצו ע ההקצא ה ע ד 
לאת ר שתבצ ע החבר ה א ת דריש ת הרשו ת כאמור . 

7.4 הקצא ת המניו ת האמורו ת לניצעי ם תעש ה בכפו ף לס מכו ת הרשו ת ל נ י י רו ת ער ן כאמו ר 
בסעי ף 73 לעי ל ול א מוקד ם 0 ־ 30 יד ם ממוע ד פרסו ם הזוי ה המייד י ולאח ר קבל ת כ ל 
האיסורי ם האסורים . בכפו ף למועדי ם שנקבעו ־ בתקטת . ולאח ר אישו ר החלט ת האסיפ ה 
הכללי ת בדב ר מדל ת מ ן המניו ת הרשו ם ש ל החברה , כאסו ר בסעי ף 13 לעיל . 

^ הו ן המיו ת ש ל החבר ה 

הו ן המניו ת המונפ ק בחבר ה לתארי ך דר ה מייד י ז ה הינ ו 2,986305 מניו ת מתוכו , 2346358 רי ן 
מת ת רגילו ת א בגוד . 1 ש־ ח ע ב כי א 1 ־ 437,457 ה ן מניו ת רגילו ת ב • בנו ת 4 קי־ו ז ע 3 כ־ א 
המהוו ת 1 ,749,828 ס־י ת לאח ר ההקצאה , ההו ן המונפ ק יהי ה 4318380 מניו ת מתוכ ו 
3380333 מניו ת רגילו ת א מו ת 1 ש־ ח ע 3 כ ל אחו ק ול א יחו ל כ ל שמו י במניו ת רגילו ת 3 * . 
לאח ר ההקצאה , ההו ן הסתפ ק המוחז ק ביד י המצעי ם יה א כמפור ט בסעי ף 22 לעיל . 

207.94 דמגו ד השקעו ת מן״ מ 

דב ר י 1 ם חמיש י י״ ג בא ב תשד ר 21.7.94 
עכשי ל 


ערוצים: ׳ אביב הזרצמ ן 


אל ה תולדו ת הפספו ס 


* * י * "טעו ת אנושי ׳ רבעיו ת ממניות" , ככ ה ממדדי ם גורמי ם בכ ב לי ם א ת 
פ־כב ה השידו ד הז ד ש ל הופע ת שאש ת הסגורי ם - ס לא ס יד ו חעיננו , לוצ״יאנ י 
=אממ!־מד , וחוז ה קאדרה , כמסגר ת קונצד ס מיוח ד לסיו ם המונדיאל . הקונצרט , 
שהתקיי ם בארזד׳ ב בשב ת בערב , הי ה אפו ד להיו ת משוד ד בערו ץ 3 ככבלים , לפ י שעו ן 
יסיאל , בשע ה 0 מ 06 ביו ם ראשון . אל א שמישה ו בנבלי ם סב ר בטעוו ^ כ י מדוב ר כשב ת 
00 :*£ . וב ך ג ם פורפ ם בחל ק מלוחו ת השה י ה ׳ ־ ם בעיתונים ■ מסיבו ת טכניות , ל א נית ן הי ה 
לדיעב־ ד א ת השידו ר במועד ו(ראשון ) ומשו ם כך , ג ם ל א התקיי ם השיחו * תזוזו * המו בט ח 
בשע ה 17:00 . בכבלי ם החלימ ו לשד ר א ת הקונגר ס עו ד באות ו ער ב בשע ה 21:00 , 
"בשו ב הדלודנסיו ת של ו באות ו היום" . בשבי ל ח ב הציבו ר הפעונייז , של א יד ע ע ל 
השידו ד באות ו ער ב והפסי ד אותר , ישדר ו א ת הקונגר ס במוע ד מאחז ר יוחד . אגב , 
מלדייד ת הישראלית , שקנת ה א ת זכויו ת השידו ד למשחק י המונדיאל , ל א רכש ה א ת 
הזכייו ת לשידו ד הקובגדע , בש ל המחי ר הגבו ה ומסיב ה ז ו ייתר ה ע ל כ דג ם ׳דשת ■שק ם 
ראשו ן וד א יו ס השידורי ם של ה בערו ץ 2 י הכבלים , שרכש ו א ת הזכויו ת מ ־ פיספס ד א ת 
השיךד ר החי , ל א מוסרי ם א ת המחי ר ששילמו , כ י "אנחנ ו חבר ה פרטי ת ול א מוסרי ס כמ ה 
בשרכי ם לזכויות" . 

ב * שכ ל יעבי ד בשידו ד ה י א ת פלסיד ו דדמינגו , ז ו הטלוויזי ה הישר אלי ם אש ר 
בתבנבד . ב־ 9-8 שידו ד ישי ר מבי ת האופח ז ש ל ורונד , ע ם דומינגו , ום־בכי ם נוספים ■ 

3 " יזת ר מלחמ ת הסקרי ם בי ן דשו ת ה ש יד ו ד לרשו ת השני ה(א ו בי ן 

ההבדד ת שעושו ת א ת הס ק רי ם בעבורם ) עול ה כית ת א ם מוב ן ש ההבד ל במספרי ם נוב ע 
:־.ההבד ל כשש ת הדגימה , הד י שבנוש א הנתו ן הב א קש ה למי ן מדו ע י ש הבדלים : על־פ י 
כק ד ש ל "גאלופ " לרשו ת השני ה הצפיי ה בערו ץ 2 עול ה ככ ל שעול ה ההשכלה , בלומ ה 
בעל ־ השכל ה גבוה ה א ו בינוני ת מעדיפי ם א ת ערו ץ 2 על־פנ י הערו ץ הראשון , ואיל ו 
מבי ן בעל י הה שכל ה העממית ! אחו ז הצופי ם בערו ץ הדאשד ן גבו ה מהאח ח הצופי ם בערו ץ 
2 • אול ם סק ר ש ל הבר ת "קונסר׳שילוב " שנעש ה לרשו ת השידו ד טוען , כ י הצפיי ה בערו ץ 
הדאש ץ יורדת , ככ ל שיורד ת ההשכ לה ■ ממוצ ע ההש כל ה ש ל צופי ־ הערו ץ הראשו ן גבו ה 
כבוצ ע הה ד כל ה ש ל צופ י הערו ץ השני , ושניה ם גבוהי ם ממוצ ע ההשכל ה ש ל צופ י 
הבבל־ם . א ד פ י צודק?? ? 

ת £22 . קצ ת לפנ י שאנחנ ו מגלי ם עז ר שעח־ריותע ל הנשי א הנוכח י כי ל קלינסון , 

ר״א ; הטלוויזי ה הישראלי ת לעדכ ן אותנ ו בב ל פשע י הנשי א לשעב ר ריצ׳אר ד ניקסון . 
״מאחור י דלתיי ם סגורו ת - כ ל פשע י הנשיא" , חמיש ה פרקי ם ד ה ז מנ טריי ם ש ל 
הב*.בי.סי . משחזרי ם בצור ה מרתק ת רבפדוסרו ט א ת השע רו רי ה הפוליטי ת החמור ה 
ביות ר בתולדו ת אחז״ ב - "פרש ת ווטד־גייס" . עריכ ת הסידד ה ה מ תייסר * ר ק לאוע־־ונד " 
סמו ך למות ו ש ל ניקסון . הנשי א כפ י שהו א נחש ף בסידדה , דז א תככ ן ועבריין , המפעי ל 
בבי ת הלב ן צב א פרס י ש ל יועציכדעברייני ם ופוע ל בשי טו ת ה מאפ י ה ■ הסידד ה תשוד ר 
במסגי״ ת ״מב ט שני״ , בהגשת ו ש ל מיכא ל קרסין , ביפ י ראשון , 2130 , הת ל מד ד 7 
י/־דגיטב ■ בערו ץ הראשון . 

ואג ב "מב ט שני" , מנה ל הטלוויזי ה יאי ד שמד ן מבסי ת כ י ב#יונו 1 ה ש ידורי ם הבא ה ל א 
יוצ ב "מב ס הב" " מו ל ח שילדן , משו ם שבמשבצ ת ז ו מפסי ד "מב ס שני " צופי ם רבים . כ ן 
הבמי ה שטרן , ל א להרבו ת בטוק־שואד ם ולשד ר הרב ה "תכניו ת איבוזד . 

*!עד ת דוד י לגשש . הגששי ם ה ם כמע ט הי ח ידי ם של א יצא ו לחפ ש והמשיכ ו להופי ע 
ג ם כשכ ל המכבי ם בדח ו לחד ל(סוב , ה ם ל א ממ ש יגיע ו כ ל שבו ע לאולפ ן בשבו ע הב א 
יתחיל ו בשידור י תכני ת הבידו ד ה ע שירי ת שלהם , ״כוסו ת חז ר - שיש ה מער כ וני ם ע ל 
נישואי ן בינעדתיים , ביא ת המשיח , גערו ת ליווי , הנוע ר ומסעותי ו לנמר ה הדחוק , הקש ר 
ב ל הורי ם ליל ד המודרנ י והאר ו וי ד זן . הח ל מדד 27.7 כ ל יו ם רביעי , שע ה 2030 בערו ץ ב 
פ ־ שכ ן דד ה בהופשה , וחזר , הו א ח שילו ן שיש ב כב ר אתמו ל באולפ ן " ב ש י דו ד חי" . 

?לד ש וימע!!*ח ע ט ש ש ל לד . תרשמ ו לעצ מכם ■ סידד ה על־פ י ר ב המכ ר 
הנהד ר "הח ח בערב י הנחל " כלא ת ?ג ת גרתם , משודר ת ב״רשת " הח ל מאתמו ל ובכ ל יו ם 
רביע י בשע ה 15:05 . הפפו ק מד ק הו ל וצוותו ־ יצר ו א ת הדפתקאותיה ם ש ל ארבע ת בעל י 
החייב , שה ם ג ם ג׳נסלמני ם ברו ח התקופ ה האדואדדיאני ת באנגלי ה בסידד ת בובה : 
מקסימה . א ם זד ו שואלי ם אותי , י ש לסד ר א ת הסידד ה שגי ת בשעו ת הלילד , לסבוגדי ם 
המסדי ם לרפר , וי ש הרב ה כאלה . 

לפנ י הכירדה , חמ ש דקו ת ש ל סירסונ י אנימצי ה מקסימים , "מיפי" , לפ י ספרי ו 
המצויירי ם ש ל הסופ ד ההולנד י דיק״ברוב ת ממב 3 ־ לעברית . ב ל יו ם ד 0 מ 15 ^דשת"־ ־ 
עח ץ 2 . 

. • • ־ ■ 1 - .. . .*."••י * 

8 ומועי 5 ור 1 יק 3 דול . ז ה פ ה שיקבל ו ילד י ישרא ל לימ י הקיץ , ש ל ה טלו ויזי ה 
הישראליו ת "האופנובדי ם ממאדים' , סידר ה מלא ה פעילו ת ורוקנרול , אש ר משודר ת 
כהצלח ה בארה״ב , באירופ ה ובאוסטרלי ה , מגיע ה ג ם לישראל . האופנוברים , אש ד 
מבלי ם חייה ם כי ן רוקנרו ל לאופנועים , מסתובבי ם בעי ר ובשע ת הצור ר נלחמי ם באוי ב 
אכז ר ומגיני ב ע ל כדו ר הארץ . הטובי ם מנצחים • הח ל מה־ 31.7 מיד י בוק ר בשע ה 5 * 06 < 
פר ק ש ל 10 דקות ■ ופה־ 4.8 , בכ ל יו ם חמיש י בשע ה 1530 , פר ק אח ד ארוך . השל ב הבא , 
צעצוע י אוב-נרכרי ם מזנויזת . 

נ״זמדזז?׳ ׳ עש ר ז מ ז ה טו ב יותר . "סיפורי ם לשע ת ליל ה מאוחדת "ש ל מיק י במן , 
דיוזד־ ס למרק ע ש ל הטלוויזי ה הישראלי ת ד־שוד ת הח ל מיו ם שנ י ה־ 25.7 , שע ה 23:10 . 
שיש ה סיפורים , שכב ד שודר ו בעבד , וג ס א ז הי ו הדעו ת חלוק ת באש ד לאיכות ה מ י 
שחצ ה לחנות , סיזזפ ס א ת הפרודי ה שעש ו ע ל הסיפורי ם האל ה ב״הז־זהיי , בימיה ם 
הטזנים . 


תאי ם ?ולס . כתב י הטלוויזי ה הישראלי ת מסתובבי ם הרב ה בעולם , וא ת התוצאו ת ה ם 
מעלי ם אח ר כ ך ע ל המרקע . במוצ״ ש 30.7 תעל ה לשיחו * ״מארב ע כנפות ״ - תמונו ת 
מחייה ן ש ל קהילו ת יהודיו ת בעולם , כפ י שצולמ ו על־יד י צוות י ה ט לוויזי ה הישראלית . 
הטי ק הראשון , סרט ה ש ל יהודי ת בפ ר שיעסו ק ביהדו ת קמ׳ין . עו ד בתכני ת בשבועו ת 
הקחבי ע יהדו ת אלבני ה דהרו ת בולגריה . 

ואיל ו יד ץ קימו ר סיי ל בסי ן וחז ר ע ם סיז ז ה שע ת הסי ן — ועדש ה פרקי ם ע ל השינו י 
המתחול ל סין , ע ל יאפי ם סינים , ע ל נבכ י העב ר וע ל הצפ ר בעתיד . הת ל מה־ 2$.7 , כיס י 
חמיש י פשע ה 21:00 , בערו ץ הראשון . 

סלבריטיז . הטלוויזי ה הישר אל י ת תצל ם א ת הופעת ו ש ל אבי ב גמ ן כפסטיב ל "עדד ־ 
ותשד ר אות ה ב־ 5.8 . ואיל ו האםבי.ד . ישדד ו ב־ 25.7 ספייש ל ע ם סינד י קראוסר רד , אש ר 
תחשו ף לעינ י העול ם ? מ חי י הסלבריטאי ם(האמיתיים ^ סכב י הס פו ר ט והפולי ט יקאי ם 
אש ר אוהבי ם להת חכ ך בכוכבי ם ה ז ו הרים . 


סר ט חד ש 7 ורד ה צ י מ ר מ ן 


נסיע ה איטי ת אסור ה בהחל ט 


ספי ד 


יא ן ד ה בונ ט ציל ם סרט י ימול ה דממ ת 
״נש ק קטלנ י 3 ״ , ״גש ם שמד ״ א ז "המרד ף 
אחר י אוקטוב ר האדום" . עבודת ו הראשונ ה קיאנ דד י ב ם ל 


כממ ד מ ד הי א מר ס מת ת שם ־'חרב ה ; 
מש ם לזוויו ת צילו ם ולפעלולים , 
כשלעיתי ם עובדות , מ זמנית , ש ש וג ם 
12 מ צל מות . מככבי ם ב ו דגי ם הופר , 
קיאג ו ריבם , סנדד ה מלו ק וג׳ ף דניאלס . 

קיאנ ו ריב ם וג׳ ף דניאל ס משוטרי ם 
ביחיד ה המיותר ת ללוחמ ה במדוד . מ 
מצל י ח י ם לנטר ל פצצ ה שהונח ה בגור ד 
שחקים , ומ צ י ל י ם נוסע י מעלי ת תקועי ם 
שהי ו בבחינ ת בנ י ערוב ה לתשלו ם 
שלוש ה מליונ י דולא ד שדר ש מטמי ן 
הפצצה , דגי ם הופר . מפר , עקשן , ל א מוכ ן 
לחזז ר ע ל הסכו ם האדי ד הזד , ומסמי ז 
פצצ ה נוספ ת באוסובו ס מל א נוסעים , 


שאמור ה להת פ וצ ץ א ס הנה ג ידו ־ 
למהירו ת נמוכ ה מ־ 50 מייל . ריב ם עול ה 
ע ל האוטובוס , ה מ שטר ה מפנ ה א ת 5 
הרחו ב ות , ה או טו בו ס פונ ה לא ו סוסס דדד , 
מדל ג מע ל קט ע ל א גמו ר בכביש , מצלי ח 
ל״סדר " א ת חפ ר ולהעבי ר א ת הנוסעים , 
תו ך כד י גסיעד , ליד י שוטרי ם מוסעי ם 
במקביל , מגי ע לשד ה תעופד , ש ם מסתיי ם 
הכל . כמעט . וכדאי ־ לציי ן שא ת כ ל 
הנסיע ה המטורפ ת הז ו עוש ה נהגת , אח ת 
הנוסעו ת שממלא ת א ת משמ ו ש ל הנה ג 
שנפגע . 


היומ ן ש ל גנ י טורפ י 


ע י מודס י זכ ה כב ד בפר ס הבמא י הטו ב 
ביות ר כפסטיב ל קא ן השג ת שמ ו המל א 
ש ל הסו־ מ •יומנ י היקר . אירועי ם מחיי ו 
ש ל ב ן ארבעי ם נודד" . אמנ ם תיעו ד חיי ו 
ש ל אד ם פרסי , אכ ל בעצ ם.תמונ ה כולל ת 
ש ל ההסר ה ב אי ט לי ה ה יזם . בדר ךאירונת ז 
מספ ל פזדס י במבקר י שלנוע , 

באינסלקסואליס , כהורים , ובעיק ר 

ברופאי ם של א יודעי ם בעצ ם כלום , א ו ל א 
מתאמצי ם באמ ת לרפ ת נגימורט י 


ספינ ת הדג ל ש ל יהו ד 


ההצוצר ן והמעב ד הר ג פופדו י המגי ד גשגועיי ם האחרוני ם 
סדנאו ת במרכ ז המוסיק ה "הד" . בשב ת יתאד ה בקונצר ט תזמור ת 
הבי ג בנ ד ש ל בי ת הספר , במרכ ז סוז ן דל ל 


מא ת 393 1 • 

השנ ה האחרונ ה ל א הית ה מוצלח ת 
מבחינת ה ש ל יהוד , שעלת ה לכותרו ת 
לא ו חדק א בהקשח ם חיוביים , בש ל 
פרש ת עו ד משולם . השנ ה הקרובד , כ ך 
מקווי ם תושב י העיידד , תהי ה יות ר טוב ת 
לספינ ת הדג ל התרבותי ת ש ל יחד , מרכ ז 
המוסיק ה "הד" , קרו ב לוודא י שיוד ה חל ק 

בכד י , 

המרכ ז קיי ם ז ה שלוש ה עשורים , תחיל ה 
בבי ת לתזמור ת מקומי ת והח ל ממת י שנו ח 
דר ס 7 כקונסדבטוריו ן למוסיקה . ע ד לפנ י 
חמ ש שני ם ניתנ ו במרכ ז שיעור י מוסיק ה 
פסנררסיי ם שכוונ ו לתושב י יהוד . אול ם 
בשני ם האחרונו ת הרחי ב "הד " א ת 
פעילות ו ומז ל לספ ק שיעורי ם במוסיק ה 
עכשווי ת ובתחומי ם נלווי ם למוסיק ה כמ ו 
טכנאו ת אולפן , מח ש בי ת מוסיק ה 
לסרטי ם ועדר . הח ל מהשנ ה הקרוב ה יהפו ך 
"הד * לאקדמי ה למו ס יק ה שתצי ע שנ י 
מסלול י לימו ד לקרא ת תוא ר ראשי ה 
מסלו ל גיאו , פו פ ורו ק ומסלו ל ניהו ל 
הפק ה ואמרעו ת בש ל הקשיי ם בהשג ת 
הכר ה אקדמי ת מהמוע צ ה להש נל ה 
גבוהד , י ש ל״הד " הסכ ם קדדיזצי ה ע ם 
אוניברסיט ת אוקלרהפד . ב אדה״ג * 
שיאפש ר קבל ת תוא ר לאת ר לימודי ם 
משולבי ם בשנ י המוסדו ת תוא ר ראשו ן 
במסלו ל המוסיק ה הקל ה יקב ל תלמי ד 
ב״הד ׳ לאח ד שמדי ם שלו ש שני ם 
באקדנד ה וישלי ם שב ה נוספ ת 
באוקלוהומ ת במסלו ל הניהול י י־׳ז־דש ד 
שנתיי ם באר ץ ושנתיי ם בחו״ל . 

אח ד האהראי ם העיקריי ם להתפתחו ת 
המרשימ ה ש ל "הד * בשני ם!;אחרונ ו ת 61 ו א 
מהל ו הנוכחי , יהוד ה כהן , ב ן יהוד , שדב ש 
א ת השכלת ו המוסיקלי ת באר ץ ובאחדב י 
למת ת הדמיון , דוח ה כה ן א ח ההש ווא ה 
ש ל "הד " ל״רימון" , האקדמי ה לג׳א ז ירו ק 
בדפת־השרון . הו א מדגי ש שגדהו* " ל א 
מוותרי ם ע ל לימוד י מוסיק ה קלא סי ת ת ץ 
מחבבי ם א ת התלמי ד לראיי ה סלל ת 
ורהב ה ש ל ד־פוסיק ה ע ל כ ל רבדיהיבו " 
התחומי ם המכני ם מצ ר אח ה חעיתליי ם 
מ 3 ד שני . 02 להשוו ת בב ל <את < הר י 


שלתלמי ד במסלו ל מל א ב״הד" , לעומ ת 
תלמיד ־ ב״דיפיד , א ץ אפ שרויו ת בחיר ה 
רבות . כה ן דוג ל בתז ה שהתמחה ! בתוד ם 
מסדיי ם נדרש ת ר ק בתוא ר שני . 

יחסי ת ל״רימוף , המשופ ע בפורי ם 
ותלמידי ם ידועי ם משתתפי ם באירועי ם 
מ וס יק ל יי ם דבים, • פוע ל "הר • מנקוד ת 
מוצא , ש יוו ק י ת לפתות , יות ר נמוכה • 
השנ ה הח ל ביה״ ס לפעו ל ג ם בכ יוו ן הזה ־ 
ב א מ צע ו ת קונצרטי ם וצ ד שיי ם במרכ ז 
סיזךדלא ל בתל־אבי ב ש ל תזמור ת הביג־ ־ 
בנ ד של ו החל ו תלמידי ו לועזש ף ג ם בפג י 
קה ל תל־אביבי . בשב ת הקרוב ה יתקיי ם 
בסוזן־דלא ל קונצר ט נוס ף שב ו יתאד ה 
החצוצד ן והמעב ד האמריקני , הר ב פומדזי . 

פומר די , ב ן 64 , מלמ ד בשלושי ם 
השני ם האחרונו ת םמיניברסיס ה הנ ודעת * 
כרקל י שבמםטון , העבי ד ב־הד " 
ב ש ס ־ ע יי ס האחרוגים , ז ו השנ ה השניי ה 


ב ר צ יפ ות , שת י סדנאות . באח ת לימ ד א ת 
י צ יר ו תי ו ש ל דיו ק אלינגטו ן ובשניי ה - 
ט כנ י ק ת כתיב ת מוסיק ה שפותח ה על־ידד • 
בנוסף , הו א עב ד ע ט הביג־בנ ד לקרא ת 
מופ ע משותף . התרשמות ו מהתזמור ת 
יכול ה להעי ד ע ל ההתפתחו ת הגדול ה 
שעב ר מרכ ז "הר * בתשע ה האחדונה . 
"כשהיית י פ ה לפנ י שנד , הביג־בב ד הי ה 
בדמ ה נמוכה . חזרת י למלו ן אחר י יז ם 
עבוד ה אית ם מות ש לגמרי . היז ם מצ ב 
שונו ג במהיא ־ הקי ץ אנ י מלמ ד בבתי־שפ ר 
רבי ם באירופד , דביג־בנ ד "הו־׳ ׳ הו א היו ם 
הטו ב ביותר. " 

פומרדי , שניג ן בעב ר לציד ם ש ל צ׳דל י 
פארקר , ליונ ל מפטון , סט ן גס ס ורבי ם 
אחדים , הו א ערי ץ מור ה סבלני , שמוב ן 
לענו ת לכ ל שאל ה שפעי ם ל ו תלמידיו , 
כפ י שהתבר ר בסדנאו ת שנת ן ב״זזד" ■ 


"אנ י מתייח ס לתלמידי ם כאיל ו הי ז ילדי ם 
שלי . ה ם אל ה שימשיכ ו א ת מורש ת 
המו סי ק לי ת של י ג ם אחר י מותי" . ע ל 
מוניטי ן גדו ל כמוסיקא י הו א וית ר אחר י 
שהתחת ן חזליו ־ ילדים . הו א החלי ם 
ל ה ת רכ ז כהודא ה ומקו ם הטבע י ביות ר 
מבחינת ו הי ה "בדקלי" , שבעי ר מגוריו . 
במש ך השני ם לימ ד תלמידי ם רבים * 
ביניה ם פא ט מת׳יני , ארי ק מרדי ן ואחרים , 
והתפרס ם במומח ה בעיבודי ם ובניצו ח ע ל 
תזמורו ת ביג־בנד . במפתיע , מפרי ז 
פומרו י כ י זע א מעדי ף הרכבי ם קטני ם על - 
מ י תזמורו ת ג׳א ז גדולות • בהרכבי ם 
הקטני ם יש , ל דבריך , יות ר מק ה לבט א 
יצירתיז ת וספדנסנידת ■ 
בתחיל ת שנו ת ה־ 50 השתת ף עמרו י 
באח ת החמישיו ת ש ל צ׳ארל י פא ר קר . 
"באות ה תשפ ה ל א ודת ה ל ו חמישיי ה 
שש ־עד , וכשהו א הי ה מגי ע לבוססו ן הו א 
הי ה קור א ל י לנג ן איתו . היית י א ז כ ן 23 ־ 
24 ואנ י זוכ ר שז ו היית ה התי ה מרגשת • 
במת ו זמ ן הי ה ברו ר שהו א ל א יחי ה שני ם 
רבו ת ומ ל זא ת הו א עדיי ן ניג ן בבהירו ת 
וביצירתיו ת רבה" . לצ ד פאו־קר , פונ ה 
פומח י כמו סיקאי ם שהכ י השפיע ו עלי י 
א ת קנ י דדרד ט וא ת מנ י רוליגס . ררליבם ׳ 
ל ד בר יו , וצ א ענ ק ועיז ה היחיד ־ שבות ר 
היו ם בחיים , לאח ר מות ם ש ל דיז י גילספ י 
ומייל ס דייוי ד בשנתיי ם האחרונות . ■אנ י 
אוה ב 80 ־ א ת ג׳ ז הנדרסון , אב ל הו א ל א 
הגי ע לדרג ת הגאונו ת ש ל שדמיו• " 
פומדו י טח ן במומח ה בהורא ת 
המוסיק ה ש ל דיו ק אלינגסון . א ת הקש ר 
.של ו לאלינגסד ן מגדי ר פומדו י כהעדצר - 
"הו א אלי ל שלי . חלקי ם גדולי ם 
מהמוסיק ה של ו אנ י ערי ץ ל א מבין . י ש 
ב ה פשטו ת וחוכמ ה שהפכ ו אות ה 
לג^אסית" . באש ד לפשט ם ש ל תזמורז ת 
הביג־־בנ ד היום , פומדז י מורו * שממדנ ה 
כלכלי ת ה ם כב ד ל א משתלמי ם למע ט 
אול י לתזמורו ת ה״דוחות " כפ ו התזמור ת 
שהית ה ש ל אלינגסון . בקונצר ט בשב ת 
הקרוב ה יבצ ע ביג־בנ ד "הל״ סיצוח ו ש ל 
פומדו י קטעי ם ש ל ווי ץ שורשר , ג׳ו ך 
ק ו לס דיץ , מ״־ל ם דיידיד , דיז י גילספ י 
וכמוב ן ש ל דיו ק אליגגסוז . חד ב #ומרז י בסדנ ה טיו ל קצ ר בירדן , בהפוג ה שבי ן פסג ת פרם־מג׳אל י לבי ן פפג ת דבי ר הופיין , ג ט לפטיילי ם הישראליי ם 

לעתי ד לבוא . גזו ר ושמו ר 


אזו ר י ם המל ח הירדני , אלי ו עבו * 
אתמו ל מוק ד שיחו ת השלו ם בי ן ירד ן 
לישראל , עוב ר בע ת האחרונ ה תהלי ך ש ל 
פיתו ח תיירותי , א ך עדיי ן דחו ק 
מ ל ה שת וו ת לאתרי ־ התיירו ת והמרפ א 
ה מ וצעי ם בצ ד הישראל י ש ל המט־ - לכ ן 
ל א נמלי ץ למשתתפ י הפו״ ם ולעתונאי ם 
הרבי ם לבלו ת א ת הפוג ת נא ף השבוע , בי ן 
פסג ת שר י הור ץ לבי ן פסג ת ראש י 
המדינו ת בוושינגטון , בנופ ש בי ם המל ה 
הירדנ י דווקא . ובב ל זאת , הנ ה הצעד , 
לגיח ה תיירותי ת קצר ה מאזו ר י ם המלח . 
קצ ב התחממו ת היחסי ם כ ץ שת י המדינו ת 
מצבי ע ע ל ב ך כ י הצע ת הטיו ל שאזל ו 
תהפוך . בקרו ב לגחל ת ה מ טיילי ם 
ו זי ש ד אל י ע בוא ! אפש ר להתחי ל להכ ץ 
א ת הספות . 

אנ ו יוצאי ם לטיו ל מתופ ו המזרח י ש ל 
י ם המל ח ב ו נפגש ו שף ־ החוץ . א ם את ם 
באים ' מ״חשלים , דדו^ $ד ז# נ חצו^ אי ז . 
הירד ן(עדיי ן אי ן דיוס י פרי ) והמשיכ ו ע ם 
הכבי ש זזסזביל ' אבוג^ע^ ל עד ר'למי ■ 
רבת־עמו ן תוכל ו להתחב ר ל״דרן־ י הפלד " 
(זת ־ שפ ס - הדר ך הישנ ה המוביל ה 
מרבת־עמון , דרומד , לפטר ה ועק ב ה(דר ך 
חדש ה יות ר ומהיר ה עובר ת מזרחי ת 
לכבי ש זס . ג ם הכבי ש השל ה מי ם הפל ח 
מתתבר , בסופ ו ש ל דבר , א ל "דד ך המלך " 
הזו , אש ר תהי ה צי ד הסיו ל שלנו . אנ ו 
נוות ר דווק א הפע ם ע ל רבת־עפו ן(נוכ ל 
להגי ע אלי ה לביקו ר קרוב , שע ה 
מירושלי ם ע ל "כבי ש השלום׳* ) ונדרי ם ע ם 
דד ך המלך . 


30 ק״ מ דר ומ י ת לרבת־־עמון , ע ל צומ ת 
דרכים , נמצא ת העייר ה מדכ א (מידב א 
המואבית ^ אש ד התפרסמ ה מכו ת עבודו ת 
הפסיפ ס שנתגל ו ב ה ובמיות ר מפ ת אדץ ־ 
ישרא ל מהמא ה ה־ 6 , המוכח ! היסב , 
בעיק ר בש ל קט ע הפסיפ ס המתא ד א ת 
ירושלמ י המפ ה נתגלת ה נ־ 1864 
בוזודבו ת כנסיי ה וד ק כעבו ר יות ר מ־ 10 
שנים , בע ת בניית ה ש ל כנסיי ה חדשר , 
התחיל ו להכ ץ א ת חשיבותו־ , ב־ 1902 
הוכנ ה העתק ה צבעוני ת של ה המופיע ה 
בפרסומי ם רבים . שטח ה יש ל המפ ה 
המקת־ית , אות ה נית ן לרמ ת בי ן כתל י 
המסייר , הו א 190 מ״ ד והי א הורכב ה 
מכשנ י מיליו ן חלקי ם במקו ם ג ם מוזיאו ן 
קס ן וב ו מימצאי ם מענייני ם נוספי ם 
מהאזור . לחובב י ה״שופינג ^ מדב א 
מפורסמ ת ג ם מכו ת השטיחי ם המיוצרי ם 
כד , 

מצפו ן מער ב לפדב א שוכ ן ה ר נבו . ביו ם 
ס 1 ב אפש ר לראו ת מפסגותי ו ־ ■ ■א ת 
ירושלמ י 

: נסיע ה דרומה , ע ל דד ך הפלד , מוביל ה 
א ז הנוסעי ם א ל אח ד מחזיונו ת הטב ע 
המרהיבי ם בירד ן ־ קניו ן ואד י מוג׳ב , הו א 
נח ל ארנון , שהי ה הגבו ל כי ז מוא ב לעמון . 
הכבי ש יור ד בחדו ת א ל הקניון , גוב ה ש ל 
כ־ 1,000 מסד , חוצ ה א ת הואד י בגש ר קט ן 
ועול ה א ל ציר ו האוז ר ש ל המצו ק 

20 ק״ ס דחיס ה מבא ן שוכנ ת כדך , 
שהית ה ביר ת מוא ב י עי ד מבצר , היושב ת 
ע ל ה ר ניש א וחולש ת ע ל צומ ת הד רב ים . 
שריד י המבצ ר מקיפי ם ע ד היו ם א ת העיר . 


המצוד ה ש ל העי ד שמוד ה היטב , אפש ר 
לסיי ר ב ה וג ם להנו ת מסעוד ה באה ת 
המסעדו ת הפשוטו ת ש ל העיד . 

מכא ן אפש ר לחזו ר לי ם המל ת א ו א ם 
נות ר לנ ו זמ ן להמשי ך דרומ ה ע ל אות ו 
הכבי ש ליהלו ם שבכת ר הירדנ י - פטרד - 
פסד ה נמצא ת בואד י מוסא , ב־ 100 ק״ מ 
צפוני ת לעקב ת העי ר הנבאטי ת מוקפ ת 
הד ם והכניס ה אלי ה נעשי ת דד ך קניו ן צ ד 
שרוחב ו צ ד מאו ד וגוב ה קידותי ו יות ר מ ־ 
50 מסד . המבני ם החצובי ם בסל ע האדו ם 
מתגלי ם לעינ י המבקרים , במלו א הדרם , 
ע ם היציא ה מהקניון . י ש כא ן מאו ת קברי ם 
חצובי ם בסלע , מעדו ת מגורים , בקדשים , 
תבליטים , תיאטרו ן ועו ד ועוד . באזו ר 
פטד ה י ש כמ ה בת״מלו ן ואפש ר ג ם 
להשי ג אישו ר 'ללינ ה באח ת מסעדו ת 
המגורי ם באת ר עצמו . א ך אנ ו נדרי ם 
לעקבד , נתעכ ב מע ט באח ד החופי ם 
השק ט י ם והנקיי ם ש ל הדד , ונסיי ם א ת 
טיולנ ו בחציית ^ הגבו ל לאילת , במעב ר 
הגבו ל שב״דיבייר ת השלום" ׳ במפר ץ 
עקב ה־ א ־לת ■ ■ כ־ 74 ו אל ף ישראלי ם טס ו ב־ 1993 
בטיסו ת שב ד מהאר ץ לתו־׳ ל ־ עליי ה ש ל 
65 :*הר ז(! ) בהשווא ה ל־ 1992 . כ־ 40 אל ף 
מה ם טס ו לתורכי ת 
18898 

1 . 1 י 

סני ף היפ ה ש ל החבר ה להגנ ת הטב ע 
מארג ן במוצ״ש , ס״ ז באב , טיו ל לאו ר יר ח 


א ל פאר ק הדנומוהם , קנד ה 


ברכ ס כוכ ב הים . המפג ש - כשע ה 20:00 
ברחב ת הרכב ל העליו ן בססל ה מאריס . 
מומל ץ לה צ ט יי ד בפנסים ■ 


מער ב קנד ה אינ ה נמצא ת בי ן יעד י 
הנסיע ה הבולטי ם ש ל הישראלים . חב ם 
מסתפקי ם בגיח ה ה״קלאסית " למפל י 
הניאגר ה ולסדרונטו , וחוזרי ם מה ר 
לאמריק ה ש ל ארצו ת הברי ת תקצ ר 


ו ־ — ־־־ ז 

יעדי ם חדשי ם ל״ארקי ע צ׳רטר " 

"אדקי ע צ׳דסר ׳ מ ש ו וק ת בימי ם אל ה טיסו ת שבועיו ת ישירו ת לבדטיסלבה , ביר ת 
סלובקיד , במחי ר ש ל 399 חלו * לאד ם ההבר ה משווק ת ג ם חבילו ת הכוללו ת טיסה , 
שהי ה כבי ת מלו ן לשלוש ה ימי ם והמש ך לדנ ה לשור ה ש ל ארבע ה לילי ת במחי ר ש ל 
; 6854 דולר . 

יע ד נוס ף ש ל "ארקי ע צ׳רטר " הו א קטני ה שבסיצילי ה(טיס ה שבועי ת בימ י ד) . החבר ה 
משו ו ק ת חבילה ! נופ ש בא י לשבע ה לילו ת בבת י מלו ן ברמו ת שונו ת במחי ר הד״ ל בד 555 
תל ד לאד ם בחד ר זוג י ע ל בסי ס חצ י פנסיון . 


מסלולי ם חדשי ם לסינ י 

הברו ת "איסת א ליינס " רנאז ת הכיכר ־ מ צ י ע ו ת במשות ף סידר ה ש ל סיולי ם קצרי ם 
ונופ ש בסיני . מהתרשמו ת ראשוני ת - מומל ץ מארד , ג ם מבחינ ת המסלולים , ג ם מבחינ ת 
המחיר . בי ץ השא ר פציעו ת החברו ת מסלו ל ספאר י בג׳יפי ם( 190 חל ר לאד ם לארבע ה 
ימי ת כול ל מזו ן ושק י שינס , טיו ל רגל י ב ן 6 ימי ם( 245 דולח , טיו ל גמלים , משול ב ע ם 
חביל ת נופש , א ו סת ם נופ ש במלו ן( 90 דול ר לאד ם בחד ר זוג י במלו ן 3 כוכבי ת כול ל 
העברו ת מטאב ה וטיו ל לסנס ה קסדינדס . 


היריע ה מלתא ר א ת יתרונותי ה 
התייחתיי ם ס ל קנדה , ולכ ן נסתפ ק 
בהמלצ ה קטנ ה שאול י יבול ה להובי ל 
לטיו ל אח ך ט וזב י המדינ ה הגחל ה הזו , 
ב ץ ערי ה ונופיו* - המדוב ר ב״־למ ק 
הדינוזאורים " הנמצ א מזרחי ת לעי ר 
קלגאד י בדרומ ה ש ל אלברסד , קנדד , 
צפוני ת למונטנ ה ש ל ארצו ת הבדי ת(כ ך 
שאפש ר ג ם לבא ן ר ק "לקפוץ " ולחזו ר 
דרומה) . "עמ ק הדינזואורים * נחש ב לאת ר 
החשו ב ביות ר בעול ם מבחינ ת המיפצאי ס 
שנתגל ו ט אודו ת הדינוזאורי ם והו א 
מהד ד א ת המבש ־ מ ר ק 74 מיליו ן שנ ה 
אחורנית . תהליכי ם אקלימיי ם וגאדלוגיי ם 
שעב ר האזו ר הש ט בא ן תצורו ת נד ף בנו ת 
עשרו ת מיליונ י שני ת ובה ם "בי ת קברות " 
ענ ק ש ל יצורי ם שוני ם שוד ד א ז באזור , 
ביניה ם ג ם יצור י הענק . באזו ר התגל ז 
שריד י 35 כיני ם ש ל דינוזאודים . כאן , 
בעפ ת שוכ ן "פאר ק הדינהאזדים " המנס ה 
לשחז ר א ת חי י היצור י ם האלה . מע ט 
צפונ ה מהפאד ת בעי ר דדאמהלר , שוכ ן 
מוזיאו ן ו ט האוס ף הגדו ל בעול ם ש ל 
שלד י דינוזאורי ם שלמי ם העי ר עצמ ה 
הפכ ה כיו ם ל״בי־ר ת תיירו ת 
הדינוזאורים" , ענ ף משגש ג בחלקי ם 
שוני ם ס ל העיל ת ובכ ל פינ ה ב ה תמצא ו 
א ת ״עקבות ' הדינוזאורי ם - בחנדי ת 
בבת י המלץ , במסעדו ת וברחובו ת וא ל 
התפלא ו א ם תיתקל ו לפת ע בדינוזאו ר 
המתקר ב אליכ ם מ ה שבכו ת ־ פחו ת 


מכפ ר בלו ם לצפ ת וחזר ה 

שנ י פסטיבלי ם סלטי ם נפתחי ם כשס ע הקרו ב בצפו ן וימשם ־ אליה ת כס ו בכ ל שנד , 
מטיילי ם רכי ם בסו ף השבו ע ייפת ח פסטיב ל המוסיק ה הקלאסי ת ש ל כפ ר בלו ם וביו ם ג ׳ 
ייפת ח בצפ ת פסטיב ל הכליזמרי ם שנ י הפסטיבלי ם זוכי ם להצלח ה אפנותי ת ותיירותי ת 
גדול ה ויהי ו ודא י כאל ה שינוע ו ע ל הק ו כפר־בלום־צפ ת ומ ה שביניה ם שהו א ל א פחו ת 
תשו ט הרב ה אט ר קצ יו ת רטובו ת ע ל הירדן , טיול י סוסי ם חמודים , ג׳יפי ם מסעדות * ועו ד 
סכ ל טו ב הגלי ל העליון . 

כדא י לרע ם ט בצומ ת מחניי ם פועל ת עמד ת מיד ע ממוחשבת , 24 שעו ת ביממד - 
ממרכ ז המיד ע שבמחניי ם יוצאי ם ג ס טיול י מכוניו ת במחי ר 40 ש״ ח הטיו ל (שע ת 
היציא ה ב־־ #9:00 ביו ם ב ״ הקרו ב - לאתר י המי ם בגולן , ביו ם ג ' - לחרמון , ביו ם ה * ־ 
לנח ל זאכי . ל א הרת ק מתחנ ת המידע , בשד ה התעופ ה הסמו ך מבעיל ה חבר ת "עיט " 
שידו ת טיס ה ב ן 15 דקת ! מע ל נופי י הכבדת , החול ה והגולן ■ 


צפו ף בא ך פ״ד־־סנ י וודלד" . מהז ה מרהי ב 
מפ ה ג ם למבקרי ם בג ן החיו ת ש ל 
קלגאד י אש ד מקדי ש בער ך מחצי ת 
מהתצוג ה ש ט לבעל י חיי ם אלד , טל ל 
שחזו ר מל א שלהם . מדרי ך חד ש ש ל דשו ת התיירו ת 
הבריטי ת "קנץ ח בבריטניה " מפר ט א ת 
החנויו ת המובלעו ת והטובו ת למוצרי ם 
שונים , כול ל פפ ה ש ל ההגדו ת החשיט ת 
במרכ ז לונדון . א ת המדרי ך נית ן להשי ג 
בסניפ י דשו ת התיירו ת הבריטית . דב ר ינ ם חמיש י י״ ג בא ב תשנ״ ד 21.7.94 


תעבור ה ותיירו ת 


פרא ג הנפלא ה - ברג ל ומחלו ן החשמלי ת 

ח י ותוסס , שתחילת ו למ י כתש ע מאו ת שנ ת והו א ממשי ךלמו ת * ת 
ממי י ניגדמלני^ולזמהד ש כ ל הזמן־א ליחמי ץבייןו דבפראג , ביר ת מיד , שהי א -לדע תדבי 0 
-הד י היס ה בעולנ ג והתחבור ה ומינורי ת של ה - אימ ה הי א ואימ ה עד י ישראל - 


סא ח דזי ד פאי^ ס י ־ 

1% י״״ י ־"לדא ת א ת נאפול י 
■ ■ ולמו ת התכוון , מדאה * לבת י 
■יי ■ הקבת ת היפהפיי ם שבעי ר 
האסלקת • בת י קברו ת כאלו ן אי ן אולי ־ 
כש״^ ם אחר . אב ל ס י שדמ ה לראו ת 
יופ י אמית י ח י ותוסס , שתחילת ו לפנ י 

מש ע ^ ת מ ה והו א מסשי ד לבנו ת א ת 

עצמ ו נדב ר ע ל נדב ר ולהתחד ש כ ל הזמ ן 
־־א ל יחמי ץ ביש ר בפראג , ביר תצ׳ביז / 
שהי א ־ לדע ת רבי ם - העי ד היפ ה 
בעולמי - 

פרא ג הי א מוזיאו ן פתו ח לאכיטקסזד ה 
ש ל ב ל ה זמנים , מימ י הביניי ם וע ד המפז■ ׳ 
העשרים • כלמכנ ה ברחובותיה ן ש ל העי ד 
העתיק ז והחדשה־יחסיו / הו א את ר מלהי ב 
ש ל סלאכת־אמגה ב את ה חול ף ע ל פנ י 


רשמ י בי ר, 11 ־ 


מעני ם פע ם אח ר פעם , ובב ל פע ס את ה 
חוז ר ועגל ה בה ם פגי ם חדשות , שנעלמ ו 
ממ ד בפע ם הקדמת . העי ן אינ ה שבע ה 
.מלהתבונ ן מזל ב אינוזד ל טלהתפעם . . 

של א להזכי ר א ת מצודו ת הסלמ ת 
(שתי ם במספר / * 7 גש ר האב ן העתי ק 
ביות ר באירופה , גש ד קאר ל ה ע ט ו ר 
פסלי ם נפלאים , המתו ח ע ל נה ר זזולסב ה 
בי ו כ ל הגשרי ם המ או ח ר י ם יזהר , א ת 
הארמונו ת השונים , הכנסיז ת ה מ רשי מו ת , 
א ת בי ת התיא סרו ן הלאומ י הצ׳כי , א ת 
הגני ם הירוקי ם רחב י הידיי ם וא ת החשו ב 
מבו ל ל נו , היהודי ם - הרוב ע היהדד י ע ל 
ארבע ת בת י הכנס ת ה עת י קי ם שבר , מבנ ה 
החבר ה קרוש א ובי ת ה ע למי ן שמידו , 
אש ר הי ה מי ל מ־ 1453 וע ד 1786 , וב ו 


הטרקטו ר ש ל משפח ת 
עוד ה ימשי ר לנוע.. . 


מאתרחמיסב ו ־ 

ב ד על י עוד ה < 75 / תוש ב שמנ ח תופ ח בעזו / מחזי ק ז ה עשח ת רבו ת ש ל שני ם 
§ § ס רקטו ד "ק ט רפ יל ד " 6 ע 4 מ הזזתיקי ם שעדיי ן פוזלי ם ב סזרח־ה תי בון . 
₪ ₪י . טדקסו ד ח / דג ם 1936 ! נקנ ה בחבו ת "מחסנ י מצרים" , סבח דהא ם 
ההיסטור י ת ש ל מפיצ ת ציו ד יקסרפילו ״ בישרא ל - "סרקסודי ם וציוד" . 

לאח ר ר כישת ו הו א הוב ל על־יזי י עב ד על י עוד ה לשכונ ת תופ ח ע ל משאית , מסיע ה 
ש נמשכ ה 3 ד 12 שעו ז / בד ר כי ם הפחלתלו ת ש ל פלסטינ ה מא ך עזר - 
הטרקטו ר מצויי ר נמנ ד ע נע ל הספ ק ש ל 45 סזדסו ס ומשמ ש ג ם כיוסלעמדז ת חדיש , 
קילטו ד ושידו ד בשח ת רצוע ת עזה * 

אח ד האביזרי ם שס ע משתמ ש עב ד על י עזר ה הי א מחרש ת 3 שיני ם ותיק ה ממ ג 
ראנסוב / נגרר ת ומופעל ת במשיכ ת חבל . י ניצו ל הטרקטו ר מקסימלי . יו ם העבוד ה של ו מתחי ל נשער • 7.00 ומסתיי ם כ־ 1940 . 
משנ ת 1936 עכר ו עלי ו ארבע ה מפעילים , במשמרו ת ש ל 24 שעו ת ביסס ת הפסק ת 
נעש ו לצדם ־ תדלו ק וטיפו ל מלבד , א ך כמ ם תדי ר עב ד על י עוד ה א ת קצ ב העמד ת 

התמת ן וא ף נעז ר בבנ י משפחתו , שגדל ו ע ם 1 x 60 וטביד י ם אות ו היטב • 

עב ד ד< א מפעי ל מיומ ן ביותר , שמקפי ד לספ ל בטדקס ד הוותי ק שמשר ת אות ו ומהזז ה 
א ז מק ר פרנסתו . מ צויי ר בספ ר הודאו ת ההפעל ה והתיקו ן הסקת־ י מסוג ל עב ד לבצ ע 
כ ל טיפו ל ותיקו ן ב טרקטז ד , כפ ו ג ם להגדי ר א ח מסטי ו הקטלוג י ש ל כ ל סרי ס אש ד ל י 

הו א זק ק ־ • ־־ ־ . ־ ־ י 

באחרונ ה התקש ה עב ד באיתו ר חל ק ח ילו ף לסרק^ ר שנרשותו . פניית ו ל חבר ת 
"ט ר ק ט ורי ם וצמד " נענת ה מיידי ת ונשלחו ; בקש ה ל מרכ ז ־ 1 קסרפילן ־ באמר יק ה 
ואבן , אותר ו חלקי ם מ ק ריים , הנמצאי ם במלא י במח סנ י החברה , ובימי ם אל ו הגי ע 
משלו ח אווירי , המכי ל א ת החלפי ם שביק ש עב ד על י עוד ה לטרקטו ר המשר ת אחז ו 

בנאמנות • • 

החלפי ם הוענ ק לעב ד על י עוד ה על־־יד י מנכ״ ל "טרקטודי ס וציוד י צב י מדובי ץ 

ומיכ ה אמודאי , פנה ל מחלק ת החלפי ם בחבר ת . 

במעמ ד מסיר ת ה חל פ י ם הוצ ג לפנ י עוד ה הטרקטו ר הויזלא י המודרנ י ש ל , 

מדג ם "צ׳לנג׳ד" , המייצ ג תפיס ה מודרני ת וטכנולוגי ה מזקדמת • . 

עב ד על י עוד ה עד י מאמי ן בטרקט ד היש ן והנאמ ן שלי " י• 0 * ל * ^ 
בשו ם ט דקסו ד אחד , מודרנ י מ ל שיחיד - הקמ ר של ו ע ם ה 6 ־ ס הו א רגש י במלו א מיב ז 
חמל ת 

במעמ ד מסיר ת החלפי ם נבח ו יחדעסעבדעליגםבטזוהרעב ד עודר .( 29 ) וחתנ ז 
עבדא ל חמיו ־ מחו ק . 


קמרי ם המחד ל ועו ד כ־סמ/ 20 מימד י 
פרא ג 


. החב ע היהוד י 

אחר י הרוב ע היזזד י מנדחלי ס כמ ם 
ביר י ממשל ת צ׳כי ה וה ם מש מ שי ם ■מקר ־ 
משיב ה לתיירי ם מכ ל העולם , חס ם לא ־ 
יהח־־ים . בבת י הכנס ת החרבי ם ועקמ ו 
מוזיאוני ם לתולדו ת היהדות , המכילי ם 
חפצ י אמנו ת יהודיים , תשמ י שי ׳ קרוש ה 
שנשדד ו ביד י ה נאצי ם וההמד ו לאח ד 
המלחמה , ובבי ת החכר ה קדיש א י ש 
תצוג ה מתמד ת ש ל צמר י ילד ם יהודי ם 
ממחנ ה ההשמד ה בס ר גיז שס ק ותצוג ה 
מתמד ת לזכ ר הקהיל ה שועשמד ה בשוא ת 
שמו ת כ ל מעד י צ׳כי ה שנספ ו בשוא ה 
נתקיי ם ע ל קידו ת בי ת הכנס ת פרנ ק 
המגו ר לבי ת העלמין . 

ד ק בי ת הכנס ת העתי ק מכול ם - 

זדאלס־גי י שול " - בשא ר ממעל ה ש ל 

הקהיל ה היהודי ת הסקסית , חסונ ה כ ־ 

3,000 נפש , חע א פעי ל . ע ד המ ת פי ת 

כנס ת ז ק שב ו התפל ל המהד ל (ולפ י 

הזמר ת בעליי ת הג ג של י ערי ץ מ וס ל י ם 

שייר י הגול ם שיצר / נבנה , לפ י המסור ת 

הסקסי ת מאבנ י בי ת ה מ קד ש ש ה וע בר ו 

לש ם אח ר הוערכו • ע ל כ ן דע א נקי א 

בעברי ת *ע ל ת נאי" -כלומד , מח 1 ע ת 

חידו ש המקד ש הו א ייחד ם מבני ו מזמר ו 

. 1 • 

לירושלים- . 

תמ ת כ י אפש ר לבלו ת בפרא ג שבועו ת 
מים - ול א.לשבוע . 


תחבור ה ציבורי ת 

כשמדברי ם ע ל פראג -מדברי ם בעיק ר 
ע ל ל ב העיד , מ ה שקרו י "העי ד העתי ק ד 
ו״העי ד החדשה • (ש ם הי א 3 מ סאו ת 
שנים / פרא ג כול ה הי א עי ר גחל ת 
ה מחולק ת ל־ 11 רובעי ת משתרע ת ע ל 

^_ 6 ז?,,^=ל?י ז,"* ז יימ. ! 

תושבים •.. 30 רובעי ה . ועדשים . אינ ם 
ממיעים^^. . ימעל* . ותלק^.(בעיקר די . 
אל ה שנבנ ו בתקפ ת ' השלטו ן 
הקמד נ יס ט י ) ממ ש מ כ ועדי ת מ ה שי ש 
בשפ ע ספ ל זזלקי ה זע א היד ק העי ד כול ה 
מלא ה גנ י ם עצומה / מדשאח ז פח־זע ת 
ומרחבי ם מיועדי ם לטיולי ם רגליי ם 
שאינ ם פצויי! / בחי ר כלל י מדי ם 
גדולו ת 

ומ ה שי ש ב ה עו ד בשס ע - אמצע י 
תחבור ה ציבורי ת 

שלוש ה סוגי ם ש ל תחבור ה צי ב ורי ת 
עממי ת זמיני ם לתושב י פרא ג ולמבקדיד - 
האחד —רש ת ש ל קד י חשמליו ת והוג ה 
א ת העי ד לרוחב ה ולאודכ ת ומגיע ה א ל 
ב ל רבעיו * השנ י - קו י אוסובוסיג / 
הנעי ם ב מק ב י ל לקו י החש מ ליו ת 
ובדועבו ת שאי ן בה ם מסילו ת לחשמ ל ירת - 
ו ה ש ליש י - שלוש ה קמ י רכב ת תחתי ת 

מחיר י המרע ה בתחבור ה הציבורי ת 
בחשסליו ת וכאוסוכוסי ם ממ ש מגוחכי ם — 
6 קרונו ת(שה ן ב־ 60 אגודות /דובש י סא ת 
הב דסיסי ס פקיזסקית ■ בחנויו ת מסהס ת 
לתחנו ת א ו באשוססי ס ל מכ יר ת 
כרסיסי ם המוצבי ם במקומו ת מרכזיי ת 
אחז ו ברסי ס סו ב לנסיע ה בחש מל י ת א ו 
באוטובוס . לרכב ת התחתי ת לז ב 
כשנכנסי ם לתו ך ב ל י־ דדכ ג מ נ קבי ם א ת 
הכרסי ס במכשי ר מיוח ד הקבו ע ע ל עמוד י 
האחיז ה ב חשמל י ת(א ו ב אוט ובוס / לנה ג 
אי ן כ ל קש ר ל מכ יר ת ה בר ט י סי ם א ־ 
לניקב ת הו א ממת ה א ־ וד ק ע ל הנהיגד - 


אדיבו ת המבק ר 

מתוך . שיש ה ימי ם שכח ס נסעת י 
מזשעל יז ת ד י הדבר " נתקלת י במבק ר 
מי ם אמ ת בלבד . באחז ה פע ם תס ס המבק ר העורך : ד 1 י ד פאיאנ ס ביכ ר העי ר העתיק ה בפרא ג וס ת העיריי ה המשופ ץ 


זו ג תיירי ם שהי ו ביח ס כרסי ס י נס י עה , א 1 
ה ס ל א ניקב ו אחז ת הו א קנ ס אות ם ב ו 
במקו ם נד 200 קונו ת( 3 ד 20 שקל ) ושו ם 
תירו ץ ש המצי א ו ל א החדל . בנח ת דבל י 
כע ס עמ ד ע ל של ו - ו ב ש התב ו ־ ר ל ו שאי ן 
ביד ם סכו ם מדויי ק לתשלו ם הקנס , ול ו 
אי ו עוד ף - יר ד עימה ם בתחנ ת היע ד 
שלה ם תזזלוח ז אליה ם כד י שיפרט ו כס ף 
לתשלו ם הקנס • דומנ י שעובד י ציבו ר 
דכי ם צריכי ם ללמו ד מ ן המבק ר הז ה כיצ ד 
להתי י ח ס לל ק חות י ו ת ג ם כשה ם 
עבריינים • 

קדי::ז 5 ז 0 דק^^קסר? ת עובדי ם . 
ב ך^ג^^צץ^ ^ וע ד אחד י ן?צית • ; 
תדידדיו ת הנסיע ה משתנו ת בהתא ם 


־:: ׳ י . 21 > ^ ז ׳ % -׳• ר ■י ־ ך 


• : י ' • יי ■ 


פ 

* ב ג יי״ ס 1 


מציב ה ע ל מציב ה בבי ת הקברו ת היש ן ש ל פרא ג 


ך:• . ר * •* 5 ׳** ^ < ג * 


1 י׳ ■ 


- - ז־ול ד בתכנו ן ובפיתו ח מדב ב ישראל י למידיבו ם הד ש מדג ם ״מדצר ם ( 0 ־ 881 ״ ; 

חבר ת ״טיט* 6 ״ מדוי ם דליל י נוסעי ם ובמסלולי ם שי ש בח ס קש י טכנ י לתנוע ה מדיד ה ש ל 

הסידלבי ם * ^מדממיירות • מעידס ה זמייחתי ת י ש * 2 נקוטו ת ישיב ה לנוססי ק וב ן מוש ב למדרי ד 

אומדבוסיקוב ן ^־ייי^ י 1 . ^ ^י^דבממרב ת וירי או- ט ל וו י זי ה דומ י המממ ן של ו גדולי ם ו מח זאמ י ס למעל ת מזוודו ת 
בקמ ח ד 5 דדימ ' 6 _^^ : ^ ר ^^ י,<יי^ו ד בשג ת 1984 ^ שוו י ההזמנ ה - כ־פ 1 מיליונ י שקלי ת (ארמי . ארי ) 
ובבור ת ע ד ב ה הועמ ו ב׳ימדבבים ״ 19 


• > •י ■ " 

. י 1 '* - : 

■ 

־ ! י./<י ■ 
1 ^ 
לשעו ת הלח ץ והשפל , א ך כיוו ן שי ש 
מגוו ן רח ב ש ל אפש רויות , לעול ם אי ן 
המתנ ה ארובה , וא ף ה צפ יפו ת היחסי ת 
בשעו ת השי א בתנוע ה אינ ה מעיק ה 
במיוחד . ר ק בק ו החשמ ל י ת 22 , הדעצ ה א ת 
ה ע י ר ה עת י ק ; ונ ע בקט ע ממסל ו ל ו באות ו 
נתי ב שנעי ם בל י הרכ ב הפרטיים , י ש 
הפרעו ת בשעו ת הלח ץ והתנוע ה איטי ת 
ומייגעת . 

מעניין , כ י ח ב תושב י פרא ג - 
והתיירי ם בוודא י ־ ~ מעדיפי ם א ת הנסיע ה 
בח שמל יז ת וב או טובוסי ם ע ל מ י נסיע ה 
ברכב ת התוותיו 4 בהתחש ב 
במכ?מ ז החמל ה ,.של ה ..ופדיאותגה ^ 
הילוקו / אנ י מולה ז יאי^ ם ־בהחל ק 


_ ״•—-־־-■ " ? ׳< / 

׳ ■ ח ■ ■ > 

השעו ן הא סט רולוג י בחזי ת בי ת העיריי ה 


ראש י ׳בואינג " דאירבוס ׳ 


- :: 3 *. ז י . 

צפו י ביקו ש ע ר 
למטוס י נוסעי ם 


סא ת טדי ה וור ד 

יצר ן המגצסי ם האודוזיי ם הגוז ל בעול ם 
"בואינג " מע ז ייד , ב י בעשרי ם השני ם 
הקרובו ת תגד ל תנוע ת הנוסעי ם ב־ 5 
אחוזי ם לשנ ה בממוצ ע וכ י היק ף 
הה צ ט יי ז ז ת במטוזסי ם חדשי ם יגי ע ל ־ 
00 (/ 14 מטוסי ם בשוד ־ 980 מיליאר ד 
חלו ־ □מחיר י השנ ה נוכחית . הקיסל ת 
הכולל ת תגי ע ל־ 5 טרי ל יו ן 
סושב/קילומסר . 

'סג ן הנשי א לשיוו ק ב״בואינג ' רתראד ד 
ג׳יימ ס אומ ה "צירו ף גורסי ם שגי! / 
בכלל ם זעקי ם שיחייב ו להחמ א מהשירו ת 
מטוסי ם חעשי! / כגו ן ה־ז 2 ^ יאל ץ א ת 
ה מ פ עילי ם להדלי ף חל ק גח ל מצ י 
המט ו סי ם ש ל 70 - 170 מושבים . גורמי ם 
אל ה עשויי ם להצרי ך 3,000 מסוסי ם 
קטני ם חדישי ם בש ש השני □ הקרזבוז־ד . 

ב״בואינג " מחזיקי ם בתחזי ת זו , למדו ת 
ש״בריסי ש אידווייז " ביסל ה ממ ש בימי ם 
אל ה 25 אופציו ת לר כ יש ת מסוסי ם שהי ד 
בירד - מתכננ י תעד ה מ ע ריכי! / של א 


חברו ת התעופ ה האירופיות , אל א חדק א 
החברו ת האמריקאיות ■ יוביל ו א ת תנופ ת 
01 •נטי* ! 111 במטוסי ם חדשת / לאח ד 
שישו ב ו להרווי ח • ג׳יימ ם אזמר , כ י 
לקה ת "בואינג ־ נוהגי ם להתחי ל 
ם!צט י יו יח 1 אחד י 18 חודשי ם חזזדת / 
לדע ת "בואינג " יחו ל הגידו ל הר ב 
ביות ר בבתבוע ה הפגינדאסיי ת י ת ב שי ע ו ר 
שנת י ש ל ^ 23 אחוז . התנוע ה הטראנס ־ 
פאסיפי ת תגד ל בשיעו ר שנת י מבוצ ע ש ל 
13.3 אחוז . התנוע ה בי ן אסי ה ואירופ ה 
תגד ל בשיעז ד שנת י ממוצ ע ס ל *. 8 
אחחת / בס ך הכ ל תיתוס ף הכנס ה ש ל 
^ 46 מיליאר ד חל ר לגוסע/מוש ג 
בצ ד התחזי ת ש ל "בואינג" , שעובד ה 
בשנ ה שעבד ה לעשרי ם שנ ת כלומ ר ע ד 
2013 , פידסמ ה "אידכוסי ־ השנ ה תחזי ת 
של ה ל־ 16 שנו / כלומ ד - ע ד 2010 • 
תחזית ו ש ל היצר ן האירופ י קרוב ה פאד ד 
לתחזי ת הא מר יק א י ו ג סג ן הנשי א ש ל 
"אירמס " אלברט ו פרננד ז אובד , ב י ע ד 
2010 יזדק ק חבדות־התעופ ה ל־ 00 ^ 11 
מסוסי ם הדסי ם בשוו י 815 מיליארד י 
חלח ת 


"}#זים " תנפי ק ללקוחותי ה 
כרטי ס מגנט י "וויזארד " 


גש ר קאד ל — גש ר האב ן והעתי ק ביזת ר באידוס ה —ע ל פסלי ד המרהיבי ם 


מא ח ידוח ם רבי ב(דביטביץ ) 

חבר ת "ד ן ת ט א־קאד" , נציג ת חבר ת 
השכר ת הרכ ב "אודם " בישראל , תנפי ק 
לישראלי! / לל א תשלום , כ רס י ס י ם 
בעטיי ם בש ם "וזיזארד" , חמקני ם 
לב על יה ם שור ה ש ל מעו ת והנחו ת בע ת 
שכיר ת רב ב באח ד מסניפ י "אודים " ברחב י 
העולם . 

הנפק ת כר ט יס י "וריזארד " מ הוו ה ש ל ב 
סופ י כמערכ ת מחשכי ם משוכלל ת 
שהז־תקנ ה ב״אוומ ר ישרא ל ומ קש ר ת 
למ ע ר כ ת המחש ב י ם הכלל־עולמי ת ש ל 
"אודם" . הברטי ם המגנט י^מקנ ה למחזיקי ם 
ממספ ר יתרונות : 

• מיד ע עדכנ י ע ל זמינו ת בל י הרב ב 
בב ל אח ד מסניפ י " א ח־י ס י * מסל ע 

• ביצו ע מהי ד ש ל הזמנות , כול ל 
איסורן . 

• הזמנו ת ש ל הרג ע האזזדזן . 

• הנחי ת במחיר י הה ש ה רד - 

• קיצו ר למינימו ם ס ל תהלי ך השכר ת 
וממר ת הרב ב בכ ל סניפ י "אוויס " באר ץ 
וכעולם . 

בע ל כרמי ה "ודמרד " הנוח ת באח ד 
משדו ת התעופ ה בעול ם יוכ ל לדגני ם א ת 
כרטיס ו למסו ף "אות ד ולקב ל הסכ ם 
שכירו ת מעודכן , שעלי ו ר ק יצטר ך 
לתתת / לל א עמידו ז בתו ר ובל י לפל א 
שאלון . בע ת הזחת ! הרב ב יקי ש בע ל 
הכרטי ס א ת פרס י מצ ב הדל ק ומספ ר 
הקילומטרי ם שעש ה נתקפ ת שכירו ת 
תרכב , ובתו ך 60 שמ ת יקב ל מהמסו ף 
תדפי ס תשמ ן מטדס . 

בעל י כרטיס י "וויזארד " אש ד ירצ ו 
לשל ם מבת ־ שמד ת הרכ ב באמצעו ת 


כרטיס י האשרא י שלה ם יוכל ו לעשו ת 
זא ת ישירו ת 

בח ורשי ם האחרוני ם התקינ ה חבר ת 
"אודם " פלאפוני ם בחל ק האר י ש ל צי ־ 
הרכ ב שלד - כ ל פ י ששוכ ר רכ ב ש ל 
"אדומ ד שב ו מות ק פלאפו ן מחרי ב ד ק 
בעבו ר השיחו ת שעשו / ול א בע ד השימו ש 
הכולל . 

כ ן הוחל ט בחבר ת "אוו׳־ס " לוזם־ ף 
קסיגודי ה חדש ה ש ל מכוניו ת יוקרתיו ת 
להשכר ה שבמסגרת ה מו צ עו ת "אלפ א 
דומיא ד 164 3 ליטר , "מזדה " 
ו״פוד ד סאודום" . 


מחק ר בוח ן 
עייפו ת החומ ר 

םא ת ארי ה אר ד 

התקיפו ת מהותי ת בהבנ ת עייפו ת 
החופ ר השיג ו חוקר י אוניברסיט ת אילינו י 
באמצעו ת מחק ר שבח ן מת י הדפ ה נפלי ם 
חומדי ם סוני ם קומו ת כשל , שב ד ומס ד 
יכול ת לתפק ד כנדרש . 

שבועו ן התעוט ז האפריקא י " אדוי איי ש ן 
ויק " מסר , שהחוקרי ם בשת פ שי ם 
במ תימטיק ה תיאורטי ת ובמדמי ם 
ממוחשבי ם לבדיק ת חופרי ם והבא י 
מעפסה י נמצא ! כ י חומרי ם נוטי ם 
להתעוו ת א ו להישב ר בתו ך אזורי ם צדי ם 
ע ל סיפ ם הקינסיאנדגי . 

ע ל י ס ד מיד ע ז ה ינס ו הסוק ר י ם לעב ד 
שיטו ת לבלימ ה יות ר יעיל ה ש ל כס ל 
מבנ י מע מ די ת 


1 


1 


14 


מני ה 


שע ד 


סח ו 11 * שינו י 


שימ י 

ר * 


הי 1 ע / 

ביקו ש 


3 ;ד,י = סבחדיי ב וחביו ת אחזק ה בנהאיץו ן(שאמ ם בדסדר ) 


ל א 

אזה ה 

ע 55 • 

ט * 

-248 


2723 

מלאי ם אפ ? 

.*11^ 

•55 

-36 

ט 18 

5118 

9395 

775 

כלל • 

מסדו ר 

* 34255 
*33008 

*59 

ט * 

3255 

139 

מסחר ■ שה א 

* 125 

* 101 

בי ! 3789 

911 

ספני ת אפ 5 

*19681 

*20 

• 253 

2677 

1316 

ספני ת אפ 6 


• 1.4 

* 1 

8660 

105 

טיצווגשה ב 


*51 

• 9 

31 מ ! 

184 

ספני ת ש ה א 

ב 2 * 

גט - 

529 

13644 

פתו ח תע ש ג 
גסח י 

ל א 

פ ת תע ש 1 ג 
נסח ר 

ל א 

פ ה תע ש 111 


בנקי ם לסעכנתאד ת ומדסדוד ג כדמו! ־ אחרי ם 


ע * 
־ ־~ ־ 

)39765 

אדנו ס 

*12)5 

*2 

3 ס 7 * 

665 


35876 

בינ^סיע ב 

-6021 

-76 

- 1401 
במלאי ? 

*2197 

*3 

-578 

1002 


]9829 

דסקינג ז מש ה 
ס פיזי ת מב ע • 484 

• 69 

ירושלי ם 


*51 

- 6 
׳רישאניז ! 

*14*962 

• 7 

*51 813 

כרס ל כרמל׳!זי 37 

• 1*0 

• 3 

- 1174 

ט 


108966 

לאימ י כיש ? 

• 7641 

♦ 9 

- 718 
מזרת * השק ע 

55 ט * 

*3 

*907 31140 

משכ ו 406 ־ 
3 ישכןא 49 

*56500 

11 י 

- 2 

18682 


19! 

משכ ן 6 נ 41 


♦ 1 

• 547 
עאעאי ת 

שלטי ן 


- 3 

- 240 

3046 


8240 


כיסו ח 

11 

1 : 

חברו ת 
- 3197? 

*8 

•49 

11872 


658 

איילי ן 
אילי ו א ג א 
א־ת ן 

32910 - 
2769 ־ 

•9 

!נ - 

9975 

13200 


374 


• 1 

• ! • 68 

11236 

בר ז 

1677 

איי ט 

82575 י 

* 5 

* 63 

12930 


1)16 


4 אם 7 * 

• 5 

-61 

19414 


6 לי נ 


• 22099 

-5 

• 71 

2948 
* 38383 

*52 

*69 

מגס ! 
• 127500 

• 2 

■ 4 

-50 2503 

בר ו 

מי. 1 

סטר ה 1 


-05 

מניי ה 5 

2 מ • 1340 


19*0 


ממג * 

*85 

- 96 

2905 


1223 

נס*ינ ל אכ 2 

*18000 6300 


:65 

נס־ינ ה אנ א 

*6 

* 13 

200.1 סה ר גיטי ח מ סיו ר 


סנ ה 

*7969 

*05 

- 21 

4055 


4211 

פ:־ק ס 1 

-3134 540) 


419: 

מיק ס 5 


6016 

צייןהרוזק ו 


בי - 

בי -'׳ונ א 
יילינ ד 
ייליג י * ט 
ו*?יג ר א פ ג 
ו־ליג ר אג א 
יוגי • 

חני * א ט 
יעי • א ג א 
אני • א י ב 
טיפלי ץ 
טיפליואנ צ 
טיפל■! ■ אב א 
סלס־כ ז 
•עדאג+ ו 
כד ל ישתי ת 
כהלי־שתאג ג 
כללסיז ר אפ ה 
כדלסיזי ־ אפ ו 
מיכ-דניק ה 
סז־טבנ ק אפ 1 
מדייכנילזאג א 
מזפד , 
ג׳זש ש א ט 
מיג • ל״ ו 
כ־גיכיואפ א 
סנרדסי ו 
סנדכסץא ט 
סקי = 
ס־זיפא ט 
פלז־פ ן נ 
פרד? • ו נ א פ ג 
פל.-?< ו 1 ייפ ל 
פדר:י נ;אב א 
קי־סט ל 

ייני ע אפ ג 
י-בי ע ■?פג י 
דפ ק 
רסל ; אפ י 
רפ ק אנ א 
יי!י ף 
רש ף אפ : 
ישףאג א 
רשףא 1 ב 


561 * 

5 ־ 43 

305 

* 9 

5 * 3 

30 

כ; נ 

?? 11 

■>ד ז 

159 

121 

לפ ג 

מ 2 

5 * 1 

נ י 

** 12 

<ז? נ 

3 ימ 7 

ע 1 

175 

4 ) 

י מ 

ג " 

516 

$? £ 

5 * * 

?!; ! 

יל ז 

י* ? 

?גי : 

ג 1 : 

:** 3 
ג י ; נ 
בר ? 
? 5 ? 
ד•? ? 


3 ־ 

3 : : 

36 


ק ב 


614 

6*7 

60 ע 

סידו ר 

סמהס ג 

? 5756 

77 * 34 

166745 

16509 

7696 ? 

50000 

1 : 10 ? 

000 ? 3 
557 * 
סשס ט 
99 

67600 
075 * 4 
0111 * 
14609 
? 673 
53 ? ל * 
1569 
1530 

? 119 

רגג ל 

500 * 

177 מ 

750 

? 49 

? 1051 

? 5900 

05 ־ 12 

69 ** 1 ! 

י•!*? ? 
1:31 : 
י י 31 : 
ג 7 י ג 
59 צ 
סססס : 
*** 37 
470 
2349 ! 
31:600 


- 1 
- 29 
• * 

36 י 
1 - 
? 78 

5 - 
11 - 
9 - 
11 * 
1 - 
* - 
3 - 


ל 1 - 
5 ־ 
74 - 
47 - 
ג - 
! - 
5 • 


13 ־ 
23 • 
* 7 - 


גס י 
176 * 
*ג - 
ל • 
פס - 
! - 

29 - 
21 1 ־ 
15 * 
12 - 
11 * 
09 * 
1 - 
:ס - 

ל • 
68 * 
55 * 
73 • 
29 - 
57 ־ 
45 * 


5 - 
82 ־ 
43 ־ 
5 - 


• *619 
-2216 
■ 14205 

* 69 < ־ 
1 * 1704 • 
11611 - 
2882 - 
365415 • 
44290 * 
15109 * 


17174 י 
8702 י 
00 ) 775 - 
11£74 - 
38526 - 
463 - 
57976 - 
37261 • 
125411 * 
9 * 355 - 
33 * 10 * 
326210 * 
10342 * 
6730 * 
308 - 
550 ־ 
15198 * 
90660 * 
3910 • 
41811 - 
602:1 * 
60751 * 
41961 - 
73524 ־ 
777 - 
12556 - 
41638 - 
75 * 91 - 
7 * 346 - 
5 ( 39 - 
10000 - 
21997 ־ 
30 - 
9 גמ - 
88350 - 


ביד , א ם ב 

ג£נ ה 
גידיז ק א ט 
גירתל ) א ג א 
גיני ת א ט 
ניני ה אג : 
דנאדסי . 
מ ימ ס 
י ו יגי ד ■יד ! 
יורנ ט א ג א 
חרשייהי ם 
תעשיי ת אפ ב 
ח 7 שיי ה אג : 
חלש י י ת אג ? 
חלשיוו ז אנ 3 
מפי־ ם 
כננדיסא ט 
מפעי ל 
קש ר 
לש י א ט 
קש י א ג א 
לשי ׳ תעיפי • 
קשר־תעאט . 
שוויי ה 
שבייי ה א ט 
שדיי ה אנ א 


:69 

:89'. 

91? 


סי : 

3 ג : 

?.* ! 


27-3 

776 

י ט 

1:6 

•*ג ׳ 

999 

י*• ? 

3:4 : 

760 

?■ 37 

18 : 

:; ט 

: 0 : 

י 66 

לי ! 

19 ! 


ק ב 


ת ב 


132736 

7:0: 

?*60? 

ג;* 59 

■*:־ 9 

0 ! 5 ? 22 

03 * 6 

?■ 00 ? ? 

1 *ל: 1 

! 70 

535 ! 

23000 

15000 

* 6 ־-: * 

7538 

53:1 

א א 

5974 
1529 - 
81 * 5 
? 586 
47 ' 


78 ־ 
96 - 

* 1 - 

! 5 • 

גג - 

-- 

74 - 


: 9 ־ 

59 - 
5 - 
30 ־ 

3 * - 

ט * 


53 ־ 

9 - 
185 - 

103 ' 
08 - 
37 * 
32 - 
ט - 
י • 

04 - 


47 * 

109 " ־ 

04 - 

08 - 


- 421536 

-25981 
• 29867 

ש 57 ל 6 ־ 
374926 ־ 
51135 : - 
? 165 ? ־ 
16000 ־ 
3003 - 

2077 ־ 
00 * 1 ־ 
25492 ־ 
10000 ־ 
18368 - 
46834 - 
9188 - 
14567 * 
5800 * 
6499 - 
32000 - 
10187 * 
- 72 * 23 * 
6634 - 

547 - 


ד־־^א־ ת ר ש 


:לע ד 
ומ ד אפי . 
גלע ד א ג א 
־.לע י אג ב 
{•הד י 
דרד ר אנ א 

זי ף אלסי ג 
ינ ה 

מ ה אפ ג 
זנ ת אג 1 
:ולי י הבשרי ל 
ז ל הכ ש א ט 
צ ר הנ ש אנ 1 
־ננס ■ 
יגנה • א ס 1 
רננס ־ *• 4 1 
עיירר־ ת 
שירנ׳־ ח אפ ג 
שילניי ת אג א 


:•4 

1*5 

־י ! 

- 3 

סד . 

■.ן • 

'* 4 • 

639 

93 

115 

79 ' 

*: ! 


96 

י* 2 

65 

1:4 


5 ז-:. : 

0 ד>:* : 

4-69 * 

:■ד ר 

'ג ? 

6 ^: י 

*: 4 •: : 

: 595 : 

: 67:9 

03 * 87 

־ 13 + 

6 י 7 ' 

מ 9 א 


• 88 
-83 


-03 

:!1 
- 16 


25 * 
63 ־ 

22 - 

97 ־ 

09 ־ 


39250 - 
2586 ־ 
7507 - 
19:15 - 
2 טט - 

263195 - 
07 * 1 : - 
? 3173 ־ 
28787 - 
1655 ־ 
53 ? 5 * - 
299873 • 
5509 - 
17980 • 
181969 * 


ד־ס־א ד 

דישיארא ט 

שב ס 

שב ם א ט 
•ד ע 
■ד ע א ט 
בללדחשב־ ם 
כל ל ?!י ו ש י.ג 1 

כ-י ז א י א 
מל ל א ג א 
ת־ ם 

תיםאנ א 


נ- ? 

■ 66 

כ 7 : 

7 • * 

־■ 6 : 

ל א 


:0535 

-!*? 

9 י: 9 

? 50 

גר ה 

:! 9 

:ד-ו ר 

7:65 

ה־ז 650 


43 * לב - 


3 ג • 
2 * - 
גט י 


3 מ 8 * 
3 ?ז ט - 

35213 - 
ספי - 
51781 - 
776 - 

? 1325 - 
0 מ 5 ם - 
! 2382 - 
9527 - 
8 * 13 - 


אבי ב 
א;■ ; ■•פ ו 
אבי ב אי : 
אב ו 

אבואג ! 
איפס ו 
איפס ן א ט 
אלי י ב 
אלייבא ט 
א:ד י ברי ת 
אנג ל בנא ; 
ארזי ם 
איד־ כ א ט 
אילי ו 
אי־ל-־ ו א ט 
איזיייז ם ני ס 
אי:י כ נבכ י א.נ : 
א׳יול ד 
אי.<<ד ד אב : 
אידל ד א 1 א 
בי ת ית ב 
בתי׳הבא! ! 
בו־ק י 
מ •קי>: 1£ 

ב ן •ק ר \. ע 

= ו •ק י אנ א 
ב ן ■י־ , י אנ ב 
בי?י 1 ־ > 
בר:יב:.־א ט 
בר?ובץאב 1 
נ ב • כ נ 
ג ב י ם 5 
נב* = א ט 
דיג־ ז 
ייג־ ץ '•= : 

ר 1 ר'ה?דלדי - 
דיריה : *־.ג ב 
די י ■ ה י . אנ א 
דיב 6 ר משא ב 
וס ש א א < 
דעד ש אג ב 
דנקנ י 
רג ל נ י א ט 
רג ל נ י אנ 2 
דרע ד 
נילא ר 
וילאו ־ א< 1 
וולפסי ן 
•ססיו ׳ 
•עסז י 
•עסי ר א ט 
יעיזי י א ג א 
יעקוב• ? 
יעסכייא ט 

ייי׳ י — 
'ירןאב 3 

■די ו אג ג 
••!ופי י 
•שיאלו ם 
ישיאל ם א ט 
ימייאל ס.אנ ב 
ישיס ! 
״ןו ס 5 
"*יל ז א ג א 
לו - 

לי • א ט 
לי • א נ א 
לו־נשיו׳ ו 
מניי ר 
מ ג ק בני ו 
סנב־ ו א ט 
לינכי ו לי ב 
ייפש־ י 5 
סאני ־ ט־ ת 
ביושקיברי ' 
סי׳זקי נ ■< ט 
ם־שי י א ט 
ליישי ר אג : 
מישי י א ט 
מ־שגא ל 
מישנאלאפ ב 
נו״יונא ע א 1 ב 
פלינ י 1 
סליב י א ג ב 
מליסרי ן 
מלםריןאפ 2 
מלססואג א 
מני ב 
מתנ י 

נא י ת אבי ב 
נכסיאזיו־ ם 
גכםא:ראג 1 
נרסאניא ט 
סומסי ו א ח 
סילאחזא ט 
מס י 
סנט ר א פ ב 
מס י א ט 
סקו ם 
ס 7 ןיםא ט 
צרפת י 
צרבת • א ג א 
נןדלני ם 

וב ו א ט 


'.ע 5 : - 
בי ז 


• 522:: 

• 15 

- :0 

25342 י.ט מ - 

* 2 ־ ■ ^3 

- 19506 

• 32 

•" 

194-: - 31 53? 

- 2 4 


3$' 

ב־ ז 


6 ע 2 נ - 

41 ־ 

- 9 

;'.■־ ? -56096 

־ 1 ' - 

ס : - 

6 !י 1 י ' 

בו ז 

־ ם 

ימ ה - 

• 5 

* 83 

17• ' 


4 ד ■ י 

- 26::: 

!ט - 

- 

? 0 ,י " 


1-5 

750 * 7 - 
7 :ב 4 • 

ס : - 

ג 5 - 


ילד : 7 או! 3 - 

!ג - 

- 19 

!1732 


ר * י . 

235000 

ן ־ 

- 8 2 ד ! 

יע 69 - 


- 42 
184:55 

כ 5 - 

- !2 

!■:79 0 ע 1 : ■ 

- 2: 

8 ׳ י.־ • 

פ 2 *׳ ט 

• '* 

ב " 
-19X1 

- 73 

י , 4 - 

:י'; י 


נ 44 


י * - 

- 5 

49:1 


?! 5 
13:173 0 ט 30 - 

- 2 

" 5 

0 ל 49 55377 ־ 1 ג;: : 


דר 1 

- ^*58 

• 3 

- :?5 


בי ז 

י ,י' * 

-59:6 

י 0 י - 

יל : • 


בר ז 

17 . י י 


• 15 

: 2 י - ז!׳ ; 

ב! 996 - 


• -- 

ר 0 ? 1 ע 

-0' 

- 

ל־ס־'? : • 2303 ניי. : 

בי ז 

י״* ן 

■ 88217 

•529 

- £= 


12 ־ 1 

לי , 

המג - 

* ל * 

- 837 :־*. 1 
יי.: 6 

ל_ א 

? 1:3 


57 

29? 


יו א 

107 

? 1 = 7 

?:־ ? 

7:1 * 

3 * 1 

490 

? 3 ! 


ל-. ע 

נ י 

5 ל 

הל ? 

?יד. * 

׳: 63 

ר: 6 

6 * 2 


5 ? : 

*ס ס 

13 : 

93 ״ 

י ^ י 
147 ט 
3:99 
1349 

ל א 

*? : 

יי ע 

67 

13 ? 

י> 15 

06 ! 

*: ! 

ע 

1 : : 

2539 

532 

38 


* 15 : 

י\? 5 


*476 

73: 

נסיי ר 

ג!ע 5 

3 ג!נ * 

ססהסי . 

בו י 9 ע 6 
^ ? 2677 

צ 0 ־ 1 

440 ל 

1365 

47779 

4611 ? 

3 ה 9 

3 * 175 

?*; * 


- 3 
- 25 


- 300 


57 ־ 

766 ; 


1 ־ 
12 - 


ב ת 


227:7 4 - 

5 ■־ : 

09 ! 15 • 

0 ימ 7 


ב ת 120 
4 * : 

45333 
7246 

116000 


19 ט 6 

3496.1 

ב ה 3:6634 

: 1:3 

761 

ב ה ?: 73 : 

י ח 5766 ^ 

66 ע: : 

7800 
ג * 923 
40396 ■ 

3 מ : 

233000 

ל 1$ * 

ב־ ו 4760 


979 

2630 

5737 

נסח ר 
4330 
13220 
10335 
בי ! למ ט 
600 * 

650 * 1 
: 2287 
ב ח צס 16 
7306 
4306 * 

ב ח 1491 
12351 
בו ז 14935 


7 - 
364 ־ 
261 • 
4 - 

45 - 
7 י - 
* - 
? 4 - 
491 • 


- 5 2 
• 57 
•21 


• 2 
- •3 


- 10 

•919 
- 16 
- 111 

ט - 

1 - 
5 - 

נ * 
11 - 
1 - 
ט • 
מ - 
; - 

231 • 

5 ' 

6 - 


18 • 
כ ? - 
55 - 


-43 

• 33 

- 21 

• 24 

ג ם ־ 
: 17 - 
02 - 
51 - 
* 4 • 

15 • 

? 3 ■ 

מ : 

51 :* • 

152 • 
21 • 
52 • 
45 - 
61 - 


- 1526 

- 31875 

- 2378 

- 5*7:6 
-2:9? 

- 21*90 

£'.י> נ - 
1799 • 

* 480 - 
1772 ? - 
92995 - 

! 107 : - 
70928 - 

471 - 
3975$ • 

* 8145 • 
368449 - 

273 - 
67420 . 
808 - 
5113 [ . 
335000 - 

001 ! - 
304 - 

80 ע - 
208 - 
519 - 
585 * 7 - 
28480 - 

127755 - 
80 * 25 - 
1349 - 
ל;״* 11 - 
82337 ■ 
1070736 ־ 
5003 ־ 
מ ה - 
46169 - 
6 * 18 - 
11054 - 

41800 * 

:*? 100 - 
293000 - 
35460 - 
51500 • 
0 * 7 ־ 
31940 - 

146 • 
1371 - 
? 2274 ־ 
28773 ־ 

40620 • 
46718 • 
1580 - 
13900 • 
33100 ־ 
154390 • 
135110 - 
260643 * 
* 971 - 

9 * 30 • 
20133 - 
14996 * 


פני ה 


שי ו 


סחמ ד . שינ ד 


"שט י זד 71 / 
ר * גיקו ש 12100 


4400 ־ 
0 * 16 * 

15 ־ 

ט • 

34614 ׳ 

- 121 

♦59 

* 28819 

• 130 

•49 

•22986 

*9• 

+ 22 

• 4466 

*09 


• 15577 

*8 

• 199 

+ 27421 

*26 

יא - 

*75000 

*73 

ט * 

2 * 79 • 

50 אי - 

-02 

- 1 

• 10194 

*2:9 

•23 

* 117320 

* 309 

ט * 

-81489 

*257 

*76 

•30000 

* 04 

♦ 

*998600 

•32 

*3 


חקלאו ת 


סמו ל הד ר 1 
מסע • הד ר 5 
נכסיהדימ ז 
פר • או ר 


ט * 

41 - 

•0) 

•69 

בי ו 190 
30 

26800 

22866 

• 7$£0 

• 12 

•97 

800 

7864 

ט§ * 

*65 

*359 

בו ז 930 

5876 


סזו ן ממ ק 


אנגלשעגו ז 


13813 111 

ס ח 

1 ־ 1043 

דיס?* * 

דיג ל מ 


699 


664 

זנלכ ל 

•כאור ה 


440 


לי ל 

יפאירדזא ט 
177 

•פאזידזאג א 


3018 


920 

מיעי ד 

- 27 

48)1 

9720 


105 

6(8 

מ י עד ן א ט 
מעברי ח 


6410 


354 

מעברי ת א ט 


859 


1069 

נביעו ת 
1149 

נו י פול ק 

•32 

1000 


351 

נויפיעקא ט 


11 * 


3500 


- 190 

4141 


0666 

סנפייס ס 

2821 


1460 

עלמנ 1 

ט - 

1633 

בו ז 

227 

עליתאג 5 

ט • 

60)0 


551 

צא ם 

ט ♦ 

25421 


53 

ונא ם א ט 

* 211 

1371 

בר ו 

2310 


• 12 

22822 


270 

^יאג 2 

1716 ־ 

2158 

רו ז 

15449 


-295 

316 


9530 

ש^א ט 

-4 

45164 

בו ז 

116 

ש□ ( אנ א 


*23 

*01 

• 3 
* 73 


•5 

*18 

ט • 
09 * 
2 • 

73 ־ 
3 • 
256 * 
ט * 
7 . * - 
10 - 
ב - 
בג - 


סממילדהדכש ה 


מתכ ת וסוזנדיו ז 


-8393 

- 1 

ג - 

48)9 


525 


*05 

♦ 

6000 


105 

-11104 16306 


123 

*101907 

• 17 

-8 

5131© 


467 

״ . 75 


11277 


-27 

*45 

4664 


1691 

? 47 ־ 472 


1570 

-37177 

- 51 

ט * 

2600 

ב ח 

247 

- 201759 

*129 

*2 

509*8 


17 
4085 


418 

-12876 13743 


88 

-5611 

4 25 

- 34 

9790 


1402 

-17284 

*91 

*29 

7021 


346 
נסח ר 


ל א 

-91240 114000 


12* 

12234 ־ 

03 ־ 

ג - 

23134 


384 

-90111 

*359 

ט ♦ 

5000 


39 

ס 9 מ 9 • 


9110 


127 

89 

• 13000 

*5 

ט * 

1500 


602 

* 16297 

-16* 

* 13 

9156 

ב ח 

95 

— ■■ 112913 ־ 

51 ־- - 

- 9 <1 

-בג 260 <~ - 

- 151. 


□ ת 


0176 
• 4470 

-3! 

9235 

64 ט 

558 

1265 

2553 

460 ? 

23963 

* 01 * 1 

10487 

2400 

775 

2769 

20858 

30000 


*115 

*60 

* 1 
*82 
*437 


מ - 
ט * 
26 • 

? 11 * 
27 * 
• * 
י ג • 


13 - 
ט • 
76 • 

81 * 
$ • 

64 * 
5 • 
13 - 
79 • 

\ : 

11 • 

ט ־ 


• 7*81 
*95530 

• 3320 
•31812 

•384 

-115200 

•3:46* 

• 2618 

- 178 

-4863 

• *470 

2 *מ 1 ג ■ 
מס • 
״ 76 * • 
257 ט • 
179$ * 
5362 • 
61091 • 
11200 ־ 


מכתו ת חשמל , אלקכזרתיק ה ואופכדק ה 


איאקיסא ק 

אי 3 ת ־ 

אייבי ס 
א ! ? 1311 
איסק ו 
זד^כיא ט 
אלק י תע ש 
אלהסיז ז 
אלססי ה א 41 
אלקטרתצי ל 
אלקניציא ט 
אלקטביא ט 
אל&סייג־ק ס 
אלמיינא ט 
איי ת אג : 
אש ד 
דג ס 
ז־ נ 
וסח ו 
זדזןא ט 
דס*זןאפ 2 
יולק ו 
יילק ן א ט 
מ 7 ר 

טיטנאי י 

ס-ססנייאפ ג 

ס ר 

ס י א ט 
יד ■ פס ו 
נדפס ו א ט 
ני ■ ד 

ספקסיי ז 1 
פולצ-נג י 1 
פוכנזינגי 5 
קיס־ב * 
טסיב־א ט 
פיסתדאפ י 
נרס־ב־א מ 

*•קלין־א ט 
גיקסזאג ! 
*יקד 1 ואג 2 
תאת 1 
תא ה א ג א 
ת דא ה 

תז״רא ן צי־ כ 


-3*13* טסח ר 


- 19 

ג - 

40936 


264 

*7870 

-26 

ט • 

5980 


*01 

• 1352$ 

-26 

•13 

3000 • 30605 

- 19 

* 11 

10135 


582 

6:52 • 
< 54 י> • 

•97 

•45 

+ 2102 
-217 8 ע* 1 

5050 

0 !ר . ■ 

8 נ * 

*286 

)040 


7900 

* 195^30 

*47 

•12 

10(00 - ?5643 

- 17 

• 26 

5384 -28721 

*99 

*14 

12011 - 19755 

*178 

•98 

2517 

בו ז 

650 

913 ־ 
ש ב 

1053 

•117 

מ - 

75 

71 

- 311745 

-23 

י ♦ 

13)170 


109 

9052 ־ 17781 


4*9 

-51X6 

6 ־ * 

-62 

6 נ 73 - 11969 

- 14 

-8 

6201 •923 

* 10 

*54 6 יי 5 
■81 - 13%'.7 

- 15 

*51 

1200 


390 
ט 3 מ •13:000 

- 21 

-3 


166 

•2925 

- 58 

-41 

500 


7 מ 

•9087 

-13 

?ע 8 * 

- 156 


2279 


2824 - 16614 

*229 

•5 

23176 


3659 534 * 2 ׳ 

*199 

•46 

22)5 


277 

1 ״ 123 - 

ש • 

ט - 

10775 כמ ט - 

"ס - 

ס - 

14681 4435 ־ 

ט - 

*547 

751 


6016 


-62 

- 270 

7386 9 יע - 

-05 

*5 029 
107000 - 73950 

-61 

-19 

22404 


328 

1 מ - 1106 


286 

ט * 

• 1296 

839 


14251 

- 183 

-03 

- 40 

299 -?485 

- 192 

#גט - 

1X0 - 14366 

-06 

• ! 

3634 
- 12 

- 4 

16996 18374 ־ 

• 19 

- 10 

12786 


526 

- 11255 

- 23 

- 5 

88 


219 

963 

- 14)9? 

-3 

*27 

15889 


940 


ממד י מי ה 


א־סהגאג ב 
ארת • 
אליניא ט 
אלת • א ט 
אקרתע ש אנ א 
אקיתעשאנ ב 
אשכי י י ם תע ש 
אשטילעשא ט 
ביססשא ט 
י ל פס ו 2 
ילפםו 5 
זו 7 ב ־ 
סמ י 
סיזת ב 
סיי ע אפ ? 
נג ב 
׳מסי ו 
עצסיוא ט 
וינו ס 
רייכרטאפ ג 


345 

0 * 4 בו ז 

23 בו י 

288 בו ז 

הפסק ת 
126 
405 
127 
201 
56$ 
536 
321 
1660 
253 
59 

449 בי ו 
545 

240 בו ז 
27 ע 
551 


1480 

5473 

9106 

מסח ר 

25652 

* 2511 

8179 

32 * 10 

* 3468 

1162 

13071 

10990 


- 7 

- 6 

50 ־ 


-28 
• 112 

- 12 
- 38 
-0* 
*05 

25 ־ 
25 - 
49 * 


- 3 

• 03 

• 10 


- 17300 
• 16648 

- 34861 
-52292 

- 23000 
■ 38585 

- 43000 
- 7786 

- 25424 
-22232 

- 79144 

1162 ־ 

: 77 * 12 ־ 
5794 • 
26623 - 
5 ט 9 - 
141 : - 
850 ־ 2 - 


ממדי ם כימיי ם גומ י ופלשבי ק 


אני ס אב ? 
אניסאפ ג 
אינ״ברקי ל 
איניזיקיסס א 
אעטי^יאפ ! 

אליאנ ס א ט 
אקסטי־ א 
אקסטיאאפ ג 
בלמי ו 
נלמח־אם ! 

דשנ־ ס ג 

וסוני ם 5 
דשני ם א ט 
ייפי ת 
חתדתא ט 

היפי ת אפ 2 

טסבויאפ ! 
רסרל ז 
כפיי ת א ס א 
מ י 

לניא ט 

ידס^־א ט 
ליפסק • אנ א 
םם ו ^ 
מסלו ל 
םקסיפ ה 1 
טקסימו ז 5 
סיד׳א י 

סיז־איאפ ג 

מו 1 

סס 5 

פלטי ב 

פרטיבא ט 

עד ם 

קד ם אג ? 

*!פא ט 

תאפאס ג 


1085 

523 

£67 

136? 

267 

1321 

109 

368 

97 

546 

171 

25 

43 

61 

415 

615 

306 

2874 

912 

952 

2525 

1727 

1464 

>11 

1290 

1159 

7*5 

141 

% 

'58 

170 


* 825 
בו ז 16801 


3533 

1008* 

16711 

11000 

63556 

ק ב 

מי י 322 
בו ז ? 151 
1409 
69969 
64146 
13557 

4$114 


6270 

11611 

5347 

3718 

132978 

11196 

ב ח 1203 
ת ב 1741 
416 
17779 
7326 

2046 

868 

1535$ 

מ י 

?* 157 
15000 
! 2084 
1900 0 


•5 

-14 

• 07 
- 99 

• 53 

ג ט - 
11 - 
23 - 
101 • 
28 • 
13 ־ 
3 • ־ 
ט - 
בל • 

61 • 
118 - 

64 • 
3 - 
101 • 
02 ־ 
105 • 
05 • 

05 ־ 
1 ! - 
1 ־ 
05 ■ 


ע ץ ומוצדיו , ניי ד ודפי ם 


אפא ר 
אבא ר אנ א 
בידס ו 
ביימ ן אפ 1 
ופי ל 
דפריוא ט 
דפריוא ט 
ט־נרא ל 
כת ר 
כניד־ ם 
5 רד*אפ 2 
לביד י א ט 
כביד י אנ 2 


561 

137 

*56 

110 

£1 

% 

346 


171 

138 


356*4 

15000 

2325 

2766 

311 

253 

3236 

7194 10 

5495 
6991 
3078 

16 ט 4 

15000 


א * 
1 ־ 
16 • 
3 • 
? 10 - 
86 • 
1 ־ 
11 - 

54 - 

193 * 


•45 
- 11 
- 6 

? 3 - ־ 
5 - 
06 ■ 
33 • 

18 ־ 


103297 
גמפז 5 ־ 
ומ 4 - 
7766 - 
311 - 
253 • 
94000 - 
34123 ־ 
6062 - 
14 ) 10 - 
22049 ־ 
; 6 * 8 - 
6 * 779 • 


בורס ה 


דב ר י 1 ם חסיש י י״ ג בא ב תשד ר 21.7.94 


סני ה 


מ ר 


י פזזזו ד שינו י 


שינו י 

ר * 


־ זד ו ■ 17 

ביש ש ק ב 


■נלאג א 


810 

55000 

81 ט 

8620 

18899 

ט 1 


* 19 
*6 

ג - 


:! 
• 4 
301 


ט - 

!! ! 


•111 

-02 

*17 

־ 05 • 


45341 ־ 
3690 * 3 - 
170000 * 
1131 - 

14165 * 
7733 • 
16300 * 
9 * 1 • 


ה־שקעו ת כתעשיהדשהו ת 


אואסס י 

זעאםס*> 8 ע 

גיל ו 

וזםהא 7 *יז ־ 
ריטשיוז־א ט 
חסהדידא ט 
ס ו ב ■א ס 
כמחנמואג ? 
טח ו 
כי ד א ט 
דיו ־ א ט 
כז ר אנ י 


•12371 

•24 

•12 

5754 


ט 5 

*22? 


5213 

כר ו 

ט 3 

*2438 

-12 

1$ י 

18325 


1243 

*34190 

*69 

*26 

ט 41 


402 


*-*2 

ט * 
1 • 

3100 

108730 


91 

87 

• 114848 

-89 

*32 

26796 . 

ב ח 

0 מ 

*435550 

ע - 

* 12 

85000 


198 

+ 12684 16313 


0 ס 7 


ט * 

*46! 

4792 

168*0 


5079 

19 ט 

5205307 

5 ־ נ * 

* 1 

1001208 


104 


חכדו ח השקע ה 

56179 

352 


* 46791 

ט - 

- 1 

83801 

132 

אדני ת עשאג 2 


*•יפי ס 

36687 ־ 
20062 * 

-? 

■ג - 

1*979 

30086 

691 

209 

אינס ד 

אשסה ה 


*11 

** 

2784 


סד״ ל 

♦ ££]() 

27094 

25 כ ת 

ביי ל א ט 


גבו י 

- 230 

*© 

*40 

330 

890 

גבוראפ ן 

*217000 

•1 

*28 

• 1 
* 52 

8000 

3909 

ס ט 

1927 

גביראג ! 
דלת א 1 מ - 

626 


3 *167 

* 18300 

ץ* 0 ל^ ן 

*11320 14121 


הסק ס א 19 

*34000 


* ! 

1000 

97 

חסדנ ו אנ א 

ט 5 - 

49 * 

-07 

- 130 
*821 

265 

1 

17246 

0030 

וידמ ח 

וו־דינואפ ג 

*78980 

גס - 

♦ 

101020 

106 

ירדרנואא א 

-64128 

-? 

- 2 

13000 


ירימ ו אנ א !א - **ק*/ז ג 1 


*642■ 11205 

316 בו ז 


*97178 

א - 

ט * 

53390 

157 

טיפרא ט 

*875912 

גב * 

♦ 2 

151693 

82 

סיפי־אנ ג 

* 10000 


*7 

1000 


נד ב 

'5*0684 

4 105 

* 12 

86917 

126 

ב־תוא ט 

* 53(699 

- 15 

-3 

96801 


כיולואנ א 

2140 

לי ד זיי ? 1 

*13249 

♦5 

ט - 

5040 

1310 

לידזיה 4 

*5354 5001 

סה ג בז ן 

ר 7 *ימןפ ל 

םעימ> * 
60 

נסז&כ ל אב 2 

-250000 

*17 

+ ! 

10000 

68 

סאקפלאג א 

352738 - 
דל 51 * 

* 19 
♦28 

• 1 
*30 

***** 

1616 

82 

1114 

מאקפלאנ ב 
מגבו ת ער ד 

* 18399 

*2 

*5 

16967 

260 

סגבערדא ט 

מס ? * 

*4.1 

*20 


509 

סולד ג 

-11290 

38 ־ 

-3 


75 בי ו 

סילונא ט 
ססיז י 

הפסק ת 

ע־ ס 
מסח ר 

הפסק ת 

עיסאפ ב 
ססח ר 

הפסק ת 

עדסאנ ב 

*248159 

*9 

*90 

31400 

485 

-16567 

♦5) 

*6 

3300 

119 

פילנתאפ 4 

•176880 

*14 

*2 

97220 

184 

פולנתאג א 

* 107480 

ט • 

*2 

61520 

157 

פילו ת אג ב 

וזמ>י י - 
ט 1 


- 09 

*4 

♦42 


1030 

^?יאו ־ 

65 ג־ 7 ־ 14535 

172 

-2148 

*15 

*48 

£02 

3252 

פמ ס 

858 ־ 978 

2926 

פ י מ ד 

-27661 

*47 

•66 

679 

1465 

קססר ו 

הגיימוק ס 

- 2600 

• 2 

*20 

2926 

1835 בו ו 

*2468 

*04 

• 1 

3108 

278 

חכגסקסא ט תיאהש ק 

תיאזש׳ט 6 ג א 


78117 

1000 

27033 

7612 

150388 

3000 

13144 

32*12 

18928 

35089 

153597 

6415 

10905 

9335 

800 


63 ־ 
551 * ■ 
2 - 
8 * 
206 • 
144 * 
14487 
20 * 


*401 

*682 

נ - 


גב ! - 
71 * 

1 - 

2 * 

39 ♦ 
34 * 
2 • 
ט * 

2 * 
זי * י * 

7 - 
725 - 
ט * 
6 * 2 * 
2 * 
11 * 
188 * 
3 * 
2 • 

1 * 

* 2 * 

6 * 

59 * 

2 * 
2 * 


26 * 
102 י 
7 - 


ודפוס י נס ם 


סנוגפט ! 
נבט א א י ב 
נםטאברקו 5 
פספירליאפ ג 


10294 ט 

- 26717 28450 % 

- 123X86 •09 • 1 183770 106 

ט ס ת 61626 * 06 * 69106 - 


ממ - ט - 

9 - 
8 ט - 
5 * 

1 - 
44 * 
:ג - 


ט ־ 
6 - 
29 • 


46 ■ 
ט י 
12 י 
ט • 


ס - 


פ - 

4 - 

35 - 

ט - 

■ * 

1 • 

:£־- ־ 
1 י . 
נ-- 


-!• 

- 12 
•25? 
-67 
-07 
-04 
• 74 

- 99 
•5* 

•92 

- 13 


• * 
-5 
* 1-2 

ל - 

!! • 

51 - 

11 - 
5 ע - 
67 • 
113 - 
69 * 

14 • 

׳ 39 • 

4 ס- ' 


*15779 
•27166 
-356 
• 12344 
-3875 

0 עסס 1 - 
כב^ 1 - 
14221 - 
4333 • 
68 ט? 2 ■ 
900 : ־ 
זט: • 

5 ^ 7 :" - 

00 * 4 - 
' 9 * 4 ; • 
30 ט • 

ע 6 נ - 
30 = 2 - 
ג!:! ג • 
מ־ ז - 

מי; - 
ל 3 ג ע - 

גמר - 
א • - 
36 = 8 - 
31237 - 
£530 • 
מ 6 נ 5 - 
9 ז; 76 - 

19574 ־ 

ג*ד 9 ג • 

. 446234 * 


מגי ה 


שע ־ סממ ר שע ד 


שש י 

ג־ % 


הימ / 

בי^ ש 


מני ח 


שש ־ 


מזמו ר שימ י 


שינו י 

ב־ % 


הי 73 / 

ביקו ש 


אדי י 
ארכייא ט 
איליזדק י 
אי^נסא ט 
איקיא? ה 
אי י •אל • 
אוי־אכיא ט 
איקג ת 
זדלזנתאג א 

א 2 = י 
אלב ו אש 1 
אלבגאנ א 
א ף— ת 
אלי ? אפ 1 
אלראג א 
איי־. ־ ח ץ 
אל*ניזץאפ ל 
אלתחץאג א 
אדי 8 צ 
אי*י*=אפ 1 
א ל קני ת 
אלקניתאה ! 
אלסניתא ט 
אלעדתא ע 
אעלגזסיז י 
אננלמסא ט 
אטלטסאכ 2 
אטלכיסאג א 
אטלמסאג ב 
דיי- ס 1 ז ־ 
כיהיסבדאג א 
בד; ■ היכי ו 
בה־ת ב אס : 
כ־גא ר 
קעאז־א ט 
"י - 

ביי • אפ 1 
גזי ת 

נזיהאט ■ 
ד־האנ י 
גזי ת אנ א 
נ י י ה א ג ב 
נזיר . א < < 
ט ־ מד ת 


263 

:45 

149* 

555 

144 

1* 

59 

432 

332 


424 

119 

112 


;1: 

336 

51* 

390 

י א 

9 ט 

266 

* 17 

2 ט 

126 

17 

ט 2 

95 

421 

מ 

679 


588 

14 

% 

200 

78 


442 : 

בר ו ! 2501 
7326 
ת ב ג 0 ^־ 1 
ב ח *'- 6 
טל * 

כ ח 6441 

41295 
בי י :־. נ 
5 ד ת 
^ 60 
7:96 
' 406 

ב ת ££35 
בו ז 4:6 * 
5 א ע 
פ:* : 

4 *ע : 

נמ ל 

862 ! : 

:דה ו 

331 ? 

901 : 

י יגיב : 

* 98 

מ ק 

ססמג : 

ק ג 

ב ח 339 ; 
7 = * 

< 7 : 

נ-: : 

ס ב 

50:6 : 

19 ־ 4 

ב ה * 404 
000 ^ 

! 556 ! 

36 ט 3 


65 • 
3 ־ 


-? 


1 • 

ג - 


* • 

נ - 


*38 
- 9 


■ז - 

* - 

05 • 

97 - 
23 : - 
}* • 
43 ־ 

3 ״ - 


4 : ־ 
־ 37 - 

4 ; - 


גל - 
פ : * 


99 ־ 


3 • 

06 " ־ 


5 ב • 
7 - 


■ 24-2 
•49576 
- 23277 

: ע • 
3 מ : - 
ו!:: ; - 

3 ־לז 1 • 

! 9 ל:ל ן * 

לפי-ן - 

:?׳־ א - 
ס ■ - 

נ־כ־ ע ■ 
::הה י • 


רטד - 
•■ 61 - 
23672 • 
14439 - 

42 ק( ג 
2125 • 


- :50002 
- 3276: 

* ־ 
ר׳יי מ - 
--צ : 
מ 1 - 

מסי - 
979 ^ ־ 

נצמ - 
וק" : ■ 

000 ־ 4 : ־ 
495 * : - 
23622 - ק ב 

9445 
11750 
3226 
70 71 
17209 
5479 

בו ו 23586 
10385 
ם 0 נ 

בי ו 3 * 240 


*12 
*2 
* 2 
•565 

:10 

מ< * 
251 * 

12 * 
3 • 
טי - 


ט * 

7 - 

3 : 

52 * 
6 ׳ 
54 • 
17 - 
ב - 
ט י 
21 * 
64 - 
מ - 
ל • 
12 * 

3 : 
1 * 


14 ♦ 
6 מ ♦ 
44 • 

מ - 

! - 
38 * 

9 * 

75 ■ * 

11 ־ 


80 - 

:גי - 

♦ 

מג - 

ט * 

1 * 

• 4 

34 - 
39 • 


134 • 

?ג - 

ט • 

ט * 

■ 19 • 

9 .• - 

9 * 

98 * 

37 * 
52 י 
7 ט ■ 

13 * 
14 - 

141 + 

22 - 
59 * 
9 * 
ב 4 - 
283 * 
34.9 * 
9.9 - 
312 * 
224 * 
36 * 
נ • 
ט - 
בל - 
88 • 
21 ' * 
62 - 
77 • 
34 - 
17 ־ 

05 • 
02 - 


54 - 

ט * 

5 - 

107 * 

16 - 
72 * 
65 * 
12 * 

*ו 5 - ־ 

94 ־ 


*9.9 

*73 

*20 

*28 

•*£ 

5 מ * 


'2300 

8(918 

224691■ 

49000 

-387 

30301 

14537 

297325 

2 מ 5 

1579 

900 ( 1 

17673 

53381 

808 * 2 

23718 


• 1414 
45099 


13771 


682800 
184097 
195469 
461000 
• 9360 
4036 
£498 
4650 
10361 
23000 
18646 
3786 
294001 

ש 172 
117904 
6283 * 
32 ־ 
14675 
58223 
1923 • 
20495 
14473 
1438$ 
131715 


523 

1536 

67757 ׳ 

$8717 

30000 

13231 

14223 

8250 ? 

13918 

310 - 

0124 * 

54610 

95438 

209615 


מזו ן ומכ ק 


אדיעי ס 

א ופ ג היי ס ו ׳ 


א י רד ת אב א 

כומי ר • 
בימי י אפ א 
גושסוא ד 
גןשמ*אלאפ 1 
נושסיאלאפ ג 
טע ם 
סנ א 
ט י 

מ ן א ב א 


סרדסאנ א 

פר * 

כר י א ט 
סריאג א 


265 

% 


200 

ס 47 

44 

ט 1 

1068 

429 

501 

152 

2105 

ג ט 

06 

165 

34 

90 


663 
בי ו 2360 
4456 

17260 
7300 
ב ח 1342 
80716 
בו ז 807 ? 
36047 
1289 
96 < 

72507 
29914 
47000 
20000 


-8 

-35 

* 1 
*16 

♦1 

ט * 

88 * 

25 • 

36 * 

187 * 

9 מ • 


* 83 

:8 

*02 

ז 2 !* * 

97 * 
3 ט * 
06 * 
41 * 
01 * . 


663 

82 

149967 

6142 

?500 


17066 

42*4 

1 4641 9 

7007 

1216 

360 

115200 

79246 


מת א 
כדייגד ת 
פז י 

נייד ן סמ ר 
גידי ו ©א ט 
גי א 

נ־אא ט 

יר ד 

יגשז ה י ־ 
מייי ת אפ 1 
?• 20 • ׳ 
שכיו ת • 4: 
- 2 


+ 9 
*35 


• 10521 
-28001 

• 12021 

4 מ 0 נ - 
( 83 • 
1999 * 


הקש ת חשסיר^ ^ רו!* ^ זאוססיקד . 


95 * 11 * 
מי ג * 
1 * 0 • • 


- 5332 

-05 

ג - 

55? 


1315 


?* 5 ; • 
3 *־ ז * 

• 82 

ט • 

ק ב 

218 

173 

אג״זיאפ א 

איגראכבנ י 

8 וקנ ־ 9 מ ה 

64 •35 

•23 

596 


689 

איטסיכ ס 

ג ע • 

וו; • 

מ - 

*04 

בר ו 

189 

אילראססאב ! 

•:3X00 

5 ב • 


3073 


1:1 

אתדאקסאנ א 

מד . 


• :7>*\ 

•3 

ט - 

2771 


453 

אמנו ! א ט 

* 52*36 6 צ< 4 


8 ט 

דל ק יב ב 

מ ע • 

בג - 

ט ■ 

2970 


576 

דיסיעא י 


ב ! - 

•4 

א * 


*69 

ייס-קארא פ 

סזסס" ־ 


— £ 114 

יתד־קאיא ו 

?לזיר ! - 


•*3 

411^49 


17 

דדי ו ■הל ז 

ד 1 ע • 

■6 

*265? 


587 

היא-־ז ד 

• •;978 

צ • 


7 (ה 6 


מ 1 

הדאסרא ט 

ג 3 ג ־ 8*81 


414 


- 1^6 

•97 

17 ׳ 

623 


*79 


;אג ג * 


ג - 

12383 


96 

=י?יםייאפ 1 
13083 


95 

נויל׳םייאג א 

■ +935 


©י י 


־ 031 : - 90 מ נ 


151 


לזנסנ י 

*15 


( 7 ע 36 


9: 


8 ׳<* : • 

• :;: 

6 גי > 


270; 


:מ : ■ 


ד • 


ב ת 

*69 

ד ד 

2 יא - - 

-7* 


£32 


1149 
5 ט ט 


375 ■ 1?. 

• 1? 


כ ב 

:41 

©:הי ל 

לע ע • 
ש ב 

מ 1 

ס־ניפסאג א 


ט • 

גע י 

בז ׳ 

250 

עביד ־ 

גגיו ל ־ ממ ג 


78 


0 דד 4 - 

* 5 

• :4 ?94 - ::4 

ז - 

6 * צ 


40 


36 לג : • 

53 ־ 

- " 

ט 7 ט 


34) 


- 


ט ־ 

6945 


273 

ט ע 


85 

רד+דג־לא ט 
עזס נ 


250 

ר ב 

5 זי 2 ! • ד.וט : 


9.* 


ג״נ ג ־ 210 


2776 • 6 

מ ־ 5:3 


מ צ ־ 4953 


225 

תקיא ט 


אטסי י 
אטהש־א ט 
אייא־אסת ע 
אית © 
ברט ר 
55 לאב 1 
גלמי ם 
מי . 
סאא ט 
נדב• © 
נדכיטא ט 
י ד •י י- ם 
ל£־*כאכ 1 

מיוע ג 

זיז : 


ססדאב ג 

^י־ ב 

עייבא ט 

בי־מ־ ו 

פר ו 

פיגא ט 

פינאפ ג 


6 ד . • 1633 

בי ! 

1:79 

גאמ י 

•119 

מ ׳ 

נגי ת 

בו ז 

136 

7 *ומ - 

•63 

ט ■ 

11833 

ב ת 

50 

-1*349 

•31 


נמ ט 

בר ז 

232 

טס י • 

•47 

•31 

איר . 


643 

זוהי. • 

•38 

ט ■ 

15 ט 


< ו 

* 

• 9 
•*3 

טסג ז 

1245 


? 21 

י© ו 

• 8061• 

יג ■ 

מ • 

9919 


174 

י 3 שק 1 • 

ג - 

א • 

* מ 


400 

•78371 

א • 


ע 2 * 

בו ! 

מ ג 

1 :מ ז • 

ט * 

• 16 

19667 


233 

16 *ג ז • 

ט • 

•5 

אמ ג 


$5 

ואי • 

•65 
770 

♦מ א • 

גט • 

•26 

17169 


ו מ 

1 אג • 

• 18 

י ג • 

>13 


6*5 


•83 

ע • 

גאד 3 


סי . 

ח 02 ט • 

3 ט • 

• 12 


ק ב 

136 

*וסע ! * 

יי • 


3X00 

>! 


•>> 

ט • 

ג 4 ־* י 

בו ז 

359 

•281? 

ט • 

• >41 

ז*א : 


1751 

1 מוג - 

*173 

< מ • 

אז ן 

ג ח 

70• 

ואב י • 3251 


• •• 


קידדיא ט 
קי ס 
י : ק ר 
יכדיאפ א 

ך* 4 נ 4 ^ 

יידס&אפ ג 

איאהא ל 


1:6 

•4 

44 

499 

י ה 

20 

עז ! 

* 23 

מ 

הי 1 

670 


93 *י . 

ג א 1 מ ? 

13271 
סו ו אג ? 
! 9 * 4 
450 * 1 

0 י | 22993 

כי ו 1 * 44 
מ 75 
14 * 6 


•1 


58 • 
י • 
64 • 

29 • 
89 • 
98 * 
? 1 י 
149 • 


?3*2: 

• 7410 
• 2*1 

קי ■ 
81 ( 51 • 
למ 8 • 
ג 72 מ - 
*ץא 1 • 
מ* 17 • 
2 ״ 8 ־ 


גמד י כביז ל 


■ 1229 

יל ■ 

• 6 

הו* * 

י* 3 

חד ד א ש 

■ 2?.' 

ס - 

• 1 

?973 

4 : ט 

חה־ואשא ט 

?: 16 ־ 

- • 

-3* 

1051 

1718 

•מ־בא י 1 
3770 

61? 

יילעזש י 5 

?[ 1 ל • 

• 37 

5 נ • 

ת ג 5 < * 

יי * 

כ ץ 

■ 30499 7 ;וה 3 

91 

ס ■ יי * א 

סט : - 4100 

75; 

פערקי*כ ו 


• 32509 

. ^ 

29 ־ 

942= דדלי ר 

יפהיכי ז 

::ע 5 - 

ם - ־ 

י : ■ 

מ:ג 1 

בי ז 

419 

זמ 5 • 

■ 21* 

6 ־ 

535! 


3 י 


093 ־: : ־ 

© 2 ־ ־ 

־ 

60(93 


119 

יבהכיואנ א 

• 50602 

26 ־ 

-4 

::<90 

© כ 

351 

מח ת 

5 ?ע 0 - 

- 16 

ע • 

!632: 


637 

0 ל־נא 5 י* ק 

■ 39775 

- 

צ - 

5$ מ 5 


•-62 נ - 

?4:797 


9 כ 1 


: 4.3 ־ 3 - 

• 

• •! 

1:900 


731 


5:5 ! ט - 


ל • 

2363 


142 

גב-איסא ט 


מי • 

- ::: 

*4? 4111 


~.מ 1 - 

•? ל ■ 

מ - 236 

13:21 


4'8 


**ל _ ■ * 

• 1• 1 

ט - 

•561 


!51 


:ו\. ג - 

י 5 ־ 

ל ! • 

סנ ט 


4:5 


•^*. 6 ־ 


13 ־ 

צ ' 


150 


״;* 2 ־ ־ 

- 33 

- :4 

נע • 

גר ז 

601 


י:זט - 

- 26 

• 11 

97 ־ 2 


433 

אדו־ . 

י■^* * - 

• 44 

- :1 

000 ־ 


33$ 


6 ק ע ■ 

-128 

ט - 

4473 

£936 


מ ? 


•■ 1 ^ ־ 

• 2 1 

- 9 

אג< ; 


380 

53 ־ 2 


ג ט 


: 9 ־ 7 • 

נ : - 

-56 

מ : 


523 

אידיס י א ט 
4500 


91 

3345 


!215 • ל • ~ 

גל - 

5 <ג ג 

בו ז 

30 1901 " •87 
517 •״ 2 ■ 

י * ־ ־ 

59 ט 


255 


- 0^44 


• 2" 

ט! 2 • 


מ 
-29 

27917 

כג ז 

99 


2 ^ 3 ־ 

- ;5 

' £6 

3360 


1392 • 4 


?44 


!67 


־ י': 3 

בו ׳ 

253 ■ 3 
- 16 345 


* 3 ־ 3 ־ - 

:ג : • 

- 1 

? 08 ־ 

בם 57 


357 


־ ־ 

• 8^ 


י^* י 

ב ח 

7 מ 


:י־ 1 י־ - - 4 ־ 0 מ 


7) * 6 

-5: 

1806 

בו ז 

מ 9 
-91 מ 
0 נ 3 


1642 


ט:? ! - 

-95 

- 8 

282 

9*73 


>ע 3 

ט 

ק י:תה ל 
קמההלא ט 


אי י —. ׳ 
<־רד ע אג 1 
ניג ב 

ס ע א ט 
פיסי: • 
נדסידאפ נ 
עלב י 
■< ל ב ד א ט 
9 '.לסי ת 
ת-בי ס 
מיב־כא ט 


149: 

:20 

*5 

;■* 

09 

200 : 

300 

3-0 

י״ו : 

א 

זי : 


630: 

2941 

בו י 9 ? < 
תיייה ו 
גי ז י 0 י: 1 

622 ? 

1 * 54 
בו ז 0 * 7 ' 


149 - )5 


95 ׳ 
41 י 

לד . • 


•52*: 

• ?671 

• 4450-• 

• 12*9? 

• >1X0 

45 ־־ . • 
4 ק 1 - 

6 ־* 69 • 
40910 - 
8 מ 7 : • 


אלי ו ?■־ ת 

דד־סאפ ג 
יי 1 ל 
י־ג ל א ט 
ואס י 
סאגדי־אפ ג 
8 * 2 ר . 
גדכתא ט 
ר-^ 1 ימ 2 
כ׳יפי ע א א א 
דיייזי ו דינ ו 
סיגץבפ ל 
מיהעא ט 

פיי * 

פכיסוידג ש 
ה־אידבמייו * 
ון ע • ז י ל 0 י © 
תעיא ■ בלי ד 
ת-רא־א ט 


9 ט 

:; 1 

;׳ 9 בי י 

י״פסק ת 
543 בי ן 
96 

31 39 

94 = ״ 

84 

4 * 

29 בר ז 
* £2 
? 72 

6 * 1 בי ו 

3 ־ף ? ת 

? 8 

50 


? 414 

ע ק 

0 ר.? מ 

©סת ר 

< 4 * נ 

7821 

136126 

? 90 * 10 

53000 

??"ג 5 

000 * 7 

: 9 ע * 

1709 

779 

" מ 

31 * 8 
ס ס י י ר 
171 * 4 

• 4 ״ : . 
30979 


3 * 

!ב - 


ג - 

24 • 


20 ־ 


■ 3? 


* 1*6 
-12 


38 

12 


?א 9 - 
1:1 ? ־ 
יא'״ : ■ 
: 774 - 

סמי . • 
25349 • 
יא 5 ע ־ 

ג 9 נ 1 ט • 
47612 * 
39068 < 
4221 • 
00 * 223 ' 
2029 - 
119 - 
159800 - 
13191 • 

* 18157 ■ 


־ 2 — . זיכדדעז ד 


אאירי ־ 

*מר י 

זמייאגא א 
א־יזי • 
איי.*־ ■ א ט 

א^נ-בד ־ 
איקיי־ ק 
א־כי ת 
א-כייזא ט 
ארז י- ד 
אן*?״* ד 
בי 7 ו 

בדי ד א פ א 
פר׳׳זאב : 
ייל י 

ביל • א * א 
בריי ו 
נ^ י 
גי־י ־ 
גיל י אס : 

ן%* י 

ייבי ה סי ס 
דיבר ת א ט 
ד־ביילא ט 
יערי * אפ ל 
—בר ת אנ א 
רייאו י 
דנבארסט י 
ינבאו ־ ©ב א 

1 ■.-י ד 

דנדיראב ! 

דססי ד 


יד. 0 נ ק ב 

525 


744 


ש ב 


344 
355 
1890 
1614 
821 

מ 1 
1 * 3 
■אג ב 

! 46 

ני ? 
06 
512 
104 
יד 10 
!-? 167 ב ת 
390 ? 
361 
396 


ז ב 


331 

.?7 

92 

151 

5 נ< 2 


111 

3363 


5 * 29 

30 <י 4 

ססס ט 

4 * 1 

3 ט 

מ 8 

9 י 6 ל 

יסס ל 

2339 

; 146 

גיסי . 

סזמ ע 

15X0 

3440 

46 

3 מ < 

;! 633 

7434 

ניי ע 

פ 4 ב ג 

$521 

3000 

125713 

? 3138 

09 

47851 

43 

600 


<־ ? 


2:5 • 
ט • 
20 - 

82 : ■ 
30 * 
27 - 
1 • 


44 ד*. 3 י 
! 9 • 
84 ■ 
ס - 
ס * 
9 ? • 

ט • 

ס - 

9 - 

54 ׳ 


ט י 

נס - 

! • 
09 ■ 
4 - 

129 ־ 

ט * 
ז • 

דל - 

ג : • 

49 • 

4 - 

ט • 
נ ? • 
! * 
41 * 
51 ! ׳ 
4 < • 

5 - 
23 - 

* 1 • 


? 144 • 
'.■*י : י 

4 ( 060 ־ 

* 6 • 
עא ו • 

יי 2 נ: - 

5 * 3 ■ 
0 מי 12 * 
4 ^י * 
#ט א • 
ספא • 

4665 " 
: 211 * . * 

*9555 
• ;35X33 

00 ט 2 - 

וט י 
( 57 • 
6398 • 
34348 • 

3 מ: נ • 
י*זו : • 
ב 44 * 1 • 
• 915 : * 
18361 < 

3 ממ - 

1 !מ 2 ־ * 

§ 5 ? ׳ ! 14144 ־ 
5130 ? ■ 
1254054 י 
ג?עו: 7 • 
631 * ? ■ 
7 מוע 1 
1105095 ' 

1110426 
? 71 ' 142 
00 * 54 • 


-10000 

-1 

ג - $75 


•17078 

*25 

ג * 

10500 


141 

שסי ר א ט 

סרקכד ל והלמ ה 

56 צ - 

•82 

- 152 

921 

נ ח 

1998 


• 78109 

♦101 

•77 


ק ב 

3 ־ 8 

*19035 

*04 

• 1 

000 ־ 1 

283 

גבו י ספיד © 

* 27678 

*114 

י - 

14284 


43 

נבירספוא ט 
5599 


459 

מגידרי - 

-28547 

-5 

י - 


בו ז 

94 

•וכדרסא ט 

•9670 

• 99 

•38 


ק ב 

42! 

ומי ד סקס© • 

פווכ ת וממריז ז 

ש ב 

לק ו 

אדליא ב 

*20538 

-92 

• 6* 

2567 


756 

אייס ל 

• 12*7? 

ט • 

• 12 

7161 

ב ח 

!32 

איילוכא ט 

- 1555 4171 


124 

אליסאי ח 

- 786$ 5535 

בר ז 

501 

ברי ש 

• 125818 

♦ 29 


15482 


214 

ברנ ד 

- 10+567 

• 117 

מ - 

14299 

בו ז 

129 

כדג י אפ ו 

* 9107 

■ 33 

י ! • 

44)1 

בר ז 

35 י 

ה־ייאיידק ה 

*47018 

•191 

•37 

26776 


234 

ה-דיאיא ט 

• 1377 

• 42 

-ג - 

1305 

בי ׳ 

591 

ועיכ ס 

•440 1800 


500 

פ ח 

- 46579 

- 1? 

ס ! י 

6764 

בר ז 

134 

פי ו א ט 

* 13(06 

• 10 

• 5! 

3906 


563 

•י־פ י 

•08*81 

•344 

?ג - 

10029 

בו ז 

105 

•דמאנ ג 

• !7118 

•09 

ו • 

2462 


110 

•יע ז אנ א 

* 10013 

ג ג • 

י 1 • 

*867 

ב ח 

644 

לייד י 

מ 8 י 2 • 

•5 

•* 

ס ט 


126 

כייר ■ א 15 
גרד י 

■י ■ 3 * 2 * 

כד ם •187)6 

4 * 

ץ • ■ 

5413 

ב ח 

117 

זמדסי־ ר 

2 :+י 4 * 

• 115 

ע • 

-500 

בו ז 

31; 

או־יייא ט 
?000 


21) 


י&יג ! • 

5 ג • 

• א ב 

מיע־זיאג א 


מ 3 

חי א •מל י 

•524 

•06 

• 1 

מ 22 


159 

י־דאודסאב ! 

5 דלנ 2 • 

•101 

•61 


ק ב 

066 

סכנופלמ ו 

• :4)32 

• * 1 

• 8 

19797 


114 

טעפיססא ט 


י ■ 

• 8 

0060 


*09 

סבנפלססזמ ג 


מ * 

מ ע • 

ל* 1 

ת ב 

מד ע 

מ! 7 

ש ב 

23? 

מי ל אנ א 

• 517:6 

ג ט * 

• 22 

1256! 

ב ח 

?26 

על־־ד־ ו 

30 *א י - 

51 ־ 

-28 

80? 


5 א 
ג ■ 
פדדסי׳מז ט 

• 3^50 

• 10 

-68 

19766 

כי י 

750 

כנישק ס -64 3 י ! 

סמסססאפ : 

י !*# ב 


4?) 

י' 7 י־■. ־ 

- •:?77 


- ;; 

5X0 


נ 4 ' 

סיד י 

- :■>*46 

- )4 


12106 סידידא ט • )3 

גגו : הדדי ׳ 


ג ; 1 • 

• 

10 * ל 


מ 

היסו ׳ א ט 


'אזהר ה ■ משתגי ם נבו ז ליו ם 4 ^ 20.07 

וב ט 

ע- ב 

ש . 111111 

שינו • נק . 

שע ר 473 

ס ס מגי ה 

450 ־ 86 ־ 

875000 

222 

12 

558 

קרדיהשי ק 5 

922000 

000 ־ 2 

002 

10 

3826 

אג ן.. . 

782600 

10000 

ע 3 

7 ־ 2 

5 ־ 78 

םג\גםמ 5 

62520 ־ 2 

180000 

117 

24 

1369 

סבסחשגד ר 

2800 ־ 11 

0000 ־ 2 

000 

0 

<77 

מל ל 

872500 

100000 

115 

ט 

869 

נזליבו ג 

- 16981615 

- 139500 

112 ־ 

62 ־ 

<917 

עש א 

65627.50 

1000000 

550 

31 

657 

משי ב ־ 

)5)875 

*000 

330 

206 

7086 

גחל ת 

3237020 

120000 

330 

79 

2701 

־ פי״קלא ס 

50100 ־ 5 

61000 ־ 

225 

29 

1171 

כלכלי ת • ם 

007500 ־ 

1610000 

665 

ט 

• 251 

.־בוס © פי ס 

000 ? ־ 16 

900000 

005 

1 

• 163 

פוסידו ן 

4966000 

2800000 

115 

25 

1765 

קרויאשסר י 

396)130 

000 ־ 23 

115 

5 ג 

1709 

כל ל ביטו ח 

?141600 

1960000 

115 

6 

386 

מבגיתעשיו ל 

6266900 ־ 

8520000 

115 

8 

5 ־ 5 

בז ק 

- 61£0 ^א'. - 

153900000 

225 ־ 

04 ־ 

171 

ישיבנקויה ש 

800 ־ 12 : 

50000 ־ 

115 

8 

562 

אקישטןומג ש 

307200 

40000 

002 

2 

76£ 

חך ץ 

000 

000 

000 

0 

365 

1725900 

)600000 

ע 5 

26 

88 

תנריה ש 

'565000 

10500000 

1000 

ס - 

$3 

אכגקיה ס 

נ 01 ' 06 ' 2 - 

135000 ־ 

110 ־ 

ס ! ־ 

1816 

רבבר+ ח 

000 

000 

000 

0 

788 

יע ד 

00 ׳־ 145 

60000 

005 

9 

182? 

טיפול ה 

138)6800 

1820000 

42 ־ 

31 

76* 

אויגא ז 

3080100 

000000 ־ 2 

0 ־ 4 

01 

128 

אמ ר יח ש 

- 1*23000 

* 270000 

-227 

זג - 

600 

גיר ת 

39902100 

39900000 

מ ! 

! 

212 

ס ל 

48680 א 1 

1260000 

005 

6 

1222 

סמ ן 

270000 ,״ט^ 65 י ■ 1 

753000 ־ ' ! אמ ס ■ . 
ססזשי ם 

עזס־״״ י 

928000 

מ ג 

־ 6 

2035 

אגיס ' ■-•׳ . 

©ו 16 ־ז 1 

200000 

220 

16 

822 

טסבה ־ 

6:00 !(* ־ 

136000 

4*7 

־ 13 

־ 295 

אורנרץהש ק 

80 אא ר 

)92000 

117 

35 

־ 265 

נסייג ל 

000 ^ 68 ־ 

3375000 ־ 

117 ־ 

•4 

201 

•ק ס 

א 1 ^ 59 

22200 

115 

395 

2 ־ 267 

תבדהליסר ! 

1656309 

מד . 

007 

193 

25962 

חם־הלישר ן 

0 *ע 6 י 2 

68000 

005 

17 

34*4 

יזגזז ץ 

0 *גמ 22 - ן 

מד 8 מ * 

550 ־ 

44 ־ 

ג ע 

כרמורמזי ף 

ססגא " 

מסזמ ג - 

330 ־ 

-7 

א ג 

יוא ל 

7662250 

1025000 

660 

3 ־ 

מ ל 

או״ ת 

1*10433 

200000 

מ 2 

20 

־ 82 

איטי ט 

8061020 

ססססס־ ג 

997 

35 

0 מ 

י לממי ר 1 

^13905 

:1500 

א ג 

1478 

2 ־ 295 

בינלאומי ! 

גןי.ז 0 * 1 

37950 

0 ־ 4 

1086 

28119 

מל*מי 5 

קסיז ד 

7000000 

000 

0 

1 

לאוג ר אר 2 

7500 * 32 ־ 

30950300 

110 ־ 

-* 

298 

לאיפ י 

10 וגא • 

11500 

667 

20*4 

323)0 

שמימי ו מב ל 

0 ־*למי 17 

ססססא י 

555 

10* 

1987 

יללי״הלי מ 

18959468 

0 ? מ 

£•$ 

9 * מ 

4 ג 92 ע 

אבריקולג ש 

0 יל 9 מ 5 ג 

1500 

וג ג 

א ש 

35*73• 

אפריקה ! 

21^*920 

8000 ־ 11 

גע 1 

1* 

מ ! 

דמי ת ישי ב 

340 י'. 1 י . 

96000 

מ ג 

א 

ט ע 

קרוד ג 

76 י־ 1 *־ 3 ־ 

200 ״• ■ 

-002 

'196 

8 ־ 782 

טב ע 

<ן 5 יי 9 א 6 - 

565080 ־ 

110 ־ 

11 ־ 

הס ן 

יסהסם־ ו 

1*17*01* 

ססאס ג 

11: 

ג* נ 

1*067 

פיר ■ חדר ה 

1932000 ( ־ 

סססא( ־ 

220 ־ 

165 ־ 

**1 

יל ? 

2911(091 

ססמ ט 

005 

מ ט 

- ?11)1 

זסקננקיתש ק 

53*7000 


לן : 

מ 

ע ל 

צסס א 

0000 ־ 18 ־ 

-32*000 

115 ־ 

י ־ 

510 

סימ ן ד ל 

\! 9 יול+ 2 ־ 9 

4*50? 

330 

689 

0 ־ 236 

מ ר 

16296100 

470X00 

000 

0 

346 

3 ממ ם 

(*07!* 

1503 ־ 

002 ־ 

-499 

*"1*1 

©גריי ת ר ג 

■ א 21731 ־ 

400 ־ 1 - 

002 ־ 

■נ - 

11116 

מהדיי ן 

אג־ג: ' 

00 ־ 36 

•61 

ג ע 

728 ־ 1 

8 ר* ץ 

66100 ־ 1 

9X00 

000 

0 

1*29 

?גלנ י 

20 ; 4 ־ 111 

ססס״ו ג 

000 

0 

9534 

אל־ק י 

5 נ 9 י;::* 2 

עמ׳ 15 

*צ ג 

3*3 

ע! 10 

מעייסהש ק 

2:216 ? ־ 

18400 

222 

482 

21900 

נכלדסבג ץ 

0 צ< 3 > 1 

20000 

225 

223 

013) 

איסי ף 

ו\ויד.ז 9 

עיסז א 

2 צ 3 

ז 5 

מ ע 

יצו א 

מ'.ימי ! 

1778560 

112 

13 

102) 

נמושיי ר 

מ*א $1 ־ ■ 

1040130 ־ 

* 00 ־ 

יי. - 

4372 

אזורי ם - 

84 (?>־. 20 

222300 

ע ו 

?י . 

9105 

בריידזיאל ! 

? 5 ללא־ * 

40 סמ־ 3 

007 

8 

.109; 

ודז״ניאח ז 

!<;:'*00 

1393000 

110 ־ 

ט - 

97 ע 

עלייו ו 

.*'>.*3.190 

:1)500 

007 

י א 

:יחס ן 

אייז ן 

.*069.* 01' 

24000? 

005 

4 

!0: 

תא 5 

י\ 1 <־״+ 1 

36*00 

220 

10 

507 

פיטת ב 

!716:00 

00 נטוד ! 

7 ?נ 0 

2 

• מ 

פספור ט 

!74*710 

250000 

000 

0 

>י 6 

סטריכיס- ם 

־ ( 20:64 : 

51800 

0 י. : 

831 

2197 ־ 

מב י 

: 7 0 א 9 י. 2 

99200 

005 

114 

2:957 

ארב■ © 

־*;. ס 

000 

115 

6 

מ < 

אירז־ ן 

70 מהד ג 

182)0? 

■ 16 

ז 1 

מא : 

מצוי ! מ ק 

ש.:לג 9 ־ 

90000 

000 

0 

5**0 

טיפרס ל 

20222.05 

סזז א 

מ ס 

303 

619*5 

א־ירניגתו ז 

4 ! '. 2726 ־ 

-3*0? 

י 111 ־ 

(-ג - 

1415* 

מ י 

א■) *' 21 

*00000 

11* 

ץ 

475 

האת : 

:622036? 

1296202 

881 

א ו 

*ע : 

טפי י 

02 <:•״< ( 

9090? 

442 

א־ 1 

3 ־״ 3 

כלסןיססי־י ג 

מ 7 ;ל • 

200 ! ע 

440 

א 

נ* ל 

סלןמתוי ז 

'^ 1 י 10 

:*ס ר 

ל 2 ל 

70 

ט 6 י . 

מבאי ? 

:*17230 

<\וימ ט 

עי. ־ 


י ט 

ט־ניתמ ג 

מ ; 

-000 

0 נ 1 - 

-15 

135 

שק ה ברמי ־ 

ע 9547 

1050000 

000 

0 ■ 

91 

יואלאגי . 

1039200 

סססס א 

י 1 11 • 

ע 

־ 3 ־ 

©בעאנ 5 


מעיכ ת ־וסי * עוש ה מד 33 *מלתד . לד ם זל 3 7 ד תו ך זמ ן 
קזנ ד א ה נתונ י הבידס ה ומביאם -לידיע ת הקורא " 
כ ל שימו ש ננ תונז ם ו מ תסתסי ם ^ו ן ב ייק ז ואיסו ר 3 ל 
הסלס ה ע ל יד י ממתמ ש במיד ע נעשי ת ז 3 ל אחריותו . א ץ 
המערכ ת אסחד ת בסקר ה ש ל מעו ת מתוניל צ 

^וו 3 *ם םשז 8 ^ לבה^ 0 וימ^זל 81 ש?ך 7 
לא&ת ס ? 0 יוןנ י ההשקעות . 


נ 
דב ר יו ם חמיש י י־ ו בא ב תשנ״ ד 21.7.94 
8* 


% .-•'• י 


ספור ט 


סאתנמםזאלמ ־ 


הגיבורי ם האמיתיי ם ש ל המונדיא ל 
שהגי ע השבי ע לסיומו , אחר י חוד ש ש ל 
כדורג ל מעניי ן ומרתק , אינ ם דוו ק א אל ה 
שעיסוק ם העיקר י הו א הבקע ת שערים , 
דוגמ ת רוברס ו באג׳יז , א ו רוסאדיד , א ד 
אל ה המתמחי ם בועל ת שעדי ם בזינוקי ם 
מרהיבי ם כמ ו תומ ם ראבל י השווד י־ , א ו 
אל ה הי ו צרי ם לחב ריה ם א ת ההזדמנויו ת 
להרי ם א ת הרשתו ת דוגמ ת גיאורג י 
חאג׳י . 

הגיבורי ם האמיתיי ם ה ם שחקנ י ההגנה , 
אש ד ממוני ם ע ל העבוד ה ה ש חו ר ה וע ל 
שמיד ת מכב י הכדורג ל ספנ י הבקעות . 

אי ן ז ה פל א ששחקנ י ההגנ ה ש ל אליע ת 
העולם , נבחר ת בראזי ל וסגבית ת נבחר ת 
איטלי ה נבחר ו כשחקנ י ההגנ ה ש ל 
המודד • ה ס עש ו לאור ך כ ל הדר ך עבוד ה 
נפלאה , נעל ו א ת שעד י קצ ו צ ו ת י ה ם ע ל 
סורגי ם וכריתי ם ומנע ו כמע ט מכ ל ידי ב 
ל התקר ב לעס ־ שערב ב 

בנ י טעו * ינס ו בעתי ד הקרו ב ל הידמו ת 
לאליליהם , אחריה ם ה ם עקב ו בחוד ש 
האחרו ן מע ל מסכ י מז לורידה • ה ס ירצ ו 
בדר ך כל ל להיו ת רדמאריו , א ־ יודג ן 
קלינסמן , א ו חריסט ד ס ס ו יציק ו ב 
במשחקי ם השכונתיי ם נג ר ועדיהם . 

ר ק מעסי ם מה ם יסכימו , א ם בכלל , 
לפעו ל כאיל ו הי ו ז׳ודריניו , מרסי ד 
סאנסום , ) 9 * פאול ו סלדיני . א ל במכ ס 
מקצוע י בח ד פע ל לכ ל צ ל ש ל ספ ק 
ש ד,של י ט ה הז ו היוות ה א ת הדל ק שהני ע 
מ ז תבדיז ש בדרכ ם לתהיל ת 

אי ן פל א שג ם ועד ת המומחי ם שמונת ה 
זר י פיפ״ א ער ב משח ק הגמ ר בחר ה 
בדח־ריניד . סאנסו ס ופלדינ י כשחקנ י 
ההגנ ה ש ל כוכב י מונדיא ל 94 . 

חת־ ש לפנ י תחיל ת ממדיא ל הי ה 
מרסי ו סאנטו ס הבראדלא י שחק ן ספס ל 
כסג ל נבחרתו . כסו ף השבו ע שעבר , כתו ם 
משחק י חג י הגמד , הו א נבחר , כאמור , 


לנב חר ת ה מונדיא ל והוגד ר כשחק ן ההגנ ה 
ש ל הסדרניד . 

★ ★ ★ 

מרסי ו סאגטו ס שבגי ל 24 הו א 

השחק ן הצעי ד ביות ר ש ל הק ו האחור י 
הבראזילאי , משח ק בב ל ימו ת השג ה 
במרכ ז הע ת מדד ו הצרפתית - א ת מקומ ו 
בהרכ ב השת ת ש ל אלופ ת העול ם המרי ח 
הו א כב ש ר ק ממ ת העובד ה שצמ ר 
הבלמי ם הקבוע , ר יק ר ד ו טפ ז וקדלו ס 
מחר , המנוסי ם ממט , נפצע ו ול א הי ו 
כשרי ם למשחק . 

במהל ך הטורני ר התגל ה מדסי ו סאגטד ם 
כשחק ן ק ר ח ת בע ל תזמו ן נהדר , תיקו ל 
נק י ומחיי ת כאש ר ג ם בכדור י הגוב ה הו א 
שול ט לל א עודיין . הו א אפיל ו מצ א 
לעצמ ו זמ ן להגי ח לעזר ת חברי ו החלוצי ם 
במהל ך ביצו ע כדור י קר ן וא ת התוצמז ! 
נית ן הי ה לראו ת במשחק ה ש ל בראזי ל 
מו ל קמרון , באש ר הה ו הבקי ע בנגיח ה 
מדוייק ת א ת השע ר השני . 

ר ק פע ם אח ת במהל ך הטורני ר איב ד 
מדסי ד סאנסד ס א ה ת ד חז ע ת ה זר ה עא ל 
לעלו ת לנבחרת ו בגבי ע העולמי . ז ה קר ה 
כאש ד הו א נבח ר להיו ת הבוע ט הראשו ן 
ש ל נבחרת ו בח־קר ב ה בע יטו ת מהנקו ד ה 
הלבנ ה מו ל איסליד - 

ההתרגשו ת כנר א הכ רי ע ה אות ו וא ת 
מיטת ו הד ף השוע ר האיטלקי , פאליזקד , 
עמו ק נא ת למול ו ש ל מרסי ר סאנסו ת 
הי ו בועס י *ה סקו ורד ה אזורדי * כהל ם גדו ל 
א ף משל ו ושל ו ש ה מהם , פרנק ו כארזי , 
דניאל ה מאסר ו ורוברס ו באג׳יו , ל א מצא ו 
א ז הרש ת 

כ ך יכו ל הי ה סאנטו ס ל ה עלו ת בסופ ו 
ש ל דב ר חיו ך ע ל פני ו ולחגו ג בצוות א ע ם 
חבדי ד א ת הוכי ה בגבי ע העולמי . את ם 
מתאדי ם לעצמ כ ם מ ה ה י ה קמ ת א ם 
בעיסת ו ובלת י מדוייק ת ש ל סאנסו ס 
ודת ה מעביד ה א ת הגבי ע ה עו למ י לאר ץ 
המגף ז 

* 


ז׳ורז׳יבי ו הו א מג ן בדאד״לא י נוס ף 
שנבל ל בנבחר ת המונדיאל , האי ש שנבח ר 
ג ם לפג י ארב ע שני ם כמג ן היפנ י חבו ב 
כיות ר כמשחקי ם וג ם הפע ם הו א הצלי ח 
לשפו ד ע ל הישגו , למדו ת שבמשח ק הגמ ד 
הו א שית ק בפש ר 20 דקו ת בלבד , לפנ י 
שהוחל ף עי׳ י קאפו . 

אפיל ו פל ה הגדו ל החמי א א׳דדז׳יני ו 
כשאמ ר עלי ה "הו א היהי ר המעני ק 
מהי ר ו ת ו ש ל יט ה למשח ק הבר א ד ל איי . 

פצסיי ן נוס ף בהגנת ה ס ל אלופ ת 
העול ם הי ה הבלם , אלדאיד . הו א הוזע ק 
לנבחר ת ברג ע האחרון , כאש ר טד ע 
סופי ת סגומ ז ופיז ר ל א יוכל ו לש הק . 
תהיל ה הו א נוע ד לבלו ת א ת מרבי ת ופנ ו 
ע ל הספסל , אב ל למזל ו נפג ע ריקרד ו 
חזי ה כב ר במשחק ה הראשו ן ס ל בדאדל , 
מו ל חסיד * אלדאי ד הוזע ק לדג ל ושיח ק 
לאור ך כ ל הטורניר , לציד ו ש ל מרכי ד 
סא ב מד ם בסרב ו זזהגנד - 
★ ־ * ★ 

אלדאיד , מגינ ה ש ל קבוצ ת רומא , 
השלי ם בית י ע ם סאגמר ס הע ת בדו ל 
שספג ה לאדי ד שבע ה משחקי ם ר 660 
דקות , שלוש ה שערי ם בלב ד ובחמיש ה 
מה ם הי א א ף שמר ה ע ל רש ת נקיד * 

בראוי ל ודת ה פור ה לאור ך שבמ ז ע ם 
שחקנ י עשו ר והתקפ ה בעולים . החל ק 
ההגנת י הי ה החל ש אצ ל ועדיי ן זכורי ם 
המשגי ם ס ל שתקנ י ההגב ה במשח ק נג ד 
איטלי ה בשנ ת 82 . הפעם , לס ם שינוי , 
הית ה ההגנ ה הל ב ש ל הקבוצ ה וע ל רק ע 
יכולת ם הפושר ת ש ל ה קשר ים , הצליה ו 
שחקנ י ההגגד . להובי ל א ת הקבוצ ה 
בצוות א ע ם הצמ ד חמד , חמאדי ו א ת בבס ו 
לזבי ה בגבי ע הנכסף . 

ג ם העובד ה שהמג ן השמאלי , ליאונרדו , 
שתק ו מצטיי ן בפנ י עצמו , תדח ק במהלך ־ 
ה מ שח ק נג ד ארה״ב , בשל ב שמיני ת הגמד , 
ל א פגמ ה בשילו ב הנהד ר ש ל שחקנ י ההג ג 
ובראנק ־ הוותי ק( 30 ) נבנ ם הייס ב לנעלי ו 
ש ל ליאונר ח וא ף הבקי ע א ת שע ר הנצח ת 
ע ד תלנ ד בשל ב רב ע הגמד . 


דג ע ממ י המונדיאל . בראגק ו מבדאד ל( 6 ) נאב ק באיטלק י דדנאדונ י( 16 ) 


כעו ד שההלוצי ם והקשרי ם המצטיינים , כמ ו דומאויו , חכוט ו פאג׳יו , דואג׳ י וסטויצ׳קוב , מיק ח 
אליה ם א ת מיר ב תשומ ת הלב , ביצע ו שחקנ י ההגנ ה א ת תפקיד ם האפור , הקש ה והכפו י טוג ה • 
שחקנ י המנ ה ד ש שסייע ו לנבחרותיה ם להצלי ח והי ו הגיבורי ם האמיתיי ם ש ל המונדיא ל • פע ם נמ ו 
לומר• . ההגנ ה הטוב ה ביות ר הי א ההתקפה , א ך חייבי ם להופיןן : התקפ ה טוב ה מתחיל ה במנ ה טוב ה 


3 מ ד בכותרו ת 4 פחמל ן טכס י ומד * דאיב ן עמד , ישח ק כפ ל מולא ה בגבי ע 
אירופ ה לאלופו ת ע ם קבוזגדנו . פס ק הבודד , ס י שוו י בדמי ם השחק ן של ו - 00 ^ 785 
דולד(^ 2 מיליו ן ש״דז ג ישאי ר אות ו אצ ל יעק ב שחד . הבו ם ש ל דסוע ל חיפז/שדס ץ 
בשירותי ו ש ל עמד , חפ י שמסדא , נדח ס למט ע הפדזיר . ג ם עט ד עזנמ ו הי ה מני ם 
והגי ב בס ר בדל * קת־־ פ נלמ ד א ת ההחלט ה ואה ר כ ך נרא ה 


צפ ד בכותרו ת 2 . כתדגל ן מכב י חיפ ה לשעם■ • ומכב י ת״ א בהחיו ע אלון י מזדחי , 
הי ה האי ש השנ י מבותרו ת הנמדד * הד א יישא ר סנבי ע אידדמד ז לסחזיקדת - כשנ ה 
שעבר ה כב ש במפע ל ז ה בטד י חיפ ה והשנ ה משז ה לכח ש במד י ת״א . טפ ל סקופ , 
לפ י הדיווחי ם הר שמ יי ם מב ד אומ ו שח ד לתל־־אביבי ס ב־ 00 ^ 280 חלד . עיסק ת 
העבד ת עופ ר מלק ר מ א ש דו ד לחיפ ה עמד ה ע ל 006 ^ 800 חל ד 


בעריכ ח ניס ן פרידנז ן 


מילא ן ואייאק ס מחמ ת למכב י חיפ ה 


גבי ע איחפ ה לאלופו ת 


הגרל ת משתק • גבי ע א ירו פ ה לעונה . 
ריקרוב ת שנערכ ה אתמו ל כדנווה , שח־ייץ , 
ה ו עיד ה כמ ה וכמ ה מפגשי ם מענינים^ . 
:בזת ר ?£זיבו ב השנ י שע י גבי ע ?דזזפמ 1 ; 
:לאלופו ת י ׳ ז ■ ל ,׳ ־ :?־ י 

, . 364 011 ע 

מנ ס ראשו ן מופנ ה א ל האלופ ה שלט , 
מכב י חיפה , שצריכ ה לחלון " ע ל פנ י 
משוכ ה גבוה ה בסיבו ב הראשו ן ־ זלצבור ג 
מאוסטרי ה , בד י לטפ ס לסיבו ב השג ? 
המרתק , שהשנ ה שינ ה שיטו * במקו ם 
משחק י הנוק־אאו ט יהי ה השל ב השנ י 
בשיט ת ארבע ה בתי ם מ י ארב ע קבוצו ת 
בכ ל בית . 

השל ב הראשו ן ישוח ק בתאדיכמ ג 10 ד 
24 באוטסס , והשל ב השנ י ע ד חוד ש 
דצמב ר 1994 . שת י הר אש ו נ ו ת בב ל בי ת 
יעל ו לשל ב רב ע הגמד , שיתקיי ם ע ד 
חוד ש מאר ם 1995 . הצ י הגמ ד יהי ה 
באפרי ל ואיל ו משח ק ■הגמ ר ע ל גבי ע 
אירופ ה לאלופו ת ייער ך באת ר שטר ם 
נקב ע ב־ 24 במאי . 

א ס מכב י חיפ ה (שהאד ח ראשונ ה א ת 
יריבתה ) תעבו ר א ת ה ק בוצ ה החזק ה 
מאוססריד , הי א תשח ק בבי ת ד ש ל 
הסיבו ב השנ י ע ם אלופ ת אירופה , מילאן , 
ואלופ ת אירופ ה שלו ש פעמי ם בעבד , 
אייאק ס אמשסרדא ם מהולנד . 

תח ש מ איז ו חגיג ה ממתינ ה לאוהד י 
הכדורג ל כאר ץ ולגזב ר האגודד * א ם 
הירוקי ם יארח ו שת י ק ב ו צ ו ת ענ ק 
מפוארו ת כאל ת הקבוצ ה הרב י ע י ת בבי ת 
ר תהי ה המנצח ת במשח ק הפעני ן בי ן 
א^ ק אתונ ה לגלאזג ז ריינג׳ו־ם . 

בגל ל ההיב ט הכלכל י והמקצוע י חשו ב 


גאה ־ למכב י חיפ ה לעשו ת 
:עבו ד לסיבו ב השני . 


3 ? 


בהגרל ת משחק י גבי ע אירופ ה נקבע ו *!מד ל יריבו ת קשו ת ל&בב י חיפ ה באלומו ת(זלצבורג ) והפוע ל 
ב״ ש באום" *(ארי ם סלוניקי ) וידיב ה יומ ר נוח ה למכב י ת״ א בגבי ע דימוזזיקו ת(קמלאוי ק פאיטלנד ) • 

4 ■ ^ ■^ 8 ^ 4 ^ ■ 481111 ^ 44 ן 818 ^ 4 ^ 8 44 ^ 48 ^ 4 ^ 1 ■ ! 888 ^ 118 ■ ! 18 ^ 848 188 * 4 ^ ^ ^ 4 *^ ^ 

א ם תעבו ר חיפ ה לסיבו ב השני , הי א תןזזץ ק ב^י ת פשו^ע ס אלוס^אית^ ז םיל$ן , יזמןמ ת העב ד 

,ימוס ת 


££88488 ! 0 ^^י^ 488 ^ ^^■ 84886 ^ י 4 ^^^^ 888 ■ 1 ^^ 8184 18 ^ 42 ^ ^ 8818 ^ 4 ^ • 818 ^ 1 ^ 88 ^' 411888888 ל 8 ^ 4 8 8 ^ 

ועי!■! ! תקדי ם • 

אירופה , ברצלונ ה;ואול י ג ב גלאסאסדא י התורכית ) הוגדל ו לבי ת א ׳ 


ו.בי ע אירופ ה למחזיקו ת ו.בי ע 


יריב ה נוח ה למכב י תל־אבי ב 


נציג ת ישרא ל בגבי ע איר ופ ה ל מח זיק ת גביע , מכב י תל־אביב , 
מסוגל ת לחלו ף ע ל סב י משמ ת הסיבו ב הראשון , זגת ק קפלאד ק 
מאיסלנד . 

מרוב ד ם־״ט־ל ה טח ה וסביר ה עבו ר חניכי ו ש ל אברה ם גדגס . 
שע ל הניי ד לצבי ם יות ר מהאיג^נדי ת אי ן הרב ה מיד ע ע ל 
ה קבו צ ה האיסלנדית , א ך הכדורג ל האיסלנד י נימנ ה ע ל התחתי ת 
האירופית * 

מכב י חיפ ה ייצג ה א ת ישרא ל בגבי ע ז ה לפנ י שב ה ועשת ה א ת 
מלאכת ה בגדר ה מכובד ת ביותר . עת ה יכול ה מכב י ת־א , ע ל פני ה 
החדשות , להוכיח , כ י ג ם הי א מסמל ת להצלי ח היס ב במפע ל 
האירופ י השנ י בחשיבותו . 

המשת ק הראשו ן ייער ך כ־ 11 באוגוס ט באיסלנ ד והשנ י ר 25 
באוגוס ט בישראל . 


ואל ה משחק י הסיבו ב הראשון : 
*!.ק . קפלאוי ק איסלנ ד - מכב י תל־אבי ג 
פידי ן בולגרי ה - שא ן ליכטנשטיי ן 
טרס ה סאלי ן אסטוני ה — מדיבו ר בדני ק סלובני ה 
פאנדו ק בוברויס ק ביילרו ס - סידאנ ה אלבני ה 
סיליט ל סידאספו ל פולדב ה - אימוני ה ניש־סי ה קמייסי ן 
פרגצודארו ש הונגרי ה - דידלנ ג לוכסמבור ג 
פלודיאנז ז מלט ה ־ ־ סלי ט חבר ם אירלנ ד 
באדי ־ סא ת יול ס - ראלגירי ס וילנ ה 
מד ו גליפ ט נורוו גי ה - אולימפי ה רי־ג ה 
ויקטורי ה ציגקו ב מי ה — נורקחת ג שוודי ה 
סאנדויא ד אי י פאר ו - הלסינק י פינלנ ד 
באנגו ד צפו ן אירלנ ד - סאטרא ן פרסו ב סלובקי ה 


גבי ע או ס א 


מאמ ץ כד י 


הפוע ל ס* * שב ע מוזמנ ת לרקו ד סידטאק , 


עו ד סיפו ר פיקנט י הועיד ה הה גרל ה 
לבי ת א׳ , ש ם ייפגש ו ברחוב ה הספרדי ת 
(סגני ת .אלופ ת אירופ ה 93 ׳ ו אליש ז 
א ירו פ ה 92 ׳ ) ע ם מנצ׳סט ר יונייסד , שתל ד 
חו ק ע ל הגביע , ט זכת ה לאחדוגן . ב ־ 
1968 . עו ד קבוצ ה מענינ י ת צפו י ה לשח ק 
בבי ת זה , גלאסאטרא י התורכיו ת שר יריו ת 
א ת מנצ׳סט ד לט י שנ ת ועת ה עשו י 
ל התקיי ם ביניה ן מפג ש טמלין . 

זע ה הגדל ת הבתים : 

(שת י הראשונ ו ת ^על ד אוטו מ טי ת ב גא ^ 
הדירו ג הגבו ה שלה ן ביבשת , ואי ל ו ש<ז י 
הנוספו ת בכ ל בי ת יעל י אחד י המשח ק 
הבש ל בסיבו ב תראשח ^ 


• מנצ׳מז ד יונייס ד אנגלי ה 

• ברצלונ ה ספר ד ... . 

• כג ן לובסמבור ג ־ ־ גלאט אסדאית ווני ה 

• ספרט ה ©יא ג - גסבוד ג שזזדיז ■ 

בי ת ב ׳ 

•בייר ן מינכן -גרנגי ה 

• ספדט ק מוסקוו ה חמי ה 

• סילקבוד ג תפר ק - דינמ ו קיי ב 

• פארי ס ס ן דרמ ן - סמסת ג הונגרי ה . 


דסוג ל 

בלגי ה 

וקרש ס - מרב ם שויי ץ , 
פ ה שלי ן - היידד ק ספלי ם 


ביתד ׳ , , 

6 מילא ן איסליז ז . . . 

• אייאק ם אמשטח־א ם תץ*י _ 
י • מכב י היפ ה - זלצבור ג אוםסי£ * 

• א& ק אחונ ה - גלאז ט רייגג״ר ם 


נציג ת ישרא ל כגב^ ןארפ״ א לערג ה (;קרובה , הפוע ל בא דשגע , 
תתמוד ד נג ד הקבוצ ה היווניו ת ארי ס סלוניקי , במסגר ת השל ב 
הראשון . 

ז ו אינ ה הגרל ה קלד * א ך לבא ר שב ע י ש סיכו י לעבו ד א ת 
אריס . המשח ק הראשו ן יהי ה בסלו נ יקי , כ ך שסמ י שב ע תד ע 
בדיו ק פ ה עלי ה להשי ג בבית , במשח ק הגומלין , כד י לזכו ת 
בנצחו ן כולל . 

למנינ ו פ * פשדזק י השל ג ה ר אש ו ן ; 
את ם סלוניק י יוו ן - הפוע ל בא ר שב ע ישרא ל 
סל אב י ה פרא ג צ׳כי ה - קור ק סיס י איי ר 
מאדדח ל סקתזלנ ד - האגם * אי י פא ת 

קתעהאג ן חמו ק - דא ג פינלנ ד _ 

( 8 דסןמ*ו ן ( 3 • אירלנד ) — סלדבא ן בדטי^אב ה(סלובקיה ) 
באנגו ד סיס י חיל ם - אקראנ ם איסלנ ד 
אניאלאנשמק י פינלנ ד - אעמ ר ב ו טיסלאס ז 


אודנס ה תפר ק - פלור ה טאלי ן אסטוני ה 
ל יל ס ס ר ו ם טדזזגי ה - תנצ ק אוש־אינ ה 
איגס ת סאד פ לא ג איי ר פאר ו - סדלטרג ם שוודי ה 
טדני ק פולי ן - שמח ק חבד ס אי־י ד 
חמא ד ליט א - > 2 י. ק מלנ ה שוודי ה 
ה א סט סיפקד ד ס * איסלנ ד - לינפיל ד ז ב אירלנ ד 
מקתס ז תט ז לסב׳ז ז - אברדי ן סקזטלנ ד 
אינס ד קרדי ף וול ס — קאסובי ץ פולי ן 
העבו ת טדודגי ה - גרוונסאצ׳ ד לוכ ס מבו ד ג 
אדא ו שוויי ץ - פיזר ה ס לובנ י ה 
אני ח טאד ד - בקשאב י התגרי ה 
אלימפי ה סלובני ה - מאלסדפא ד מולדב ה 
דינמ ו מינס ק ביילרד ס - היבתיא ן מלט ה 
אראד ט אדודא ן ארמני ה - זבמקי א סופי ה 
טאוס ה אלבני ה - אט־לו ן קט־יסי ן 

' 1 סג ן ש ד החינו ך והתרבוד ^ וד* כ כרכ ה 
גולדמן , הממונ ה ע ל הספרת י יז ם פעילו ת 
ספור ט . חופי ם לתלמידי ם בחופש ת 
בשיתו ף רשו ת הספורט , עיריו ת ורשויו ת 
מקומ יו ת ואזוריות , לאור ך חופ י הי ם 


ן היפ י קיב ל בשנתיי ם 
מקר ם משמעותי , ונית ן לראו ת 
א ת מספ ר הפשתתפיסההול ך 
ק ם השונים" , אמ ר טלדמן . 
-זעי ם נית ן למצו א "בוק ר חוף" , 
ובי ת בפ ל בוק ר בחו ף גורדק , 
* , אליפויו ת פזוחו ת ^ 13 ־ 11 
אליפו ת שייס , החעפלז ת 
^ גליש ת גלי ם ומנימ ת 
הד ת באכזיב , חו ר דדו , בנ י 


שדלסיו ^ חו ף ׳השוזן , קרי ת !וים , חו ף 
ביזדינא י ועזד . 

הפעילויו ת מותאמו ת לכ ל שכבו ת 
זעיליג ^ ופתוחו ת לקה ל הרחב * 


בוכוזאל ד ישח ק ביפא ן . 

מג ן נבחר ת גרמני ה בכדורגל , גיר ד 
נוכתאל ד כ ן ה־ £3 מקבוצ ת שטוטגרט , 
חת ם לשנ ה וחצ י ע ם הקבוצ ה היפעי ת 
"אוראז ה ד ד דאיימתדס" . 

בוכוואלד , שייצ ג א 1 גרמני ה ב־ 76 
ה ו פע ו ת מיז־אדציזז ^ יהי ה הגרמנ י השנ י 
בליג ה היפאנ י ס ס משח ק עת ה בי ד 
לאומ י מעי , מי ד ליסבאדסקי . 


פו ל מות ח ביקור ת 
ע ל ׳מגפ ת הצהבת ׳ 

שופ ט הכדורג ל ההונגרי , שנדו ר פו ל ב ן 
זד 9 ^ שניה ל א ת משח ק גמ ר הגבי ל 
העולמ י בי ן בראזי ל ואיטליה , אמ ר בשוב ו 
לבית ו נבודאפשב ^ כ י יות ר פיר י 
כרטי סי ם צהובי ם נשל ט בפשתקיג נ 

"ז ה א בסה־ ד לשלו ף כך־סי ם צהו ב ע ל כ ל 
עבירה" , אמ ד השופכ ה שהי ה למעש ה 
השופ ט הראשו ן מהדנגדי ה שניה ל גמ ר 
גבי ע עולמי . 

הו א הוסיף , ב י המשמע ת הפע ם ודת ה 
סזבהחת ר מאש ר לפנ י ארב ע שני ם 
באיטליה . 


שטיי ן ניצ ח 


אליפו ת אירופ ה לפע ר 
סא ח מפח ז כה ן 


לארו ר שנ י ועשי ׳ ם צורבי ם הצליח ה 
אמ ש נבחר ת ישרא ל אכו ת בטנודב ה 
הראשו ן במסגר ת אליפו ת אירופ ה לנוע ר 
בכדורסל , לאח ר שגבר ה במשח ק מרת ק 
ומעניי ן ע ל נבחרת ה הבלת י יציב ה ש ל 
איטלי ה בתוצא ה 42526) 52x6 


טוטנה ם מחזר ת אחר י 
חאג׳ י וקאניג׳ ה 

מנה ל קבוצ ת סדטנהא ^ הארגנטיני , 
ארס י אודילס , אישר , מ ברצונ ו לרכו ש 
יות ר משחק ן אח ד לקרא ת העונד . הקחבד " 
שתיפת ח בעו ד חח־ש . לאדדיל ס י ש 
תקצי ב רכ ש ש ל יות ר מ־ 4 ו ביליו ן חלד . 

אדדיל ה סיר ב להגי ב ע ל השמועות , כ י 
וצ א עוק ב אהד י שנית ! בובני־אדצד , 
קלאח־י ו קאניג׳ז ז ואריא ל אודטג ה ואחר י 
הבוכ ב הרומני , גימדג י חאג׳י . 

כידו ^ סוסנהא ם תפת ח עונ ת 
הליג ה במינו ס ש ש נקךדו ת וכ ד ח ל עלי ה 
איסו ר להש תת ף בג בי ע האנגל י העתה , 
בנוס ף לקנ ס שהוט ל עלי ה - שניי ם והצ י 
מיליו ן דולר . כ ל זאת , בעקבו ת חשיפ ת 
תשלומי ם הבלתי־חוקיי ם שניהל ה בשנו ת 
וד 80 המאוחרות • 


א ת איטלי ה 

דקו ת לבי ת ש ל חדד ה עבד י ע ל הסחב ה 
הישראל י ע ד לשריק ת הסיו ם הגואלת . 
אומנ ם חניכי ו ש ל ארי ק ש־־ב ק בב ד הוביל ו 
בהפרשי ם מ ב סיזד ם ס ל 5 ר ז בקדרות , 
אב ל בפ ה איבוד י כדו ר והחטאו ת 
רשלניו ת איפשד ד לאיטלקי ם הנוקשי ם 
לשו ב לתמונ ת המשח ק ול א הי ה חס ד 
הרב ה שבסופ ו ש ל דב ר ה ם יהי ו מנצחי ם 
כוכ ב ה מש ח ק זד ה אלו ן שטיי ן, ז שנ ע 
ככספי ת ע ל פב י כ ל המגר ש וא ף קל ע 23 
נקודות , שהותיר ו א ת האיטלקי ם חסד י 
אונים . 

בס ך מ ל הציג ו דדשדאלי ס משח ק 
שאפתנ י וניכ ר הי ה רצונ ם הע ז לתק ן א ת 
הרוש ם הענו ש משנ י משהק י הפתיהד - 
ואבן , ה ס הוליכ י לב ל אוד ך המשחק . 
אולם , בדקו ת הסיו ם ה ס איבד ו כפ ה 
כדזדי ם שד ק כדר ך נ ס ל א על ו לה ב 
באובד ן הנצחון . 

ית ר תוצאו ת משחק י 
אתמול : 

סלובני ה - גרמני ה 63:76 
ליט א - ידל ז 95:95 
אוקראינ ה - צדפ ת * 83:5 
קרואטי ה - תורכי ה 54:60 
צדפ ת — רוסי ה 71:87 

היו ם בטורניר : 

יוו ן - גרמני ה 
מר ד -תדדבי ה 
אזקהדנד . - חס־ ה 
איטלי ה - כלובני ה 
צדפ ת — קרואטי ה 
ישרא ל -ליס א 


קולומביאנ י זכ ה 
במפתי ע בקט ע ה־ 17 

טו ר רה.פ ר או ס 


חכ ב האופני־ ם הקולובביאני , גלהו ן 
רדדדיג ז ב ן ה־ 8 י , ששוק ל ר ק 51 ל ךג , 
ניצ ח בקט ע זד 17 בסו ד ד ה פדאט ג 
למרח ק 149 קילומטרי ם בגוב ה ס ל 
75 ^ 2 קילובפרי ם בהד י האלפי ם הו א 
הקדי ם בביח ץ א ת פמס ר אדגדובו ב 
הרוסי . 

פיגוא ל אינתדאיי ן אש ד ככשי ר להיו ת 
מדור ג ברא ש בסיכו ם הכללי . ודדנ ק אש ד 
מפג ר אחרי ו ב־ 7.5 דקות , סייכ ו ידת ד 
משת י רקו ח אחר י המצד * 


מראדונ ה תור ם א ת 
החולצ ה מספ ר 10 

הכוכ ב הארגנטיני , דיי ט אדבנד ו 
מיאדונה , החלי ט לתרז ם א ת חולצת ו 
מפורסמת , מהפ ר 10 כצב ע כהול־לבן , 
לבלע ו קר ן היל ד הבידלאדבי ת "אוגיעף" , 
הצביר ה תתקיי ם ב־ 3 \ באוגוכ ט במהל ך 
תמי ת הטלוויזי ה"ילד י ארגנטינה" . 


עמו ס מנסדור ף יפגו ש בסיבו ב 
המ י בטורני ר ודקדנגטו ן א ת מד ר 
מ־פא י נירזילנד , ססיכז . וטטנ ח ביניה ם 
יתבוד ד בסיבו ב השליש י ע ש האפריקאי , 
אנדר ה אגאסי . 
/ ,־ . 


1 }■£*>! 
1 


ז 
16 


טלוויזי ה 


ותוס ת 


00 * 0 חטופיני ם - סידר ה בהנפש ה לפ י תססו ־ "עס ק 
החיד ה המחוזת • מא ת סוב ה ינס ן(ג ^ 
25 * 0 גבר ת פלסל ת - סדר ה ס ו ז ב ב ה בהנפש ה מ 3 
88.35 המ עופפי ם מועד ם - סח־ ת הגמש ה מדזבב ת 
ז&עלס ז הדסתקאת ! דסלוביז ח ע ם נושאי ם הלקחד ם 
מעול ם המגיאז ז( 0 . 
00 * 0 בבי ת ש ל פמצצק -של י של ו( 0 . 
0940 דעימקס ח התגליו ת מרואן ! - סדדד י 
חרשי ■ מר ו!! 11 ! כמפשר - 

55 * 0 בפע ם עש ד - לק ב דפי ם בעני׳נ י אקנצאליר - 
08 * 1 מבצ ע שתו ם עי ן - סדד ח דרס ה המתרחש ת 
במא ה זד 19 ע ל רק ע מלחמ ת אנגליזדצדפ ת חזרדיש ת 
אמ * חסיד י המהפכ ה הם־נמי ח כאנגלי ת סימד ס ש ל 
מו ס וסוסי , נע ר וגער ה כגי ל והישרה , שגרי ם כבס ר 
בחופ ה ת־דוס י ש ל אנגלי ה !!קלעי ם לפרשיי ת ריגול . 
11x30 עשר ת בנ י לזעו ק - סדד ה קומית ■ 
מ ג ז ו יםגהקיץ . 

1x30 הרוכבי ם מעידי ם - סרד ת ררפ 1 קאת 4 
1x30 חוצח ו ם־צלתו ז - סידר ה תיעודי ת מ־ש ה ע ל 
סרצא גו ז ממ ה ה־ 0 מ אדז־יכלוד ^ מיחת , עיצדב , 
גיור , מוסיק ה ואופנה . 

00 * 1 סיפור י סו ש — סדר ה מדובב ת בהנפש ה ע ל 
קחתי ד ש ל פדו ת 

20 * 1 ה י ניגב ה - תכני ת מדובב ת לגי ל זי ז(כ ג 
30 * 1 בי ת - סדר ת דדכד . ומספ ר ת א ת ס יפור ו ש ל 
ביז 7 משעחדי ׳ אומנ ת תסגר י בשכונ ת סמוק ה וב ר טספ ר 
ילדים , סחיב ת א ת ביתם ■ ושרד ה סססי ת ע ל זדידם . 
חינוכ ם והדפתקאותיס ת 

0 מ 5 ו אוסוס ו - תכניז ז מקח־י ת חר ש ה ע ל נושזד ס 
מעולמ ם ס ל ילדי ם פ י 8 ־ 5 , תו ך בד י משחק י הפעלה , 
חידונים , שעשועוני ם וכתנו ת מהשמו ! 

17.00 ער ב חדש . • 


חניקי . 

2130 ״פרקליט י אל־זרי ״ - סדד ת זדם ? מהמ ס 

עם־׳יעדבי ג 

2X40 יומ ן ססטיפ ל ער ד * 0 - שידורי ם חיי ם פזדדוע י 
הפס טי ב ל . קםעי ס מההופעו ת ש ל אבי ב מ ק ושלמ ה 
אדני . 

00 * 2 חדשות • 

23.10 המשל ■ זזשידו ד מפסטיב ל ערד . 
2330 ״ס ע בסתדס׳ י - סדדד ז קתד ת א סויקאי ת 
ותרגו ם עברי־זדב 3 

00.20 *אגד ה ש ל סקת ר — נרמ ה ס ע מספר ת ע ל 
"גווא ז חשק ה בסלעי . 


כללי ת 


ערו ץ 2 


30 * 0 חדשו ת בעברי ת - םםי 4 
31 * 0 פהדוד ת חדשו ת בערבי ם 
43 * 0 "נ׳ינג׳י " - סדר ה לילדי ם בנוש א הבמיוצ ת 
בר ו כת ב 

30 * 0 "ג ן החמ ת בגבי ע העולם־ . 

07.00 ״מש ־ טו ב ישראל ־ - תבני ת הסק ר ש ל 
חסלזוידד - 

1540 ׳עינ ג פתג ־ - שידו ד ח י מרחב י הארץ . 
1545 ״פ ו חמל * - סדר ה בהנפש ה מבי ת הית ד ש ל 
דיסנ י(דיבו ב עברת • 
00 * 1 וז ו עזת ■ 

05 * 1 ״פינ ג פונג * - שידו ר ח י מרחב י ו שרץ ■ 
15 * 1 ״קמנ ו בארב ע ר*/נ ' - הגופי ם שבעי ם מ ה 
שחאינ ג 

1645 ־פיג ג ם־נג * - שידו ר יד ־ מרחב י הארץ . 
1740 ער ב חד ש(הטלוויזי ה החינוכית ^ 
1740 ■עינ ג פונג * - שיח ד ח י מחמ ד ה ארץ . 
1740 ״פ י מפח ד מהחושךז " - סדר ה קנדי ת ש ל 
סיטד י מת ח מיסד " מלא י תא ה לצעירי ם (תרבו ס 
עבדי־עדבי ! 

18.05 ״פינ ג פונג ־ - שידו ד ח י מר חב י האר ז ■ 
18.10 ״הגי ע זמ ן לשר ף - והפע ם לקרא ת נר ו בא ב 
מספ ר ד״ ר א בש ל ו ם ק ד ב י "ל א זד ו זוגו ת כתיב ת נח , 
והשדכ ן פיוזש־ , המרגיע" . 
15 * 1 חדשו ת כאנגלי ה 

30 * 1 ״מפגש ״ - תכני ת דיו ן בעניינ י היו ם(תרגו ם 
לעב דית ג 
1940 ודש ת 

1940 ״גש ר בדוקלי ר - מדד ה השמי ת האמרישי ת 
נתרנו ם עברי־עדבי 4 

2040 ״ממ ר - מהדור ת חדש ת ע ם כוספי ם + 
שבשנ ת 

2140 *מתאדם ״ - 10 ו ״ ו 1 ו<ו ו ש יו ; בעריכ ת חיי ם יבין . 
חסד ם השליש ה "הקר ב ע ל הבקע ה ע ל פ י חרו ן 


1140 "אגדו ת נדוחיס" . 
1145 "כנפ י הדעמי . 
1140 "ס י בריבוע־ . 

15 * 1 "סינבאד* . 

1240 סדסוני ם סגויידי ס קגדמ ז בביבדב ו ש ל מפ י 

יאק ■ 

1340 ״זמ ן ריסני ־ - סדרו ת הנמש ה המרומז ת 
לילדים . 

1440 "פלסססי ■ 

1445 ״בובוזיב ר — הפק ה משרי ת חדש ה שעניינ ה 
נושא י צרכנו ת לנוער . 

30 * 1 ״מ ג הלב ד - סדר ת זדפתקאו ת חדש ה לס ל 
ו משפת י : עב־׳ י ספר ד הקלאס י ש ל ג־ ק לונדון . 
00 * 1 ״•וג ף המספד * - תבני ת סיפורי ם בהפק ה 
משרי ת 

1540 יתפו ס מ וד ד - מש ח ? טלוויזי ה לי לדים ■ 
00 * 1 ״היפי ם והאגדמ ר - סדר ת דדט ה בהמשכי ם 
(תודג ם לע בדיו ^ 

1740 ש לחדשו ת - תכני ת מיוחד ת לק ץ וכ ה 
עזזסג י חדשו ת זסדואיי ז מרכז י באולפ ן מושי ב 
לשאלו ת הספים ■ 

1740 ־עניי ן ש ל זנק * - סדר ה פמלרי ת לנוע ־ 
ש ג יסדי ה מ תלמיד י פת ה י״ א בבי ת ספ ד ודמ ן 
במרכ ז הארץ . הסדר ה מל וו ה א ת הניבזד־ ם ברגע י 
הופשר , הכא ב והשמח ה שלחנ ו וטגע ת בנושאי ם 
המעשקי ם א ת מוע ד הישראלי • 
00 * 1 ־סיר ת הרעם ־ - סידר ת רדפ ה ופעול ה חדש ה 
לנוער • 

1940 * קרז־ כ רווק" . 

30 * 1 ״אתל ה גבר * - משח ק טלוויזי ה לכ ל המשמזד . 
2040 תדש ת 

2040 ״עולמ ו ש ל דייה ־ - סדד ה קתדז ג 
2140 ״אקססו־א * - ממי ן סדו ר ופנא י מעק ה 
מקורי ת 

2140 ״וע ע דש״ ת הקאמרית * - תכני ת הומו ר 

וסאמידד - 

2240 ״רו ח מזרחית ״ - תכני ת בידו ד מוסיקלי ת 

בסגנו ן ים־תיכונ י בתחיי ת יע ל אבקסיס * 

2245 ־בשביל י הזמ ר - סדר ת מחו ז ר ד מסי ת בדיוני ת 
(תרגו ם ל עב רית ) . 
2340 ועדשו ת 

2345 ״בשביל י זממ ך - המש ך . י 
2345 ״קצ ר לחצות ״ - נדנ ד קולנו ע קצרים ■ 


השר ת תימני ת 


13.00 תוכניו ת מסודיו ת 00 * 1 מו־עח ן 70071 ס־ת ג 
1445 הצג ה יומי ת 0 ד מ שמדיו - 1640 מייס י נטצ ס 
העכם ־ הא־י ר (סדר ה ממיידת ג 1740 העבב ד 
המשכ ן(מצדי ת 1745 סהירבו ק (בעדי ת 10 * 1 
התא י 0 ־ 5 (סדדה ג 19.10 כ ח הצל ה 911 1 םדד ת 
2040 חדשו ת העול ם(ערבית * 2030 0 י.אן.אן . מרוו ח 
- בוחרו ת החרש ת 2140 *עז ת הגאוני ם (סוד ה 
קמית * 1 21.30 ק והשמ ן מדר ה בלשת * 2240 וז ק 
וסד ר(סררו $ 23.10 פדעדו ן דד 700 (דה * 2440 סר ס 
הגו ת שפריו - 


כבלי ם 


עחץ 3 


0 * 08 שידו ד משמי . 

09300 לחיו ת א ת החיי ת אסל ת סם ! ה 4 ת 1 
45 ־ 09 צע ירי ם חסד י מס ת אש׳ז ן סמ ן(ממ 1 
1030 שיח ד משמי . תבני ת אידו ת 
1140 לדס י אומתי • שמדיה • 
1130 אנטונלד - טלנובל ה זס.ת ) 
12:15 מדפ י בדאון . שפדיד - 


12540 פלק ח קחא ג דרמ ת בהמ ש כי ם(שה< ) 
1330 מסמן . שמדיר - ־משפח ת סתבחר . 
00 * 1 הקפ סא . קליפי ם עבדי ם(ש.ת ) 
14:10 נשי ם מסוכנות . דרת - 
1540 סמח . בלנובלד - 
1530 גוס ס ל 0 ־י 43 דתד - 
1640 שלוש ה בדיר ה אחת • שמדיר - 
1745 ספיג ת ומחבר - שמחד - 
1730 השפם 4 קליפי ם עגדיי 4 
1840 לחיד ת א ת הודים . אוהד ת סבון . 


בלדב ר 


דב ר יו ם חמיש י ׳־ [ בא ב תשד ר 21.7.94 


נר ו 


שרי ת קו ץ ממליצ ה לאמ ץ א ת מסקנו ת הספ ר 
"וויי ס בצחוק , הומור־תראפיד ! זזלכז ו למעשה" , 
מא ת פרום * אדי ר כה ן 


האימר ה "החיי ם ה ם טרגדי ה בתקרי ב וקומדי ה כצילו ם טדתוק * 
מיוחס ת לצ׳דל י צפלי ן בעו ד ממרמ ה גר ם "ממת ־ אנ י לעשו ת 
הכ ל לצחו ק שמ א יהפ ך ל י לבכי" . מהכ ר הספר , פרוע ׳ אדי ר כהן , 
הו א אח ד ממספז ד הנדבליותראפי ה וה הו מ ז ד־ ת רא פ י ס בישרא ל 
ובעול ם ועומ ד ברא ש ליסוד י החינו ך והטיפו ל בעזר ת יציר ה 
והבע ה באוניברסיט ת היפר - בי ן מושאי ם אות ם מקיפי ם פרק י 
הספ ה תרומ ת ההומו ר להתמודדו ת ע ם מצבי ם קשי ם (ג ם 
אובדנייב ^ דרכ י השיסו ש בהו מ ו ר בטיפו ל ובחי י השיגרה , הבסי ס 
פיזיולוגיי ם ורפואיי ם ש ל ההו מו ר , הומו ד ב התמודדו ת ילדי ם 
ומבוגרי ם ע ם מחל ת הסדס ן ואפיל ו ההומו ר היהח־ י כעז ר במאב ק 
להישרדו ת במתנו ת המוו ת הנאציי ם ובמאב ק ש ל יהוד י בדי ת 
המועצו ת ע ם המשט ר הסובייטי . כספ ר מאו ת דוגמאו ת ש ל 
בדיחות , יצירו ת ספרו ת הו מ ורי ס טי!! ! , מהתלו ת ופרק י הומו ר 
לצדב י טיפו ל והנאה , תו ך שילו ב ניתוחי ם ועיוניי ם תיאורטיי ם 
ע ם בחינו ת טיפוליות • כ ן סוב א ב ו *מיא ן ה חיובי ם והדמעות ' 
ל ה עש ר ת הרפרטוא ר הטיפול י ש ל ה ע ו ס קי ם ביעוץ , הדרכה , 
טיפו ל וחינו ך ולפתיח ת מר חב י ם ש ל אופטימיו ת והומור . רדי ו 


קו ל הסוסיק ה 


1845 צעירי ם חסר י מנו ת אופו ת סמן ■ 
1930 שית ר משמי . 
0 מ 20 אנטונלר -סלנובלד - 
2030 פלקו ן קתז 4 ח־מ ה מזמשכמ ג 
2140 זצסש י ע ל הבר ■ שמריך - 
22:10 וז ק וסדר ■ דרמ ת מזלו - 
2340 אי ש משמור - דרס ת פעול ת 
2330 דדי ו סינסנט י החדש • שמדיו - 
24:15 דנו ק לאתמול . דרמה ■ 
0145 קויאק ■ מולד - 
0135 המשור - פשע ־ 
0245 וצ ח במשיכ ת שלמו ת בילו ש 
0335 רמיגמז ן ססיל . בילו ש 
0435 מל ש המליונר . כ־לח 4 "למ י כאך . 


מטפלת ׳ כר " כעל ה סג ד ב ה ע ם אדזתר - כשלי ז 
ססזיל ה לחש ד הי א מבקח ! בבי ת אחות ה ומחודלד . 
שרמ ת איתעינ ז מא י אפש ר לעצח־ - ע ם הל ן 
שינגילר . ממ ת פרנסי ם סידל . 


עח ץ הילדי ם 


ערו ץ הסרמי ם 


1030 חמש ה בפלוריד ה ( 1985 , אדזז־׳ב נ ששי ח 
משוש ! ע ם ג׳ז ן קנדי , המגל ם הק ח תעופ ה שיוצ א 
לזזתיש ת פנוזצ ז בבי ת ז 7 ן י מ ק וריוז־ " ע ם אשת ו מאר ן 
אוססיז ^ שאש ת ילדי ו והכל ב ה מש פחתי . ע ד מהר ה 
משתבש ת ב ל הוזסש ה בשד ה ש ל טעויות , כאש ד 
השי א ח א תודו ת שי ט ידקרתית . במאי־ . קאד ל רייגר . 
עו ד משתתפינ ג ריצאד ד ש־בד " רי פ תזד 4 
0 * 12 ספייש א ראיו ן ע ם גיור י פוסט ר וס ל מס ת ע ם 
צא ת סרט ם התיש , ׳־פאהדיק" . 
1230 האי ש בתליפז ל הלבנ ה( 1951 , אנגליה )מגת ) 
00 * 1 מ ד שואי ם ש 199 , ארזי ס מע ט 
1530 שר ד , החלומו ת( 1989 , אדהי ם(שח 1 
1735 סי ד החלוגג־ת . סר ס מדי • 
1940 ספ י ׳ ש ל : ראיי ו בלעד י מ שזלי ן מרט ־ ולו ן 
חמדסל תלסת סרסםההר^״אמ א סו־ח / י ת ־ ושת ) 
1930 המתי א ל*ע ל( 1989 , צדפת )(ש 1 ט ' 
2140 קריסגךו ם( 1992 , אתרנ 4 דדפד - מלד י ה ח 
י הי א טרי׳־סי , ז 0 ג^א 7 למץ ד את'צב ה קיי ם ס זד 12 , 
בפלו רי ד ה ש ל 1969 . בעלר״א ביזשלקדיסנס ס זעת ם 
שלו ש שני ם שד ם לכן . קריתשעוג ד ממנח ת קעד " 
עוב ד משם • ב שמ א סגל ה מה י זזעסד ה אלי ה יוצא ת 
אימ ו בלילו ת ע ם קי ת שדין . במא ת כר ס סנגם ■ 
2240 אש ס ק ל ס י המ ד 19911 , אחד ם(שח ט 
30 * 2 אדבסשז ז אינט י ס י ת( 1992 , אדה־ ם 
0135 ססולב ד לנצ ח( 1991 , ארה־ ס(שת ) 
0335 משיכ ה שזלני ת( 1989 , ארזד ם(שמ ט 
0530 פרש ת רתיש ד( 1951 , איהזב ג לי ז רמיס ר 
הפכ ה לגב ה כעקבו ת תשג ת ס בזג יז ת ■ בעז ר חפות ה 


0630 ארוח־ נ בוש* . פצדייד ס ע ל ועוקר . 
0830 המחס ן ש ל כאילו . ד ג תו ם החתו ל השב ג 
0940 כדו ד שזז ב המדד ה לאמד . 

0945 שעעו ן הכדורסל . 
0930 היד . הי ה אד ת 
1040 כח ד שד ת 
1045 נאסס ן אי ש העסא ג 
1030 שוסר - 

1140 שע ת חדנר . אנ י סו 43 
1130 ח צ ילצו ל הגואל . 
1240 אמת י מ ג 
1230 אנ י וש ד בחזי . 
1340 התו . משח ק סלודזיד - 
1345 תיכו ן הדסי . 
1330 אח י הגדו ל ל? 4 

1440 המחכ ן ש ל באילו . זעז^תונ ז החתו ל השוב ב 
( 310 ) 

1430 בח ד סרו ג הספיר ה לאחת ־(שת ) 
1435 שיגעו ן הבדזדס ל <ש 1 ג ט 
1540 הי ה הי ה את 1 ממו ט 
1530 כח ר טר ח געו ט 


פהגדיס , ע ל רק ע מזתת־שויו ת מדססחייו ת ש ל שט ת 
1 ,ש י ש י ם באדה״ ת הגיבו ר ושנ י ועדי ו מצבי ם 
מאוהב י ם ב נ ער ה תמימ ה ואידיאליססי ת בש ם 
ג׳ודג־יד " מעז ה מת ם *ש י הגהנו ה זהם 1 ב שמז ה 
ח ד של ת ענ ג קויי ג חמין , דוד י תל ן הרי ם מצלד . 
2440 הי א *זיש ! לא ן ללפ ת( 1945 , אנ גליו ת שסרה ■ 
חמ נ סי ת שנת ה ופחו ת מו כר ת ש ל מייק ל ממ ל 
זאסרי ק ט־נעודגר . נער ה מח ו שב ת ונמש ח נוסע ת 
לעי ר חו ף סשמית , כד י להינש א לקשי ש עשיר . 
במהל ך שמת ה ב ת השבו ע בסשסלנר , הי א סתאהס * 
בקצי ן צב א צעי ר ומחליט ה להינש א א . ענ ג וס־ י היל ד 
ורוג־דליבסי . 


ש ש פלו ס 


1930 שכנים , שכנים . אופר ת םם 4 
1935 נשאי ם עלו ת ש מייד - 
2030 סששז ו סיקפמן - שטרי ת 
2045 הכ ל נשא ר בסשפז ת שמריד - 
21:10 ומנסר . פעול ת 


תרבות , םת 1 1 םב ע 


1535 באמ ע אי ש העסל ף 0101 
* 164 מש ה נש 01 
1630 שע ת מתר . אס * עמ ז ? 014 
1740 הילצו ל ממלןסג ע 

1730 אמת י נ ס(שט ס 
1840 אנ י וסח ־ בחז י(סט ס 
1830 ומז ן תרמ י(שט ס 
1940 אח י הנח ל ל ק סט ס 


הצג ה ש 1 י ה 

2240 גדחדי ה ו! 1 98 , זסרה ״ב נ מס ־ 7 ז ל אדמס ד פ ן 
סתאו ־ פס ע התבגרו ת וגילו י עגמ י ס ל צעיר , בג ם ס ל 


00 * 0 אוניבדסיסהסתוחר - 25 סנ ה למחז ה ע ל היר ח 
(פירו ט 3 ־ 41840 

1140 חסשדי . בעל י חיי ם ביבש ת מסיני ת( 010 
0 מ 1 דיסשדי . רת ם 0 תר(ש 01 
1240 דיסקכדי -מסק ן(שט ס 
1x00 דיסקנ ר י . ציפוד י אוסטרלי ה( 010 
1440 או נ י ב רסי ט ה 

. 16900 דיסקכדו-מל י 11 תגב 3 ית. 3 נסגמג 0 ו ס 
1630 ד״נמם־ ת ודמ ו סחדזמז ס 
740 ! דיסקבד ^ ממ ן( 4410 
• 184 א<נת 11 ־ס 17 ו, ־ 8 0 מ ג תא פדל ו לסבבע ג 
1940 אוג יבדס שו ; פוסח ת כוכב י הלנז ^ "הסב ב 
המיל" . 

1930 מני ס 1047 ; פחחז ת מעוט ת השמש י "וגרש. ־ 
לידזר . 

2040 דיסקנדי . אקססו ת ״ומסו ת . 
2140 בדאבו . אמא . ע ם קד י סהקאנאההזסלשד ו 
דתדגגד . ג 12 ז ל ^ גיאח־ ג שולפי . 
2330 כדאבד . *שס י זמזמם . 
2440 אתיגדסיס ה פתוח ה( 0 ז ס 


06 * 0 ־לש □ ש מוסיקה* . 

0735 פרסי ם ע ל שידור י ומ ם ביש ל המוסישד . 
05 * 0 לק ט ע ם סוסיקד - . 

0944 ומניו ת מוק ד ש ל "ש ל ז 6 מ מזישר . בא ה 
שדח ה מזמ ז צרפתי , מ ד מיגו ה מדל : סוסיקת־גיס ■ 

1030 ודיד ה סמ&סגי ה פנ ג 84 בם • בסו ל מלוד , 
"בש ם האל״ ז פרגולו ת "ספב ס סמר* . 

1130 שהגא ה ש״יזלרלאמ ע בסהובן ! רביעיי ה במ ז 
מלוד , אה 3 59 מ ת 1 , "רזזמדכססי״ ל מאזל ה 
סי מפ וני ה 30 9 , נד ה פג׳זד . 

1537 ״ביט ת שיד * - מח ד 3 לי ד 09 עד ה גדודסקי ■ 

1445 שבו ע בתזסזר ת ■ 

1446 הודו -שלו ח וגלילי ם מקנו ת הזמו • 

00 * 1 אתנחת א - סח ה קתגדסי ת ודהדיד ס ־ 
מג ה מגמ ל קהמיבמ ך - סנעת ה מצח ג ממא ז 
טו ל מלוד״ ש 301 בתמי־ . סונמ ה ם 0 2 ט י סינור , 
זמז 3 36 א 7 תסזשסת ס ה פל ה מג׳דר . 
00 * 1 סנסץ * תזקליסיי ת 

05 * 1 צלילי ם בי ן ערביי ם ע ם הפסנתר ן סיפח־י ז 
קגריס ■ 

2036 כיג 12 שיו ־ - אייל ת לבנד ג מסנט׳ ת סט־דירי ^ 
בחרמ ש ש ל י . ס וזנובסקי ■ 
2643 עעזם,ח 3 יגזת , סירנו ת -מ ידהאצק י ושלמ ה 
ישראלי , מארחי ם יצידו ח רוצחם ■ 

00 * 2 צלילי ם לסיומ ו .ש ל יזו ג מוצת ה ארי ה 
ש גג דסי ת - ״תקתח י הנערצת״ , ש 416 בדקדינ ת 
חמישיי ת פסנת ר פ גד ־ ס מ ל מג^ל י 57 00 י ? 
ש וברם : שנ י חזמדנ ג "ר ק ה יור ע גע גועי ם מהנ ר י 
"אח ־ זאהס ז דיטא ך אלגי ה לדזל ה ולססגת ר , *י 3 ■ 
30 כריס ך כלרוד ע בחט ז 08 םזמ 1 לערמ ה 
נידח ת ־ 


רשתא # - 

06 * 0 שיד ם עבריים ■ 
0730 שדי ם עס־יינ ג 
05 * 0 חמ ת 
55 * 0 קואתיספר . 
0935 פתו ח - "גדו ת צופיגר . 
8935 מתכו ן יומי . 

5 ( 104 סלודי ו - שירו ת מיד ע למאד נ י ת 
11415 שידי ם עבריי ם 
1243 ־!לול • - מגזי ן לאימ ת הסביבד - 
05 * 1 מ י ישן . 

15.05 ** ץ וע ם - מגזי ן פולקלור . 
05 * 1 סלי ם שמנסו ת לנעו ג 
1735 ש ל האומנויו ת - מוסיק ה מכ ל הל ת 
05 * 1 נדטז ת ער ב - אטואליד . ופורש ת ישראל . 
05 * 1 בי ן הז מני ם 
45 * 1 שיעו ר במחשמ ז היהדו ת 
0 ( 204 מב ס לחדמ ת - העבר ה פהסלויויו־ ו משחיי ת 
2030 מק י היו ם בתדר . 

30 ו 2 סול ם הזמירו ת - מצע ד הטבוני ם הבסהית״ ם 
2535 סיפור י סבת א - סיפור י פק ד שנר ם וקסע י 
מסיק ה קלאסי ת קל ת 


" ? י־ניז ו *חי " 

21.15 אח ח המדמה ־ 
2 x 05 שנינ ו ביח ד וכ ל מ ד למד • 
0035 יזפ ן חציי* ־ 
0135 "ליל ה ח י ממד" • 
05 * 0 או ר ראשה • 


רש ת ב " 


* 063 . וגד ש * הא ז - חדשות■ * מוסיק ת 
0635 מי ז *ד -ש ד חושו ת העד ת 
1035 גב ל דיבה־י ם 

1x30 צומ י היזם -מסד ר צהרי ם + טוסמד - 
05 * 1 רגע י קס ם 
1535 ממ ן ועץ . 
45 * 1 עיתונו ת חוץ . 
1635 *מהכסף . 
57 * 1 רג ע ש ל ע בדי ם 
1735 חמ ש אחד י מורשות • 
1835 זדזמתה-חו־שהז ♦ סוסיק ת 
1935 שידי ם עבריי ם 
2035 שיד ם עם־יי ם 
2x57 רג ע ש ל עבדי ם 


רש ת ג ׳ 


06 * 0 ס ע לאס ■ 

0735 973 אמז ן ^ 

0935 עש ץ א ת התקל׳ס־ד - 
1035 ש ל סיא ם וש ל פלד - 
1135 עושי ם גלי ם 

1335 לחזס ־ . 1 

30 * 1 עגולה -חדשו ת הפו פ ש ל ד© 7 גימל . 

1435 אהב ה עצמית ■ 
1535 קופס ת הלהיטי ם 
1735 ס־ד ך א ל הי ם 
1835 שלם . 
05 * 2 ת ק ישראלי . 
2135 אמצ ע הדוד ־ 
2335 "מי" . 


ג ד צה־ ל 


0532 ״בוש ־ מו ב גורל • - תמי ת מק ר לחיילים ־ 
56 * 0 "□ספ ן מילולי" . 
0630 תאר׳ ד ■ * ממ ק ידיעות ■ 

05 * 0 אונ יבר ס י ט ה 670 וי ו י ת - פסיכ ותרפי ה אנליטי ת 
- מרח ב ההודי ה וחרש ת הל 7 מיו 4 פרצ ה רי ר אוו י 
הד . 

30 * 0 ־בוק ר 30 ישראל ־ - מהדור ה דאשובד - 

07.15 ייבוש ־ ודש״ . 

0830 *בוק ר סו ב ישראל ־ - מהדוד ה שנייד - 
0935 "עברי ת ע ל הסקר" . 
1035 ־גס ז לקיץ־ . 

1230 ״ביל ד ודום ־ - מדרי ך יומ י בנושא י חרבו ת 
ובידור . 

1330 ״בצהד י הית ר - ממ ן לסיכו ם חרש ת הצדדיי ם 
והבוקר . 

1 x 15 ■הה ם מסר ׳ - ותכני ת שתעס ה לכ ם א ת 
הקי ץ בשיחו ־ ישי ר מאולעו ע גל־ צ נעדר . 

1535 ״י ש ע ם פ י לדבר ־ - גדעו ן לב־אר י בשיח ת 
סלשניז ת ע ם כאויבי ם כענייני ־ דדזם ־ 
1535 "□ספ ן מילולי* . 

1630 "שע ה למד . 
1730 ־ער ב סו ב ישראל־־ . 
1835 שעו ז קל ה ע ל כלכלי - 
1830 ״ודש א ש ל השכן׳ ■ - סידר ת משמוני ם 
45 * 1 ־ ומש ־עסר ה ש*וו ר - צב א וביסחון ■ 
1935 "ס ף ודובר ׳ 
1935 הודעו ת לחיילי ם 

2 x 00 מב ס לחדש ם 

2030 דד ן הרגליי ם - פמד ן אר׳ך־יסראל . 
2135 "סארנויוד . 

2235 ״זיסגדנינ ר - מוסיק ה פריאד - 

2x05 ־ועישר ה פנסח^- ־ - ער ב "במדרי ד ע ם רמ י 
סרטי ם 

0230 ״ל א רוצי ם לישון ־ - מוסיק ה לשעו ת הקטנו ת 
שלהלי*• - 


• 01 ד צ 


0731 ׳׳מל״גהבדו־ד . 
0935 "גלג ל מלוד . 
1135 "שסשי . 
1 x 05 "טז ג זסיד* . 
1435 "זו ל קיד . 
1535 ־שבזעדתד . 
05 * 1 "מ ם בכביש־ . 
03 * 1 ־גלגלאדד . 
— — 1 ■ 


קולנו ע 


ד ג או ד 4 תעצר ו א ת העי ד פע ם שניי ה 1730 , 


תל-אבי ב 


גודדרן : האמ ת של א תיאמ ן 30 * 2x00 ,1 
אמו ן הדד י 2 x 00 
מיכא ל של י 1730 

ג ן תעי ר 1 ־ . סר ס ממוג ן 1430 , 0 ( 174 , 30 * 1 , 
2145 

גו 3 • איי ם ומזור ה - בל ס מנש ק 1930 ,1730 , 
2130 

דיזנגו ך 1 : הברח ה 1130 , 1335 10 * 1940 ,1 , 
2130 

דיתגו ף ^ שפיניו ת באמי ר 10 ,1335 ,11.00 * 1 , 

17.15 , 1940 , 2130 

דיזנגו ף 4 שלוש ת מבעי ם - לב ן 17.15 ,1335 , 
21.50 

ברב ה - עול ם מפל א 1940 ,15.10 ,1 130 
דקל : פילדלפי ה 2130 ,1930 
זזו ד 1 : לשתח ־ א ת וויל י 1130 , 1730 ,1330 , 

2X00 ,19.30 

הד ד 2 ־ . פאר ק הידר ה 130 ! , 30 ,1645 ,1330 * 1 , 
0 ( 224 

דד ר 3 בש ם הא ב 22410 ,1930 
סח ־ הג ן הנעל ם 1645 ,1330 ,11.00 
הו י 4 לל א 70 ־ 1930 , 2230 
המס ע לעמ ק זזולומו ת 0 ( 1645 ,1330 ,114 
דקולנו ס 1 : סדז& ז קס ן ל , ר , מ 30 * 19.15 ,1 , 
2145 

מ ן 1 : מל ך האריו ת עברי ת 1530 ,1330 ,1130 , 
17.00 , אנגלי ת 935 ! , 21.50 
ז ץ ^ צמ ד בלת י מנוצ ח 1130 , 05 * 1 , 10 * 1 , 
2130,1930,17.15 

ח ן 3 איי ם ונמר ה - כל ש בצחו ק 1335 ,1130 , 
10 * 1 , 17.15 , 1930 , 2130 
ח ן 4 מאה ב אזז ד יות ר מד י 00 -!! , 1*10,1x05 , 
17.15 , 1930 , 2135 

ה ן 1 5 * 701 ! של י 2 1130 , 17.15 ,15.10 ,1335 , 
1930 

ערד • סמל ה 2130 

בדילו ג 1 : נש ם הא ב 2x00 ,1930 ,17.00 
טייל ת 2 : העיתו ן 2230 ,1930 ,1730 
גדיל ת 3 ע ל שיק ע מעו ת 2230 ,1930 ,1730 

ל 3 1 : הקפיצ ה הגד ול ה 1130 , 1*10 ,1x00 , 
1730 , 1930 . 2230 

ל ב ^ ג ו פי ש 1930 ,1730 ,15.00 ,1x10 ,11.10 , 
2230 

ל ב 3 : עידז ם 2230 ,1535 ,1130 
קיק ה 2940 ,1730 ,1x05 
ל ב 4 ציפורני ה 2230 ,1940 ,17.15 ,1x10 
תנוע ה אחת , ארב ע נשימו ת 15.10 ,1130 
מחיא ת ת״ * משד י שיצר ה שמ ן שממצ ם 1730 , 
1945 , 2230 

מקסי ם החדש : ל א לשידו ר 1730 
עדי ן התמימו ת זי , ל , ד * 2140 ,10.15 
הפנימיד . 1530 

סינמט ק 1 : אמת ה האחרונ ה ש ל לוד ה אדל ר 
1730 

מאר ש התזונ ה 1930 

טוחו ן ״סרט י זמיאש ־ ה אדלסיססיב י 2130 
רא ש מח ק - 2330 סינמט ק 2 
סינמט ק! ט אורלנ ח 2145 ,1945 ,1730 
מו ך שלוש ת הצבעי ם - ארו ס 1730 , 1940 , 
2130 

ר ב אד ר . 3 תט־ט ת •מח ת 2130 ,1730 ,1430 
ר ב או ד 2 : אמ א סתתי ת 30 * 1 , 1730 , 30 * 1 , 
2130 


1930 , 2130 

ד ג או ד 4 ־ אר ץ הצללי ם 20 ,1645 * 2130 ,1 
ר ב או ר 5 עיד ן התסיסו ת 15 * 2130 ,1 
פל ח לחופ ש הגדו ל 1730 
שוע * ^ סאווד״ ק 2230 ,1930 ,17.00 
שח ף 2 רשימ ת שי גרל ר 2045 
כ ץ וקומ י 1730 

תלייאפי ב ^ מאהדי ק 2230 ,1930 ,1730 
ללק ק ודתו ת 130 נ , 1330 
תל־אבי ב 2 : מוקד ה מ ת מצחו ק 33 ושלי ש 1130 , 

2230 3030 ,1*00 ,1630 ,1X30 

תל־אפי ב 3 שיאי ם ל י במומ ן 2 1430 ,1130 , 
00 * 1 , 1830 , 3030 2230 


חיפ ה 


אורלי : שק ה 45 * 21.15 ,1 
עצמד ן 1 ־ מאחדי ק 20 * 1 , 50 * 2130 ,1 
עצסז ץ 3 ה בריח ה 00 ,1630 * 2130 ,1 
עצנד ן £3 האקד ח מ ת מצחו ק 33 ושלי ש 1630 , 
1930 , 2130 

עצבד ן 4 בש ם הא ב 15 * 21.20 ,1845 ,1 
עצטו ן 4 שנתיו ת סעדז ־ 2130 ,1930 ,1630 
מנודפ ה 1 : שלוש ת הצבזני ם - אדו ם 1930 ,1630 , 
2130 

מ ד ד״ג ן הנעל ם 1130 

סנזד־מ ה 2 : לש חרדא ת ודל י 1930 .1630 ,1130 
ברב ה - עול ם מוטל א 2130 

פנודטי - 23 שראי ס ל י בסהוב ן 2 630 ,1130 ! , 
1930 

אח־־לנד ז 2130 

ד ב או ד 11 איי ם מסור ה - בל ש מוס ק 1130 , 
1645 1930 , 2130 

ד ב אז ־ התשד ה של י 2 1640 ,1130 
אמ א סד רתי ת 2130 ,1930 

ד ע אח ד 3 הקפיצ ה הנחל ה 2130 ,1930 
גלשנ י וגיטר ה 1645 
ושמנ ה ושורד י המסי ם 0 ( 114 

ר ב ג ת 1 : מל ך האריו ת(אנגלית ) 3130 ,1930 
(עברית ) 1730 ,1130 

ר ב ג ת 3 תעצר ו א ת העי ד פע ם שניי ה 1645 , 

2130 ,1930 
מו ת 1130 

ר ב מ ד 1 ? עד ה באפל ה 2130 ,1930 ,1645 

ר ב טי ר ^ צמ ר כלת י מנוצ ה 30 ! 1645 ,1330 ,1 , 
1930 , 2130 

ר ב מד ד ^ מאה ב את ״ יות ר פד י 1645 ,1130 , 
1930 , 2130 

ר ב בע ר 4 פל ך האריו ת(אנגלית ) 2130 ,1930 
(עפו־ית ) 00 ,1130 * 1730 ,1 

ר ב כל ד 5 : איי ם מסור ה - פל ש □נזע ק 1130 , 

2130 ,1930 ,1645 ,1X00 

ר ב ס ד( א קליטרני ה 2130 ,1930 ,1645 
אח ן ל* ן 11.00 

דגמד 1 . תעצד ו א ת העי ד מ ם שדי ה 2130 
החבר ה של י 2 1930 ,1645 ,1330 ,1130 


יחשלי ם 


א ד ^האש ה שיצר ה שמ ן שומשו ם 2130 ,1930 
ד ל 1 : פאהרי ק 1130 , 19.15 ,1630 ,1x30 , 
2230 

מ ל לש חר ר ש ! זויל י 1130 , 1330 , 1630 , 
0 ( 2130 ,194 

בי ל מ בש ם הא ב 2140 ,19.10 ,1630 
סו ד הג ן הנעל ם 0 ( 1330 ,114 
גי ל 4 האקד ח ם ת מצוע ק 33 ושלי ש 1x30 ,1130 , 
1730 , 2140,1930 

גי ל 5 הכריח ה 2230 ,1930 ,1630 ,1330 ,1130 
גי ל 4 שלוש ת הצבעי ם - ארו ס 1730 , 1930 , 
2130 

המס ע לעס ק החלומו ת 1330 ,1130 
גי ל ברשימ ת שעדל ר 2130 
שמידו ת סחי ר 1930 ,1730 ,1x30 ,1130 
ג ל 4 קד־אי ם ל י 2 139102 1630 ,1X30 ,1130 , 
1830 , 330 2X00 

ה ן 4 ער ה באפל ה 2130 ,1930 ,1730 
ח ן 4 סלן ■ האריו ת (אנגלית ) 1930 , 3130 
(עברית ) 1730 ,1x00 ,1130 
ח ן 4 אמ א סדרתי ת 2130 ,1930 
גלשנ י מיבג׳ ה 0 ם 1 ן , 1730 
ח ן 4 איי ם תמור ה - בל ש בצחו ק 1330 ,1130 , 
1730 , 1930 , 2130 

ז ע 4 העד ה שלי ־ 2 00 ,1130 * 1930 ,1730 ,1 
אר ץ הצללי ם 2130 
ח ן 4 הק פ יצ ה הגדול ה 2130 ,1930 

א־ו ן לא ן 1730 

ח ן 7 ! צפ ד כלת י סטצז ו 1130 , 1730 ,1x00 ! 
1930 , 2136 

מוזיאו ן י ש ראל : שארי ת ודו ם 3130 ג * 21.15 
שלוש ת ד יס ומקמדי ם א״ , ג' , ז ו 00 * 1 
תזסח ן יז־דטזלמ ג קלוש ! הצבעי ם — 01 ־ 01 
00 * 2130 ,1 
נדכ ה - 2130 ,1930 


ו 0 ת 1 ן — [בעתיי ם 


אואזי ס 4 איי ם דנסח־־ ה - כל ש כצוע ק 1x30 , 
17.00 , 1930 , 2130 
אואזי ס 4 סאחרי ק 2135 ,19.15 ,1645 
אח ז ליא ח 1130 

א־אזי ס 4 מדדו ת □סי ר 1930 ,1730 ,1130 
הבדיח ה 2130 

ר ב ג ן 3 ־ מלו ־ האריו ת מננלית ) 1930 , 2130 
(עברית ) 7.15 ,1*10 ,1x05 ,1130 ! 
ר ב ק 4 פילדלפיד . 2130 
קזדאיז ם ל י ממג ן 2 930 ,1730 ,1x00 ,1130 ! 
הסמב ה ושורד י המסי ם 1530 
ר ב ג ן 4 הער ה של י 2 1130 , 17.15 ,1x05 , 
1930 

עד ה באפל ה 2130 

ר ג ג ן 4 לשחה ר א ת וויל י 130 ז , 1*20 ,1x10 , 
1730 , 1940 

תעצר ו א ת העי ד פע ם עניי ה 2135 


אור- י הודו ז 


ד ל 1 ־ פילדלפיד . 2145 ,1945 ,1730 
גלשנ י הנינג׳ו ז 1130 


גי ל 4 כך , גמ ת משי א 2145 ,1945 ,1730 
מס ע המופל א הכית ה 1130 
גי ל 4 שלוש ת ה צ בע י ם - לג ן 0 ( 174 , 4945 

2 x 00 

חתולי ם מם־ ת 1130 
ד ל 4 כש ם הא ב 2230 ,1930 ,17.00 
מ ם וגיד י 1130 


אשקלו ן 


ח ן 4 איי ם תמר ה ־ בל ע בצחו ק 1730 ,1130 , 
1930 , 2130 

ד ע 4 הער ה של י 2 1730 ,1130 
פילדלפי ה 2130 ,1930 

ח ן 4 מל ך האריו ת (אנגלית ) 30 * 1 , 2130 
(עברית ) 1730 ,1130 

ה ן 4 תעצר ו א ת העי ד פע ם שניי ה 2130 ,1930 
אדו ן להס ן 1730 
ז ע 3 ־ ספי ר 2130 ,1930 
גלשנ י הדנג׳ ה 1730 ,1130 


באר -שב ע 


ר ב ע ב 1 : פל ך האדמ ת(עבדיה ) 1330 ,1130 , 
1730 , (אנגלית ) 2130 ,1930 
ר ב ע ב 4 אר ץ הצללי ם 2135 ,1930 
מ ם וגיר י 17.00 ,1130 
במ ת 1 x 00 

ר ב ע ב 4 לשחר ר א ת ודל י 1730 ,1x00 ,1130 , 
1930 

תעצר ו א ת העלו ־ פע ם מיי ה 2130 

ר ב ע ב 4 איי ם תמור ה - בל ש כצזצ ק 1130 , 

2130 ,1930 ,1730 ,1X00 


בת ־ י ם 


ח ן 1 : צמ ד בלו ד פוצ ח 1130 , 1030 ,1730 , 
2130 

ח ן 4 סל ד האריו ת (מדו ש 1130 , 1730 , 
(אנגליה ) 2130 ,19.30 

ח ן 4 איי ם תהוד ה - בל ס בצה ק 1130 , 0 ( 174 , 
1930 , 2130 

ז ק 4 ממו־י ק 2130 ,1930 
מער ה של י 2 1730 ,1130 
ח ן 4 לשרו ד א ת ודל י 4130 1930 ,17.00 
הבריח ה 2130 

ח ן 4 שמיניו ת באמי ר 0 ( 0 ,114 ( 1930 ,174 
אח ז ליא ת 2130 

ה ן ה מוזר ם ל י מהק ו 2 1930 ,1730 ,1130 , 
2130 


הזד -השח ! 


נמת ■ בורה ה קב ן א ׳ 2145 ב־מ י 2145 ,19.15 


הרצלי ה 


אודימודיז ב דדאל : שלוש ת מבעי ם - את ם 
15 * 1 , 2140 


מדח ן 4 אד ץ הצללי ם 2130 ,1930 
טבדרי ן 4 בש ם הא ג 2x00 ,1930 
סמא ר 4 מראי ם ל י במהי־ב ן 2 1130 , 1640 , 
1830 % 

איי׳ ס תמור ה - בל ש כצדי ק 1330 
סאחדי ק 4030 2x15 

הפא ר 4 לשחדו ־ א ת ודל י 1630 ,1x30 ,1130 , 
30 * 1 

איי ם ממד ה -בל ש ממ ק 4030 2x15 
סבא ר 4 מל ך האריו ת (עברית ) 1130 , 1 x 00 , 
4645 (אנגלית ) 1830 , 20.10 , 2230 


חדר ה 


ל ב 4 מל ך האריו ת ועברית ) 4*00 ,1x15 ,1030 
30 * 4 15 * 4 (אנגלית ) 4030 2230 
ל ב 4 מאזזדי ק 30 ,1430 * 2230,1 
שראי ס ל י כממ ן 2 5 ,1630 ,1230 ,1030 ** 1 
לב 4 איי ם וגמדה - בל ס ממ ק 4030 1x30 , 
10 * 1730 ,1 , 1940 , 2130 
ל 2 4 לשחר ר א ת ודל י 1030 , 1430 ,1x30 , 
17.00 , 30 * 1 
קלי פ ורני ה 2230 


ח 1 לן ן 


ג ל 1 : סל ך האריו ת(עסרית ) 00 ,1430 ,1130 * 1 , 
00 * 1 , (אנגלית ) 3030 2x00 
ג ל 2 : בש ם הא ב 2x00 ,1930 ,1730 
ב ל 3 איי ס ממד ה - בל ש מחו ק 1430 ,1130 , 
00 * 1 , 4830 2030 , 2230 
ג ל 94 קד־אי ס ד ־ מהע ן 2 00 ,1430 ,1130 * 4 
00 * 1 , 3030 2230 
ג ל 5 : ועריח ה 30 * 2230 ,1 
סח ־ הג ן מעל ם 1830 ,1630 ,14.00 ,1130 


כפר־־סב א 


קמל : הפיתו י היפ ה ש ל חי י א׳ , ג ׳ 30.30 ג׳ , ד ־ 

2130,1930 

מ ם וגיר י ב* , ד״ , 1 ד 1730 
בד״ # בז ע עליו ן ה * 2130 ,1930 


ם 1 דלהעם ק 


-ד ג ח ן 1 ; מעק ב עו ד 2 2130 ,1930 
אח ן ליאו ן 1730 

ר ב ח ן 2 : פל ד האריו ת(עברית ) 1930 ,1730 , 
2130 

ד ב ח ן 3 : איי ם ממר ה - פל ש במ ק 1730 , 
1930 , 2130 


נס-צי!ג ה 


ד ל 3 0 * 1 !׳־ ? 1130 , 1430 , 00 * 4 1830 , 
2030 

גי ל 2 : שמידו ת באוד י 4130 1430 , 00 * 1 , 
2030,1830 

שלוש ת הצבעי ם - אוד ם 2230 
ד ל 3 לשוד ד א ת ודל י 1130 , 4330 1730 , 
1930 

מדיח ה 2 x 00 


גי ל 4 < שיאי ס ל י נמדב ן 2 4130 1630 ,1430 , 
2030,1830 
הקפיצ ה הנחל ה 2230 


גצרתעלי ת 


ד ל 1 : 8 ילד ל 8 י ה 4730 1930 , 2230 
המס ע המופל א הבית ה 1130 
ד ל 2 : שלוש ת ה צ ב עי ם - לב ן 1730 , 1930 , 
2230 

חתולי ם מפר ת 1130 

ד ל 3 17110 ״ ? 1 130 , 1730 , 1945 , 22.15 
ד ל 4 כ הבריח ה 4130 2230 ,1930 ,1730 
דל * קהראי ם א במומ ן 2 1930 ,17304130 , 
2130 

קיק ה 2130 

גי ל ^ ומסר ו א ת הד ד מ ם שניי ה 1730 ,1130 , 

2230 ,1930 

גי ל 57 למתח * א ת חיל י 4130 47.00 1930 , 
2230 


שר ה 


ד ל 1 נ 00 ־ 71 ״ ? 11-00 , 1930 ,1*45 ,1X30 , 
2X00 

גי ל £ לשוע־ ד א ת חיל י 1130 , 4730 ,1x50 
2X00,1930 

ד ל ג : הבדיח ה 4730 4930 2x00 
ד ל 4 קוראי ם ל י בסת־ב ו 2 4 130 00 * 4 00 * 1 , 
00 * 1 

הקפיצ ה מחלד י 2230 ,1945 

ד ל ע שמיניו ת מהי ר 1138 . 1430 , 1630 , 

00 * 2030,1 

שלוש ת הצבעי ם - אדו ם 2230 
ו ץ דדשדד ן 4 ־ סל ך האדיז ת(אנגלית ) 30 * 4 30 ו 4 
(עבדיו / ) 1730 ,1330 ,1130 
ז ע השרו ן ע מ ד בלת ו מנוצ ח 1130 , 1X00 , 
173 0 , 49 30 2130 

ז ע השדו ן 3 איי ם ממר ה - בל ש ממ ק 4130 
1930 , 17 30 ,133 0 , 2130 
ח ן תשרד ן 4 נ תס ח א ת העי ד ימ ס שניי ד 30 ! 2 
החבר ה של י 2 1930 ,1730 
אחזליאו ן 1130 


3 חח־תקן? ן 


חיב ל 4 * כל ך האחו ת (עברית ) 4130 1430 , 
00 * 1X0 0 ,1 , (אנ גלית ) 3030 2230 
5091 3 10 ) 1 ״ ? * 4 * 22.15 ,1 
?חר ם ל י מומ ן 2 אי , ב־ . ב 1 , ז ד 4130 4430 
00 * 1830 ,1 ד 4130 1430 
חיב ל 3 למד ד א ת ודל י 4730 ,1130 4930 
2230 עליז ה סרח י 1430 


קר ת א ש 


מזגי׳ מ רשימ ת שיגדלו ־ א* . ל , ד , ר ־ 2030 
קמ י למ ל מקהי ר 17-00 


קרי ת מלאכ י 


הקרי ח הבייוב־ , 30 ,1730 * 2130 ,1 

היכ ל התדסז ש פדד ף כשיח ד ישיד 2145 ,1945 


ראשןן־לצ ק 

וסח ב 1 : מאחדי ק 4730 ,1130 45 * 4 2x15 
משפצ ו צנענ י 1430 

הז ע 2 ; שמיניו ת כאווי ר 4130 47.00 4x30 
1930 

מאתדי ק 2x15 

הזה ב 4 לסחר ד א ת ודל ־ 4530 ,1130 4730 

2X00 4930 

ח ן 1 : סל ד מדיו ת ואנגלית ) 49.30 2130 
(עברית ) 4136 4330 1730 
מ ן 3 תעצר ו א 1 העי ד מ ע שדי ה 21.50 
אח * בלת י מנוצ ח 1330 
החבר ה של י 2 1930 ,17.00 ,1130 
ז ע 3 א״ ם ונסורד . - בל ש מחו ק 4330 ,1130 
4730 1930 , 2130 

ד ע 4 : צפ ד כלת י סנונ ח 4130 00 * 1 , 1730 , 
30 * 1 , 2130 

ממן 5 רשיפו ז שינדל ר 4730 45 * 2 
שמא ד 1 : תעצו־ ז א ו העי ד מ ם שדי ה 4130 

3X00 4*45 4730 

מא ד 3 תעצר ו א ח העי ד מ ס שד״ד י 22.00 
תעד ה סל י 2 47.00 ,1130 45 * 1 
מא ר 3 פילרלסיי ז 25 * 4 2230 
התפרני ם פבם־ל י היל ה 1730 ,11.30 
מא ר 4 : הקמיצ ה ואחל ה 4930 2230 
מ ם וגיר י 1730 ,1130 
ראשי ך כז . גבר ת משי א 49.38 2135 
דו ן 1 : ברח י בסידו ר ישי ר 4930 2130 
די ן 2 ! גלמ ד מינגי ה 4430 2130 


רחובו ת 


ח ן 1 : מל ך וסדיז ח ממלית ) 20 * 4 4135 
(עברית ) 4130 45 * 4 1740 
מ ן ג : לשזו־ ר א ת חיל י 4530 ,1130 1830 
א מזמ 3 ו 2 4530 ,1130 1735 
ח ן 3 סאמדי ק 4940 2 x 00 
ח ן *א״ ס תפד ה - כל ס מזצ ק 4133 4736 
45 * 1 , 21.45 סלוש ת מגע ש - את ם 4030 
2230 


רסת -השרו ן 


סט ב ס־ ל רלמי ה 15 * 4 21.40 
ל א לשיח ד 4730 


רעמ ה 


ט״יי ע מסי ■ שי־צדד י הג ז שומע ם ל , ר , ז י 
1930 , 2136 

גלשנ י מינג־ד י ל , ר . ז י 1730 ,1130 ר 1040 
מד ק ^ טוזד״ ן 40 * 22.16 ,1 ־ 
למי ד א ז ויל י 4635 1536 , 45.15 4745 
סאר ק ג * מל ך האריו ת זאננא ם 4930 2130 
(עברית ) 30 י 4 1736 4536 ,1x00 . - 
מיי ? * תעצ ת א ת הדד . פע ם מיי ד . 45 * 4 

2X40 ,1936 4730 ,1X10 ,1X00 

פאר ? 6 ! איי ם ממד ה - בל ש בצת ק 138 ! * 
4530 4730,1530 2930 . 

סא־ ק ע הקפיצ ה הגדול ה 2140 ־ ־ . • ; ־ 

?היי ס ל י 0 מ 98 ך 3 4635 • 73645494X9 ) 
לעזרו ־ * מ ודל י 86 * 1 • " ■ י יי ' ־־•־ ־